Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kiełbasa"

Basic problems with determining odor emissions from passive surface sources. Podstawowe problemy w wyznaczaniu wielkości emisji odorów ze źródeł powierzchniowych pasywnych


  A review, with 19 refs. Dokonano charakterystyki i przedstawiono przykłady źródeł powierzchniowych pasywnych. Omówiono podstawowe procesy i czynniki determinujące wielkość emisji odorów emitowanych z tych źródeł. Przedstawiono analizę wyników stężenia zapachowego w próbkach odorotwórczych gazów pobranych przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań urządzeń do poboru próbek z tuneli wiatrowych i komór przepływowych. Podkreślono konieczność normalizacji konstrukcji urządzeń do poboru, w celu ujednolicenia wyników pomiarów wykonywanych przez różne instytucje i uniknięcia znaczących rozbieżności otrzymywanych wyników pomiarów. Problematyka emisji odorów, zarówno ze źródeł przemysłowych, jak i obiektów gospodarki komunalnej i hodowlanej, oraz jej wpływ na jakość życia ludzi zamieszkujących w ich sąsiedztwie stała się w ostatnich kilku latach ważnym problemem rozpatrywanym przez władze lokalne, społeczeństwo oraz organy ustawodawcze. Nadmierna uciążliwość zapachowa obiektów przemysłowych lub gospodarki komunalnej w niektórych miejscowościach jest dominującym problemem społeczności lokalnej, przez co coraz częściej czynione są starania, aby określić przyczyny problemu, a następnie go wyeliminować. Ocenę oddziaływania istniejących obiektów pod względem zapachowym można wykonać przy zastosowaniu badań terenowych lub ankietowych lub też używając narzędzi modelowych1). Korzystniejsze ze względów finansowych oraz nakładów pracy ludzkiej jest określanie imisji zapachu na podstawie obliczeń modelowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przy założeniu prawidłowego zinwentaryzowania źródeł oraz wielkości emisji, doboru odpowiedniego modelu oraz prawidłowego określenia parametrów i warunków meteorologicznych. W wielu przypadkach na terenie obiektów uciążliwych zapachowo znajdują się punktowe, kubaturowe oraz powierzchniowe aktywne lub pasywne źródła emisji odorów. Określenie wielkości emisji ze źródeł [...]

 Strona 1