Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Francke"

Typowe błędy projektowo-wykonawcze izolacji wodochronnych tarasów w obiektach nowych i remontowanych

Czytaj za darmo! »

Problemem budowlanym występującym szczególnie w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych, jest poprawność doboru, a następnie ułożenia warstw na powierzchni płyty tarasowej. Popełniane błędy wynikają zarówno z nieprawidłowych rozwiązań projektowych, jak i z niewłaściwego wykonawstwa robót. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą projektantów i wykonaw[...]

Wymagania dotyczące falistych płyt bitumicznych zgodnie z dokumentami technicznymi obowiązującymi w Polsce

Czytaj za darmo! »

Faliste płyty bitumiczne produkowane są z jednorodnej mieszanki włókien organicznych lub nieorganicznych i asfaltu jako wyrób jednowarstwowy lub wielowarstwowy, barwiony w masie, niebarwiony lub powlekany powierzchniowo barwnymi powłokami z ewentualnym dodatkowym wykończeniem powierzchni granulatem lub drobnymi łuskami. Faliste płyty bitumiczne są ujęte w mandatach M/121 Ściany wewnętrz[...]

Izolacje przeciwwilgociowe murów wykonane metodą iniekcji - wymagania techniczne

Czytaj za darmo! »

Wistniejących budynkach poważnym problemem jest zawilgocenie murów, występujące w częściach podziemnych ścian. Przyczyną powstania takiego zawilgocenia, oprócz awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, jest głównie brak lub nieprawidłowe wykonanie izolacji wodochronnych części podziemnych ścian, zarówno poziomych jak i pionowych, jak też nieprawidłowe zaizolowaniemiejsc przebić ścian prz[...]

Typowe błędy projektowe i wykonawcze izolacji wodochronnej tarasów

Czytaj za darmo! »

Problemem budowlanym występującym szczególnie w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych, zarówno jedno- jak i wielorodzinnych, jest poprawność doboru, a następnie ułożenia warstw na powierzchni płyty tarasowej. Popełniane błędy wynikają zarówno z nieprawidłowych rozwiązań projektowych, jak i z niewłaściwego wykonawstwa robót. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą projektantów i wyko[...]

Zasady projektowania, wykonywania i odbioru pokryć dachowych z pap i gontów asfaltowych

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi wyrobami asfaltowymi stosowanymi do wykonywania pokryć dachowych, wytwarzanymi fabrycznie jako wyroby osnowowe, są: - papy asfaltowe i asfaltowe modyfikowane; - gonty asfaltowe. Właściwości techniczne omawianych wyrobów ujęte są w dwóch normach zharmonizowanych, tzn: - PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje[...]

Wymagania dotyczące podłoży pod nieciągłe pokrycia dachowe zgodnie z obowiązującymi dokumentami technicznymi

Czytaj za darmo! »

Normy europejskie wprowadzane do zbioru normpolskich stworzyły dwa nowe pojęcia w dziedzinie przekryć dachowych, tzn. nieciągłe pokrycie dachowe i podłoże pod nieciągłe pokrycie dachowe. Pierwszy z wymienionych terminów budzi liczne dyskusje w środowisku budowlanym, gdyż każde pokrycie dachowemusi być wykonane w sposób zapewniający ciągłość, by zabezpieczyć przed wnikaniem wody do wnętrza b[...]

Dokumenty interpretacyjne do norm europejskich dotyczących wyrobów hydroizolacyjnych

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach Komitet Techniczny CEN/TC 254 opracował dużą grupę norm europejskich dotyczących wyrobów hydroizolacyjnych. Niektóre z nich zostały już zatwierdzone i wprowadzone do zbioru Polskich Norm. Większość z tych dokumentówjest sformułowana w sposób niejednoznaczny, cowywołujewiele pytań odnośnie do zakresu stosowania norm, jak również zasad oceny wyrobów wg tych dokumentów. W cytowanych normach europejskich niema przedewszystkimpoziomu wymagań zapewniającego skuteczność funkcjonowania ocenianego wyrobu w przypadku konkretnego zastosowania, co rodzi problemy podczas użytkowania obiektu. Podobne wnioski wyciągnięto w innych krajach europejskich, w których powstają już instytucje konsultacyjne zajmujące się interpretacją europejskich dokumentówtechnicznych. W[...]

 Strona 1  Następna strona »