Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Mazurek"

Programowalne sterowniki mikroprocesorowe do pojazdów elektrycznych małej mocy

Czytaj za darmo! »

Podążanie za szybkim postępem w elektronice oraz rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników narzuca konieczność opracowania nowych konstrukcji elektronicznych układów sterowania. Do realizacji takich celów wykorzystuje się elementy elektroniczne o zaawansowanym stopniu integracji i coraz lepszych właściwościach. Sprostanie wysokim wymaganiom użytkowników jest możliwe dzięki zastosow[...]

Wyższe harmoniczne w liniach elektroenergetycznych zasilających podstacje trakcyjne prądu stałego

Czytaj za darmo! »

W wielu krajach europejskich w układach zasilania trakcji elektrycznej - zarówno miejskiej, jak i kolejowej - stosowane są systemy prądu stałego. Systemy tego rodzaju realizowane są na ogół przy zastosowaniu zespołów prostownikowych z prostownikami diodowymi. Prostowniki te generują do zasilającej sieci elektroenergetycznej wyższe harmoniczne prądu, a do sieci trakcyjnej prądu stałego wyższe harmoniczne napięcia. Harmoniczne te powodują dodatkowe straty mocy w transformatorach, liniach zasilających, odbiornikach po stronie prądu stałego, a także mogą wywoływać zakłócenia w pracy układów sterowania i obwodów głównych innych przekształtników energoelektronicznych. Istnieje kilka sposobów ograniczania ilości wyższych harmonicznych w sieci prądu zmiennego i prądu stałego, jak fil[...]

Przekształtnik rezonansowy do zastosowań elektrotermicznych o mocy 15 kW i częstotliwości 50 ÷ 150 kHz

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono układ elektryczny przekształtnika rezonansowego do zastosowań elektrotermicznych. Przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcyjnego przekształtnika. Zaprezentowano wyniki pracy powyższego układu. Abstract. The article discusses electrical resonant converter for electrothermy applications. There is an example of the resonant converter construction presented. It shows results of the resonant converter operation. (Resonant converter for electrothermy applications - 15kW output power and 50kHz-150kHz frequency operation) Słowa kluczowe: przekształtnik elektrotermiczny, przekształtnik rezonansowy, elektrotermia, wzbudnik, nagrzewanie indukcyjne. Keywords: resonant converter, electrothermy, inductor, induction heating. Wstęp Urządzenie elektrotermiczne to zbiór podzespołów technicznych przeznaczonych do przekształcania energii elektrycznej w ciepło, wykorzystywanych w procesach grzejnych. W skład podzespołów technicznych wchodzą układy zasilające, przekształcające, grzejne, załadunku i transportu wsadu, pomiarowe, regulacyjne oraz inne wyposażenie elektryczne i nieelektryczne niezbędne do pracy urządzenia elektrotermicznego. Układy przekształtnikowe zasilane z sieci zasilającej przetwarzają energię elektryczną do postaci umożliwiającej uzyskanie wymaganego stanu cieplnego w układzie grzejnym, np. określonej temperatury, stanu skupienia wsadu itp. W układzie grzejnym występuje przemiana energii elektrycznej w ciepło (rys.1). Rys. 1 Widok wzbudnika z wsadem w procesie nagrzewania. Jedną z metod nagrzewania jest nagrzewanie indukcyjne, które polega na wytworzeniu ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych indukcją elektromagnetyczną w elementach sprzężonych magnetycznie. Nagrzewanie indukcyjne stosuje się w obróbce plastycznej do hartowania, wyżarzania, zgrzewania i topienia elementów metalowych. Do urządzeń elektrotermicznych należą min. stacje lutownicze, wykorzystywane do łączenia elementów z metali nie[...]

Wyznaczanie parametrów cieplnych przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy metodą eksperymentalną DOI:10.15199/48.2016.05.46

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania parametrów cieplnych przyrządu energoelektronicznego Rth i Zth. Podano wyniki pomiarów tych danych wykonane dla diody dużej mocy. Omówiono problemy występujące w trakcie realizacji procedury pomiarowej. Przedstawiono także autorską metodę obliczania parametrów czteroczłonowego modelu cieplnego przyrządu na podstawie zależności Zth(t) uzyskanej eksperymentalnie. Abstract. The paper presents experimental method of marking out of the semiconductor power devices thermal parameters - RthandZth. The results of the measuring these parameters for high power diode are presented also. Problems which appeared during of the measuring this procedure are discussed. The authors method of calculating of semiconductor power device four-part thermal model is exposed. This calculations are based on function thermal impedance performed by experimental method. Problems of appointing of the semiconductor power devices thermal parameters by experimental method. Słowa kluczowe: przyrządy energoelektroniczne, parametry cieplne, metody eksperymentalne i analityczne. Keywords: semiconductor Power devices, thermal parameters, experimental and analytical methods. 1.Wprowadzenie Wszystkie właściwości przyrządów energoelektronicznych takich jak diody i tyrystory, a także tranzystory w istotny sposób zależą od temperatury struktury półprzewodnikowej. Wyznaczenie temperatury struktury przyrządu dla danych warunków pracy wynikających z działania przekształtnika, w którym dany element jest zainstalowany, stanowi główne kryterium poprawności doboru tego przyrządu do danego zastosowania. Odpowiednie obliczenia odniesione zarówno dla obciążenia ciągłego, przeciążeń roboczych oraz możliwych do wystąpienia stanów awaryjnych powinny być wykonane na etapie projektowania urządzenia [2,3,8]. Warunkiem prowadzenia tego rodzaju obliczeń jest znajomość parametrów cieplnych przyrządu półprzewodnikowego, których wyznac[...]

Rozkład widmowy światła sztucznego a skuteczność hamowania wydzielania melatoniny DOI:10.15199/48.2016.09.47

Czytaj za darmo! »

Skuteczność hamowania wydzielania melatoniny przez światło o określonym rozkładzie widmowym jest istotna w przypadku projektowania oświetlenia skutecznego biologicznie. Aby projektować takie oświetlenie istotne jest zastosowanie znormalizowanej krzywej skuteczności hamowania wydzielania melatoniny, a takiej jak dotąd nie ma. Przedstawione w artykule wyniki pomiarów natężenia napromienienia skutecznego w hamowaniu wydzielania melatoniny przy zastosowaniu różnych świetlówek oraz źródeł ledowych wskazują na duże różnice w oddziaływaniu emitowanego przez nie światła na ten proces. Ponadto stwierdzono znaczne rozbieżności wyników przy zastosowaniu różnych krzywych skuteczności hamowania wydzielania melatoniny, które są dostępne w literaturze. Abstract. Melatonin suppression efficiency under particular spectral distribution of light is essential for designing the biologically effective lighting. For doing this there is a need to use standardized melatonin suppression action spectrum, but it hasn’t been established yet. The results of melatonin suppression effective irradiance measurements for different fluorescent lamps and LEDs show the big differences of this parameter. Besides big discrepancies of results depending on the action spectrum used for calculations were found. (Spectral distribution of artificial light and melatonin suppression efficiency). Słowa kluczowe: skuteczność hamowania wydzielania melatoniny, rozkład widmowy światła, źródła ledowe, świetlówki Keywords: melatonin suppression efficiency, spectral light distribution, LEDs, fluorescent lamps Wstęp Znormalizowane wymagania oświetleniowe dotyczące projektowania oświetlenia we wnętrzach wynikają z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb człowieka: zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia warunków do wykonywania zadań wzrokowych i pomoc w kreowaniu właściwego otoczenia świetlnego [1]. Aktualny stan wiedzy o znaczącym wpływie światła o określonym rozkładzie widmowym na p[...]

 Strona 1