Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Stankiewicz"

Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych


  Przedstawiono przegląd literaturowy postępu naukowego i technologicznego w zakresie dewulkanizacji ciągłej odpadów gumowych, która umożliwia redukcję kosztów produkcji oraz ułatwia wytwarzanie regeneratów gumowych w skali przemysłowej. Ponadto zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań parametrów dewulkanizacji termomechanicznej rozdrobnionych odpadów gumowych, prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, podczas których scharakteryzowano wpływ temperatury i prędkości obrotowej ślimaków na moment obrotowy oraz zużycie energii wału napędowego wytłaczarki. Ground rubber was extruded at 150-180°C for 3 min (screw rate 200-600 rpm) to decomp. the crosslinked structure. Partial plastification of the waste material was achieved. Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego przyczynił się do powstania ogromnej ilości odpadów gumowych, z których aż 80% stanowią zużyte opony samochodowe1). W Polsce, wg szacunków Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, rocznie przybywa ok. 200 tys. t zużytych opon, co daje szóste miejsce w skali UE2). Narastająca ilość odpadów gumowych stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wydanie aktów prawnych nakładających na producentów obowiązek zagospodarowania zużytych opon z jednoczesnym zakazem ich składowania wymusiło zainteresowanie przemysłu stosowaniem technologii wykorzystujących materiały wtórne3, 4). Wśród metod recyklingu materiałowego odpadów gumowych należy wymienić rozdrobnienie odpadów gumowych, które odbywa się w temperaturze otoamdm SA, Cieszyn, bPolitechnika Gdańska; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Formelaa,*, Józef Haponiukb, Przemysław Stankiewiczb, Andrzej Stasiekc Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych Continuous devulcanization of ground rubber tire waste Dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK, studiował na Politechnice Gdańskiej i w Techni[...]

Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji PE-LD/miał gumowy


  Zbadano wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na właściwości mechaniczne, dynamiczno-mechaniczne oraz morfologię kompozycji termoplastycznych na bazie polietylenu małej gęstości i miału gumowego. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych otrzymano metodą periodyczną i ciągłą. Ponadto określono wpływ dewulkanizacji miału gumowego na kompatybilność uzyskanych kompozycji. W tym celu odpady gumowe poddane zostały dewulkanizacji termomechanicznej prowadzonej w różnych warunkach, co umożliwiło otrzymanie dewulkanizatów o różnym stopniu dewulkanizacji. Ground tire rubber (GTR) was devulcanized in twin-screw extruder at 180-220°C and 200-500 rpm, and blended (1:1) with low d. polyethylene (PE-LD) at 180°C and 80 rpm. Similarly, GTR/PE-LD composites were prepd. by coextrusion of components at 180°C and 20-500 rpm. The composite materials were studied for tensile strength, elongation at break, hardness, abrasibility, dynamic mech. properties and morphology. The devulcanization of GTR resulted in improving the mechanical properties of the GTR/PE-LD composites. Zużyte opony i inne odpady gumowe wykonane z wysokiej jakości kauczuków stanowią potencjalnie znaczące źródło surowców. Mimo to ich recykling materiałowy prowadzony jest wciąż na małą skalę. W Polsce w latach 2008-2014 wymagana wysokość poziomu odzysku zużytych opon wynosi 75%, z czego recykling stanowi jedynie 15%1). Najpowszechniej stosowaną formą odzysku zużytych opon w Polsce jest wciąż recykling energetyczny, polegający na spaleniu odpadów gumowych, głównie w cementowniach. Alternatywne, bardziej proekologiczne rozwiązanie stanowi recykling materiałowy odpadów gumowych który nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Wśród głównych kierunków rozwoju recyklingu materiałowego odpadów gumowych należy wymienić rozdrabnianie odpadów gumowych2-6), pirolizę odpadów gumowych oraz całych opon7-10) oraz dewulkanizację rozdrobnion[...]

Gęstość usieciowania, właściwości termiczne oraz morfologia wulkanizatów SBR-dewulkanizat o różnej całkowitej zawartości sadzy


  Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości sadzy na właściwości usieciowanych mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym a gęstością usieciowania, dynamicznymi właściwościami mechanicznymi, odpornością termiczną oraz morfologią uzyskanych produktów. Butadiene-styrene rubber was blended with a rubber devulcanizate and C black and then vulcanized under std. conditions. The devulcanizate was prepd. by extrusion of ground tire rubber. Addn. of the devulcanizate resulted in decreasing the swelling degree and increasing crosslink d., storage modulus and mass loss at above 500°C. Recykling materiałowy odpadów gumowych, zwłaszcza zużytych opon samochodowych, nabiera obecnie coraz większego znaczenia, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego odzysku energetycznego, polegającego na wykorzystaniu ich jako substytutu paliwa, głównie w cementowniach. Warto przy tym zaznaczyć, że spalenie zużytych opon, pozwala odzyskać jedynie ok. 37% energii użytej do produkcji nowych opon1). Produkty recyklingu materiałowego w postaci regeneratów gumowych oraz miałów gumowych są powszechnie stosowane w przemyśle jako substytuty mieszanek gumowych lub nieaktywne napełniacze kompozycji polimerowych. Prowadzone obecnie badania mają na celu doprowadzenie Krzysztof Formelaa,*, Józef T. Haponiukb, Przemysław Stankiewiczb, Magdalena Cysewskab, Marta Chojnackab amdm SA, Cieszyn; bPolitechnika Gdańska Gęstość usieciowania, właściwości termiczne oraz morfologia wulkanizatów SBR-dewulkanizat o różnej całkowitej zawartości sadzy Crosslink density, thermal properties and morphology of SBR-devulcanizate rubber vulcanizate with varying total content of carbon black Prof. dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK, prof. zw. P[...]

Effect of slightly crosslinked butyl rubber and compatibilizer additives on properties of recycled polyethylene-ground tire rubber blends. Badania wpływu podsieciowanego kauczuku butylowego oraz kompatybilizatorów na właściwości mieszanin recyklat PE-miał gumowy


  Slightly crosslinked butyl rubber, (PhMe2CO)2 and maleic anhydride were added as compatibilizer to the recycled polyethylene-ground tire rubber blends. Recycled postprodn. and postconsumer (shredded bottle caps) polyethylene wastes were used. The thermoplastic compns. were studied for statistic and dynamic mech. properties and morphol. The addn. of butyl rubber resulted in a decrease of the tensile strength and hardness of the blends and an increase in compatibility of the blend components. Use of (PhMe2CO)2 and maleic anhydride resulted in an improvement of mech. strength of the blends. Scharakteryzowano wpływ podsieciowanego kauczukowego butylowego oraz kompatybilizatorów w postaci nadtlenku dikumylu oraz bezwodnika maleinowego, na właściwości mieszanin recyklat PE-miał gumowy. Do badań użyto dwóch rodzajów recyklatu polietylenu w formie poprodukcyjnego mikrogranulatu PE-HD oraz przemiału uzyskanego w wyniku mechanicznego rozdrabniania nakrętek butelek po napojach. Kompozycje termoplastyczne otrzymano metodą periodyczną, przy użyciu mieszalnika firmy Brabender. Przeprowadzono charakterystykę statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych oraz morfologii otrzymanych mieszanin. Wykonane z wysokiej jakości kauczuków zużyte opony i inne odpady gumowe stanowią źródło surowców wtórnych. Prowadzonywciąż na małą skalę recykling materiałowy odpadów gumowych, stanowi alternatywę dla odzysku energetycznego. Spalanie zużytych opon, głównie w cementowniach i elektrociepłowniach, pozwala odzyskać jedynie ok. 37% energii wykorzystanej do produkcji nowych opon1), w związku z czym poszukiwanie nowych, alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych form recyklingu odpadów gumowych jest obecnie przedmiotem zainteresowań wielu ośrodków badawczych oraz przedsiębiorców, co wpisuje się w założenia krajowego planu gospodarki odpadami2), którego celem jest osiąganie większych poziomów odzysku i recyklingu. W tabeli 1 zaprezentowano dane odno[...]

 Strona 1