Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz CZYŻEWSKI"

Oświetlenie terenów zewnętrznych - wymagania i procedury weryfikacyjne według normy CIE S 015/E:2005

Czytaj za darmo! »

W 2005r. Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) wydała normę CIE S 015/E:2005 "Lighting of Outdoor Work Places". W artykule, na podstawie normy, scharakteryzowano wymagania i zalecenia oświetleniowe dotyczące terenów zewnętrznych, a także omówiono procedury weryfikacyjne. Abstract. In 2005 the International Commission on Illumination published standard CIE S 015/E:2005 "Lighting of Outdoor [...]

Selected problems of defining the luminous area of electroluminescent diodes

Czytaj za darmo! »

The article contains analysis of the area devoted to chosen electroluminescent diodes. The presented initial results of the research work pointed to a considerable changeability of size, shape and luminance of the luminous area of LEDs for various directions of observation. Streszczenie. Artykuł zawiera analizę obszaru świecącego w wybranych diodach elektroluminescencyjnych. Zaprezentowane wstęp[...]

Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie zauważa się znaczący rozwój opraw oświetlenia drogowego z elektroluminescencyjnymi źródłami światła Śledząc rozwój LED-ów oraz opraw zbudowanych na ich bazie oraz ofertę handlową powstaje pytanie: czy oprawy oświetleniowe typu LED mogą zastąpić klasyczne oprawy oświetlenia drogowego. Oferta handlowa oraz dane podawane przez cześć producentów budzi pewne wątpliwości. Stąd w artykule podjęto próbę rzeczowego i rzetelnego spojrzenia na oprawy oświetleniowe tego typu. Abstract The development of street lighting luminaires with LEDs is growing very fast at this time. There is the question during notice development of LEDs, luminaires with LEDs and their commerce offer: Is it possible that LED street lighting luminaire can exchange traditional street lighting luminaire? T[...]

Luminance distribution of LED luminous surface

Czytaj za darmo! »

Independent on application, in design process of optical elements for LEDs information about luminance distribution on a light source surface is crucial. The problem consists in straightforward evaluation of LED luminous surface, that is whether the light source is only LED matrix or primary optical system, or often used secondary optical system. Additional problem is connected with different shapes of optical systems that directly influences luminous intensity distributions. The investigations initiated should give answers for some problems. Streszczenie. Niezależnie od aplikacji, w procesie projektowania układów optycznych dla diod elektroluminescencyjnych konieczna jest znajomość rozkładu luminancji powierzchni świecącej. Problem polega na jednoznacznym określeniu powierzchni świecącej LEDów, tzn. czy źródłem światła jest tylko matryca LEDa, czy pierwotny układ optyczny czy często stosowane wtórne układy optyczne. Dodatkowy problem stanowią różne kształty poszczególnych elementów układu optycznego, co wpływa bezpośrednio na różne rozsyły strumienia świetlnego. Rozpoczęte prace badawcze mają pozwolić na odpowiedź na część z postawionych pytań. (Rozkład luminancji na powierzchni świecącej diod elektroluminescencyjnych). Keywords: light sources, LEDs, field lighting. Słowa kluczowe: źródła światła, diody elektroluminescencyjne, obszar świecący. 1. Introduction Light emitting diodes, called LED for short, are relatively new (the first light emitting diode was created in the 1960s) and at the same time most dynamically developing semiconductor light sources. A wide variety of light emitting diodes were created over the years. The general division differentiates between low-power diodes (with power starting at 0,5W, where the typical working currents are up to 30mA) and high-power diodes (with power over 1W, where the typical working current is over 350mA). Due to low unit powers of individual LEDs (reaching up to 5W, though typically th[...]

Monitoring of the lighting conditions of a street illuminated with road lights equipped with LEDs

Czytaj za darmo! »

The concept of LED use in road lighting is new and not widely known. On the lighting market many LED luminaire constructions have appeared. Lighting parameters given by the manufacturers (distributors) are questionable. Moreover, there are no many practical solutions of road lighting with the use of LED luminaires. There is lack of experience showing how such LED luminaires work in real conditions. It was decided to monitor road lighting conditions on one of the Warsaw streets where LED luminaires had been installed. In this paper the report of monitoring will be presented. Streszczenie. Idea zastosowania diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym jest stosunkowo nowa i mało znana. Na rynku oświetleniowym pojawiło się wielu konstrukcji opraw oświetleniowych wykorzystujących LED-y. Parametry oświetleniowe podawane przez producentów (dystrybutorów) budzą jednak pewne wątpliwości. Poza tym, istnieje bardzo niewiele praktycznych rozwiązań oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED. Brak doświadczeń określających jak tego typu oprawy zachowują się w trakcie eksploatacji. Stąd zdecydowano się na monitoring stanu oświetlenia jednej z warszawskich ulic na których zamontowano oprawy drogowe z LED-ami. Raport z monitoringu zostanie zaprezentowany w niniejszym opracowaniu. (Monitoring stanu oświetlenia ulicy oświetlonej oprawami drogowymi wyposażonymi w LED-y) Keywords: LEDs, road lighting, verification procedures. Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia. Introduction Light-emitting diodes are one of technologically fastest developing sources of light. Their constantly improving photometric and colorimetric parameters allow them to enter new areas of application. One of their latest applications are road lights. Application of LEDs in the construction of road lights seems a rather promising and futuristic direction of their development. However, in practice a few questions and doub[...]

Nowoczesne oświetlenie drogowe wykorzystujące diody elektroluminescencyjne - przegląd praktycznych realizacji


  Diody elektroluminescencyjne, zwane również LED, można dostrzec na każdym kroku. Na ich popularność wpływa duża dynamika rozwoju konstrukcji, a co z tym się wiąże - nowe możliwości aplikacji. Można zaobserwować stałą poprawę parametrów fotometrycznych LED-ów. Szczególnie istotnym parametrem jest skuteczność świetlna, która jest miarą energochłonności danego źródła światła (informuje, jaką moc pobiera dane źródło światła przy wytwarzaniu strumienia świetlnego). W ostatnim roku pojawiły się konstrukcje LEDów o skuteczności świetlnej zbliżonej, a nawet znacznie przekraczającej barierę 100 lm/W. Dzięki temu zaczynają one wkraczać w nowe obszary zastosowań. Jednym z nich jest oświetlenie zewnętrzne, a w szczególności drogowe. Obecnie na rynku oświetleniowym pojawiło się wiele konstrukcji opraw oświetleniowych wykorzystujących LED-y. Tylko nieliczne modele zostały wyprodukowane w firmach o uznanej renomie na rynku oświetleniowym. Znacząca część oferty to produkcje dalekowschodnie. Firmy zajmujące się ich dystrybucją często podają dość niewiarygodne parametry elektryczne i fotometryczne. Cena tego typu opraw jest kilkakrotnie wyższa od klasycznych rozwiązań. Poza tym brakuje doświadczeń eksploatacyjnych tego typu opraw. Wszystkie te wymienione przesłanki sprawiają, że oprawy oświetleniowe zbudowane na bazie diod elektroluminescencyjnych są nadal rzadko stosowane w oświetleniu terenów zewnętrznych, a szczególnie w oświetleniu drogowym. Aspekty konstrukcji LED-owych opraw oświetleniowych Konstruktorzy opraw oświetleniowych budowanych na bazie diod elektroluminescencyjnych napotykają następujące podstawowe problemy: - niska moc jednostkowa pojedynczych LED-ów, - zapewnienie odpowiednich warunków termicznych podczas pracy LED-ów, - wysoka luminancja pojedynczych LED-ów, - trudny do określenia spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji (brak praktycznej weryfikacji), - brak doświadczeń w konstruowaniu tego typu opraw. Proble[...]

Stan oświetlenia ulic w Koszalinie

Czytaj za darmo! »

Dzięki współpracy Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej oraz Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie przeprowadzono analizę stanu oświetlenie na części z koszalińskich ulic. Analizę oświetlenia przeprowadzono w oparciu o bezpośrednie pomiary luminancji oraz natężenia oświetlenia według określonej procedury. W wyniku przeprowadzonych pomiarów zebrano unikatowy materiał badawczy, który pozwolił na szczegółową analizę. Umożliwiło to określenie procentowe m.in.: ulic niedoświetlonych, prześwietlonych, parametrów technicznych, itd. Przeprowadzone pomiary umożliwiły przygotowanie spójnej koncepcji oświetlenia całego miasta, tzw. Mapy oświetleniowej Koszalina. Abstract. As a result of the cooperation between ZDM in Koszalin and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, the photometric measurements of the chosen streets in Koszalin were carried out. The results of the study permit to designate the streets that require urgent lighting modernization. The measurements became also the ground for lighting map of Koszalin elaboration. (Lighting conditions on streets in Koszalin). Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia. Keywords: road lighting, verification procedures. Wprowadzenie Na podstawie pomiarów oświetlenia ulicznego można wyznaczyć podstawowe parametry świetlne na ulicy oraz określić ich zgodność z odpowiednimi normami przedmiotowymi [1,2,3], czyli sprawdzić rzetelność praktycznej realizacji (np. czy zastosowano oprawy identyczne jak przewiduje projekt, czy zostały właściwie usytuowane, czy zastosowano odpowiednie źródła światła, itd.). Tak naprawdę, możliwa jest również weryfikacja praktyczna projektów oświetleniowych (bardzo rzadko wykonuję się weryfikacji na etapie obliczeń). Dlatego tego typu pomiary powinny być wykonywane systematycznie. Ale w praktyce pomiary oświetlenia ulicznego wykonywane są bardzo sporadycznie. Dlaczego zleceniodawcy nie są zainteresowani wykonaniem pomiarów odbio[...]

Monitoring pierwszych instalacji oświetleniowych, wykorzystujących diody elektroluminescencyjne, w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie zostały wytypowane dwa odcinki ulic, na których zainstalowano testowe instalacje, wykorzystujące diody elektroluminescencyjne. Pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanych ulic. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu. Abstract. LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between ZDM in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. Two street sections in Warsaw were chosen with LED testing installations. The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper. (Monitoring of the first LED lighting installations in Warsaw). Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia. Keywords: LEDs, road lighting, verification procedures. Wprowadzenie LED-y należą do najszybciej rozwijających się technologicznie źródeł światła. Ich coraz lepsze parametry fotometryczne i kolorymetryczne powodują, iż wkraczają one w nowe obszary zastosowań. Jednym z najnowszych zastosowań jest oświetlenie drogowe. Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w konstrukcji drogowych opraw oświetleniowych wydaje się dość obiecującym i przyszłościowym kierunkiem ich rozwoju. Jednak w praktyce powstają wątpli[...]

Analiza wymagań w oświetleniu drogowym w świetle najnowszych zaleceń CIE


  Właściwie zaprojektowane, a następnie zrealizowane oświetlenie drogowe w porze nocnej powinno zapewnić użytkownikowi komfort widzenia oraz bezpieczeństwo. Pewne wymagania i zalecenia związane z wykonywaniem projektów oświetleniowych zostały ujęte w ramy normalizacyjne oraz raporty techniczne. W maju 1998 r. Europejski Komitet Normalizacji (CEN) w ramach wyspecjalizowanej agendy, zajmującej się normalizacją w elektrotechnice (CENELEC) opracował i opublikował 4-częściowy projekt normy prEN 13201. W latach 2003-2004 zostały opracowane (przez CEN) końcowe wersje poszczególnych części normy europejskiej EN 13201 Road lighting. Ponieważ od 1 stycznia 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), zostaliśmy zobowiązani do przyjęcia nowej normy bez żadnych zmian na zasadach ustalonych przez CEN. Dlatego już 15 marca 2005 r. norma PN-76/E-02032 została wycofana ze zbioru Polskich Norm i zastąpiona przez przyjętą do normalizacji polskiej (na zasadzie uznania) normę europejską EN 13201 Oświetlenie dróg. Ze względu na krótki okres wprowadzenia normy, została przetłumaczona tylko strona tytułowa poszczególnych części normy europejskiej. Ostatecznie normę PN-EN 13201 przetłumaczono i opublikowano w 2007 r. W 2010 r. Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) opracowała raport techniczny CIE 115:2010 (2nd) poświęcony oświetleniu drogowemu. Raport został opracowany przez komitet techniczny 4-44 Dywizji 4 CIE. Raport wprowadza zalecenia związane z oświetleniem drogowym. W raporcie są poruszane tematy dotyczące: - celu oświetlenia drogowego, - oświetlenia drogowego dla zmotoryzowanych, - warunków widzenia kierowców (warunki miejskie, podmiejskie, pogodowe, wiek, zadanie wzrokowe, prowadzenie wzrokowe), - kryteriów i klas oświetlenia (wybór klas dla oświetlenia podstawowego oraz adaptacyjnego), - wymagań oświetleniowych dla zmotoryzowanych (kryterium luminancyjne, prowadzenie wzrokowe), - s[...]

Zamienniki LED klasycznych żarówek

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat ze sprzedaży detalicznej sukcesywnie wycofywane są żarówki. W ich miejsce coraz częściej oferowane są zamienniki LED. Ich jakość, stałość parametrów, zgodność parametrów z deklaracjami producentów, w niektórych przypadka budzi duże wątpliwości. W referacie zostaną zaprezentowane wyniki badań, elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych zamienników LED dla klasycznych żarówek. Abstract. The conventional incandescent lamps have been consecutively withdrawn from retail last years. LED substitutes instead have been offered more and more frequently. Their quality, parameters stability and conformity declaration are questionable in many cases. In this paper the results of electrical, photometric and colorimetric parameters investigations of the chosen LED substitutes of conventional incandescent lamps are presented. (LED substitutes of conventional incandescent lamps) Słowa kluczowe: technika świetlna, diody elektroluminescencyjne, zamienniki żarówek, pomiary fotometryczne Keywords: lighting technology, LED, replacement bulbs, photometric measurements Wprowadzenie Od 1 września 2009 żarówki przeznaczone do użytku domowego musza spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Żarówki tradycyjne oraz halogenowe, które nie spełniają określonych wymogów, są stopniowo wycofywane z rynku. W ten sposób właśnie od września 2009r. żarówki matowe (powlekane) muszą spełniać normy klasy A zgodnie z unijnym systemem etykiet efektywności energetycznej. Spowodowało to praktycznie wykluczenie ze sprzedaży klasycznych żarówek matowych (powlekanych). Również od września 2009r. ze sprzedaży wycofywane są żarówki przezroczyste, które nie spełniają wymagań dla klasy C. W praktyce w 2009r. wycofano klasyczne żarówki o mocy 100W i większej, w 2010r. żarówki 75W, w 2011r. żarówki 60W, a we wrześniu 2012r żarówki o mocy 40W i mniejszej. Działanie te są efekt wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej 244/200[...]

 Strona 1  Następna strona »