Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Haustein"

Wpływ popiołu lotnego na stopień wymywania wybranych metali ciężkich z betonu DOI:10.15199/33.2016.06.28


  W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowych (2 lata) wymywania metali ciężkich z betonu w przypadku zastosowania popiołu lotnego w ilości 15 - 40% masy cementu. Wbadaniach ograniczono się do określenia poziomu uwalniania metali ciężkich w postaci: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ oraz Pb2+. Uzyskanewyniki potwierdzająwysoki poziomimmobilizacjimetali ciężkichwmikrostrukturze betonu.Metale ciężkie ulegają adsorpcji na powierzchni fazy typu C-S-H (uwodnionych krzemianów wapnia) w strukturze betonu z udziałem popiołu lotnego. Słowa kluczowe: beton, popiół lotny, metale ciężkie, immobilizacja.polietylenową 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; e-mail: haustein@pg.gda.pl Streszczenie.Wartykule zaprezentowano wyniki badań modelowych (2 lata) wymywania metali ciężkich z betonu w przypadku zastosowania popiołu lotnego w ilości 15 - 40% masy cementu. Wbadaniach ograniczono się do określenia poziomu uwalniania metali ciężkich w postaci: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ oraz Pb2+. Uzyskanewyniki potwierdzająwysoki poziomimmobilizacjimetali ciężkichwmikrostrukturze betonu.Metale ciężkie ulegają adsorpcji na powierzchni fazy typu C-S-H (uwodnionych krzemianów wapnia) w strukturze betonu z udziałem popiołu lotnego. Słowa kluczowe: beton, popiół lotny, metale ciężkie, immobilizacja. Abstract. The paper presents results of the model test (period to 2 years) leaching of the heavy metals from the concrete with mineral additives - fly ash (FA) in an amount up 15% to 40% by weight of cement. The study is limited to the level of releases of heavy metals in the form of: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ and Pb2+. These results confirmthe high degree of immobilization of heavy metals in the microstructure of the concrete. Heavy metals adsorption on the surface of phase so-called C-S-H (calcium silicate hydrates) in structure of concrete with fly ash. Keywords: concrete, fly ash, heavy metals, immobilization. Tabela 1. Zawartość[...]

Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie DOI:10.15199/33.2017.10.04


  Zaostrzonewymagania prawne dotyczące jakości odprowadzanych ścieków powodują zwiększenie ilości osadów ściekowych w środowisku. Zgodnie z RozporządzeniemMinistra Gospodarki z 2015 r. [19] od 2016 r. obowiązuje zakaz składowania odpadów m.in. o cieple spalania powyżej 6MJ/kg s.m. Większość osadów ściekowych wykazuje ciepło spalania powyżej tej wartości. WPolsce zagospodarowanie osadów ściekowych sprowadza się do ich składowania, wykorzystania w rolnictwie, do rekultywacji terenów zdegradowanych, do kompostowania oraz do produkcji biogazu czy unieszkodliwiania termicznego. Ze względu na wartość opałową osady ściekowe pełnią również rolę paliwa alternatywnego przy wypalaniu klinkieru. Dane GUS [11] potwierdzają zwiększenie ilości osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi: 2013 r. - 148,8 tys. Mg; 2014 r. - 164,4 tys. Mg oraz 2015 - 165,4 tys. Mg s.m. Termiczna utylizacja pozwala zredukować 70%masy oraz 90%objętości osadów. Podobnie jak w przypadku spalania paliw konwencjonalnych powstają produkty uboczne - popioły lotne. Ich kwalifikacja zależy od składu chemicznego spalanych osadów. Zgodnie z Katalogiem odpadów [20] popioły lotne należą do kategorii: niebezpieczne (kod 19 01 13) lub inne niż niebezpieczne (kod 19 01 14). Możliwość potencjalnego wykorzystania popiołów lotnych stwarza budownictwo. Zgodnie z PN-EN 206:2014 [12], materiały odpadowe mogą pełnić rolę zamiennika części spoiwamineralnego lub stanowić jego wypełniacz. Popiół lotny można stosować do wytwarzania betonu, jeżeli spełni wymagania PN-EN 450-1:2012 [14]. Rozporządzenie [18] dopuszcza wykorzystanie pozostałości po spaleniu odpadów w mieszankach betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi lub zwierząt, w tym do produkcji lub magazynowania żywności z zastrzeżeniem, że całkowity stopień wymycia metali ciężkich w wyciągach wodnych z próbekmieszanek betonowychniemożeprzekroc[...]

Wpływ mikrosfer - frakcji odpadów paleniskowych - na mikrostrukturę i wybrane właściwości betonu


  Przedmiotem badań były mikrosfery pochodzące z elektrowni "Dolna Odra". Do sporządzenia betonu wykorzystano surowce: cement portlandzki CEM I 32,5 R oraz kruszywo o frakcjach: 0/2, 2/8 i 8/16 mm. Przyjęto trzy poziomy dozowania mikrosfer (15, 25, 40%masy cementu) owspółczynnikuw/s = 0,52. W ramach badań betonu oznaczono charakterystykę struktury i rozkład porów powietrznych oraz 2, 28, 56, 90, 180 i 360-dniową wytrzymałość na ściskanie. Obecność mikrosfer obniża wytrzymałość betonu poprzez zwiększenie jego porowatości. Udział porów powietrznych w strukturze betonu z udziałem mikrosfer, po 28 dniach, mieści się w zakresie od 9,7% do 24,3%. Z upływem czasu mikrosfery w środowisku cementu ze względu na swoją niską powierzchnię właściwą (< 500 cm2/g) ulegają powolnej reakcji z wodorotlenkiem wapnia, tworząc żel w postaci uwodnionych krzemianów wapnia oraz glinu. Słowa kluczowe: mikrosfery, mikrostruktura, wytrzymałość na ściskanie betonu, struktura porów powietrznych.Odpady paleniskowe stanowią wartościowy produkt uboczny przemysłu energetycznego i są powszechnie wykorzystywane wprodukcji cementu i betonu.Rozwój technologii w energetyce, a także podjęte działania proekologiczne powodują powstawanie nowych rodzajów odpadów oraz sprzyjają zmianie składu i właściwości odpadów już znanych. Zwiększenie bazy dodatków mineralnych wykorzystywanych w budownictwie mogą stworzyć mikrosfery. Ten rodzaj odpadumineralnego, zgodnie zRozporządzeniemMinistra Środowiska z 27września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206), został ujętywkatalogu krajowym jako odpad paleniskowy (kod 10 01 81). Mikrosfery zalicza się do lekkiej frakcji ziarnowej odpadów paleniskowych, powstających podczas konwencjonalnego spalania węgla kamiennego. Ich skład chemiczny zbliżony jest do składu popiołu lotnego [1 - 2]. W Polsce nieliczne elektrownie, np. Opole, Dolna Odra, Stalowa Wola oraz Kozienice, pozyskują mikrosfery z popiołów lotnyc[...]

Wpływ warunków spalania osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich w popiołach

Czytaj za darmo! »

Powstające w bardzo dużych ilościach komunalne osady ściekowe wymagają zagospodarowania zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, uwzględniającego przede wszystkim bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Problem potęgowany jest dynamicznie przebiegającą modernizacją i wprowadzaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków, a także budową nowych oczyszczalni, które to[...]

Ocena potencjalnego wpływu hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się korzystną tendencję poprawy jakości wód powierzchniowych, wynikającą przede wszystkim z likwidacji źródeł zanieczyszczeń i coraz powszechniejszego zrozumienia konieczności przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego. Do dynamicznie rozwijającej się dziedziny należy zaliczyć również gospodarkę rybacką, w tym hodowlę ryb, która wymaga podjęcia zdecydowanych kroków co do określenia ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz w jakim stopniu może wpływać na zachowanie równowagi biologicznej w środowisku wodnym. W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych wody dopływającej i odpływającej ze stawów hodowlanych gospodarstwa rybnego, zlokalizowanego w woj. pomorskim, zaopatrywanego w wodę[...]

 Strona 1