Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA STASZAK"

Wyznaczanie współczynników dyfuzji hydrofobowych ekstrahentów i ich kompleksów z miedzią(II) metodą pomiarów dynamiki adsorpcji w modelowych układach ekstrakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania równowagowego i dynamicznego napięcia międzyfazowego w modelowych układach ekstrakcyjnych z udziałem wybranych hydrofobowych ekstrahentów (chelatujących i solwatujących). Rozważano wpływ obecności elektrolitu w fazie wodnej oraz typu rozpuszczalnika organicznego (oktan lub toluen) na właściwości powierzchniowe w analizowanych układach. Na podstawie zmierzonych wartoś[...]

Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych DOI:10.15199/62.2018.12.11


  W związku ze wzrostem zarówno świadomości ekologicznej, jak i potrzeb rynkowych, odzysk metali ze zużytych odpadów jest ważnym zagadnieniem badawczym, a jego znaczenie zwiększa się z roku na rok. W celu rozwiązania problemu malejącej eksploatacji coraz uboższych złóż naturalnych proponuje się dwa podejścia: pierwsze z nich to poszukiwanie innych źródeł pozyskiwania metali, np. konkrecje polimetaliczne na dnie oceanów, a drugie to pozyskiwanie metali ze źródeł odpadowych, co chroni nie tylko naturalne złoża surowców, ale także, co bardzo istotne, przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. To drugie podejście wpisuje się doskonale w nowy model gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ (circular economy). Możliwość zawracania odpadów do procesu obniża koszty jego prowadzenia, a jednocześnie ogranicza przedostawanie się do środowiska takich szkodliwych składników, jak np. metale ciężkie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zamknięcie cyklu życia produktu i przejście z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca - produkcja - użytkowanie - utylizacja odpadu) na model cyrkulacyjny (produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym). Zwykle wstępnym etapem pozyskiwania jonów metali z rud lub odpadów stałych jest ługowanie, podczas którego dochodzi do wymywania pożądanego składnika z fazy stałej za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (ekstrakcja ciało stałe-ciecz). Stąd istotny jest dobór właściwego czynnika ługującego, dzięki któremu separowany składnik przejdzie z odpadu do fazy ciekłej, a zanieczyszczenia pozostaną w fazie stałej (dzięki czemu można łatwo wydzielić pożądane składniki z roztworu). Przeważnie ługowanie prowadzone jest w niskich temperaturach, co stanowi jedną z największych zalet stosowania technik hydrometalurgicznych. Roztwory po ługowaniu, np. po wytrawianiu złomu elektronicznego, zużytych katalizatorów lub elementów stalowych, stanowią złożoną mieszaninę jonów metali, [...]

Quality of hair shampoos differing in the type of basic surfactant DOI:10.15199/46.2019.4.4


  Man has always felt the need to care for his body and, consequently, beauty. Ancient Egyptians used oils and creams to protect the skin against dry and hot climate. Their base contained natural ingredients mainly myrrh, thyme, marjoram, chamomile, lavender, lily, peppermint, rosemary, cedar, rose, aloe, and olive, sesame, and almond oils. The Egyptians also used minerals such as malachite, galena for the production of colored cosmetics. Also, the ancient Greeks and Romans were familiar with the care of the body. They received perfumes consisting of essential oils and rose water, used olive oil as a cleaning agent for the skin and, in order to prevent wrinkles, they produced creams that included, for example, figs or bananas. Some cosmetics used at that time arouse disbelief, such as the use of lead acetate and cinnabar for makeup [4]. The canons KEYWORDS ABSTRACT surfactants, quality of hair shampoo Shampoos are one of the most important segments of the cosmetics market. Their basic task is to clean the hair and scalp from dust, sebum, microorganisms. Therefore the consumer first of all expects the shampoo to have good washing properties. In consumer choices, foam-forming properties and viscosity are not unmistakable. All this meant that the aim of this work was to determine the surface activity, foaming properties and viscosity of several shampoos available in the Polish market. The analysis included shampoos with “classic composition" and shampoos containing ingredients of natural origin. Critical micelle concentration was determined by measurements of the surface tension by tensiometer using the du Noüy method. In turn, the wetting properties evaluated on the basis of the contact angle. Both the size of the contact angle and the CMC value indicate that shampoos containing ingredients of natural origin can compete in quality with classic shampoos. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE surfaktanty, jakość szamponów do włosów [...]

 Strona 1