Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jędrzej JAŚKOWSKI"

System automatycznej oceny stanu zdrowia krów mlecznych

Czytaj za darmo! »

Kulawizny, po zaburzeniach rozrodu oraz stanach zapalnych gruczołu mlekowego są najczęściej występującymi schorzeniami u krów mlecznych. Zła profilaktyka lub zbyt późne zdiagnozowanie stanu zdrowia zwierzęcia zwiększa straty ekonomiczne hodowcy. Powszechnie stosowana tzw. punktowa ocena chodu powinna być zastąpiona przez metodę nadającą się do automatyzacji, która pozwoli na detekcję schorzeń kończyn we wczesnym stadium. W pracy opisano system, który na podstawie sygnałów rejestrowanych przez czujniki mikromechaniczne (MEMS), umożliwi ocenę zachowania zwierzęcia oraz stan jego zdrowia. Abstract. Lameness, and reproductive disorders and mastitis are the most common illnesses in dairy cows. Bad prophylaxis or late diagnosis of the animal health status of breeders increased economic losses. Commonly used method called Locomotion score needs to be replaced by a method suitable for the purpose of the automatic, remote detection of limb diseases at an early stage. This paper describes a system that on the basis of the signals recorded by the micromechanical sensors (MEMS), will assess the animal's behavior and the state of his health. (The automatic system for evaluation of the health status of dairy cows). Słowa kluczowe: kulawizna, bydło mleczne, schorzenia kończyn, automatyczna detekcja. Keywords: lameness, dairy cattle, limb disorders, automatic detection. Wstęp Detekcja kulawizn u krów mlecznych w sposób zautomatyzowany nie jest problemem prostym do rozwiązania. Trudność w wykrywaniu kulawizn u poszczególnych krów w dużych stadach, [1] doprowadziła do wzrostu zainteresowania alternatywnymi metodami ich wykrywania. Niektóre z nich skupiają się na monitorowaniu chodu przy użyciu technik analizy obrazu [2,3] lub ruchu z zastosowaniem akcelerometrów MEMS [4]. Inne badania skupiają się na monitorowaniu behawioryzmu krów tzn. częstotliwości i czasu trwania okresu spoczynku [5] lub karmienia [6]. W ostatnim czasie intensywnie prowadzone są [...]

Ocena jakościowa komórek rozrodczych zwierząt hodowlanych z wykorzystaniem mikrocytometru typu lab-chip

Czytaj za darmo! »

Jakość komórek rozrodczych decyduje o jakości rozrodu w hodowli zwierząt. Stosowana obecnie metoda oceny komórek rozrodczych zwierząt hodowlanych (np. świń, krów) jest niejednoznaczna. Polega ona na ocenie jakości i dojrzałości pęcherzyka jajnikowego oraz obserwacji pod mikroskopem optycznym cech morfologicznych komórek rozrodczych tj.: ilości komórek cumulusa otaczających pojedynczy oocyt oraz jego kolor i jednorodność. Tak przeprowadzona klasyfikacja doprowadza w normalnej hodowli nawet do pogorszenia jej wyniku i strat finansowych hodowcy. Dlatego też, ocena jakości komórek rozrodczych (oocytów) jest istotnym zagadnieniem weterynaryjnym i ekonomicznym. Idealna metoda do badania jakości komórek rozrodczych powinna być nieniszcząca i dawać wynik analizy w czasie kilku minut, a urządzenie dla takiej metody - tanie, łatwe w transporcie i obsłudze. Istotny jest również fakt, iż ocena jakości powinna dotyczyć pojedynczej komórki. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy wymiary celi pomiarowej są zbliżone do wymiarów komórki. W przypadku komórek rozrodczych krów i świń, średnica komórki (oocytu lub zarodka) mieści się w zakresie 80…150 μm. Są to wymiary charakterystyczne dla lab-chipów. Znane z literatury rozwiązania techniczne lab-chipów umożliwiające ocenę jakości komórek rozrodczych ssaków wykorzystują metody mechaniczne [1], biochemiczne [2] lub optyczne [3]. Metoda mechaniczna, za pomocą której wyznaczana jest elastyczność, komórki może być metodą niszczącą. W metodzie biochemicznej analizowane są produkty metabolizmu komórek, a więc jest to metoda pośrednia i wymagająca skomplikowanego osprzętu analitycznego. Metoda optyczna, polegająca na pom[...]

Lab-on-a-chip for developmental competence assessment of bovine oocytes

Czytaj za darmo! »

The recent development of assisted reproductive technologies is based on apply of advanced molecular biology and cell biology techniques, including analysis of genes expression, transcriptional profile and proteomics research of oocytes and embryos. Currently by using of new molecular biology techniques it is possible to define the quality of oocytes in relation to its ability to maturation, fertilization and proper embryo development in preimplantation stages. However, applying of molecular genetics methods in gametes and embryos quality assessment are invasive and lead to partially or completely loss of cell viability. On the other hand, the popular veterinarian method of qualitative selection of animals oocytes for artificial fertilization is based on morphological aspects of reproductive cells. In case of oocytes quality and maturity of ovarian follicles (more mature gives better oocytes) and complex of the cumulus cells surrounding particular oocyte (greater number of cells is a positive factor) are two most important morphological factors to be taken into account prior in vitro fertilization. Qualification and selection is done by a trained veterinarian specialist observing under a microscope oocytes “flowing" in a buffer. As long as the cell has the surrounding cumulus, it is relatively easy to divide oocyte into boundary classes. However, there is no sharp criteria dividing the oocytes into intermediate classes. What more, before in vitro fertilization, cumulus of the oocyte is removed. It causes, that on the pre-fertilization step it is very hard to classified the “naked" oocytes by microscope observation only. This is unsatisfactory selection method and one of the weakest points of agriculture breading industry because introduces large personal factor and can not be automated. For example, only in Poland at least ten thousand artificial fertilizations of bovines oocytes is done yearly, what introduces pr[...]

 Strona 1