Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna LIS"

The thermal modernization project, as an element in improving the energy efficiency of existing building


  The paper presents the real results of the thermal modernization activity based on the monitoring of their effects. The analysis includes energy consumption of the building in relation to the existing climatic conditions, the nature of the microclimate in rooms and pollutant emissions to atmosphere of fuel combustion products. This analysis was carried out to evaluate the influence of energy saving activities on microclimate interior conditions and the state of the external environment.1. Introduction The energy efficiency is one of the leading issues considered by members of the European Union in strategic documents determining the development direction of the Union. Its priority role in the European policy was emphasized in a document specifying a general EU development strategy up to the year 2020 - “EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth". One of the targets identified in the strategy is to increase the energy efficiency by 20%, to reduce greenhouse gas emissions by at least 20% compared to 1990 levels and increase the share of renewable energy sources in our final energy consumption to 20%. Up to 2050 the European Union plans a reduction of CO2 emissions of up to 95%. In order to support the execution of the above-mentioned targets the “Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy" project has been launched. A top priority of the project is to create a common energy market. Moreover, the purpose of the implemented directives is to direct the development of the economy into efficient energy use and low emission levels [1÷3]. Realization and exploitation of buildings involves in European Union almost 40% of total energy consumption [4]. The issues of thermal protection of buildings are directly related with energy savings but also with other aspects. The purpose of thermal protection is also to ensure appropriate indoor microclimate conditions and thermal [...]

Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Część I DOI:10.15199/9.2018.12.4


  1. Wstęp Biorąc pod uwagę duże uzależnienie współczesnego świata od różnych postaci energii, wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych i od- CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO 500 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) działywanie procesów ich przetwarzania na środowisko, efektywne użytkowanie energii powinno być przedmiotem szczególnych zabiegów. Chociaż problem ten nie jest jeszcze doceniany w stopniu na jaki zasługuje, to w Unii Europejskiej zostały już stworzone podstawy legislacyjne stawiające określone wymagania przed krajami członkowskimi i skłaniające je do podejmowania odpowiednich działań. W jasny sposób przedstawiono je w postaci wiążących zapisów o konieczności jednoczesnego osiągnięcia do 2020 roku przez wszystkie kraje unijne celów nazywanych umownie 3 × 20. Wspomniane cele uzgodniono na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 roku i są to: ● zmniejszenie emisji CO2 o 20%, ● zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% (dla Polski ustalono 15% [23]), ● zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Realizacja dwóch pierwszych z wyżej wymienionych celów wiąże się przede wszystkim ze znacznymi nakładami finansowymi na wdrażanie technologii efektywnych energetycznie i ekologicznie źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (OZE). Osiągnięcie trzeciego celu w znacznym zakresie zależeć będzie od podjęcia w odpowiedniej skali, niejednokrotnie prostych technicznie i technologicznie, działań związanych z oszczędnością energii. Nie ulega wątpliwości, że realizacja założonego planu wymaga złożonego i kompleksowego podejścia do rozpatrywanej problematyki. Tak zdefiniowane podejście nazwano w Unii Europejskiej "Zrównoważoną Polityką Energetyczną", nawiązując do głównych zasad zrównoważonego rozwoju [10], [12], [25] z jego trzema podstawowymi celami - społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. 2. Cel W ostatnich latach w debatach[...]

Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Część II DOI:10.15599/9.2019.5.5


  1. Wstęp Budynki wybudowane w Polsce w różnych okresach, według różnych istniejących tradycji technicznych oraz wprowadzanych od pewnego momentu wymagań cieplno- -energetycznych, mają różną charakterystykę energetyczną. Charakterystyka ta przeciętnie znacznie odbiega od współczesnych standardów w tym zakresie. Jest to powodem dominującego udziału zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń w ogólnym zużyciu energii w budynkach oraz bezpośrednią przyczyną ich stosunkowo wysokiej energochłonności eksploatacyjnej. Przytoczone dane uzasadniają i wzmacniają tezę o dużym znaczeniu zmniejszenia zużycia energii w budynkach dla racjonalnej gospodarki energią i tym samym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza powstających przy jej konwencjonalnym wytwarzaniu. Dominującą rolę w tym procesie odgrywają budynki mieszkalne (najliczniejsza grupa funkcjonalna i z tego powodu stały się przedmiotem szczególnej uwagi autorów publikacji). Przedstawione w części I artykułu studia literaturowe i analiza możliwości ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych, a tym samym emisji zanieczyszczeń powstających podczas jej wytwarzania wyraźnie wskazuje największy potencjał działań podejmowanych w zakresie ogrzewania pomieszczeń. Działania takie mogą być prowadzone: - w zakresie (ilościowym) ograniczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń przez dostosowanie do przyszłych wymagań cieplno-energetycznych, - w zakresie ("jakościowym") zmniejszenia lub wyeliminowania emisyjności źródeł wytwarzania energii do ogrzewania. Można to osiągnąć stosując odpowiednio bardziej ekologiczne technologie i paliwa lub wprowadzając na szeroką skalę OZE ‒ odnawialne źródła energii ‒ możliwe do wykorzystania w naszych warunkach klimatycznych do ogrzewania budynków. Tego typu działania mają wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ograniczając jednocześnie zużycie energii pierwotnej do ogrzewania. Nie mają jedn[...]

Zastosowanie naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla kamiennego DOI:10.15199/48.2018.12.30

Czytaj za darmo! »

Złoża węgla kamiennego powstają podczas kompresji i przebudowy częściowo zmineralizowanych złóż torfu. Transformacja torfu do węgla kamiennego najczęściej przebiega w dwóch etapach, zwanych odpowiednio etapem biochemicznym i fizykochemicznym. Uwęglanie (czyli powstawanie węgla kamiennego) zawsze poprzedzone jest procesem torfowania, a następnie grafityzacją [1,2]. Takie warunki pojawiają się w złożach torfu [3]. Etap biochemiczny rozpoczyna się po zakończeniu degradacji mikrobiologicznej po pokryciu torfu przez inny materiał lub w procesie przyrostu złoża. Głównymi czynnikami regulującymi przebieg fazy biochemicznej są temperatura, ciśnienie, objętość i czas. Temperaturę uważa się za kluczowy czynnik przy tworzeniu pokładów węgla. Wzrost temperatury przyspiesza reakcje chemiczne podczas uwęglania [2]-[5]. W miarę postępowania procesów biochemicznych, następuje progresywne uśrednianie i transformacja złoża. Uśrednianie materii rozpoczyna proces fizykochemiczny, w którym ustalają się proporcje węgla w stosunku do tlenu, substancji lotnych i wody - powstaje węgiel brunatny. Kontynuacja zagęszczania przez nadkład powoduje przekształcenie węgla brunatnego w węgiel bitumiczny (miękki), a następnie w węgiel antracytowy (twardy) [6]. Węgiel kamienny jest najpopularniejszym źródłem energii na świecie w ostatnich latach. Pomimo postępujących zmian w sektorze energetyki zawodowej związanej z odnawialnymi źródłami energii, nadal zasila prawie 40% elektrowni na świecie Węgiel kamienny stanowi jedno z kluczowych paliw dla polskiej i europejskiej gospodarki. Pomimo wdrażania energooszczędnych technologii, zapotrzebowanie na ten surowiec utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ze względu na zaostrzające się normy emisji spalin, producenci koncentrują swoją uwagę na dostarczaniu na rynek węgla o wysokiej jakości [7] - [10]. Do podstawowych pierwiastków znajdujących się w złożach węgla kamiennego należą węgiel, wodór, azot, siarka i substa[...]

Zastosowanie naturalnej luminescencji do wykrywania radionuklidów w produktach spalania węgla kamiennego DOI:10.15199/48.2019.01.24

Czytaj za darmo! »

Radionuklidy to pierwiastki promieniotwórcze, które dzielą się na dwie główne grupy. O przynależności pierwiastka do danej grupy decyduje jego pochodzenie. Do pierwszej grupy radionuklidów, zalicza się pierwiastki powstałe podczas formowania się układu słonecznego. Ich cechą charakterystyczną jest długi czas połowicznego rozpadu wynoszący co najmniej 5·109 lat (235U, 238U, 232Th). Do drugiej grupy pierwiastków promieniotwórczych zaliczane są wszystkie izotopy, które powstają w wyniku przemian pierwiastków znajdujących się w powietrzu atmosferycznym pod wpływem np. działania promieniowania kosmicznego (np. 3H, 7Be, 14C) [1]. Węgiel kamienny jest najstarszym wykorzystywanym źródłem energii na świecie. Pomimo generowania wielu problemów środowiskowych związanych z jego pozyskiwaniem i spalaniem jest nadal popularniejszy niż gaz ziemny, ropa naftowa, energia jądrowa, wodna i odnawialna. Energia elektryczna wytwarzana z węgla kamiennego stanowi około 40% produkcji światowej. O zachowaniu się węgla w procesach spalania decyduje obecność pierwiastków takich jak wodór, azot i siarka [2]. Węgiel kamienny najczęściej powstaje z torfu w procesach kompresji i przebudowy strukturalnej. Transformacja materii organicznej do węgla kamiennego jest dwuetapowa - biochemiczna i fizykochemiczna. Powstawanie węgla jest zawsze poprzedzone procesem torfowania, a następnie grafityzacją [3,4]. Etap fizykochemiczny rozpoczyna się po zakończeniu rozkładu mikrobiologicznego materii organicznej w torfowiskach. Głównymi czynnikami działającymi na materię podczas fazy fizykochemicznej i wpływającymi na powstawanie węgla są temperatura, ciśnienie, objętość i czas. Temperatura jest uważana za kluczowy czynnik przy powstawaniu pokładów węgla kamiennego. Jej wzrost przyspiesza reakcje chemiczne podczas uwęglania materii w torfowiskach [4,5,6]. W miarę postępowania procesów uwęglania następuje progresywna transformacja złoża torfu, zwiększając proporc[...]

 Strona 1