Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW CHMIEL"

Zdarzeniowe wyzwalanie zadań sterowania w sterownikach programowalnych

Czytaj za darmo! »

Podstawowym problemem opracowania było maksymalne skrócenie czasu dostępu do sygnałów peryferyjnych sterownika programowalnego. Cykl pracy sterownika PLC składa się z kilku typowych elementów, takich jak: komunikacja sieciowa, testowanie CPU, aktualizacja stanów sygnałów obiektowych oraz realizacja programu sterowania [1]. Prezentowane rozważania zmierzają do konstrukcji jednostki centralnej[...]

Interfejsy sygnałowe pomiędzy urządzeniami systemu sterowania w powiązaniu z funkcjonalnością i diagnostyką urządzeń

Czytaj za darmo! »

Systemy sterowania, obejmujące dane i programy sterowania oraz część sprzętową wraz z interfejsami sygnałowymi, podlegają ciągłemu rozwojowi wynikającemu z rozwoju nowoczesnych technologii elektronicznych i przemysłowych oraz technik i sieci komputerowych. Systemy sterowania stają się podstawą budowania zintegrowanych systemów zarządzania zakładem wytwarzającym produkt lub dostarczającym usł[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna, a wymagania dyrektywy ATEX

Czytaj za darmo! »

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dokonano analizy efektów procesu harmonizacji norm i zdecydowano się na zmianę sposobu likwidacji barier technicznych. Przyjęto wówczas tzw. nowe podejście do harmonizacji technicznej. Jego fundamentem stała się zasada, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach (zwanych "dyrektywami[...]

Kontroler inteligentnego budynku

Czytaj za darmo! »

Ideą powstania kontrolera inteligentnego budynku jest sterowanie, monitorowanie i optymalizowanie różnego rodzaju usług budynkowych oraz integracja tych usług. Kontroler, jako jednostka nadrzędna, monitoruje pracę systemu oraz przekazuje parametry użytkownika do modułów, które sterują urządzeniami odpowiedzialnymi za podwyższenie komfortu, czy też bezpieczeństwa [1]. Odgrywa on również główną rolę w przypadku zaistnienia w systemie sygnałów informujących o sytuacji krytycznej. Jednym z podstawowych założeń projektowych jest autonomiczne działanie każdego z modułów (modułu przeciwpożarowego, modułu antywłamaniowego, modułu oszczędzania energii, modułu komfortu itd.). Cechą kontrolera jest jego uniwersalność, zapewniająca możliwość podłączenia do magistrali komponentów o dowolne[...]

Różne interfejsy szeregowe w sterowniku urządzeń domowego użytku

Czytaj za darmo! »

Z interfejsem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie konieczna jest wymiana informacji pomiędzy różnymi elementami systemu cyfrowego. Interfejs odpowiedzialny jest m.in. za dopasowanie poziomów sygnałów elektrycznych, przesyłanie informacji zgodnie z przyjętym protokołem, czy odpowiednie połączenie mechaniczne pomiędzy modułami (wtyczki, kable). Wraz z rozwojem elektroniki, jako nierozłączne elementy systemów cyfrowych, rozwijały się również interfejsy i powstawały ich kolejne standardy. Obecnie jest ich tak wiele, że trudno wymienić choćby nazwy wszystkich. Bez wątpienia, do najpopularniejszych interfejsów można zaliczyć: RS232, RS485, SPI, USB, PCI, Ethernet itd. Kilku producentów półprzewodników poszło dalej, opracowując własne standardy wymiany informacji. Firma Philips Sem[...]

Podstawy projektowania iskrobezpiecznych urządzeń elektronicznych w oparciu o dyrektywy nowego podejścia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano cele towarzyszące nowemu podejściu do harmonizacji technicznej. Krótko streszczono wymogi stawiane przez dyrektywę ATEX, mającą zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna jest dużym problemem w środowisku przemysłowym. W artykule przedstawiono podstawowe źródła problemów powodowanych zaburzeniami elektromagnetycznymi. Abstract. In the paper goals accompanying the new approach to the technical harmonization are described. The requirements imposed by the ATEX directive that applies to devices dedicated to operate in potentially explosive atmosphere are briefly summarized. Electromagnetic compatibility is serious problem in the industrial environment. The paper presents main sources of the probl[...]

Możliwość wykorzystania specyficznych własności układów FPGA do konstrukcji jednostki centralnej sterownika PLC


  Jednostki centralne sterowników programowalnych PLC (ang. Programmable Logic Controller) realizowane są najczęściej jako układy jednoprocesorowe, jednak zważywszy, że wiele procesów przemysłowych ma charakter analogowo-cyfrowy, efektywniejsza jest konstrukcja bitowo-bajtowa (słowowa) jednostki centralnej. W jednostkach takich istnieje wiele problemów współpracy procesora bitowego oraz słowowego, do których można zaliczyć [1]: - dostęp do liczników oraz timerów, - wymiana informacji pomiędzy procesorami, - dostęp do sygnałów obiektowych przez obydwa procesory. Rozwiązanie niektórych z wymienionych problemów, umożliwiają współczesne struktury programowalne, pozwalając na konstrukcję układów dedykowanych do specyficznych wymagań stawianych przed jednostkami centralnymi sterowników PLC. Dodatkowo pozwalają one na konstruowanie szybko działających sterowników realizujących program sterowania w sposób programowy [2], jak i całkowicie sprzętowy [3]. Dwuprocesorowa jednostka centralna, prezentowana w niniejszym artykule, została zrealizowana w oparciu o układ programowalny FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) rodziny Virtex-4 firmy Xilinx o oznaczeniu XC4VLX25. Jest on wyposażony w 10752 rekonfigurowalne bloki Slice. Możliwe jest wykorzystanie bloków Slice jako układów pamięci typu DistributedRAM. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szybkiej pamięci o niewielkiej pojemności, kosztem liczby możliwych do zrealizowania funkcji logicznych. W roli układów pamięciowych możliwe jest ponadto wykorzystanie wbudowanych w układ FPGA dedykowanych sprzętowych bloków pamięci BlockRAM. Do zarządzania sygnałem zegarowym można wykorzystać sprzętowe bloki DCM (ang. Digital Clock Manager), które umożliwiają zmianę częstotliwości oraz fazy sygnału zegarowego, jak również umożliwiają uzyskanie kilku sygnałów taktujących. Realizację operacji arytmetycznych ułatwia sprzętowy układ XtreamDSP, którego bloki DSP48 umożliwiają (całkowicie sprzętowe) do[...]

About Programmable Logic Controller - step by step

Czytaj za darmo! »

W artykule krok po kroku przedstawiona jest i objaśniona podstawowa struktura logicznego sterownika programowalnego (PLC) oraz omawione są podstawy programowania takiego sterownika. Autorzy prowadzą czytelnika od prostego cyfrowego układu mikroprogramowanego poprzez kolejne etapy rozbudowy o licznik programu, dekoder instrukcji, moduły wejścia wyjścia, liczniki i układy czasowe, wewnętrzne magistrale układ arytmetyczno logicznywyjaśniając diałanie sterownika, ideę programowania i jego wykorzystanie. Ponadto zaprezentowano kilka prostych przykładów zastosowania. (O programowalnym sterowniku logicznym - krok po kroku). Abstract. In the paper a structure of PLC and PLC programming are described and explained step by step. The authors start description from simple micro-programmed digital circuit and next developing it with program counter, instruction decoder, input/output modules, counter and timer modules, internal busses and arithmetic logic unit explain an operation of the PLC and the idea of programming and utilization of such devices. A few examples of considered PLC simple applications are presented. Słowa kluczowe: mikroprogramowany, struktura programowanego sterownik logiczny (PLC), programowanie sterowników. Keywords: micro-programmed digital circuit, PLC structure, PLC programming. Introduction Programmable logic controllers (PLC) are used for control different processes in industry, automotive, intelligent buildings and other applications. Due to this fact they should be universal. An universality is obtained by reconfigurability (the PLCs are equipped with different I/O modules) and programmability (the PLCs are specialized for given control task by configuring and programming). Even though the programmable logic controllers are first applied in industry at seventies years of the last century the questions are often asked about their structure and the way of their operation. There are a lot of publications devoted to progra[...]

Programmable Logic Controller - Basic Structure and Idea of Programming

Czytaj za darmo! »

The paper describes a structure of PLC and explains an idea of PLC programming on the base of simple example. The authors start from micro-programmed digital circuit designed for belt conveyor control and next equipping it with set of function modules as timers, counters, AD and DA converters and microprocessor finish their description at the bit-byte PLC structure. The utilization of function modules is shown on the base of timer application in control program of set of the conveyors. Streszczenie. W artykule została przedstawiona struktura sterownika programowalnego i wyjaśniona na prostym przykładzie idea programowania takiego sterownika. Prezentację struktury sterownika autorzy rozpoczynają od prostego mikroprogramowanego układu zaprojektowanego do sterowania przenośnikiem taśmowym. Następnie rozbudowując układ o takie moduły funkcyjne jak timery, liczniki, przetworniki A/C i C/A oraz mikroprocesor dochodzą do struktury sterownika typu bit-bajt. Wykorzystanie modułów funkcyjnych zostało przedstawione na przykładzie timer’a w programie sterowania zestawu przenośników. (Programowalny sterownik logiczny - podstawowa struktura oraz idea programowania). Keywords: micro-programmed digital circuit, PLC structure, PLC programming. Słowa kluczowe: mikroprogramowany, struktura programowanego sterownika logicznego (PLC), programowanie sterowników PLC. Introduction Programmable logic controllers (PLCs) are present in industry since sixties years of the previous century. Its are used for control different processes in steel plants, mains, in automotive, mechanical and chemical enterprises and so on. A lot of PLCs one can meet in intelligent buildings too. Due to this fact they should be universal. An universality is obtained by re-configurability (the PLCs are equipped with different I/O modules) and programmability (the PLCs are specialized for given control task by configuring and program[...]

Sterowanie szybkimi procesami przemysłowymi z wykorzystaniem zintegrowanych funkcji sterownika S7‑200

Czytaj za darmo! »

Sterowniki programowalne (ang. PLC) należą do podstawowych narzędzi automatyzacji nowoczesnych procesów produkcyjnych. Automatyzacja procesów produkcyjnych stanowi podstawę nowoczesnych systemów wytwarzania i głównie dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizację kosztów produkcji [1]. Ze względu na specyfikę działania sterowników PLC, niektóre aplikacje wymagają użycia specjalizowanych funkcji tych urządzeń. W przypadku sterowników modułowych, do kontroli szybkich procesów wykorzystuje się dedykowane moduły rozszerzeń. Alternatywą jest stosowanie sterowników kompaktowych, których zintegrowane funkcje pozwalają na realizację podobnych algorytmów bez konieczności rozbudowy systemu. Szybki proces przemysłowy Aby określić, jaki proces można nazwać szybkim, w odniesieniu do sterowników PLC, należy zapoznać się ze specyfiką działania tych urządzeń. Działanie sterowników PLC polega na cyklicznym wykonywaniu szeregu zadań, którego częścią jest wykonanie programu użytkownika. Cykl pracy sterownika S7‑200 składa się z następujących etapów: 1) Odczyt wejść - stany fizycznych cyfrowych wejść sterownika są kopiowane do wewnętrznej pamięci (ang. Process Image Input). 2) Wykonywanie programu użytkownika - na podstawie danych z rejestru wejściowego i danych zachowanych w pamięci, obliczane są nowe stany wyjść i inne wartości zapisywane w różnych obszarach pamięci. 3) Obsługa żądań komunikacji - komunikacja z komputerem PC, inteligentnymi modułami wejść/wyjść lub innymi urządzeniami przez wbudowany port komunikacyjny. 4) Diagnostyka sterownika - sprawdzanie poprawności działania firmware, pamięci programu i modułów rozszerzeń w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. 5) Zapis wyjść - zawartość pamięci wyjść (ang. Process Image Output), zmodyfikowana podczas cyklu programowego, kopiowana jest do fizycznych wyjść sterownika. Ponieważ w ramach normalnego cyklu pracy, kontakt sterownika z obiektem sterowania[...]

 Strona 1  Następna strona »