Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Srokosz"

Problemy logistyczne w prowadzeniu badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym DOI:10.15199/33.2017.12.12


  Utworzenie i rozbudowa laboratoriów badawczych wyposażonych w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową, synergicznie połączoną z nowoczesnymi technologiami obróbki uzyskiwanych danych naWydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sfinansowanych w ramach Programów Operacyjnych "Rozwój Polski Wschodniej" oraz "Warmia i Mazury 2007 - 2013", umożliwiły prowadzenie eksperymentów naukowych na szerszą skalę [1, 4]. Niestety, złożoność strukturalna wyposażenia generuje niespotykane wcześniej problemy natury logistycznej, które utrudniają, a często nawet uniemożliwiają korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii badawczo-pomiarowych. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalny fakt, iż sukcesywne poszerzanie zakresu stosowania aparatury badawczej w doświadczalnym procesie poznawczym jest koniecznym elementem rozwoju stanu wiedzy, rozwiązanie powstających problemów logistycznych związanych przede wszystkim z instalacją, pierwszym uruchomieniem, sukcesywną obsługą, innowacyjnymi adaptacjami, ale też rutynową konserwacją nowo zakupionego sprzętu badawczego staje się działaniem o najwyższym priorytecie. Wartykule przedstawiono najważniejsze problemy logistyczne wraz z propozycjami i zastosowanymi rozwiązaniami. Opis laboratorium hydrotechnicznego z kanałem przepływowym Kanały są wykorzystywane w geologii i inżynierii lądowej od przeszło stu lat [6]. Umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk towarzyszących przemieszczaniu materiałów o strukturze ziarnistej przez płynącą wodę. Laboratoryjnemodele kanałówrumowiskowo- przepływowych stosowane sąm.in.wbadaniach erozji gruntu [5], zjawisk wzajemnego oddziaływania roślinności i płynącej wody [3], określania rozkładu przestrzennegometali ciężkichwosadach (wkanale o geometrii pierścienia) [2] oraz retencji pierwiastkówbiogennych [7].Wprowadzonych eksperymentach wykorzystuje się nowoczesne przyrządy i techniki pomiarowe stosowane dotyc[...]

 Strona 1