Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY J. WYSŁOCKI"

Miniatlas struktur domenowych jedno-, trój i czteroosiowych ferromagnetyków

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono typowe struktury domenowe w magnetykach o jednym, trzech i czterech kierunkach magnetycznie wyróżnionych. obrazy struktur domenowych porównano z odpowiednimi modelami. podkreślono rolę struktury domenowej i jej zależność od metalurgicznej struktury, która jest dużo łatwiejsza do ilościowego określenia, aniżeli relacja pomiędzy magnetycznymi właściwościami gotowego produktu[...]

Powierzchniowa struktura domenowa magnesów o anizotropii kształtu i magnetokrystalicznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono obserwację magnetycznej struktury domenowej magnetycznie twardych stopów o różnym typie magnetycznej anizotropii, tj.: kształtu (Alnico, Fe-Cr-Co) i magnetokrystalicznej (Nd-Fe-B) stosując metodę figur proszkowych. Stwierdzono, że w stopie Nd17Fe75B8 obraz struktury domenowej jest typowy dla materiałów o jednym kierunku magnetycznie wyróżnionym. Dla próbek o najmniejsz[...]

Structure and magnetic properties of iron-rich Pr-Fe alloys

Czytaj za darmo! »

Two series of Pr10+xFe90-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-ray diffractometry, Mössbauer spectroscopy and transmission electron microscopy. The temperature[...]

Microstructure and magnetic properties of the Fe-Co-Zr-Mo-W-B bulk glassy alloys

Czytaj za darmo! »

The microstructure and magnetic properties of bulk glassy Fe61-xCo7+xZr10Mo5W2B15 (where x=0, 2, 4) alloy samples in the form of suction-cast rods and tubes and melt-spun ribbons, were investigated. Para- to ferromagnetic ordering transition was observed with increasing Co contents, so that the x=0 alloy was paramagnetic, while the x=4 alloy demonstrated ferromagnetic ordering at room tempera[...]

Stereologiczna metoda wyznaczania gęstości energii ścian domenowych wybranych jednoosiowych magnetyków

Czytaj za darmo! »

W pracy określono gęstość energii ścian domenowych γ w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domenową obserwowano wykorzystując metodę figur proszkowych (ferro- fluid). Ujawniona struktura domenowa jest typowa dla magnesów o jednym kierunku łatwego namagnesowania i dużej wartości anizotropii magnetokrystalicznej. Wyznaczone wartości gęstości energii ścian domenowych γ porównano z wynikami literaturowymi otrzymanymi innymi metodami i stwierdzono dobrą zgodność. S. 352 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 In the paper domain wall energy density γ for some groups of uniaxia[...]

 Strona 1