Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław LEWANDOWSKI"

Method of calculations of current harmonics in a current taken from 3kV DC network by a traction vehicle with asynchronous drive

Czytaj za darmo! »

Introduction of modern traction vehicles with converter drives makes a need of undertaking analysi of electromagnetic compatibility. There is presented in the paper a method of calculation of the selected harmonics in catenary resulted from distorted voltage supplying asynchronous motors. The first type Bessel functions have been applied for discription of voltage supplying traction motors. Streszczenie. Wprowadzenie nowoczesnych pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym wprowadza konieczność prowadzenia analiz zjawisk dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. W artykule zaprezentowana została metoda obliczenia wybranych harmonicznych w sieci trakcyjnej wywołanych odkształconym napięciem zasilania silników asynchronicznych. Do opisu napięcia zasilania silnika zastosowano funkcje Bessela pierwszego rodzaju. (Metoda obliczeń harmonicznych prądu w prądzie pobieranym z sieci 3kV DC przez pojazd trakcyjny z napędem asynchronicznym). Keywords: electric traction, catenary, modelling in frequency domain, harmonics. Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, sieć trakcyjna, opis w dziedzinie częstotliwości, harmoniczne Introduction Application of advanced traction drives requires, due to compatibility requirements, undertaking preliminary assessments of harmonics, which are generated by a vehicle in a current taken from a supply system. Such estimation should be launched at the early stage of technical design preparation, especially on lines with an old railway infrastructure. Digital simulation of the entire system of a railway line is extremely time-consuming. Time of reaching steady state of the system is considerably high, if comparing to the simulation step, so it is significant to support the simulation with points of especially high level of sensitivity, where the exceeding limits of amplitude of specific harmonics in the catenary might occur. The presented calculations do not encompass all the components of the system and a[...]

Zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do modelowania dynamiki superkondensatorów DOI:10.12915/pe.2014.08.03

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia modelowanie impedancji superkondsnsatorów przy zastosowaniu rachunku różniczkowo-całkowym ułamkowych rzędów oraz modelu relaksacji dielektrycznej Cole'a-Cole'a. Podstawą modelowania są zidentyfikowane charakterystyki częstotliwościowe. Modelowaniu ułamkowego rzędu przeciwstawia modelowanie z zastosowaniem transmitancji rzędu całkowitego. Prezentuje dokładność obu metod modelowania oraz trudności obliczeniowe podczas optymalizacji wartości parametrów modeli, a także aplikację tych modeli do celów sterowania. Abstract. The paper describes the modeling of supercapacitor impedance with fractional order calculus and Cole-Cole relaxation model application. The basis of the modeling are frequency responses. The fractional order models are compared with integer order transfer functions. The accuracy of both methods of modeling and difficulties of the optimization of parameters values of the models are discussed. The applications of both types of transfer function in control circuits are presented. The Application of Fractional Calculus for Supercapacitor Dynamics Modeling. . Słowa kluczowe: superkondensator. modelowanie, ułamkowy rząd Keywords: supercapacitor, modeling, fractional order doi:10.12915/pe.2014.08.03 Wstęp Superkondensatory stanowią specyficzną grupę kondensatorów, które mają cechy pośrednie pomiędzy kondensatorami elektrolitycznymi, a akumulatorami. Osiągają one pojemność kilku tysięcy faradów. Ponadto charakteryzują się gęstością zmagazynowanej energii przekraczającą 10 Wh/kg masy oraz mogą dostarczyć lub przyjąć moc przekraczającą 10 kW/kg masy. Cechy te uzyskują dzięki możliwości magazynowania dużych ładunków elektrycznych wokół porowatych elektrod, wykonanych z aktywnego węgla, grafenu, nanorurek węglowych, węglowego aerożelu itp. Z racji wymienionych właściwości superkondesatory stosowane są jako zabezpieczenia komputerów przed zanikiem energii zasilającej, w układach zasilających roboty, zaba[...]

Straty mocy w zasobniku energii dla linii tramwajowej DOI:10.15199/48.2016.12.71

Czytaj za darmo! »

Oszczędność energii w trakcji tramwajowej można uzyskać stosując zasobnik energii, umieszczony na końcu linii tramwajowej. W artykule przedstawiony jest opis budowy zasobnika energii, złożonego z baterii superkondensatorów oraz przekształtnika DC/DC, umożliwiającego przepływ energii podczas ładowania i rozładowywania baterii. Omówione są podstawowe źródła strat mocy w tym zasobniku. Przedmiotem analizy jest dobór parametrów zasobnika, prowadzący do zmniejszania strat energii podczas jej przepływu między baterią z linią. Autorzy prezentują efektywne kryterium doboru parametrów modułów superkondensatorów, używanych do budowy baterii stacjonarnego zasobnika energii. Abstract. Saving of energy in tram traction can be achieved by use the energy storage system placed at the end of the tram line. In the paper is presented the description of the energy storage system based on battery of supercapacitors and DC/DC converter enabling energy flow during loading and unloading of the battery. The basic sources of power losses in the energy storage system are discussed. The storage system parameters choice leading to minimizing the power losses during energy flow between battery and line are analyzed. The effective criterion of choice of supercapacitor modules used in stationary energy storage system construction. Słowa kluczowe: zasobnik energii, trakcja tramwajowa, superkondensator, przekształtnik DC/DC. Keywords: energy storage, tram traction, supercapacitor, DC/DD converter. Wstęp Oszczędność zużycia energii w zelektryfikowanym transporcie trakcyjnym [1] dotyczy między innymi wykorzystania energii oddawanej podczas hamowania pojazdów. Wykorzystanie tej energii powszechnie jest obecnie możliwe jedynie przy zapotrzebowaniu na energię innego pojazdu, znajdującego się aktualnie na tym samym odcinku sieci zasilającej. Nieobecność pojazdów z zapotrzebowaniem na energię powoduje przekazanie energii tej do rezystora hamowania i jej ostateczną stratę. Pe[...]

Straty w superkondensatorach przy dynamicznych obciążeniach magazynów energii pojazdów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.04.38

Czytaj za darmo! »

Do napędu pojazdów elektrycznych wykorzystuje się sieci trakcyjne, magazyny energii oraz ogniwa paliwowe. Magazyny energii bazują zazwyczaj na akumulatorach, gdyż charakteryzują się one dużą energią właściwą. Ze względu na dynamikę jazdy, zwłaszcza hamowanie i przyśpieszanie pojazdów, magazyny energii powinny krótkookresowo przyjmować i dostarczać znaczne moce. Z tego względu wprowadzono hybrydowe magazyny energii [1, 2], w których stosuje się dodatkowo superkondensatory (SC). SC wprawdzie charakteryzują się mniejszą energią właściwą niż akumulatory, mają jednak nad nimi przewagę ze względu na większą moc właściwą.[...]

 Strona 1