Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Stępień"

Bezprzewodowe sieci transmisji danych w zastosowaniach sensorowych

Czytaj za darmo! »

Bardzo intensywnie upowszechniające się aplikacje wykorzystujące szeroko rozumiane układy sensorowe wymagają stworzenia odpowiedniej, specyficznej infrastruktury komunikacyjnej, pozwalającej na zbieranie danych, a jednocześnie umożliwiającej budowanie rozproszonych systemów sensorowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że do celów tak pojętej komunikacji najwygodniej byłoby wykorzystać szero[...]

Wpływ stacji ukrytej i stacji eksponowanej na pracę sieci LR-WPAN standardu IEEE 802.15.4

Czytaj za darmo! »

Bezprzewodowe sieci osobiste - WPAN (Wireless Personal Area Network) cieszą się od kilku lat ogromnym zainteresowaniem. Systemy te umożliwiają swobodne używanie komunikacyjnych urządzeń kieszonkowych, szybkie tworzenie sieci improwizowanych oraz zautomatyzowanie wielu powtarzanych codziennie czynności (uaktualnianie opracowywanych danych, książek adresowych, notatników i kalendarzy). Wszystkim sieciom WPAN stawia się wysokie wymagania pod względem małego zużycia energii oraz ograniczonego zasięgu transmisji. Od pewnego czasu można jednak zauważyć wyraźne zróżnicowanie powstających rozwiązań. Jego następstwem jest rozwarstwienie standardu IEEE 802.15, opisującego sieci WPAN, na cztery wyspecjalizowane grupy tematyczne. Pierwsza z nich (IEEE 802.15.1) zajmuje się rozwijaniem sie[...]

Przegląd metod rozgłaszania informacji w bezprzewodowych sieciach improwizowanych

Czytaj za darmo! »

Bezprzewodowe sieci komputerowe, dzięki swym licznym zaletom, stały się już powszechnie stosowanym składnikiem nowoczesnych systemów teledacyjnych. Większość z nich, szczególnie klasy WLAN (Wireless Local Area Network), to systemy z infrastrukturą stałą, w których stacje bezprzewodowe skupiają się wokół punktów dostępowych - AP (Access Point). Punkty dostępowe umożliwiają użytkownikom korzystanie z zasobów Intranetu lub Internetu i dlatego uczestniczą w zdecydowanej większości przeprowadzanych transakcji. Infrastruktura stała systemu ogranicza niestety zakres przemieszczania się stacji bezprzewodowych, bardzo istotny w niektórych zastosowaniach. Dlatego coraz więcej uwagi poświęca się sieciom improwizowanym. Ze względu na swą nietrwałość oraz łatwość zestawiania i demontażu takie rozwiązania nazywa się zwykle tymczasowymi lub ad hoc. Systemy przeznaczone do obsługi stacji ruchomych - MS (mobile station) określa się mianem mobilnych sieci ad hoc - MANET (Mobile Ad Hoc Network). Sieci klasy MANET są najczęściej wykorzystywane do: zapewniania łączności dla sztabów kryzysowych, działających na terenach objętych skutkami klęsk żywiołowych, tworzenia systemów elektronicznego pola walki, budowania sieci sensorowych oraz sieci łączności osobistej - PAN (Personal Area Network), a także obsługi zebrań i konferencji. Przewiduje się także, iż w niedługiej przyszłości stanie się popularne wykorzystywanie ich do przekazywania pojazdom informacji o ruchu ulicznym, używanych następnie do adaptacyjnego planowania trasy przejazdu. Najprostszym sposobem komunikowania się stacji sieci MANET jest transmisja bezpośrednia, której zasięg ogranicza się zwykle do niewielkiej liczby najbliższych sąsiadów. Stacje znajdujące się dalej od siebie muszą wykorzystywać transmisję wieloetapową (multi hop), w której uczestniczy kilka dodatkowych węzłów, nazywanych pośredniczącymi. Zaplanowanie optymalnej trasy pokonywanej w sieci ad hoc przez pakiet przesyłan[...]

System sterowania procesem nanoszenia wielowarstwowych powłok metalicznych metodą jonowego rozpylania


  Związki międzymetaliczne oraz ich połączenia np. z węglem, azotem, krzemem czy borem stanowią grupę materiałów o różnorodnych możliwościach zastosowania, wynikających z ich specyficznych właściwości. Niektóre z nich charakteryzują się własnościami nadprzewodzącymi, inne posiadają wysoka temperaturę topnienia i dobre właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach, jeszcze inne doskonałą odporność korozyjną, czy efekt pamięci kształtu. Związki międzymetaliczne stanowią nową generację materiałów przeznaczonych do pracy w niekorzystnych warunkach. Można je otrzymywać różnymi technikami. Jedną z najbardziej perspektywicznych jest wykorzystanie samorozwijającej się, wysokotemperaturowej syntezy SHS (ang. Self-Propagation High-Temperature Synthesis). SHS realizowana jest w układzie zbliżonym do adiabatycznego, w którym przebiega reakcja egzotermiczna. Przebieg procesu ma charakter spalania zachodzącego w fazie stałej lub z udziałem fazy ciekłej, bądź rzadziej - gazowej. Inicjację reakcji (zapłon) uzyskuje się przez lokalne (miejscowe) lub całkowite (globalne) ogrzanie reagentów. Złożem reakcyjnym jest z reguły mieszanina mikroproszków. W odpowiednich warunkach, po inicjacji reakcji egzotermicznej powstaję fala termiczna rozprzestrzeniająca się z szybkością do 20 cm/sek., a szybkość przyrostu temperatury dochodzi do 1500oC/sek.. Ze względu na te specyficzne warunki badania dotyczące kinetyki jak i mechanizmu tej reakcji, prowadzącej do powstania określonego związku międzymetalicznego, napotykają na liczne trudności. Wydaje się, że powłoka złożona z określonej sekwencji warstw stanowi układ bardzo zbliżony do złoża proszkowego, natomiast daje znacznie większe możliwości obserwacji i pomiarów pozwalających na lepsze poznanie tego procesu. Zainteresowanie procesem SHS sięga ubiegłego tysiąclecia, w którym ukazały się pierwsze prace z tej tematyki [1, 2]. Wykorzystywanie wielowarstwowych powłok metalicznych do badania reakcji tworzenia[...]

System akwizycji danych operacyjnych i pogodowych dla farmy fotowoltaicznej


  Farma fotowoltaiczna realizuje operację konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu nasłonecznienia paneli fotowoltaicznych, farmy budowane są w różnych, czasami odległych od terenów urbanizacyjnych miejscach. Jednocześnie systemy sterowania i nadzoru poprawności pracy systemu fotowoltaicznego wymagają posiadania często bardzo rozbudowanej infrastruktury komputerowej. Transfer danych do miejsc obsługi odpowiedzialnych za kontrolę stanowi istotny element systemu nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu. Kompletne systemy sterowania i nadzoru są oferowane obecnie przez wielu producentów i nie stanowi żadnego problemu zbudowanie infrastruktury kontrolno-sterującej dla urządzeń pracujących na farmie [1-4]. Opisany w artykule system pomiarowy nie jest alternatywą dla rozwiązań tego typu, stanowi jakby pewne ich uzupełnienie. Opracowany, uniwersalny interfejs pomiarowy pozwala na dołączenie urządzenia do dowolnego układu czujnikowego, realizującego pomiary w trybie napięciowym lub prądowym, dzięki możliwości dopasowanie poziomu sygnału do zakresu optymalnego dla systemu akwizycji danych oraz transmisję za pomocą modemu GPR S (ang. General Packet Radio Service) do serwera realizującego wizualizację lub np. wyposażonego w aplikację do analizy efektywności pracy systemu fotowoltaicznego. System jest mobilny, niezależny od infrastruktury komputerowej farmy i bardzo elastyczny (możliwe jest rozbudowanie układu o kolejne moduły bez modyfikacji pozostałej części systemu). Został wykorzystany w pracach badawczych przy wdrażaniu wiatrowo- słonecznej elektrowni hybrydowej. Opis systemu fotowoltaicznego Opisywany system akwizycyjny testowany był na obiekcie przemysłowym tj. hybrydowej elektrowni wiatrowo-słonecznej budowanej w ramach realizacji projektu "Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej,[...]

Innowacyjna wiatrowo-słoneczna elektrownia hybrydowa o mocy 1,4 MW


  W miarę zbliżania się terminu realizacji Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej minimalnych wartości energii cieplnej i elektrycznej produkowanych w krajach wspólnoty ze źródeł odnawialnych, zwiększa się w Polsce zarówno liczba obiektów wytwarzających energię elektryczną [1, 2] czy cieplną [3-5], jak i zakres badań naukowych i technicznych [6, 7] z tego obszaru oraz instytucji i firm zajmujących się zagadnieniami odnawialnych źródeł energii. Taki stan rzeczy stwarza unikatowe możliwości do prowadzenia badań [8, 9] na większej liczbie obiektów oraz powierzchni (lub równoczesne badanie większej liczby elementów) w stabilnych, powtarzalnych warunkach a co najważniejsze w otoczeniu realnie funkcjonujących obiektów. Opis elektrowni hybrydowej Zaprojektowana elektrownia hybrydowa złożona jest z turbiny wiatrowej o mocy znamionowej 1 MW oraz paneli fotowoltaicznych połączonych w sekcje, dołączanych lub odłączanych do systemu, w zależności od poziomu generacji turbiny wiatrowej. Za podstawową jednostkę elektrowni hybrydowej uznaje się elektrownię wiatrową, która z założenia dostarczać powinna największy procent energii w systemie. Farma fotowoltaiczna traktowana jest jako system uzupełniający, wykorzystywany w różnym stopniu, w zależności od poziomu aktualnie wyprodukowanej energii w sekcji wiatrowej. W celu zapewnienia większej [...]

Niskoenergetyczne bezprzewodowe personalne sieci sensorowe DOI:10.15199/48.2017.02.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dwa spośród szerokiej gamy protokołów bezprzewodowych, personalnych sieci sensorowych - ANT/ANT+ oraz Smart Bluetooth (BLE). Protokoły te należą obecnie do najpowszechniej używanych, a ich popularność jest związana z faktem, iż większość urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów) jest wyposażona w interfejsy obsługujące te standardy. Skoncentrowano się na porównaniu obu protokołów oraz przedstawianiu struktury systemu monitoringu aktywności węzła sieci, opartego na uniwersalnym module transmisyjnym BLE/ANT. Abstract: In the paper two from many different personal wireless sensor networks standards, namely ANT/ANT+ and Smart Bluetooth (BLE) are presented. Both are currently most popular and it is because vast majority of mobile devices (smartphones and tablets) are equipped with interfaces supporting this standards. Emphasis is put on comparative study of both protocols and description of activity monitoring system proposal based on universal BLE/ANT transmission module. Personal wireless sensor networks standards ANT/ANT+ and Smart Bluetooth Słowa kluczowe: Bezprzewodowe sieci sensorowe, bezprzewodowe sieci personalne, Bluetooth Low Energy, ANT Keywords: Wireless Sensor Networks, Wireless Personal Networks, Bluetooth Low Energy, ANT Wprowadzenie Bardzo popularne obecnie urządzenia sensoryczne, wykorzystywane do realizacji różnego typu pomiarów i dostarczające bezprzewodowo informacji do systemów nadrzędnych, często wymagają wykorzystania zasilania bateryjnego. Ponieważ z punktu widzenia użyteczności funkcjonalnej powinny one działać w sposób nieprzerwany (nie wymagający wymiany baterii) jak najdłużej, bardzo istotne staje się opracowanie i wykorzystanie protokołów transmisji danych, zoptymalizowanych pod względem zużycia energii. Zdefiniowano wiele różnorodnych protokołów (często dla konkretnych zastosowań), które wykorzystywane są do tworzenia bezprzewodowych sieci sensorowych. Większość z nich ma jednak jedn[...]

System automatyki budynkowej z interfejsami ZigBee


  Popularyzacja bezprzewodowych sieci komputerowych zaowocowała na przestrzeni ostatnich kilku lat opracowaniem bardzo licznej i różnorodnej rodziny protokołów bezprzewodowej transmisji informacji. Duże zróżnicowanie powoduje, że na etapie projektowania systemu trudno zdecydować, jaki protokół komunikacyjny byłby korzystny dla określonej aplikacji. Opisy standardów transmisji pojawiające się w literaturze i Internecie, przekonują o ich uniwersalności i możliwościach bardzo wszechstronnego wykorzystania. Taka mnogość standardów ma jedną niewątpliwą zaletę - skutkuje możliwością dopasowania protokołu transmisji do konkretnych potrzeb aplikacji lub systemu. To właśnie przeznaczenie aplikacji determinuje obecnie w największym stopniu wybór dedykowanego dla danego rozwiązania protokołu wymiany informacji. W przypadku pakietowej transmisji danych istotne znaczenie ma duża prędkość transmisji oraz przepustowość sieci. W tej kategorii niewątpliwym zwycięzcą jest opracowany kilka lat temu standard IEEE802.11 [1]. Mnogość rozwiązań oferowanych przez bardzo liczną rodzinę protokołów 802.11, pozwala na zagwarantowanie możliwości stworzenia szybkiej sieci o dużej przepustowości, z zakresu od kilku do kilkuset megabitów na sekundę, jak również stosunkowo łatwe podłączenie konstruowanego układu do już istniejącej sieci komputerowej lub sieci Internet. Do pod-stawowych zalet systemów tego typu należy zaliczyć: możliwość dynamicznego formowania struktury sieciowej, przyłączania i odłączania nowych stacji oraz praca z dużymi prędkościami transmisji. Wadą jest wysokie zagrożenie kolizją w kanale, skutkujące koniecznością częstej retransmisji danych. Ponieważ w sieciach takich pracują najczęściej urządzenia komputerowe, na stałe podłączone do zasilania (lub systematycznie doładowane jak np. notebooki), kwestia energooszczędności traktowana jest drugoplanowo, tym bardziej, że z natury rzeczy, duże prędkości i relatywnie duży zasięg transmisji powod[...]

A Concept of a Self-Powering Heat Meter

Czytaj za darmo! »

In the paper a concept and a study of a self-powering solution for heat energy consumption measurement in home or industrial heating systems is presented. The batteryless heat meter, equipped with a wireless transceiver could constitute a long life completely autonomous device that would not need any servicing nor power sources replacement. The proposed thermoelectric generator attached to a heat source can provide single miliwatts of power when the temperature difference exceeds a few grades. . Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję i studium rozwiązania samo-zasilającego się licznika energii cieplnej dla systemu ogrzewania mieszkań i/lub powierzchni przemysłowych. Miernik energii cieplnej pracuje bez baterii i wyposażony jest w bezprzewodowy system nadawczoodbiorczy system, który może pracować dostatecznie długo jako system autonomiczny nie wymagający serwisowania czy wymiany źródeł zasilających. Dołączony do źródła ciepła generator termoelektryczny może dostarczać mocy rzędu kilku miliwatów gdy różnica temperatur na grzejniku przekracza kilka stopni Celsjusza (Koncepcja samo-zasilającego się licznika energii cieplnej). Keywords: ambient energy harvesters, heat meters, self-powering devices, thermoelectric generators. Słowa kluczowe: ambient energy harverters, liczniki energii cieplnej, urządzenia samozasilające się, generatory termoelektryczne Introduction Optimization of thermal energy utilization is one of the most important issues in times of increasing costs of energy production. On the other hand, the more and more restrictive environmental regulations force the end users as well as heat energy providers to pay more attention to power consumption and accurate heat flow metering. With the very fast development of wireless technology during the last few decades, it is now possible to constitute distributed telemetry systems consisting of many nodes performing simple measuring and calculation tasks [1], [2], [3]. Wirele[...]

Precise Time Distribution and Time Synchronized Transmission Aspects in the Industrial Ethernet Networks

Czytaj za darmo! »

In the article the main principles of transmissions in the Industrial Ethernet are described with the special attention to the real time transmission implementations. The requirements for transmissions in automation and control systems and the possibility of their realization using synthesized TCP/IP and Ethernet protocols are discussed. Additionally some practical aspects of ultra-precise clock signal distribution are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono główne zasady transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji realizowanych w czasie rzeczywistym. Omówiono wymagania stawiane procesowi transmisji w systemach automatyki i układach kontrolnosterujących oraz dokonano analizy możliwości ich realizacji przy wykorzystaniu stosu protokołów TCP/IP oraz sieci Ethernet. Ponadto przedstawiono w zarysie metody dystrybucji ultra-precyzyjnego sygnału zegarowego. (Dystrybucja precyzyjnego sygnału zegarowego oraz synchronizacja transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet). Keywords: clock distribution system; industrial Ethernet; real time transmissions. Słowa kluczowe: systemy dystrybucji sygnału zegarowego, Ethernet przemysłowy, transmisje czasu rzeczywistego. Introduction Ethernet protocol is currently the most popular local area networking method of data transmission in the home and office environment. Very high transmission speed (100Mb/s, 1Gb/s) and possibility of cheap implementation (computer devices usually have built-in Ethernet interface) are the reasons for its use not only in computer networking but also for data transmission in automatic control and sensor networks. However Ethernet protocol does not guarantee possibility of real-time transmission, which is often required for this type of network. In order to solve this problem a number of improvements to Ethernet time restricted transmission have been proposed in recent years [1][2]. Depending on the real time requirements, pro[...]

 Strona 1  Następna strona »