Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IWONA WRONSKA"

Właściwości użytkowe płytek skrawających z węglików spiekanych z nanostrukturalnymi powłokami zawierającymi azotki CrN i TiAlN naniesionymi łukową metodą PVD

Czytaj za darmo! »

Zamieszczono wyniki badań nanostrukturalnych powłok azotkowych nanoszonych łukowo-plazmową metodą PVD na płytki skrawające z węglików spiekanych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Stosowane były powłoki na bazie azotków chromu i azotków niektórych metali, takich jak np. aluminium i tytan. Przedstawiono struktury ww. powłok, z uwzględnieniem ich wielowarstwowej bud[...]

Badania wpływu rodzaju i sposobu przygotowania podłoży na adhezję i właściwości użytkowe powłok azotkowych nanoszonych łukowo-plazmową metodą PVD

Czytaj za darmo! »

Nanoszenie pow.ok na narz.dzia skraw aj.ce, do obrobki plastycznej oraz na cz..ci maszyn stanowi wa.n. dziedzin. in.ynierii powierzchni, ktora podlega intensywnemu rozwojowi g.ownie z wykorzystaniem metod PVD (Physical Vapour Deposition . nanoszenia z fazy gazowej metod. fizyczn. w pro.ni) [1€3, 7€12, 15€18], a tak.e innych metod [4€6]. Wymieni. mo.na na przyk.ad metod. typu duplex, w ktorej tworzony jest kompozyt z.o.ony z warstwy azotowanej stali i pow.oki naniesionej metod. PVD [4], metody ..czone, g.ownie na bazie procesow PVD i wspomaganych plazmowo procesow CVD (Chemical Vapour Deposition) [5] oraz metody nanoszenia za pomoc. lasera impulsowego PLD (Pulsed Laser Deposition) [6]. G.owny nurt rozwoju pow.ok PVD polega. na zmianach sk.adu chemicznego, struktury i uk.adu warstw azotkow w pow.okach, poczynaj.c od prostego azotku TiN, a dochodz.c do kompozytowych i wielowarstwowych pow.ok w skali mikro i nano, charakteryzuj.cych si. bardzo wysok. twardo.ci., odporno.ci. na zu.ycie .cierne, odporno.ci. na p.kanie oraz dobr. adhezj. do pod.o.y. Wszystkie wymienione w.a.ciwo.ci decyduj. o w.a.ciwo.ciach u.ytkowych pow.ok. Mog. by. one kszta.towane przez wybor odpowiedniej metody PVD oraz dobor parametrow procesu nanoszenia pow.ok. Adhezja pow.ok do pod.o.y i w.a.ciwo.ci u.ytkowe pow.ok zale.. nie tylko od zastosowanej metody i parametrow procesu, ale w du.ym stopniu s. uwarunkowane rodzajem pod.o.a i stanem jego powierzchni. Zagadnienie adhezji pow.ok do pod.o.y by.o przedmiotem wielu prac [1€19]. Dotyczy.y one pow.ok na pod.o.ach z w.glikow spiekanych [1€3, 7€12, 19], stali [6, 13€17] i materia.ow ceramicznych [18]. Szczegolnie du.o uwagi po.wi.cono wp.ywowi sposobu przygotowania powierzchni z w.glikow spiekanych przed nanoszeniem pow.ok w przypadku zastosowa. na narz.dzia skrawaj.ce [1€3, 7€12]. Powierzchnie [...]

Możliwości regeneracji narzędzi skrawających powlekanych

Czytaj za darmo! »

Drogie narzędzia skrawające, takie jak narzędzia do obróbki kół zębatych, a w szczególności frezy ślimakowe ze stali szybkotnącej lub z węglików spiekanych są używane wielokrotnie, po poddaniu ich odpowiedniej regeneracji. Większość stosowanych tego typu narzędzi ma odpowiednie powłoki odporne na zużycie, których rodzaj zależy od materiału obrabianego i parametrów obróbki. Podstawowym procesem regeneracji tych narzędzi jest szlifowanie powierzchni natarcia ostrzy, przy czym pozostałe powierzchnie ostrza narzędzia niekoniecznie muszą być poddane procesowi usuwania powłok [1]. Sposoby regeneracji frezów ślimakowych, polegające na powtórnym powlekaniu frezów przeostrzonych, bez uprzedniego usunięcia powłok z powierzchni przyłożenia są stosowane w przemyśle, przy czym wraz ze wzrostem liczby kolejnych regeneracji należy liczyć się z pogorszeniem jakości frezów [1]. Można znaleźć przykłady, że może być przeprowadzonych 5÷6 procesów regeneracji frezów bez usuwania powłok z powierzchni przyłożenia, przy utrzymaniu odpowiedniej jakości frezu i w konsekwencji dobrej jakości obróbki. Z reguły za dopuszczalną liczbę przeostrzeń z punktu widzenia jakości obróbki skrawaniem uznaje się tylko dwa takie zabiegi bez usuwania pierwotnych powłok [2]. Wysokiej jakości frezy ślimakowe powlekane, np. stosowane w wydajnej obróbce w przemyśle motoryzacyjnym, podczas użytkowania są wielokrotnie ostrzone i powlekane. W celu zapewnienia ich wysokiej jakości, konieczne jest również stosowanie pełnej regeneracji, tj. z usuwaniem powłok z powierzchni przyłożenia. Szacuje się, że drogie frezy ślimakowe poddawane są pełnej regeneracji do 15 razy [2]. Usuwanie powłok stanowi zagadnienie trudne zarówno ze względu na dużą różnorodność materiałów podłoży, jak i rodzajów powłok. Od momentu pojawienia się pierwszych narzędzi z powłoką TiN naniesioną metodą PVD miał miejsce ogromny rozwój powłok [2÷4]. Jak podaje Cselle [2] do roku 1988 na narzędzia, oprócz powł[...]

 Strona 1