Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej RUSEK"

Model symulacyjno - komputerowy asynchronicznego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem w modelu matematycznym strat w żelazie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego uwzględniający straty w żelazie w odniesieniu do magnetowodu stojana. Straty w żelazie uwzględniono w schemacie zastępczym asynchronicznego silnika indukcyjnego poprzez wprowadzenie gałęzi równoległej do gałęzi pionowej schematu zastępczego zawierającej rezystancję reprezentującą straty w żelazie wyznaczaną eksperymentalnie. W oparciu o model matematyczny przedstawiono w formie graficznej modele symulacyjno - komputerowe umożliwiające analizę obliczeniową. Abstract. In the paper the mathematical model of an induction motor is presented. The iron losses in a stator magnetic circuit are taken into consideration concerning the proposed model. The iron losses are introduced into the equivalent circuit of an induction motor by application of a branch parallel to the vertical branch in the equivalent circuit. The applied branch contains a resistance representing iron losses. The mentioned resistance may be determined experimentally. The models for computer simulation based on proposed mathematical model are presented. These models allow for numerical analysis. (Model for computer simulations of an asynchronous induction motor taking into account iron losses). Słowa kluczowe: elektryczne maszyny indukcyjne, modele obwodowe, schematy zastępcze, straty w rdzeniu. Keywords: electrical induction machines, circuit models, equivalent circuits, core losses. Wstęp W trakcie wieloletniej działalności naukowo - badawczej prowadzonej przez Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej były wykonane opracowania oraz prototypy asynchronicznych silników indukcyjnych specjalnego wykonania głównie dla układów napędowych w samotokowych liniach transportowych dla przemysłu hutniczego oraz w układach napędowych w liniach technologicznych dla przemysłu chemicznego. Maszyny te ze względu na specyfikę swojej konstrukcji wymagały innych rozwiązań konstrukcyj[...]

Model symulacyjno-komputerowy asynchronicznego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem w modelu matematycznym nasycenia i zjawiska wypierania prądu

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego wraz z modelem symulacyjno-komputerowym z uwzględnieniem nasycenia i zjawiska wypierania prądu. Model komputerowy opracowano w układzie umożliwiającym odczyty w czasie przebiegu momentu elektromagnetycznego silnika, prędkości oraz prądów stojana i wirnika. Model matematyczny rozszerzono o równania równowagi części mechanicznej dla jednomasowego układu kinematycznego, co umożliwia analizę pracy dla przypadków różnych rzeczywistych obciążeń technologicznych w czasie. Abstract. In the paper both the mathematical model of an induction motor and the model for computer simulations is presented. Considering proposed models the saturation and current displacement was taken into account. The computer model allows for reading the electromagnetic torque of the motor, velocity as well as the stator current and rotor current as functions of time. The mathematical model is expanded on equations of equilibrium for mechanical part considering a single-mass kinematic system. That allows for analysis of various true instantaneous technological loads. (Model for computer simulations of asynchronous induction motor taking into account saturation and current displacement). Słowa kluczowe: elektryczne maszyny indukcyjne, modele obwodowe, nasycenie magnetowodu, wypieranie prądu. Keywords: electrical induction machines, circuit models, magnetic circuit saturation, current displacement. Wstęp W Zakładzie Maszyn i Napędów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej od wielu lat w ramach badań statutowych, projektów celowych oraz prac naukowo - badawczych na rzecz przemysłu wykonywane są prace w zakresie układów napędowych z zastosowaniem w tych układach asynchronicznych silników indukcyjnych specjalnego wykonania między innymi [8], [9]. W wielu przypadkach przy określaniu założeń projektowych dla prototypu asynchronicznego silnika indukcyjnego specjalnego wykona[...]

Determination of parameters to define a resultant inertial moment of the drive system for polymerization reactor based on asynchronous induction motor with a pipe body

Czytaj za darmo! »

In the paper the problems concerning the operation of the drive system for a polymerization reactor based on asynchronous induction motor with a pipe body are presented. The range of the presented problems is a resultant inertial moment of the system determined by specificity of the operation of a polymerization reactor. A simplified kinematic structure of the drive system and a calculation kinematic diagram are presented. Formulas for calculation of the resultant inertial moment of the drive system are given. Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy układu napędowego reaktora polimeryzacji z asynchronicznym silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym w zakresie wypadkowego momentu bezwładności układu wynikającego ze specyfiki pracy reaktora polimeryzacji. Przedstawiono uproszczony schemat kinematyczny układu napędowego oraz obliczeniowy schemat kinematyczny w odniesieniu do którego przedstawiono wzory dotyczące wyznaczania wypadkowego momentu bezwładności układu napędowego. (Wyznaczanie parametrów do określenia wypadkowego momentu bezwładności układu napędowego reaktora polimeryzacji z asynchronicznym silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym). Keywords: polymerization, induction motor, kinematics, inertial moment. Słowa kluczowe: polimeryzacja, silnik indukcyjny, kinematyka, moment bezwładności. Introduction There are phenomena during operation of the drive system for a polymerization reactor exceeding an operation of the standard drive systems. There are examples of the abovementioned phenomena having a direct influence on the operation of the drive system in the rage of its load considering various phases of the polymerization process: - agglutination of rotor and stator of the asynchronous motor from the driving side as a result of polymerization in this area of a polymerization reactor chamber - sliding friction in the large-size slide bearing made of sintered carbides an cooled with ethylene stream via [...]

General mathematical model of the drive system for a polymerization reactor based on the induction motor with a pipe body

Czytaj za darmo! »

In the paper a general mathematical model of the drive system for a polymerization reactor based on the induction motor with a pipe body is presented. The abovementioned model may be considered as an universal model for the drive systems made in a vertical version dealing with a composite form of the torques loading a system. The examples of dependencies that allow for consideration of the composite torques in the mathematical model are given. Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólny model matematyczny układu napędowego reaktora polimeryzacji z asynchronicznym silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym, który może być modelem uniwersalnym dla układów napędowych w wersji pionowej w których występuje złożona forma momentów oporowych obciążających układ. Podano przykładowe zależności umożliwiające uwzględnienie w modelu matematycznym złożonych momentów oporowych. (Ogólny model matematyczny układu napędowego reaktora polimeryzacji z asynchronicznym silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym). Keywords: polymerization reactors, specially designed motors, mathematical modelling, transient responses analysis. Słowa kluczowe: reaktory polimeryzacji, silniki specjalnego wykonania, modelowanie matematyczne, analiza przebiegów czasowych. Introduction Polymerization reactors play the most significant role in technological line of the polyethylene production. The drive system of the mixer for polymerization process works in two chambers. The operating conditions of the drive system are specific due to the necessity of keeping the constant temperature, the ethylene atmosphere and the high working pressure up to 2800 atm. The motor of the drive system has nonstandard dimensions and construction due to the socket fastening in the upper part of the reactor chamber in the vertical position. The drive system may be directly fed by the grid or the motor-generator set or the frequency converter. Drive systems for polymerization reactors often break d[...]

Model matematyczny i wybrane stany nieustalone głównego napędu reaktora polimeryzacji przy uwzględnieniu parametrów pracy komory mieszalnika

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto model matematyczny prototypowego układu napędowego reaktora polimeryzacji z uwzględnieniem rzeczywistego obciążenia. Przeprowadzono obliczenia symulacyjne dla różnych przypadków zasilania układu oraz różnych przypadków stanów pracy komory polimeryzacji. Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych mają w dużej mierze praktyczne zastosowanie do określenia maksymalnych obciążeń wystę[...]

Model matematyczny i wybrane stany nieustalone trójfazowej maszyny indukcyjnej z nasyconym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano model matematyczny oraz analizę matematyczną i obliczeniową silnika indukcyjnego. Model uwzględnia nasycenie obwodu magnetycznego silnika. Model odtwarza zjawiska pojawiające się w trójfazowej maszynie indukcyjnej i może być zastosowany do analizy stanów nieustalonych i syntezy odpowiednich układów sterowania. Abstract. The mathematical model together with mathematical and numerical studies of induction motor is presented in the paper. The model considers saturation of motor magnetic circuit. This model reproduces phenomena occurring in three-phase induction machine and may be applied in order to analyze the transient states. It also may be applied for synthesis of appropriate control systems. (The mathematical model and selected transient states of three-phase[...]

Model matematyczny układu napędowego zespołu samotokowego z transmisją rolek kołami zębatymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ napędowy zespołu samotoków z transmisją zębatą napędzany indukcyjnym silnikiem elektrycznym poprzez wielostopniowy reduktor zębaty. Model matematyczny układu napędowego sformułowano z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia momentu obciążenia na obu końcach każdej z rolek zespołu napędowego wraz ze sprężystościami i momentami bezwładności elementów układu napędowego pozwalający na określenie momentu obciążenia pomiędzy przekładniami stożkowymi na wale transmisyjnym oraz pomiędzy wałem transmisyjnym a reduktorem zębatym. Równania ruchu wyprowadzono z ogólnej postaci równania Lagrange’a drugiego rodzaju. Końcowy układ równań układu napędowego sprowadzono do postaci liniowych równań różniczkowych uwzględniających wszystkie stopnie swobody rozpatrywanego układu napędowego. Abstract. The paper discusses the driving system for metallurgical roller-table with gear transmission driven by induction motor through the multi-stage gear-reducer. The mathematical model is formulated taking into consideration the load at both endings of each roller of driving set together with elasticity and moments of inertia of driven elements. The model allows for determination of load torque between bevel gears on transmission shaft as well as between transmission shaft and gear-reducer. The equations of motion were derived from general form of Lagrange’s equations. The final system of equations of the considered driving system was transformed to the linear differential equations containing all degrees of freedom. (Mathematical model of driving system for metallurgical roller-table with the rollers driven by the gear transmission). Słowa kluczowe: hutnicze linie transmisyjne, samotoki hutnicze, napędy prądu przemiennego, modelowanie matematyczne. Keywords: metallurgical transmission lines, metallurgical roller-tables, ac drives, mathematical modelling. Wstęp Motoreduktorowe układy napędowe z rolkami transportowymi stanowią pod[...]

Oddziaływanie przekształtnikowych napędów prądu przemiennego na otoczenie

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano niekorzystny wpływ układów przekształtnikowych na sieć elektryczną i otoczenie. Wśród przykładów wymienia się m. in. wyższe harmoniczne prądu i napięcia sieci, straty mocy czynnej, promieniowanie elektromagnetyczne i wysoki poziom hałasu emitowanego przez silniki zasilane odkształconymi przebiegami prądu i napięcia. Przedyskutowano środki zaradcze oraz zbadano skuteczność filtru dolnoprzepustowego zastosowanego między falownikiem i silnikiem. Abstract. The paper discusses the negative impact of power converters on mains and vicinity. Higher harmonics of current and voltage, energy losses, electromagnetic radiation, and high level of noise are considered as examples. The preventive measures are discussed. The effectiveness of the low-pass filter applied between inverter and motor was investigated and results are presented. (Influence of converter-fed ac drives on vicinity). Słowa kluczowe: układy przekształtnikowe, napędy prądu przemiennego, jakość energii elektrycznej, ochrona środowiska. Keywords: power converters, ac drives, electric power quality, environmental protection. Sterowanie silników prądu przemiennego Szybki rozwój energoelektroniki i technik mikroprocesorowych spowodował, że silnik prądu przemiennego jest obecnie podstawowym elementem wykonawczym napędów przemysłowych. Od wielu lat jest możliwa budowa układów napędowych prądu przemiennego o parametrach statycznych, dynamicznych i energetycznych porównywalnych z parametrami przekształtnikowych napędów prądu stałego. Należy przy tym pamiętać o znanych zaletach silników prądu przemiennego, szczególnie klatkowych, do których należy zaliczyć większą niezawodność, wysokie prędkości obrotowe, mniejsze gabaryty i moment bezwładności. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu usunięto zasadnicze wady jak kołysania i wypadanie z synchronizmu silników synchronicznych oraz tzw. utykanie silników klatkowych. W przeciwieństwie do silników prądu stałego, silniki prądu przemien[...]

Solutions of reducing an influence of converter-fed AC-drives on vicinity

Czytaj za darmo! »

The paper discusses the negative impact of power converters on mains and vicinity. Higher harmonics of current and voltage, energy losses, electromagnetic radiation, and high level of noise are considered as examples. The preventive measures are discussed. The effectiveness of the low-pass filter applied between inverter and motor was investigated and results are presented. Streszczenie. W artykule zaprezentowano przykłady negatywnego oddziaływania układów przekształtnikowych na sieć i otoczenie, do których można zaliczyć wyższe harmoniczne prądu i napięcia, straty energii, promieniowanie elektromagnetyczne oraz wysoki poziom hałasu. Opisano środki zaradcze. Przedstawiono wyniki badań skuteczności filtru dolnoprzepustowego zastosowanego między przekształtnikiem i silnikiem. (Sposoby minimalizacji oddziaływania przekształtnikowych napędów prądu przemiennego na otoczenie) Keywords: ac drives, power converters, electric power quality, environmental protection. Słowa kluczowe: napędy prądu przemiennego, układy przekształtnikowe, jakość energii elektrycznej, ochrona środowiska. Minimization of drives’ influence on electric power system Nowadays, the ac-motor is the fundamental final control unit of industrial drives due to the fast progress in power electronics. Since many years there is a possibility to set up ac-drives with technical parameters (static, dynamic and energetic) competitive with converter-fed dc-drives, whereas the well-known advantages (higher reliability, high rotational speeds, lower dimensions and moments of inertia) of acmotors are kept. The fundamental disadvantages such as hunting and falling out of step of synchronous motors and stalling of squirrel-cage motors have been eliminated by the appropriate control. The range of applica[...]

Mathematical model of drive system for metallurgical roller table unit with rotation of rollers transmitted by chain transmission

Czytaj za darmo! »

The paper discusses the drive system with the chain transmission driven by induction motor through the multi-stage gear-reducer. The mathematical model is formulated taking into account the load at both endings of each roller of drive set. The equations describing the drive system are derived on the basis of variational Hamilton’s principle and Lagrange’s equation of the second type. The final system of equations was transformed to the linear differential equations. The aforementioned system of equations allows formulating the computer model for digital simulations. Streszczenie: W artykule zaprezentowano układ napędowy z łańcuchowym napędem rolek z zastosowaniem wielostopniowego reduktora zębatego napędzanego silnikiem indukcyjnym. Model matematyczny sformułowano z uwzględnieniem obciążeń na obu końcach każdej rolki zestawu napędowego. W oparciu o wariacyjną zasadę Hamiltona oraz równanie Lagrane'a drugiego rodzaju wyprowadzono równania opisujące układ napędowy. Ostateczną postać układu równań sprowadzono do układu liniowych równań różniczkowych umożliwiającego sformułowanie modelu komputerowego do obliczeń symulacyjnych. Układ napędowy z łańcuchowym napędem rolek z zastosowaniem wielostopniowego reduktora zębatego napędzanego silnikiem indukcyjnym Keywords: chain transmission, roller-table, mathematical modelling, technological loads. Słowa kluczowe: napęd łańcuchowy, samotokowa linia transportowa, modelowanie matematyczne, obciążenia technologiczne. Introduction The drive systems for roller-table sets with rotation of the rollers transmitted by chain transmission are example of a constructional solution of the drive systems for roller-table transporting lines. The aforementioned drive systems are applied in transporting lines in which due to technological problems the instalment of gear-motors with self-transporting construction on each roller is not possible. It concerns also these cases where transmission of motion amon[...]

 Strona 1  Następna strona »