Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kędzierski"

Wojskowa Akademia Techniczna - z życia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 8 października 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie dla kierunków geodezja i kartografia oraz budownictwo. W sali kinowej WAT zgromadzeni zostali goście reprezentujący pozostałe Wydziały Akademii oraz zaprzyjaźnione Wydziały warszawskich uczelni technicznych. Uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością także przedstawiciele organizacji, instytucji i prze[...]

Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych i danych obrazowych z bezzałogowych statków powietrznych we współczesnych opracowaniach fotogrametrycznych DOI:10.15199/50.2016.12.1


  Współczesne opracowania fotogrametryczne zmieniają się/ewoluują dzięki szybkiemu rozwojowi coraz doskonalszych narzędzi do pozyskiwania obrazów fotogrametrycznych oraz coraz bardziej rozwiniętych metod ich przetwarzania. Zobrazowania pozyskane niskobudżetowymi platformami bezzałogowymi konkurują z klasycznymi opracowaniami fotogrametrii lotniczej, a nawet satelitarnej, szczególnie przy opracowaniu niewielkich obszarów typu gmina. Niemniej, nie zawsze będą niezastąpioną alternatywą. W publikacji przedstawiono studium porównawcze metod pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań z BSL i satelitarnych, uznanych przez Autora za wiodące we współczesnych opracowaniach fotogrametrycznych. Zamieszczono także wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych analiz, a także pewną wizję dalszych kierunków rozwoju fotogrametrii. Słowa kluczowe: BSL, zobrazowania satelitarne, fotogrametria, orientacja.W tytule artykułu przywołane zostały dwa rodzaje przełomowych technologii drugiej połowy XX wieku, które w pierwotnym założeniu zostały opracowane z myślą tylko o zastosowaniu wojskowym. Jednak po upływie pewnego czasu, technologie te zostały zmodernizowane w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do celów cywilnych, w dużej mierze dla potrzeb opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z jednej strony zaczynaliśmy od zobrazowań satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej 15 m (pierwsze satelity programu Corona), żeby pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku osiągnąć rozdzielczość ok. 1 m. Ten transfer technologii na rynek cywilny zajął prawie 30 lat (pierwszy wysokorozdzielczy satelita komercyjny Ikonos-2). Z drugiej strony mamy do czynienia z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), które umożliwiają przenoszenie systemów radarowych SAR. Tutaj transfer technologii był o połowę krótszy, a opracowania fotogrametryczne z BSP są możliwe do wykonania już przez osoby prywatne. W tytule artykułu dodatkowo widoczny jest brak odniesienia do klasycznej fotogramet[...]

Opracowanie ortofotomapy terenów wiejskich na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć, pozyskanych z niskiego pułapu DOI:10.15199/50.2015.4.1


  Bezzałogowe Statki Latające stanowią coraz bardziej popularną platformę nośną dla sensorów pozyskujących dane na potrzeby teledetekcji i fotogrametrii. Niski pułap lotu pozwala na pozyskanie danych o bardzo wysokiej rozdzielczości, w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki temu możliwa jest realizacja wielkoskalowych opracowań mapowych. Jednak charakter pozyskiwanych danych oraz pułap pozyskiwania powodują szereg trudności w późniejszym opracowaniu zdjęć. Podstawowym problemem już na etapie wykonania nalotu jest orientacja zewnętrzna zdjęć, wstępnie pozyskiwana z systemów nawigacyjnych GPS/INS. Zazwyczaj stosowane jednoczęstotliwościowe odbiorniki GPS pozwalają (z dokładnością zaledwie kilku metrów) wyznaczyć przybliżone elementy orientacji zewnętrznej. Ponadto brak stabilizacji kamery powoduje, że pozyskane obrazy często cechują się stosunkowo dużymi wartościami kątów nachylenia podłużnego i poprzecznego. W artykule zaprezentowano kolejne etapy pozyskiwania oraz przetwarzania danych obrazowych, takie jak: aerotriangulacja, generowanie numerycznego modelu terenu, ortorektyfikacja oraz mozaikowanie. Do badań wykorzystano obrazy pozyskane kompaktową kamerą niemetryczną, zamontowaną na pokładzie płatowca napędzanego silnikiem elektrycznym. Obszar, dla którego pozyskano dane obejmuje tereny płaskie, rolnicze i zalesione. Zbadano dokładność aerotriangulacji, a także poprawność wygenerowanego numerycznego modelu terenu oraz ortomozaiki. Analiza i przetwarzanie danych realizowane były w oprogramowaniu INPHO UASMaster. Na podstawie przeprowadzonych badań dokładności aerotriangulacji, generowania numerycznego modelu terenu oraz ortorektyfikacji stwierdzono, że w celu osiągnięcia wysokiej dokładności aerotriangulacji oraz numerycznego modelu terenu wymagane jest m.in. zastosowane specjalnie zaprojektowanych sygnalizowanych znaków osnowy fotogrametrycznej. Słowa kluczowe: fotogrametria lotnicza, BSL, aerotriangulacja, numeryczny model terenu, ortorektyfi[...]

Aspekty opracowania ortofotomapy cyfrowej w podczerwieni na podstawie danych pozyskanych z niskiego pułapu DOI:10.15199/50.2015.11.1


  Ortofotomapa cyfrowa jest jednym z podstawowych produktów fotogrametrycznych. Do jej opracowania niezbędne są dane obrazowe pozyskiwane z pułapu satelitarnego lub lotniczego. Z uwagi jednak na znaczny rozwój fotogrametrii niskiego pułapu, obserwowany w ostatnich latach, do opracowania ortofotomapy coraz częściej wykorzystuje się dane pozyskiwane z pokładu bezzałogowego statku latającego (BSL). Realizacja nalotu bez obecności pilota na pokładzie i stosowanie odpowiedniej aparatury, z pewnością obniża koszt opracowania, nie tracąc przy tym na jakości produktu. Obecny rynek jest bogaty w tanie BSL oraz niedrogie i zarazem wysokorozdzielcze kamery cyfrowe. Stwarza to duże możliwości tej technologii pomiarowej. Istotną zaletą pomiaru BSL jest także krótki czas pozyskania danych. W artykule zaprezentowany został proces pozyskania oraz opracowania danych obrazowych z niskiego pułapu. Do rejestracji zobrazowań wykorzystano bezzałogowy statek latający UX 5, na którym zamontowana została kamera niemetryczna Sony Nex 5T. Kamera na zdolność rejestracji promieniowania z zakresu R, G oraz NIR (800-1100 nm). W celu pozyskania wyłącznie zakresu NIR podczas pomiaru wykorzystano właściwości filtra podczerwonego, który pozwolił na odcięcie promieniowania widzialnego i rejestrację wyłącznie zakresu NIR. W wyniku opracowania otrzymanych danych wygenerowano trzy ortofotomapy cyfrowe, które zostały poddane analizie dokładności. Zbadano również możliwość wykorzystania danego produktu fotogrametrycznego w zastosowaniach geodezyjnych. Słowa kluczowe: bezzałogowe statki latające, kamera niemetryczna, ortofotomapa, bliska podczerwień.1. Wprowadzenie Technologia bezzałogowych statków latających silnie rozwija się w ostatnich latach i coraz chętniej wykorzystywana jest w opracowaniach z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Bezzałogowce pozwalają na wykonanie misji fotogrametrycznych z niskiego pułapu, pozyskanie danych w stosunkowo krótkim czasie, a zarazem z[...]

 Strona 1