Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Gil"

Plant for hybrid underground coal gasification Instalacja procesowa dla hybrydowej technologii podziemnego zgazowania węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.66


  The title plant consists of pipelines for raw materials and products, the water-tar condensate separator and a gas treatment unit. The pipelines are located in the underground section of the plant. The plant was constructed and started-up. Zaprezentowano główne założenia, parametry i ograniczenia funkcjonowania instalacji procesowej podziemnego zgazowania węgla (PZW). Opisywana instalacja składa się z: rurociągów podawania substratów, georeaktora, rurociągu produktów wraz z punktami odbioru kondensatu wodno-smołowego, oraz instalacji oczyszczania gazu. Skład gazu po oczyszczeniu pozwala na długotrwałą eksploatację silnika spalinowego. Omówiono przebieg rurociągów gazu surowego w części podziemnej. Przedstawiono zakres możliwych parametrów procesu i rozkładu tych wielkości w rurociągu. Wskazano główne ograniczenia związane z funkcjonowaniem instalacji, takie jak wymóg zapewnienia podciśnienia w rurociągu gazu PZW przebiegającym pod ziemią, brak pomp kondensatu, dopuszczalna temperatura powierzchni izolacji rurociągu, oraz przebieg trasy rurociągu narzucony przez istniejący układ chodników.Celem PZW jest konwersja węgla do gazu gazowym reagentem (powietrze, tlen, woda lub ich mieszanina) w georeaktorze znajdującym się bezpośrednio w złożu węgla. W wyniku uzyskuje się gaz procesowy, wodę, kondensaty smołowe, nieprzereagowany karbonizat oraz substancję mineralną węgla. Z georeaktora wyprowadzana jest mieszanina zawierająca głównie H2, CO, CO2, N2, H2S, NH3, CH4 i związki smołowe oraz parę wodną. Do gazociągu przedostają się również części stałe (koksik, pył). Procesy PZW muszą się wiązać z integracją cieplną i przepływową urządzeń. Ważne jest również stosowanie separacji tlenu z powietrza o niskim zapotrzebowaniu jednostkowym na energię. Zgazowanie w powietrzu wzbogaconym w tlen pozwala na znaczne podniesienie wartości opałowej gazu. Proces PZW w warunkach krajowych powinien być prowadzony przede wszystkim wobec złóż nie na[...]

Gas dynamics of stack-type microreactors with various filling shape. Gazodynamika mikroreaktorów typu plastrowego o różnym kształcie wypełnienia


  Flow characteristics of a stack-type microreactor with cylindrical and rectangular pillars were detd. by numerical simulation. In particular, impact of reactor fulfillment on velocity, pressure drop and av. residence time distribution was taken into consideration. A gas mixt. with compn. corresponding to the stoichiometry of MeOH prodn. by conversion of synthesis gas was used in numerical calcns. carried out by using a com. computational fluid dynamics software. The effect of filling shape on parameters of the gas mixt. in the reaction zone of microplaster was evaluated. Przedstawiono porównanie podstawowych charakterystyk przepływowych mikroreaktorów typu plastrowego o wybranym kształcie wypełnienia (cylindrycznym i prostopadłościennym). Określono wpływ wypełnienia reaktora na rozkład prędkości przepływu, spadki ciśnień i średnie czasy przebywania. Modelowano przepływ mieszaniny gazowej zawierającej 0,65% mol. H2, 0,25% CO, 0,05% CO2 i 0,05 N2, (stechiometria reakcji otrzymywania metanolu z gazu syntezowego). Przeprowadzono obliczenia numeryczne przepływów, wykorzystując oprogramowanie ANSYS Fluent 12.1. Określono wpływ kształtu wypełnienia na wybrane parametry mieszaniny gazowej w obszarze reakcyjnym mikroplastra.W trakcie opracowywania technologii procesu syntezy metanolu istotne są takie parametry, jak dobór odpowiedniego katalizatora, ustalenie optymalnych warunków procesu i fizyko-chemicznych właściwości mieszaniny, określenie optymalnego sposobu rozdziału gazów i wypełnienie obszaru reakcyjnego. Ponadto ważna jest optymalizacja kosztowo-ekonomiczna jej funkcjonowania w danych warunkach. Poprawne zaprojektowanie instalacji zapewnia wysoką wydajność oraz selektywność reakcji, redukcję kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesu na środowisko. [...]

 Strona 1