Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Marcin BASZYŃSKI"

A model of the three-phase bridge rectifier with sinusoidal source current using FPGA implementation

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasadę działania trójfazowego prostownika mostkowego z wektorowym układem regulacji. Przedstawiono układ synchronizacji bazujący na transformacji dq wykorzystującym do synchronizacji wszystkie napięcia linii zasilającej. W artykule omówiono oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy) oraz przedstawiono model przekształtnika energoelektronicznego implementowanego w układzie FPGA. (Model trójfazowego prostownika mostkowego z sinusoidalnym prądem linii zasilającej realizowanym w układzie FPGA) Abstract. The paper discusses principles of operation of a vector-controlled three-phase bridge rectifier. The presented synchronisation system is based on dq transformation and utilizes all three source voltages In the paper the influence of the converter [...]

Model jednofazowego, wielokomórkowego prostownika z sinusoidalnym prądem źródła implementowany w układzie FPGA

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem rozbudowanych układów energoelektronicznych takich jak filtry aktywne, przekształtniki wielopoziomowe pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające symulacje działania takich przekształtników. Dzięki upowszechnieniu komputerów osobistych popularność zdobyły programy z rodziny SPICE pozwalające na badanie zachowania nawet bardzo rozbudowanych urządzeń. Wadą tych programów jest brak możliwości obserwowania działania przekształtnika w czasie rzeczywistym a jedynie w wąskim, wcześniej zdefiniowanym, oknie czasowym. Rozwiązaniem nie mającym tego ograniczenia jest wykonanie modelu matematycznego przekształtnika w układach FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). Dodatkowym atutem symulacji jest możliwość dowolnej zmiany parametrów przekształtnika, np. napięcia za[...]

Zasilacze o podwyższonym współczynniku mocy dla sprzętu AGD

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd różnych topologii zasilaczy o podwyższonym współczynniku mocy podnoszących oraz stabilizujących napięcie. Porównano tradycyjne układy mostkowe z rozwiązaniami bezmostkowymi. Abstract. In this paper a review of power factor correction boost rectifiers is presented. Performance comparison between then conventional PFC rectifier and the bridgeless PFC rectifiers. (Power factor correction boost rectifiers for the household appliances) Słowa kluczowe: Poprawa współczynnika mocy, prąd ciągły, prąd nieciągły; Keywords: Power factor correction, continuous- conduction mode (CCM), discontinuous- conduction mode (DCM), Wstęp Sprzęt elektroniki użytkowej RTV, AGD wymaga stabilizowanego napięcia stałego, wytworzonego z jednofazowej linii napięcia zmiennego. Najprostszym sposobem prostowania napięcia przemiennego jest zastosowanie mostka diodowego z kondensatorem po stronie stałoprądowej. W prostownikach diodowych średnia wartość napięcia na kondensatorze wyjściowym (przy stałym i ciągłym prądzie obciążenia) jest równa 90% skutecznej wartości napięcia linii zasilającej. Ponadto prąd źródła jest odkształcony co charakteryzuje się dużą zawartość wyższych harmonicznych (3., 5., 7. itd.). Przez linię zasilającą przepływają impulsy prądu w momencie gdy chwilowa wartość napięcia źródła jest większa od napięcia kondensatora. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne przy dużej liczbie pracujących jednocześnie prostowników, gdyż pomimo stosunkowo niewielkiej mocy pojedynczego układu dołączenie wielu prostowników do jednej linii zasilającej powoduje znaczne odkształcenie napięcia. Zarówno w Europie jak i USA obowiązujące normy precyzują oddziaływanie odbiorników (przekształtników) dołączonych do sieci zasilającej. W Europie takim standardem jest EN61000-2-3 natomiast w Stanach Zjednoczonych norma Energy Star. Oba dokumenty charakteryzuje inne podejście do definicji negatywnego wpływu układów przełączających na li[...]

Sposób sterowania silnika BLDC o nieskojarzonych uzwojeniach DOI:10.15199/48.2018.05.09

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach dzięki rozwojowi energoelektroniki oraz dostępności tanich układów półprzewodnikowych wiele ośrodków badawczych podjęło badania nad silnikami bezkomutatorowymi: krokowymi, indukcyjnymi, reluktancyjnymi [1] czy też silnikami o magnesach trwałych PMSM i BLDC [2], [3], [4]. Ostatni z wymienionych dzięki łatwym metodom sterowania oraz wysokiej gęstości mocy znalazł szereg zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacja [5], [6], automatyka itp. Pomimo, że silniki BLDC są znane od wielu lat to nadal prowadzone są liczne badania mające na celu usprawnienie ich pracy. Jednym z głównych obszarów badawczych są metody bezczujnikowe [5], [6], [7], [8], [9] opierające się na pomiarach SEM w niezasilonym uzwojeniu oraz modyfikacje modulacji PWM pozwalające na detekcję położenia wirnika przy starcie silnika (SEM bliskie zeru). Innym ważnym obszarem badań są sposoby regulacji prędkości wirowania. Zmiana prędkości obrotowej odbywa się poprzez zmianę średniej wartości napięcia przyłożonego do uzwojeń silnika. Można wyróżnić następujące techniki realizujące to zadanie: Pulse Width Modulation (PWM) [8], [10], Pulse Amplitude Modulation (PAM) [8], [10] oraz Hysteresis current control [1]. Pierwsza z wymienionych metod wymaga utrzymania stałego napięcia na kondensatorze obwodu pośredniczącego (ang. dc link voltage), regulacja napięcia na zaciskach silnika odbywa się poprzez zmianę współczynnika wypełnienia impulsów falownika. W metodzie PAM napięcie na kondensatorze obwodu pośredniczącego podlega regulacji (zależnie od prędkości obrotowej) natomiast tranzystory falownika przewodzą prąd przez 2/3π (częstotliwość ich przełączeń wynika z prędkości wirowania). Do regulacji napięcia na kondensatorze można użyć np. prostownika tyrystorowego [8]. Analizując właściwości obu metod można stwierdzić, że falowniki z modulacją PWM używane są dla silników o małych prędkościach, natomiast dla urządzeń z silnikami o dużej prędk[...]

Wielokomórkowy falownik napięcia oparty o strukturę przekształtnika DC/DC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania wielokomórkowego jednofazowego falownika napięcia zbudowanego w oparcie o strukturę przekształtnika DC/DC (pojedynczej komórki DC). Podstawową różnicą pomiędzy tym rozwiązaniem, a aplikacją układu dwugałęziowego jest ograniczenie elementów łączeniowych, kosztem zmniejszenia liczby poziomów w napięciu wyjściowym. W artykule przedstawiono także porównanie [...]

Modelling a single phase multicell DC/AC inverter using FPGA

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem rozbudowanych układów energoelektronicznych takich jak filtry aktywne, przekształtniki wielopoziomowe pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające symulacje działania takich przekształtników. Dzięki upowszechnieniu komputerów osobistych popularność zdobyły programy z rodziny SPICE pozwalające na badanie zachowania nawet bardzo rozbudowanych urządzeń. Wadą tych program[...]

Jednofazowy, trójkomórkowy przekształtnik AC/DC z sinusoidalnym prądem linii zasilającej (część 1)

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym. Abstract. In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the vol[...]

Jednofazowy, trójkomórkowy przekształtnik AC/DC z sinusoidalnym prądem linii zasilającej (część 2)

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym. Abstract. In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the vol[...]

Sterowanie wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym małej mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sterownie wysokoobrotowymi napędami które mogą być stosowane w elektronarzędziach i urządzeniach AGD. W zależności od rodzaju zastosowanego silnika (silnik indukcyjny lub silnik bezszczotkowy o magnesach trwałych), różna jest koncepcja sterowania. Topologia obwodu mocy jest taka sama dla silnika indukcyjnego i silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych. Układ składa się z trzech zasadniczych części: jednofazowego prostownika zasilającego, trójfazowego falownika oraz układu sterowania z elementem FPGA. Abstract. In this article discussed the high speed control system for the electric tools and household appliances. The control system conception depend on the kind of motor (squirrel cage induction motor or brushless DC motor). The power circuit of the inverter is the same for the both motors. The drive system consists of three parts: the 1-phase rectifier, 3-phases inverter and the control system with FPGA. (The high speed drive control system for the low power induction machine). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, napęd wysokoobrotowy, FPGA Keywords: induction motor, high speed drive, FPGA Wstęp Dotychczas w elektronarzędziach i przenośnym sprzęcie AGD w większości stosowane są uniwersalne wysokoobrotowe silniki szeregowe. Ich zalety to:  łatwość aplikacji, która nie wymaga żadnych zewnętrznych układów elektronicznych,  zasilane bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 50Hz,  łatwość zmiany prędkości obrotowej- bez jej stabilizacji,  sprawdzona konstrukcja. Wadami tych silników są: skomplikowana konstrukcja (komutator oraz uzwojenia wirnika), hałas przy dużej prędkości (tarcie szczotek o komutator i szum powietrza spowodowany przez wystaje elementy wirnika), niska sprawność, iskrzenie, zużywanie się szczotek i komutatora. Dlatego próbuje się zastosowania innego rodzaju silników pozbawionych wymienionych wad. Przykładem może być bezszczotkowy silnik o magnesach trwałych (BLDCM) lub trójfazowy silnik induk[...]

Zmodyfikowana modulacja unipolarna dla silnika BLDC wraz z układem sterowania DOI:10.15199/48.2016.05.21

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zmodyfikowaną modulację unipolarną, która pozwala na łatwe przejście z pracy silnikowej od generatorowej. Metoda to bazuje na dodatkowych impulsach sterujących tranzystorami (jest to rozszerzenie typowej dla silnika BLDC unipolarnej modulacji z impulsującym jednym tranzystorem). Przedstawiony został również układ regulacji silnika BLDC, w którym wprowadzono ideę prostownika logicznego. Abstract. The article describes modified method of unipolar modulation. The method allows for an easy transition from motoring to generating. It is based on additional transistor-controlling impulses (this is an extension of unipolar modulation with one impulsing transistor typical of a BLDC motor). It also demonstrates a regulation system for a BLDC motor, which implements the concept of a logic rectifier (The modified unipolar modulation for BLDC motor with the control system). Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego o magnesach trwałych, BLDC, PMSM, modulacja unipolarna Keywords:. BLDC, PMSM, unipolar modulation Wstęp W ostatnich latach dzięki rozwojowi energoelektroniki oraz dostępności tanich układów półprzewodnikowych wiele ośrodków badawczych podjęło badania nad silnikami bezkomutatorowymi: krokowymi, indukcyjnymi, reluktancyjnymi [1] czy też silnikami o magnesach trwałych PMSM i BLDC [2]- [4]. Ostatni z wymienionych dzięki łatwym metodom sterowania oraz wysokiej gęstości mocy znalazł szereg zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacja [5], [6], automatyka itp. Pomimo, że silniki BLDC są znane od wielu lat to nadal prowadzone są liczne badania mające na celu usprawnienie ich pracy. Jednym z głównych obszarów badawczych są metody bezczujnikowe [5]- [9] opierające się na pomiarach siły elektromotorycznej rotacji (e) w niezasilonym uzwojeniu oraz modyfikacje modulacji PWM pozwalające na detekcję położenia wirnika przy starcie silnika (e bliskie zeru). W takty modulacji PWM wplatane są dodatkowe impulsy, kt[...]

 Strona 1  Następna strona »