Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bohdan BOROWIK"

Tilt and vibration measurement of the remote objects using ZigBee communication

Czytaj za darmo! »

In the paper the investigation of the control system for the cutting endless bandsaw are presented. During the cutting process some undesired and parasites effects such as vibration occur. The clumping force during the cutting operation should be diversified along with the operation progress. As the solution I propose feedback from the accelerometer and tilt sensors. New wireless data transfer technology offers the ZigBee standard, that was adopted in presented investigation. Streszczenie. W artykule przedstawiono system sterowania piłą taśmową przy produkcji seryjnej. Procesowi cięcia towarzyszą szkodliwe oscylacje, które bezpośrednio wpływają na jakość procesu przecinania. Ponadto duże znaczenie posiada sterowanie siłą nacisku piły w zależności od ilości zębów będących aktualnie w kontakcie z przecinanym materiałem Zastosowane rozwiązanie wykorzystuje elektroniczny czujnik wibracji a także czujnik pochylenia. Stworzona została sieć sensoryczna w oparciu o technologię ZigBee do kontroli wymienionych parametrów maszyny. (Sieć czujników w oparciu o technologię ZigBee do kontroli wymienionych parametrów maszyny) Keywords: Accelerometer, tilt sensor, ZigBee, 16-bit PIC microcontroller. Słowa kluczowe: Czujnik wibracji, czujnik pochylenia, ZigBee, 16-bitowy PIC mikrokontroler. Introduction [...]

Microcontrollers diagnostic system for evaluation of Stirling engine

Czytaj za darmo! »

In this paper we present the microcontroller system for diagnostic and evaluation of the Stirling engine performance. For this purpose the model for the prototype engine analysis has been developed, to present the engine’s improved benchmarking results. The functioning of this engine has been analysed with the aim to find and optimize the main working parameters. To obtain this goal the Stirling engine has been equipped with different kinds of electronic sensors. A microcontroller testing circuit has been designed, which uses the acquisition of data from the data module. Streszczenie. Artykuł prezentuje system pomiarowy z mikrokontrolerem, diagnozujący i oceniający efektywność pracy zbudowanego silnika Stirlinga (zgłoszenie patentowe ipo.gov1310365.5). W tym celu zaimplementowany został model analizujący parametry silnika z różnymi ustawieniami zespołów zewnętrznych (takich jak zawory, nagrzewnice) oraz przy różnym medium roboczym, celem znalezienia i optymalizacji odpowiednich wartości roboczych parametrów modelu. Silnik Stirlinga został wyposażony w szereg elektronicznych czujników. Zaprojektowany układ testujący pracuje w systemie "embeded" z wykorzystaniem mikrokontrolerów w układzie hierarchicznym. (Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga). Keywords: Stirling Engine, heat transfer, regenerator, performance. Słowa kluczowe: Silnik Stirlinga, obieg ciepła, regenerator, wydajność. Introduction The Stirling engine is a multi energy-sourced engine, as it may use solar energy, combustion energy and heat from old coal refuse heaps. They make considerably less pollution than the traditional engines. The absence of explosive nature in converting heat energy into mechanical one, conveys to silent and cleaner operation. The Sti[...]

Measuring Vibration Parameters with ZigBee Sensor Network in Aspects of Driver Safety

Czytaj za darmo! »

The paper presents the model for measuring the vibration parameter of the cushion-rigid human seat and for presenting the resulting data on the remote graphical display. Some programming examples of graphics display controller are presented. To transfer the data the model uses a wireless, RF communication in Tx/Rx duplex mode and ZigBee transceivers. The ZigBee coordinator module is connected to 32-bit Cortex microcontroller for ability to process the results and to present them graphically. ZigBee technology can be used as an alternative one to other vibration research techniques. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę badań szkodliwych dla człowieka drgań generowanych przez pojazd. Kierowca pojazdu wyposażony został w czujniki, tworzące sieć sensoryczną. Akwizycja danych przeprowadzana jest w oparciu o technologię ZigBee. Urządzenia RFD (Reduced Function Devices) wykorzystują dane otrzymywane z 3-osiowych akcelerometrów, które następnie przetwarzane są przez 32-bitowy mikrokontroler Cortex M3. Uzyskane z RFD dane mogą być prezentowane na graficznym wyświetlaczu (280x128). (Wykorzystanie transmisji ZigBee do analizy drgań generowanych przez pojazd) Keywords: Microcontroller Cortex, ZigBee, 3-axis accelerometer, WBV. Słowa kluczowe: Mikrokontroler Cortex, ZigBee, 3-osiowy akcelerometr, WBV. Introduction The whole body vibrations (WBV) are very important for healthy reasons. This kind of vibrations is described by Griffin in [5]. WBV and segmental vibrations occur when the human body is in contact with vibrating surfaces: a driving seat, a back seat and a floor. Mechanical vibrations can be harmonic, random or transient and are characterized by a vector quantity and thus consist of both intensity or magnitude and directions measured in three different points (feet, seat, and back). Especially dangerous are vibrations which have frequency similar to natural frequency of human body parts and organs, because then we obtain a phe[...]

Problems of Massive Data Storage in cardiac event monitoring using microcontroller dsPIC

Czytaj za darmo! »

The core of the project is the high performance DSP of the dsPIC33F family. It receives data from medical sensors, implements signal detecting and processing on DSP, then data is sent through the SPI bus to the mass storage device such as the removable Flash-based media card for further analysis. For a practical reason the SanDisk 512 MB SD card was used. Low power portable and easily implemented Holter method of recording electrocardiogram EKG is researched. Streszczenie Tematyka pracy dotyczy ciągłego monitoringu pracy serca przy użyciu rejestratora Holtera. Rozwiązanie proponowane przez autorów pozwala uzyskać wysoką sprawność cyfrowego przetwarzania sygnałów z użyciem mikrokontrolera dsPIC33F. Proponowane rozwiązanie zapewnia mały pobór mocy i łatwą implementację w technologii sc[...]

Reducing vibration and torsional oscillations in mechanical system

Czytaj za darmo! »

The subject of the paper is vibration monitoring and measurements of the remote object in the pneumatic self-regulating clutch. Data from accelerometer sensor is further processed in dsPIC microcontroller targeted in minimalizing the torsional oscillations in mechanical system. Differential pneumatic flexible clutch is applied for reducing the torsional oscillation phenomena during the regular operation. Conclusions are derived and formulated. Streszczenie: Praca dotyczy nowych sposobów dostrajania układów mechanicznych drgających skrętnie za pomocą sprzęgieł pneumatycznych. Ograniczenie rezonansowych drgań skrętnych w układach mechanicznych w oparciu o układ mikroprocesorowy jest przedmiotem przedstawionych badań. Układ zawiera akcelerometr wraz z procesorem 16 bitowym ds. PIC. (Redukcja drgań skrętnych za pomocą sprzęgła pneumatycznego). . Key words: dsPIC, flexible differential shaft coupling, 3-axis accelerometer, PWM duty cycle Słowa kluczowe: dsPIC, elastyczne pneumatyczne sprzegnięcie wałów, drgania skrętne, akcelerometr, sprzęgła pneumatyczne Torsional oscillation dumping in the mechanical system Long time operation of mechanical system causes fatigue and changing of mechanical properties of piston machinery that are able to causes dangerous torsional oscillation in the mechanical system. This problem can be solved by means of suitable modification of dynamic properties of flexible shaft couplings. One of solution is pneumatic flexible shaft coupling that have constant characteristic[...]

Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults DOI:10.12915/pe.2014.08.08

Czytaj za darmo! »

This paper presents a method of fault identification of induction motor drive by means of the application of wavelet analysis of a tested signal and a model of neural network with supervised learning, and also a model of neural network processed in the next epochs by means of algorithm making essential changes of parameters of this network. The tests which were executed on three important state variables, describing physical quantities of the chosen induction motor drive model indicated the usefulness of the method used for diagnostic purposes, allowing the identification of the fault type occurring in the induction motor drive in the initial phase of formation. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej badanych sygnałów i modelu sieci neuronowej. Ukazany został model sieci neuronowej przetwarzanej w kolejnych stadiach za pomocą algorytmu dokonującego istotnych zmian parametrów tej sieci. Badania przeprowadzone na trzech istotnych zmiennych stanu opisujących wielkości fizyczne wybranego modelu napędu z silnikiem indukcyjnym potwierdziły przydatność zastosowanej metody do celów diagnostycznych umożliwiając identyfikację rodzaju uszkodzenia występującego w napędzie z silnikiem indukcyjnym w jego początkowej fazie powstawania. Metoda identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej Keywords: induction motor drive, wavelet transformation, network learning rule, epochs. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, transformata falkowa, sieci neuronowe. doi:10.12915/pe.2014.08.08 Introduction Diagnostics of electromechanical processes is involved in the recognition of undesirable changes their states, which will be presented in the form of a series of intentional action executed in a fixed time by the determined set of machines and devices with specified available resources. Faults and other destructive events can be ca[...]

ZigBee Sensor Network for controlling the lightening system

Czytaj za darmo! »

A control system for an HID (High Intensity Discharge) lamp with the magnetic ballast is considered. Electronic switch unit driven by ZigBee system controls illumination of lamps in network. RF ZigBee transceivers are employed to turn the HID lamps on and off and to control illumination trough wireless remote communications. Thereby are achieved considerable energy saving. Also operational status of the ballast and HID lamp can be controlled by the sensors and all failures will be automatically detected and notified to users. Streszczenie. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zastosowania sieci sensorycznej Zigbee, dla sterowania lampami HID, wykorzystywanymi w miejskich ciągach komunikacyjnych. Wykorzystano tu system zaimplementowany na 16-bitowym mikrokontrolerze PIC24HJ256GP610. Sterowanie intensywnością świecenia lamp HID jest realizowane bezprzewodowo w oparciu o łącznik zintegrowany z obciążeniem lampy HID. (Wykorzystanie interfejsu ZigBee do sterowania oświetleniem ulicznym) Keywords: HID lamp; ballast; Zigbee network, PIC microcontroller; Xbee module Słowa kluczowe: sieci sensoryczne ZigBee, PIC mikrokontroler, moduł Xbee. Introduction The subject of the paper is magnetic ballast control system for HID lamp using Zigbee. Further is proposed a model, that comprises: a management system module for outputting HID lamp control signals on the basis of Zigbee communications, a wireless control module with Zigbee unit, MCU, power supply unit, an electronic switch unit for controlling illumination and RF transceiver an[...]

 Strona 1