Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marta Marszałek"

The possibility of using Fenton reagent for purification of the liquid phase derived from processed waste from pig farming Ocena możliwości zastosowania odczynnika Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej DOI:10.15199/62.2015.12.41


  Lab. samples of the liq. phase were treated at 23°C with the mixt. of FeSO4∙7H2O and 30% H2O2 soln. (Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 or 1:5) optionally after acidification with H2SO4 to pH 3.5 or 5. The Fe2+ content was 0.25-1.0 g/L. COD of the liq. phase was detd. by bichromate titration. The changes of color, turbidity and P content were detd. by spectrophotometric methods. The removal degree of org. impurities increased with increasing the conc. of Fe2+ and was efficient for the Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 at pH 3.5 or 5.0; and for Fe2+/H2O2 mass ratio 1:5 at pH 6.5. The highest redn. of COD, color, turbidity and P content was achieved at Fe2+ concn. 1.0 g/L, Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 and pH 6.5 by approx. 42, 87, 98 and 98%, resp. Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania reakcji Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej. Użyta faza ciekła została otrzymana w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsza dawka Fe2+ i stosunek masowy Fe2+/H2O2 wynosiły odpowiednio 1,00 g/dm3 i 1:3 przy początkowym pH środowiska reakcji Fentona 6,5. W tych warunkach stopień zmniejszenia wartości ChZT wynosił prawie 42%, barwy ok. 87%, a mętności i zawartości fosforu ok. 98%. Hodowla trzody chlewnej jest dynamiczną branżą, będącą jedną z podstawowych gałęzi polskiego rolnictwa, a Polska jest znaczącym producentem mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej1). Według danych GUS2) na początku marca 2015 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 11511,7 tys. szt., przy czym na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego znajdowało się 64,4% całkowitego pogłowia świń. W krajowym pogłowiu trzody chlewnej zdecydowanie dominowało województwo wielkopolskie (35,3% całkowitego pogłowia świń)2). Hodowla trzody chlewnej nieodzownie wiąże się z powstawani[...]

Effect of the coagulant type and flocculation time on the efficiency of purification of pig slurry filtrate Wpływ rodzaju koagulanta i czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej DOI:10.15199/62.2015.3.23


  Three com. coagulants were used for purifn. of pig slurry filtrate by flocculation at room temp. for 45 min. The color intensity, turbidity, chem. O2 demand and P content were detd. by std. methods. The Fe2(SO4)3 and FeCl3-based coagulants were more efficient than the Al-based one. The optimum flocculation time was 5-15 min. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej. Jako koagulanty zastosowano handlowe preparaty na bazie siarczanu(VI) żelaza(III), chlorku żelaza- (III) i chlorku poliglinu. Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że optymalny czas flokulacji jest różny w zależności od rodzaju i dawki koagulanta, przy czym w przypadku oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej korzystne jest stosowanie krótkich czasów flokulacji, najlepiej do 15 min. Flokulacja trwająca dłużej niż 25 min prowadziła do częściowej desorpcji zanieczyszczeń. Duża koncentracja przemysłowych ferm trzody chlewnej stosujących bezściołowe technologie utrzymania zwierząt generuje znaczne ilości produktów ubocznych w postaci gnojowicy, która jest płynną polidyspersyjną mieszaniną kału (ok. 40%), moczu (ok. 60%), niestrawionych resztek paszowych oraz wody stosowanej do usuwania odchodów i utrzymania higieny pomieszczeń inwentarskich1-3). W ujęciu prawnym4) gnojowica jest nawozem naturalnym przeznaczonym do rolniczego wykorzystania i dlatego najwłaściwszym jej zagospodarowaniem (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym) jest jej użycie do nawożenia użytków rolnych. Jednakże ze względu na ograniczenia agrotechnicznych terminów stosowania gnojowicy (od l marca do 30 listopada)5) oraz limity jej dawek (170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na rok)4) często pojawiają się trudności w zagospodarowaniu jej nadwyżek2) zwłaszcza na obszara[...]

Characteristics of the products obtained by processing a biomass digestate from the agricultural biogas plant Właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego z biogazowi rolniczej DOI:10.15199/62.2016.10.5


  Biomass digestate was treated with aq. solns. of H3PO4 and H2SO4 as well as aq. slurry of Ca(OH)2. The superphosphate was also added. The resulting product was sepd. into a liq. fraction and a solid by pressure filtration. The liq. fraction showed yellow color, turbidity in range of 123-162 NTU, and COD 2000 mg/L. The N content was approx. 900 mg/L. The solid phase contained hydroxyapatite (8% of P and 0.6% of K). Zbadano fizykochemiczne właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego pochodzącego z biogazowni rolniczej. Odpad pofermentacyjny przetwarzano wg opracowanej metody umożliwiającej skuteczne rozdzielenie zawiesiny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja ciekła wykazywała żółte zabarwienie, mętność w zakresie 123-162 NTU, wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu wynosiła ok. 2000 mg/dm3, a zawartość azotu Kjeldahla ok. 900 mg/dm3. W składzie fazowym osadu stwierdzono głównie obecność hydroksyapatytu. Zawartość fosforu i potasu w osadzie wynosiła odpowiednio ok. 8 i 0,6%. Przemysł rolno-spożywczy generuje produkty uboczne oraz odpady, które mogą być stosowane do produkcji biogazu otrzymywanego w procesie rozkładu biomasy w warunkach beztlenowych przy udziale bakterii fermentacji metanowej. Do produkcji biogazu można stosować biomasę różnego pochodzenia, jednak udział substancji organicznej nie powinien być mniejszy niż 30%. W rolnictwie do wytwarzania biogazu wykorzystywane są surowce z produkcji rolniczej, odpady z hodowli roślin i zwierząt oraz odchody zwierząt. Surowce te ze względu na zróżnicowany skład chemiczny oraz oczekiwaną wydajność produkcji biogazu muszą być dobierane w odpowiedni sposób w celu uzyskania maksymalnej wydajności fermentacji1). Indie były jednym z pierwszych krajów, które do produkcji biogazu zastosowały gnojowicę oraz odpady żywności. Obecnie w tym kraju kluczową biomasę do otrzymywania biogazu stanowią m.in. łuski ryżu, łupiny orzeszków ziemnych, łodygi baweł[...]

Purification of the filtrate from a processed pig slurry with liquid aluminium sulfate and modified coagulants Oczyszczanie filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej przy użyciu płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych DOI:10.15199/62.2016.10.6


  Three com. coagulants based on Al2(SO4)3, poly(aluminium chloride) and Fe2(SO4)3 were used for purifn. of a pretreated pig slurry to decrease its COD, color and turbidity. The most efficient in decreasing the color (by 89.4%) and turbidity (by more than 97.4%) was the poly(aluminium chloride). The decrease in COD was insufficient (below 24%). Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych do oczyszczania filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej. Filtrat poddany oczyszczaniu został otrzymany w wyniku fizykochemicznej i termicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału na frakcje z wykorzystaniem filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najskuteczniejszym koagulantem pod względem zmniejszenia ChZT oczyszczanego filtratu okazał się siarczan glinu w roztworze (o 24,0%), a barwy preparat FERCAT (o 89,4%). Wykazano także, że koagulant modyfikowany ALCAT efektywnie obniżył mętność filtratu. Stopień zmniejszenia mętności wynosił powyżej 97,4% niezależnie od zastosowanej dawki.Chów i hodowla trzody chlewnej mają duże znaczenie gospodarcze, ponieważ wieprzowina zajmuje dominującą pozycję (obok drobiu) w światowej produkcji mięsa. W Polsce wieprzowina znajduje się na pierwszym miejscu, zarówno pod względem produkcji (ok. 1,84 mln t w masie poubojowej), jak i spożycia mięsa (ok. 40 kg na 1 mieszkańca) 1, 2). Mimo nieznacznego spadku światowego pogłowia trzody chlewnej, głównie za sprawą zmniejszenia się liczebności populacji świń w Chinach, w pozostałych krajach liczących się w produkcji wieprzowiny (Rosja, UE-28, USA, Meksyk, Japonia, Kanada, Korea Południowa) miał miejsce wzrost pogłowia. W krajach Unii Europejskiej największy wzrost liczby trzody chlewnej odnotowano w Hiszpanii, Holandii i Portugalii1, 2). W Polsce występuje obecnie spadek pogłowia trzody chlewnej (do 10,19 mln szt. w marcu 2016 r.)3) oraz duży import młodych świń o masie do 50 kg. Pomimo zaistni[...]

Interferencyjna litografia laserowa

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia nową technikę litografii zwaną bezpośrednią interferencyjną litografią laserową, która umożliwia wytwarzanie na powierzchni cienkich warstw periodycznych nanostruktur z rozdzielczością rzędu kilkuset nm.Wostatnich latach możliwość tworzenia uporządkowanych periodycznych matryc nanostruktur stała się niezwykle interesująca z punktu widzenia różnorodnych zastosowań w nanotechnologii urządzeń optycznych, sensorów i magnetycznych nośników informacji. Szczególnie w dziedzinie zapisu informacji na nośnikach magnetycznych dalsze zwiększanie gęstości zapisu wymaga użycia do zapisu jednego bitu informacji izolowanej nanocząstki [1] o jednoosiowej anizotropii magnetycznej i powiązania wartości bitu z kierunkiem namagnesowania remanencji [2,3]. W celu utworzenia uporząd[...]

Effectiveness of coagulants used for purification of filtrate from pig slurry Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej DOI:10.12916/przemchem.2014.1223


  Polyaluminium chloride, Al2(SO4)3 and Fe2(SO4)3 coagulants were added (up to 0.8% by vol.) to pig slurry filtrate to coagulate suspended org. mater, remove turbidity and color as well as decrease the chem. O2 demand. The Al-contg. coagulants were more efficient than the Fe-contg. one. Use of lowest dose of Al-based coagulants (0.125% by vol.) resulted in a decrease in turbidity by 97%, decrease in chem. O2 demand by 67.5% and decrease in color intensity by about 89%. Przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej przy użyciu dostępnych w handlu koagulantów na bazie chlorku poliglinu, glinianu sodu oraz siarczanu( VI) żelaza(III). Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku obróbki fizykochemicznej gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że koagulanty zawierające glin są skuteczniejsze od koagulanta zawierającego żelazo w usuwaniu mętności badanego filtratu, gdyż zastosowane w dawce 0,125% obj. powodowały obniżenie mętności o ok. 97%. Pod względem zmniejszenia parametru ChZT (o ok. 67,5%) oraz barwy (o ok. 89%) najskuteczniejszym spośród testowanych reagentów okazał się koagulant na bazie siarczanu(VI) żelaza(III) odpowiednio w dawce 0,25% obj. i 0,275% obj. Gnojowica świńska to ciekły produkt odpadowy, który powstaje w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta bezściołowo na podłogach rusztowych lub częściowo rusztowych. Jest ona niejednorodną mieszaniną ekskrementów zwierzęcych w naturalnej proporcji (ok. 40% kału i 60% moczu), resztek paszy oraz wody technologicznej stosowanej do celów porządkowych w budynkach inwentarskich. Skład gnojowicy świńskiej jest bardzo złożony, a jej właściwości fizykochemiczne zmienne, gdyż zależą od wielu czynników, w szczególności od obsady inwentarza, wieku zwierząt, systemu ich żywienia i utrzymania, rodzaju zadawanej paszy, stopnia rozcieńczenia gnojowicy wodą oraz czasu i warunków jej przechowywania (temperatur[...]

Mikrostrukturyzacja powierzchni Si przy pomocy laserowej litografii interferencyjnej


  W ostatnich latach periodyczne nanostruktury są intensywnie badane ze względu na ich możliwe zastosowania w różnych dziedzinach takich jak medycyna, przemysł tekstylny, spożywczy i produkcja magnetycznych nośników informacji. W szczególności, w tej ostatniej dziedzinie dalszy wzrost gęstości zapisu informacji na nośnikach magnetycznych, wobec perspektywy utraty stabilności zapisu spowodowanej osiągnięciem granicy superparamagnetycznej, zależy od zastosowania nanomateriałów. Ostatnie badania pokazały [1, 2], że litografia interferencyjna jest szybką i ekonomiczną metodą mogącą służyć do wytworzenia periodycznych macierzy mikrostruktur o periodzie rzędu kilkuset nanometrów [3]. Obraz interferencyjny uzyskany poprzez interferencję dwóch, trzech lub czterech wiązek pochodzących z lasera impulsowego wysokiej mocy pozwala na bezpośrednie, periodyczne ogrzanie powierzchni metalicznej, prowadzące do powstania mikrostruktur. W wyniku oddziaływania światła z materiałem warstwy i spowodowanych nim zmian materiału (np. przemiany fazowej lub zmiany struktury krystalograficznej) powstanie wzór będący negatywem obrazu interferencyjnego. Metoda ta pozwala na tworzenie na powierzchniach metalicznych periodycznych wzorów obejmujących duże obszary. Proces wytwarzania żądanych struktur jest jednostopniowy - składa się tylko z trwającego kilkanaście nanosekund impulsu lasera, po którym otrzymuje się gotową str[...]

 Strona 1