Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marek PISZCZEK"

Nowe możliwości systemów ochrony antyterrorystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

Czytaj za darmo! »

Technika Rozszerzonej Rzeczywistości oferuje systemom bezpieczeństwa publicznego nowe możliwości w zakresie sposobu dystrybucji informacji. Działanie pracowników ochrony reagujących na sytuacje kryzysowe zdeterminowane jest m.in. przez aktualność posiadanej wiedzy o różnych aspektach zagrożenia. Proponowane rozwiązanie zwraca uwagę na możliwość zautomatyzowania i zindywidualizowania sposobu koordynacji działań. Abstract. The technique of Augmented Reality offers new possibilities of the public safety systems in the area of distribution of information.The action of security officers on critical situations is determined among others by the topicality of the knowledge about different aspects of the threat. The suggested solution is paying attention to the possibility of automating and individualizing the way of the coordination of action. (New possibilities of the anti-terrorist protection systems with using Augmented Reality). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, rozszerzona rzeczywistość, HMD, czujniki nawigacyjne. Keywords: public safety, augmented reality, HMD, navigational sensors. Wstęp We współczesnym świecie człowiek wciąż napotyka na liczne zagrożenia. Bynajmniej nie mają one tylko charakteru zagrożeń naturalnych np. klęsk żywiołowych. Od samego początku naszej cywilizacji człowiek zagrażał człowiekowi tak i teraz problem ten jest wciąż aktualny i związany jest m.in. z terroryzmem. Rozwój techniki, która ma nam pomóc w przeciwdziałaniu tego tupu zagrożeniom paradoksalnie udostępnia również terrorystom technologie przyczyniające się do wzrostu zagrożenia publicznego. Obserwujemy samonapędzającą się spiralę: z jednej strony działań terrorystycznych a z drugiej mających im przeciwdziałać nowoczesnym technologiom wspomagającym działania antyterrorystyczne. W związku z powyższym, służby mające zapewnić nam bezpieczeństwo coraz częściej posiłkują się m.in. rozwiązaniami Hi-Tech, aby skutecznie realizować swoje zadania terenow[...]

Aktywne obrazowanie przestrzeni - możliwości obserwacyjno-pomiarowe DOI:10.15199/ELE-2014-139


  Tradycyjne metody rejestracji obrazu nie oferują możliwości pozyskiwania informacji o odległości czy rzeczywistej geometrii obiektów zarejestrowanych w kadrze. Reprezentują one zazwyczaj jedynie rzut na płaszczyznę trójwymiarowej sceny. W ostatnich latach pojawiła się jednak nowa klasa urządzeń, tzw. aktywne kamery ToF (Time of Flight). Cechą wspólną tych rozwiązań jest zastosowanie podświetlania sceny promieniowaniem laserowym impulsowym lub zmodulowanym amplitudowo. Ze względu na charakter podświetlania oraz stosowany typ detekcji możemy wyróżnić 3 podstawowe grupy urządzeń: a) z modulacją amplitudową podświetlenia oraz długoczasową detekcją [1, 2] - urządzenia krótkozasięgowe (kilka, kilkanaście metrów) wymagające użycia specjalizowanych detektorów; każdy pojedynczy tor pomiarowy (piksel obrazu) działa jak dalmierz fazowy; b) z oświetlaczem impulsowym oraz długoczasową detekcją - urządzenia średniego i dalekiego zasięgu (kilkadziesiąt metrów do kilku kilometrów); wymagają użycia specjalizowanych detektorów matrycowych działających jak dalmierz impulsowy; c) z oświetlaczem impulsowym oraz krótkoczasową detekcją [3] - urządzenia średniego i dalekiego zasięgu wymagające użycia bardzo krótkiej (poziom nanosekundowy) elektronicznej migawki realizowanej bezpośrednio przez sensor obrazu lub uzyskiwanej za pomocą sterowanego czasowo wz[...]

Finding the distance to the object using the method of spatial-temporal framing DOI:10.15199/48.2016.11.19

Czytaj za darmo! »

Range Gated Imaging cameras require to define of the image range. In the absence of the information about the location of objects, the choice of camera parameters can be very time consuming. Proposed new approach - it is a two-step procedure using the properties of spatialtemporal framing method, which can significantly reduce this time. An additional benefit may be the ability of the camera to work independently. The camera can be used for simultaneous positioning of many objects in geographical coordinates. Streszczenie. Kamery Range Gated Imaging wymagają definiowania zasięgu obrazowania. Przy braku informacji o położeniu obiektów dobór parametrów kamery może być bardzo czasochłonny. Zaproponowano nowe podejście - jest nim dwuetapowa procedura wykorzystująca właściwości metody kadrowania przestrzenno-czasowego, która może istotnie skrócić ten czas. Dodatkową korzyścią może być zdolność kamery do samodzielnej pracy. Kamerę taką można wykorzystać do jednoczesnego pozycjonowania wielu obiektów we współrzędnych geograficznych. (Wyznaczanie odległości do obiektu z użyciem metody kadrowania przestrzenno-czasowego). Keywords: active imaging, image auto-segmentation, distance measurement. Słowa kluczowe: aktywne obrazowanie, auto-segmentacja obrazu, pomiar odległości. Introduction The introduction of a semiconductor camera in the second half of the twentieth century has revolutionized the research and development of many branches of industry and the services sector. According to the common opinion the image supplied by the camera is only a projection of three-dimensional space onto a plane. Thus, the information about the spatial relationships in comparison to the registration of objects on the image is lost. But, spatial information may be solved by using eg. photogrammetric analysis of images from two cameras. However, the vision information systems increasingly turn to advanced imaging techniques. RGB-D and ToF cameras can be included[...]

Positioning of objects for real-time application of virtual reality DOI:10.15199/48.2016.11.20

Czytaj za darmo! »

Virtual Reality Applications that run in real time, often require to use of advanced measurement systems. Studies have shown that the application of hybrid solutions can be an alternative for dedicated but expensive Motion Capture systems. The article presents the preliminary results of investigations under the virtual environment uses for objects positioning industrial cameras and gyro sensors.. Streszczenie. Aplikacje wirtualnej rzeczywistości, które działają w czasie rzeczywistym często wymagają użycia zaawansowanych systemów pomiarowych. Badania pokazują, że stosowanie rozwiązań hybrydowych może być alternatywą dla dedykowanych ale kosztownych systemów Motion Capture. W artykule przedstawiono wstępne wyniki z prac nad środowiskiem wirtualnym wykorzystującym do pozycjonowania obiektów kamery przemysłowe z oświetlaczami oraz czujniki żyroskopowe. (Pozycjonowanie obiektów w czasie rzeczywistym dla zastosowań wirtualnej rzeczywistości). Keywords: image processing, positioning objects in 3D, virtual reality. Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, pozycjonowanie obiektów w 3D, wirtualna rzeczywistość. Introduction Currently, more and more frequently we use modern methods of training of various professional groups. One of them are simulators using virtual reality environment. If the application requires "immersion" of trainee in the virtual environment [1] and interaction with the objects of the real world, it is necessary to use an appropriate measuring system. Such a system should allow for positioning of objects in 3D in real time with sufficient accuracy. Nowadays there are several methods to obtain spatial information for the application of virtual reality. First of all the choice of solution depends on the size of the modeled 3D scene and scope of activities performed by the trainee [2]. In the case of small-scale solutions, it is possible to use eg. RGB-D camera, gyro sensors. In situations when the trainee should move in space[...]

Pozyskiwanie danych do systemów obrazowania informacji przestrzennej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój systemów informacji przestrzennej SIP (GIS). Definiuje się je jako systemy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych (geograficznych) obejmujących metody i środki techniczne, sprzęt i oprogramowanie wraz z bazami danych geoprzestrzennych [1]. Systemy informacyjne tego typu zaczynają odgrywać coraz [...]

Wykorzystanie obrazowania panoramicznego do klasyfikacji przestrzennej obiektów

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu zawarto podstawowe informacje dotyczące sposobu pozyskiwania obrazów panoramicznych i możliwości ich wykorzystania do wykrywania i oceny własności przestrzennych obiektów znajdujących się w polu obserwacji. Przedstawiono podstawy analityczne i reprezentację graficzną klasyfikacji przestrzennej obiektów. Podane zostały podstawowe dane opracowanego stanowiska laboratoryjnego dokonuj[...]

Symulacje komputerowe procesu selektywnego zobrazowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych i klimatycznych

Czytaj za darmo! »

Kluczowym elementem szeregu stosowanych obecnie technologii związanych z obrazowaniem są tzw. parametry charakterystyczne metody. To one w głównej mierze decydują o możliwościach pomiarowych i potencjalnym przeznaczeniu metody pomiarowej. Optoelektroniczny system obserwacyjny z aktywnym podświetleniem to nowatorska metoda akwizycji informacji obrazowej [1-6]. Umożliwia ona rejestrację obrazów z zachowaniem selektywności przestrzennej i czasowej przy jednoczesnej poprawie jakości uzyskiwanych zobrazowań. W artykule przedstawiono ogólnie ideę wraz z opisem modelu procesu rejestracji obrazów metodą fotografii laserowej. Zaprezentowano także wstępne wyniki komputerowego modelowania procesu obrazowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych parametrów: oświetlacza, czasu migawki reje[...]

Segmentacja obrazu w fotografii laserowej


  Systemy wizyjne znajdują coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, między innymi takich jak na przykład przemysł w zakresie kontroli jakości wytwarzanych produktów, czy też w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego do wykrywania i monitorowania potencjalnych zagrożeń. Sukces tego typu rozwiązań związany jest niewątpliwie z zastosowaniem technologii optoelektronicznych. Mimo tego, że systemy wizyjne mają już ugruntowaną pozycję w licznych aplikacjach, to jednak wciąż poszukuje się nowych rozwiązań, zarówno w zakresie akwizycji jak i przetwarzania danych obrazowych. Efektem tych prac jest niejednokrotnie wzrost potencjału informacyjnego opracowanego systemu wizyjnego. Możliwość pozyskiwania informacji z danych obrazowych uwarunkowana jest jakością obrazu oraz możliwymi do użycia metodami jego przetwarzania. Takim podstawowym zagadnieniem z punktu widzenia przetwarzania obrazu jest jego segmentacja. W zależności od sceny będącej przedmiotem analizy można stosować różne metody, mniej lub bardziej zaawansowane. Faktem jest jednak to, że przetwarzanie tego typu bywa czasami bardzo czasochłonne, a wyniki nie zawsze są zadowalające. Kluczem do sukcesu wydaje się być sam proces pozyskiwania obrazu, który powinien dostarczać do segmentacji "odpowiednio przygotowane dane". I rzeczywiście wiele metod obrazowania stosuje "odpowiednie zabiegi" już na etapie pozyskiwania danych. Gdyby udało się udostępniać do przetwarzania i analizy obrazy posegmentowane już w procesie akwizycji. Metody realizujące taką funkcjonalność dostępne są współcześnie i są szeroko stosowane w przemysłowych systemach wizyjnych, gdzie możemy mieć do czynienia z wysoce kontr[...]

Możliwości zastosowania elementów rozszerzonej rzeczywistości w urządzeniu fotografii laserowej


  Żyjemy w społeczeństwie, w którym informacja a przede wszystkim dostęp do niej, stanowi bardzo cenne i pożądane dobro. Rozwój technologiczny oferuje nam dostęp do bardzo zróżnicowanych źródeł udostępniających dane dzięki różnym technologiom. To dzięki wynalezieniu druku mamy m.in. tak wszechstronny dostęp do materiałów tekstowych i graficznych, a dzięki rozwojowi kinematografii, a później telewizji dostęp do informacji wizualnych stał się jeszcze bardziej powszechny (rys. 1). Dzięki wynalezieniu telefonu i rozwoju radiotechniki audio-informacje przekazywane są szybko i na duże odległości (rys. 2). Zwróćmy jednak uwagę, że każda z tych technologii jest ściśle dostosowana do naszych możliwości percepcyjnych audio-wizualnych. Zdajemy sobie jednak sprawę z możliwości naszych modalności zmysłowych. Tworząc nowe rozwiązania budujemy swego rodzaju protezy pozwalające nam zdobywać informacje jakich nie dostarczają nam nasze zmysły. Każda z wymienionych technologii w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ważniejsze jest jednak to, że w dalszym ciągu poszukujemy nowych, bardziej wydajnych rozwiązań. W Instytucie Optoelektroniki WAT już od kilku lat prowadzone są badania m.in. nad technologiami, które mogą mieć swój wkład w rozwój potencjału systemów informacyjnych. Jedno z tych rozwiązań dotyczy metody kadrowania przestrzenno- czasowego, a drugie tzw. Rozszerzonej Rzeczywistości. Pierwsze z rozwiązań dotyczy możliwości obrazowania ściśle zdefiniowanej trójwymiarowej przestrzeni za pomocą Urządzenia Fotografii Laserowej (UFL). Uzyskiwane dwuwymiarowe obrazy "fragmentu przestrzeni 3D" nie są efektem syntezy komputerowej lecz wynikiem bezpośredniego procesu akwizycji danych. Druga z technologii dotyczy sposobu syntezy informacji będącej połączeniem danych świata realnego oraz danych syntezowanych komputerowo. Wynikowa informacja zostaje udostępniona użytkownikowi w sposób dostosowany do jego możliwości p[...]

Trenażer strzelań w środowisku wirtualnym - aspekty metrologiczne DOI:10.15199/48.2017.10.10

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia obecny stan prac nad autorskim systemem treningowym dotyczącym wybranych aspektów szkolenia strzeleckiego. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje do tego celu środowisko immersyjnej wirtualnej rzeczywistości [1]. W odróżnieniu od innych trenażerów tego typu np. strzelnic laserowych [2,3,4], (rys. 1), większą uwagę zwrócono na możliwości pomiarowe zastosowanego systemu optoelektronicznego do pozycjonowania obiektów realnej sceny. Rys.1. Przykłady laserowych trenażerów strzelań. Precyzyjne monitorowanie czynności szkolonego, oferuje zupełnie nowe możliwości w zakresie analizy czynności treningowych oraz oceny uzyskiwanych wyników. Z kolei silnik środowiska wirtualnego jest w stanie zasymulować wiele zjawisk towarzyszących procesowi strzelania i mających wpływ na jego ostateczny wynik. Problem badawczy i metoda badawcza Nabycie umiejętności celnego strzelania wymaga od osoby szkolonej zrozumienia i opanowania szeregu kluczowych zagadnień. Mimo, iż nie są to rzeczy szczególnie skomplikowane, potrafią przysporzyć początkującym pewnych trudności. Z drugiej strony osoby nadzorujące szkolenie też mogą mieć trudności ze zdiagnozowaniem istniejących problemów. Z kolei w przypadku bardziej doświadczonych strzelców pozostaje kwestia utrzymywania i podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich. Tak jak to realizuje się w strzelaniach szkolnych i bojowych najlepszą miarą czynionych postępów jest stosowanie jakiegoś sposobu oceniania (np. trafienie w cel, ilość zdobytych punktów) [5]. Czy istnieje wiec sposób opracowania rozwiązania, które bez konieczności użycia rzeczywistej broni umożliwiałoby przeprowadzenie wysoce realistycznego szkolenia wraz z systemem oceniania oraz monitorowaniem i archiwizacją wykonywanych czynności przez szkolonego? Przedstawiona poniżej propozycja zakłada wykorzystanie do tego celu systemu pomiarowego (typu Motion Capture) do określania pozycji i orientacji przestrzennej zarówno szkolone[...]

 Strona 1  Następna strona »