Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław APANASEWICZ"

Algorytm obliczania pola elektromagnetycznego w masywnej ścianie z narożem

Czytaj za darmo! »

Celem przedstawionej pracy jest opis algorytmu pozwalającego na analizę prądów wirowych w ścianie z narożem. Rozpatrywane są naroża wklęsłe i wypukłe; główny cel - to badanie różnic w zachowaniu się pola w obu tych przypadkach.. Abstract. The aim of this paper is a description of the method of electromagnetic field calculation in a metallic field calculation in a metallic region with corners. T[...]

On certain properties of electromagnetic field in free space

Czytaj za darmo! »

In the paper it is demonstrated that Maxwell’s equations in free space and transformation formulae for electromagnetic field can be derived from two postulates: (a) formula for Lorentz force, (b) Lorentz space-time transformations. Streszczenie. W pracy wykazano, że równania Maxwella w próżni oraz wzory transformacyjne dla pola elektromagnetycznego można wyprowadzić z dwóch postulatów: (a) wzoru na siłę Lorentza, (b) czasoprzestrzennych transformacji Lorentza. (O pewnych własnościach pola elektromagnetycznego w przestrzeni) Keywords: electromagnetic field theory, Maxwell’s equations, Lorentz force, Lorentz transformations Słowa kluczowe: teoria pola elektromagnetycznego, równania Maxwella, siła Lorentza, transformacje Lorentza Introduction t, x, y, z — space-time coordinates u . (u,0,0) — velocity of a moving reference frame with respect to a stationary reference frame . . v . v1, v2 , v3 — charged particle’s velocity F . (F1, F2 , F3 ) — force p — momentum Q — electric charge m0 — rest mass E . (E1,E2 ,E3 ) — electric field B . (B1,B2 ,B3 ) — magnetic field . — scalar potential A . (A1, A2 , A3 ) — vector potential . . F . . c, A1, A2 , A3 — electromagnetic four-potential . 0 — permittivity of free space c — speed of light 2 1 1 .. . .. . . . c u . — Lorentz factor . (prime) — by a symbol of a physical quantity, means that its value is expressed in the primed reference frame O. moving with velocity u with respect to non-primed reference frame O. Purpose of this paper There is a long-standing tendency in physics to derive equations describing physical phenomena from different well-established assumptions (postulates), in order to, among other things, unify description of physical processes. One example in the area of electrodynamics is the so-called Horák’s method, i.e. the idea to derive Maxwel[...]

O pewnych właściwościach składowej normalnej pola elektromagnetycznego na granicy metal - dielektryk

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono trzy przykłady opisujące składową normalną pola elektromagnetycznego na powierzchni rozdzielającej dwa różne środowiska (np. dielektryk - przewodnik). Składowa ta może być równa zero i różna od zera.. Abstract. The paper presents three examples describing the normal component on the surface separating two environments (for example: dielectric - conductor). This component c[...]

The study of the flat waves' diffraction on the sharp corner

Czytaj za darmo! »

W pracy badana jest dyfrakcja płaskiej fali na ścianie z narożem (ćwierć przestrzeń przewodząca o doskonałej przewodności). Stosując transformaty całkowe Kontorovicha-Lebedeva uzyskano w jawnej postaci rozwiązanie równań Maxwella. Przedstawiono wykresy przykładowych obliczeń. (Dyfrakcja płaskiej fali na ścianie z narożem) Keywords: electromagnetic waves, a sharp corner, transforms of Kontorovich-Lebedev. Słowa kluczowe: fale elektromagnetyczne, ostre naroże, transformata Kontorowicza-Lebiedieva. Introduction In the study the method of solving the problem of the flat electromagnetic wave diffraction falling onto ideal wall with sharp corner has been described. We assume that boundary planes of the conductive area are perpendicular to each other, and the wave is falling at the  angle to the one of them, and perpendicular to the corner edge (Fig.1). Fig.1. Graphical illustration of the problem The aim of the study is to research electromagnetic field in the sharp corners surrounding. To solve the Maxwell equations not well known Kontorovich-Lebedev transform has been used. This transform is described by relations [1]: (1)               z f z G H z d G e f z H z dz j j 2 0 2 0 sh 2 , 1                 where:          0 2 2 e 2 e ch cos tdt j H z d jz t j      - Hankel function of imaginary index. Using the transform, the solution of the analyzed problem can be shown in explicit analytical form. The solution of the problem Setting the problem In the accepted Cartesian coordinate system z coincides with corner edge and ax[...]

Scatter of high frequency electromagnetic wave on the trihedral conductive corner

Czytaj za darmo! »

The paper presented the results of numerical studies of high frequency electromagnetic wave scattering on the trihedral corner of the homogeneous and isotropic conductive body of linear properties. The paper considered the impact of non-magnetic (Al) and magnetic (Fe) body on the distributions of electromagnetic field. A plan electromagnetic wave of high frequency (10 GHz) of parallel polarization to one edge of the corner constitutes a exciting field. Iterative-boundary method of fundamental solutions has been used for the analysis of the issue. Streszczenie. W pracy zaprezentowano rezultaty badań numerycznych zagadnienia rozproszenia fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości na trójściennym narożu jednorodnego i izotropowego ciała przewodzącego o liniowych właściwościach. Zbadano różnice we wpływie ciała niemagnetycznego (Al) i magnetycznego (Fe) na rozkłady pola elektromagnetycznego. Pole wzbudzające stanowi płaska fala elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (10 GHz) o polaryzacji równoległej do jednej z krawędzi naroża. Do analizy zagadnienia zastosowano iteracyjno-brzegową metodę rozwiązań fundamentalnych.(Rozpraszanie fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości na trójściennym narożu przewodzącym) Słowa kluczowe: naroże przewodzące, fale elektromagnetyczne, metoda rozwiązań fundamentalnych Keywords: conducting corner, electromagnetic waves, fundamental solutions method Introduction Structure elements of electrical equipment usually include edges and corners which are fragments of a surface of a very large curvature. The functions of electromagnetic field near such surfaces can reach high values and are usually non regular (experience large changes over very short distances). Inclusion of these effects with numerical analysis is very troublesome, because it involves the necessity of a strong density of a local discretization mesh, which leads to a radical increase numerical model of the problem. In this situation, [...]

Funkcja delta Diraca o zespolonym argumencie i przykład jej zastosowania w elektromagnetyzmie

Czytaj za darmo! »

Bazując na dwóch znanych reprezentacjach funkcji Diraca o argumencie rzeczywistym w pracy zaproponowano jej uogólnienie na przypadek argumentu zespolonego. Na tej podstawie uzyskano szereg wzorów całkowych mogących znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień fizyki matematycznej. Zaprezentowano przykład zastosowania funkcji  Diraca o argumencie zespolonym w rozwiązywaniu zagadnienia rozpraszania fali elektromagnetycznej na narożu przewodzącym. Abstract. In the paper, based on two known Dirac function representations with real argument they generalization for complex argument was proposed. Following, the set of integral formulas was derived, which could be applied for solving various problems as mathematical physics. As illustration an example of application of Dirac function with complex argument for solving problem of an electromagnetic wave scattering on a conductive corner was presented. (Dirac function with complex argument and example of its application in electromagnetism) Słowa kluczowe: delta Diraca, liczby zespolone, dystrybucje, całki rozbieżne, elektromagnetyzm Keywords: Dirac  function, complex numbers, distributions, divergent integrals, electromagnetism Wstęp Funkcja uogólniona (dystrybucja)  Diraca znajduje szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu wielu zagadnień fizycznych i technicznych. Najczęściej wykorzystywana jest ona do aproksymowania różnego rodzaju wielkości fizycznych zmieniających się impulsowo w czasie (np. krótkotrwałych sił, napięć, prądów) lub rozkładów wielkości zlokalizowanych w niewielkim obszarze przestrzeni (mas, ładunków itp). Funkcja  Diraca pozwala również nadać sens i konkretną wartość (w sensie dystrybucyjnym) wielu całkom rozbieżnym w sensie Riemanna. Dzięki temu uzyskuje się użyteczne wzory pozwalające uprościć wiele skomplikowanych obliczeń spotykanych w praktycznych zagadnieniach fizyki matematycznej [3, 5]. Motywacją do napisania niniejszej pracy był problem, ja[...]

 Strona 1  Następna strona »