Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Tine MARČIČ"

A short review of energy-efficient line-start motor design

Czytaj za darmo! »

The paper provides an overview of design problems and contemporary research progress in the currently very interesting field of energyefficient line-start motors. Discussed are problems related to induction motors (IMs), line-start synchronous reluctance motors and line-start interior permanent magnet synchronous motors (LSIPMSMs). Emphasis is given on small rated power motors, where the LSIPMSM presents the most interesting alternative for replacing IMs widely used in low-cost single-speed drives with ventilator fans, pumps and compressors. Streszczenie. Artykuł daje przegląd problemów projektowania i postęp we wspólczesnych badaniach w interesującym obszarze wydajności energetycznej silników bezpośredni włączanych. Dyskutowane są problemy związane z silnikami indukcyjnymi, silnikami synchronicznymi reluktancyjnymi z bezpośrednim włączaniem i takie same z magnesem trwałym. Nacisk został położony silniki małej mocy, które skutecznie zastępują silniki indukcyjne w niskokosztowych napędach w wentylatorach, pompach i kompresorach. (Krótki przegląd efektywności energetycznej silników o bezpośrednim włączaniu) Keywords: computer aided design, induction motors, squirrel cage motors, synchronous motors. Słowa kluczowe: projektowanie wspomagane komputerowo, silniki indukcyjne, silniki klatkowe, silniki synchroniczne Introduction Nowadays, a large share of electric energy is converted into useless heat by electric drives worldwide. A large portion of these electric drives is represented by singlespeed applications with ventilator fans, pumps and compressors. In such drives the electric motors are mostly started and fed directly from line, i.e. without the usage of any power electronics. Therefore, the used line-starting motors must fulfil one fundamental requirement - they have to be able to start from standstill and accelerate the complete drive to the rated speed when they are fed from a constant amplitude and constant frequency voltage sour[...]

Experimental evaluation of the impact of squirrel-cage material on the performance of induction motors and line-start interior permanent magnet synchronous motors

Czytaj za darmo! »

The impact of squirrel-cage material on steady-state and dynamic performance of induction motors and line-start interior permanent magnet synchronous motors is evaluated based on experimental data. The performance of motors with equal squirrel-cages manufactured from aluminium and silumin is analyzed and discussed, thus an integral analysis of similarities and differences between both motor types in relation to the squirrel-cage material is performed. Streszczenie. Analizowano wpływ materiału klatki na właściwości silnika indukcyjnego i startowego wewnętrznego silnika synchronicznego. Badano klatki wykonane z aluminium i siluminu. (Eksperymentalna ocena wpływu materiału klatki na właściwości silnika indukcyjnego ) Keywords: conducting materials, induction motors, squirrel cage, synchronous motors. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, silnik synchroniczny, silnik klatkowy. Introduction Motor designers utilize a squirrel-cage (SC) in induction motors (IMs) and in line-start interior permanent magnet synchronous motors (LSIPMSMs). The SC provides linestarting capability which is the ability to accelerate the rotor from standstill when the motor is fed from a constant frequency and constant amplitude voltage supply. It also enables the damping of dynamic oscillations at fast load changes. The SC is usually made of electrically conducting bars which are embedded in slots of the rotor’s iron core and connected on both ends with cage-end rings. In large volume production of small rated power motors the SC is mostly die-casted from aluminium and its alloys. Additionally to the slot design [1, 2], skewing [3, 4], the used manufacturing technology [5] and economic issues [6], the SC material plays a vital role in the electromechanical performance of IMs and LSIPMSMs. Some previous studies on the impacts of different SC materials in IMs were focused on improving the IM efficiency by using expensive cage materials (copper alloys) also in[...]

Determination of the adequate split ratio for high-efficiency permanent magnet synchronous motors with surface mounted magnets and concentrated non-overlapping windings

Czytaj za darmo! »

In the presented study, the influence of the split ratio in 12 slot-14 pole permanent magnet motor with interior rotor on the efficiency and torque capability over a wide-speed range is presented. Results for two motors with the same outer stator diameter and different split ratio are presented in order to demonstrate the influence of split ratio on the motor efficiency and torque capability. Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ parametrów geometrycznych stojana (stosunek promienia wewnętrznego do zewnętrznego) silnika z magnesem trwałym 12-żlobkowego i 14-biegunowego na sprawność i wydajność momentu w szerokim zakresie prędkości. Wyniki analizy dwóch silników z takimi samymi średnicami zewnętrznym stojana i różnymi wewnętrznymi zostały zaprezentowane w celu zademonstrowania tego wpływu. (Określenie odpowiednich parametrów geometrycznych stojana w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi o wysokiej sprawności z magnesami umieszczonymi powierzchniowo i nie-nakładającymi się koncentrycznymi uzwojeniami) Keywords: synchronous motors, permanent magnets, concentrated windings, split ratio. Słowa kluczowe: silniki synchroniczne, magnesy trwałe, uzwojenia koncentryczne. Introduction Three-phase permanent magnet synchronous motors with surface mounted magnets and concentrated nonoverlapping windings having similar slot and pole numbers 2p=Ns1 and 2p=Ns2 (where p is number of pole pairs and Ns number of slots ) has drawn particular attention of the researchers in the last few years. Different selection of slot and pole number mainly depends on the desired shape of back-EMF line-to-line waveform, cogging torque level, torque ripple level, noise level, efficiency and overload capability 1, 2. Particularly popular are machines with 9 slots (2p=8 or 2p=10) and 12 slots (2p=10 or 2p=14). In such machines however lower and higher order stator magnetomotive force (MMF) harmonics might cause localised co[...]

Design and Construction of Low Cost Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Motor Using Analytical Method

Czytaj za darmo! »

In this paper design and construction of low cost axial flux permanent magnet synchronous motor (AFPMSM) using analytical method is presented. The main goal of this paper is to present the construction of the motor with allowed constant (rated) load torque considering the components costs and constraints in the AFPMSM design. Using the analytical method via magnetic vector potential and observin[...]

Line-start permanent magnet synchronous motors for semi-hermetic compressor drives

Czytaj za darmo! »

In the semi-hermetic compressor drives normally single-phase and three-phase induction motors (IM) are used. Another type of threephase motor which can be used in semi-hermetic drives is line-start interior permanent magnet synchronous motor (LSIPMSM). The aim of the paper is to present a comparison between the characteristics of three-phase IM and LSIPMSM with the same stator topology and stator winding design in steady state conditions and transient conditions during line-starting as well. Streszczenie. W napędach pólhermetycznych kompresorów używa się zazwyczaj jedno- lub trójfazowych silników indukcyjnych. Innym typem silnika używanego w tych napędach jest silnik bezpośrednio włączany (line-start) silnik synchroniczny z wewnętrznym magnesem trwałym. Celem artykułu jest pokazanie porównania charakterystyk trójfazowego silnika indukcyjnego i silnika z magnesem trwałym z taką samą topologią stojana i jego uzwojeniem projektowanym na warunki statyczne i przejściowe podczas bezpośredniego włączenia.(Bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z trwałym magnesem dla napędów półhermetycznych kompresorów) Keywords: line-start permanent magnet synchronous motors, semi-hermetic compressor drives Słowa kluczowe: bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z magnesem trwałym, napęd półhermetycznego kompresora. Introduction In the semi-hermetic compressor drives normally singlephase and three-phase induction motors (IMs) are used due to the rough motor structure and the capability of linestarting under load from standstill when the motor is supplied from a constant frequency and constant amplitude voltage supply. Due to the good cooling conditions the electric motors in semi-hermetic compressors are loaded with the load of 22.5 times higher than the load for which [...]

Winding type influence on efficiency of an induction motor

Czytaj za darmo! »

The article presents an analysis of the winding type influence on the efficiency of an induction motor. The aim of this work is to choose such a type of stator winding that the induction motor will have the best efficiency by employing minimum winding (copper) mass. Three types of stator windings were considered in the analysis: concentric single layer winding, concentric double layer winding and fractional concentric winding. The complete procedure for the calculation of winding data is performed. The analytical calculations of electromagnetic characteristics were performed with the software package emLook in order to select the best suited winding type and consequently ensuring the best efficiency and performance of the induction motor in question. The presented results are applicable for the industry of electric machines. Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę wpływu typu uzwojenia ja sprawność silnika indukcyjnego. Celem pracy jest wybór takiego typu uzwojenia stojana, które zapewni maksymalną sprawność przy minimalnej masie uzwojenia. Trzy typy uzwojeń stojana zostały rozpatrzone: uzwojenie koncentryczne jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz uzwojenie koncentryczne ułamkowe. Przedstawiono procedurę obliczania danych uzwojenia. Do wyznaczenia charakterystyki elektromagnetycznej wykorzystano obliczenia analityczne z pakietem emLook. Wyselekcjonowano najlepszy typ uzwojenia, zapewniający najlepszą sprawność działania rozważanego silnika indukcyjnego. Przedstawione wyniki zostały implementowane w rozwiązaniach przemysłowych. (Wpływ typu uzwojenia na sprawność silnika indukcyjnego) Keywords: induction motor, stator winding, characteristics, efficiency. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, uzwojenie stojana, charakterystyka, sprawność Introduction Three-phase asynchronous squirrel-cage motors (induction motors) are often used in industrial applications because of their low cost, relatively simple manufacturing and robust construction. Their d[...]

Impact of static and dynamic inductance on calculated time responses

Czytaj za darmo! »

This paper focuses on electromagnetic devices and electric machines with magnetic cores. Their behavior is magnetically nonlinear. In magnetically nonlinear dynamic models of these devices, the magnetically nonlinear behavior can be accounted for by the characteristics flux linkages versus magneto-motive-force or by the current dependent dynamic and static inductances. This paper discusses different methods for determining characteristics of flux linkages and the impact of static and dynamic inductances on calculated dynamic responses. Streszczenie. W artykule skoncentrowano się na urządzeniach i maszynach elektrycznych z rdzeniem magnetycznym. Praca tych urządzeń wykazuje się magnetyczną nieliniowością. W nieliniowych magnetycznie dynamicznych modelach tych urządzeń uwzględnia się fakt nieliniowości poprzez wstawianie zależności strumienia magnetycznego od siły magnetomotorycznej (przepływu) lub poprzez przyjmowanie dynamicznych i statycznych indukcyjności. Artykuł przedstawia dyskusję różnych metod określania zarówno zależności wspomnianej, jak i wpływu dynamicznych i staycznych indukcyjności na dynamiczne odpowiedzi. (Wpływ statycznej i dynamicznej indukcyjności na obliczane odpowiedzi czasowe) Keywords: magnetic cores, devices, static inductance, dynamic inductance. Słowa kluczowe: rdzenie magnetyczne, urządzenia, statyczna indukcyjność, dynamiczna indukcyjność Introduction Magnetic cores of different electromagnetic devices and electric machines are normally made of ferromagnetic materials. These materials have magnetically nonlinear characteristics, which imply that the electromagnetic devices and machines made of these materials behave magnetically nonlinearly as well. Nowadays, there exist many software packages developed for computation of electric power system transients and dynamic evaluation of electric drives, electric machines and electromagnetic devices. In order to improve agreement between measured and calculated resp[...]

Double fourier spectrum of air-gap magnetic field of outer-rotor single-phase induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents the procedure for adequately obtaining the air-gap magnetic flux density spectrum by employing numerical field calculation using FEM and single (space field analyses) or double Fourier analyses (space and time field analyses). The double Fourier analysis is proven to be a helpful tool in analysing single-phase induction motors, where the excitation is explicitly time dependent. The problem of choosing adequate combinations of stator and rotor slots, and skewing is discussed. Specific results are presented for the 24/34 and 24/30 slot combination. Streszczenie. W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania spectrum strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej przy użyciu metody elementów skończonych połączonej z pojedyńczą (analiza przestrzenna) lub podwójną (analiza czasowo-przestrzenna) analizą fourierowską. Podwójna analiza Fouriera wykazała zasadność jej stosowania w analizowaniu jednofazowych silników indukcyjnych, gdzie wzbudzenie jest explicite czasowo-zmienne. Problem doboru właściwej kombinacji żłobków stojana i wirnika i ich skosów jest dyskutowany w artykule. Obliczenia zostały przeprowadzone dla kombinacji liczby żłobków 24/34 i 24/30. (Podwójne widmo Fouriera pola magnetycznego w szczelinie powietrznej jednofazowego silnika indukcyjnego z zewnętrznym wirnikiem) Keywords: Double Fourier spectrum, finite element method, single-phase induction motors,. Słowa kluczowe: podwójne widmo Fouriera, metoda elementów skończonych, silniki indukcyjne jednofazowe Introduction Experience has shown that the greatest costs for tools during the manufacture of a family of small power induction motors with outer rotor for direct drive of fans are the tools for punching stator and rotor laminations. Therefore it is common and especially for small series of such electric motors, that only one punching tool is used for the whole family of the same rotor outer diameter and for different three- and single-phase motor version[...]

 Strona 1  Następna strona »