Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bońkowski"

Wpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi DOI:10.15199/33.2015.06.19


  W artykule omówiono problemy związane z wpływem nieregularnego rzutu poziomego bryły budynku na siły wewnętrzne w konstrukcji wywołane wstrząsem parasejsmicznym. Przedstawiono porównawczą analizę numeryczną konstrukcji budynku o zróżnicowanym rzucie poziomym, który został poddany oddziaływaniom parasejsmicznym występującym na obszarze LGOM. Słowa kluczowe: szkody górnicze, analiza numeryczna, obciążenia dynamiczne.Jednym z podstawowych zaleceń dotyczących kształtowania bryły obiektówna terenach szkód górniczych jest zachowanie regularności konstrukcji w poziomie i w pionie [1, 3]. Odstępstwo od tej zasady może doprowadzić do zwiększenia sił wewnętrznych wywołanych skręcaniem, nierównomiernym dystrybuowaniemodporności sejsmicznej na dwóchwzajemnie prostopadłych kierunkach czy lokalnym zwiększeniem koncentracji naprężeń w elementach nośnych. Czynniki t[...]

Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych DOI:10.15199/33.2015.09.12


  Artykuł ilustruje problem związany z wpływem efektu P-Delta na wieżowe obiekty o jednym stopniu swobody, które zlokalizowane są na obszarach sejsmicznych. Przedstawiono parametryczną analizę wpływu efektu P-Delta na siły wewnętrzne i przemieszczenia prostego układu o jednym stopniu swobody poddanym oddziaływaniu sejsmicznemu. Słowa kluczowe: oddziaływania sejsmiczne, efekt P-Delta. Abstract. The article illustrates problems associated with P-Delta effect on tower objects with single degree of freedom located on seismic areas. Parametric analysis of internal forces and displacements of simple single degree of freedom system with P-Delta effect subjected to seismic loads was presented. Keywords: seismic loads, P-Delta effect.Efekty P-Delta, zwane również efektami drugiego rzędu, oprócz powodowania dodatkowych sił w ustroju zmieniają także okres drgańwłasnych konstrukcji [1, 2]. Tym samym zmienia się odpowiedź dynamiczna konstrukcji na oddziaływaniawywołanewstrząsami sejsmicznymi. Efekty te uwzględnia się przez wprowadzenie całkowitej macierzy sztywności kT, będącej sumą podstawowej sprężystejmacierzy sztywności kE i geometrycznej macierzy sztywności kG [1]: kT = kE + kG (1) Efekty można sprowadzić do układu liniowego, co pozwala na uwzględnienie zmiany okresu drgań własnych układu. W analizowanym przypadku (rysunek 1) można wykorzystać równania (1 ÷ 4): kE[...]

Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych DOI:10.15199/33.2016.05.01


  Konstrukcje fundamentów pod turbozespoły wentylatorów wymagają od projektanta szczególnie starannej analizy statycznej i dynamicznej.Wynika to z konieczności ich długotrwałej bezawaryjnej pracy, znacznych kosztów wykonania fundamentu i montowania na nich instalacji technologicznych. W przypadku posadowienia fundamentu na terenie szkód górniczych, w analizie wytężenia konstrukcji konieczne jest wykonanie dodatkowych trudnych i pracochłonnych obliczeń dynamicznych wynikających z obciążeń dynamicznych przekazywanych przez grunt na fundament odwstrząsu górniczego. Literatura techniczna dotycząca zagadnień dynamicznych fundamentów pod maszyny jestwmiarę obszerna. Pierwszeważne pozycje polskie to monografie Kisiela [1] i Lipińskiego [2]. Pomocnewprezentowanej analizie były również anglojęzyczne opracowania Leunga [3] i Burrusa [4]. Model obliczeniowy fundamentu Analizowaną konstrukcją jest żelbet[...]

Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia DOI:10.15199/33.2016.05.14


  Artykuł przedstawia analizę stanu wytężenia żelbetowego komina pod obciążeniem sejsmicznym przy jednoczesnym uwzględnieniu jego wstępnego pochylenia związanego z wpływem górniczych deformacji podłoża. Komin obciążono ciężarem własnym i wiatrem zgodnie z lokalizacją oraz obciążeniemsejsmicznym. Przeprowadzono analizę wpływu pochylenia komina na jego odpowiedź dynamiczną przy wymuszeniu znanym akcelerogramem El Centro z 1940 r. Odpowiedź sejsmiczną oceniono, wykorzystując dodatkowo wybrane kryteria bezpiecznej pracy budowli sformułowane w Eurokodzie 8. Analizę uzupełniono wynikami w przypadku obciążenia zapisem silnego wstrząsu górniczego oraz projektowego modelu wstrząsu górniczego metodą spektrum odpowiedzi. Słowa kluczowe: kominy, oddziaływania sejsmiczne, analiza nieliniowa, szkody górnicze, pochylenie budowli.Analiza sejsmiczna kominów żelbetowych była przedmiotemwielu badań,m.in. [3, 5, 6]. Nie zawierają one jednak analizy wpływu wstępnego pochylenia na nieliniową odpowiedź dynamiczną konstrukcji, dlatego też podjęliśmy się jej wykonania. Nośność konstrukcji w ujęciu normy sejsmicznej Wprzypadku analizy rzeczywistych budowli należy rozpoznać kryteria wyznaczania nośności przekrojów i analizy akceptowalnej pracy budowli wg [...]

Analiza komina żelbetowego poddanego rotacyjnemu składnikowi wstrząsu górniczego DOI:10.15199/33.2017.06.15


  Składowa rotacyjna trzęsienia ziemi w całkowicie odmienny sposób, niż translacyjna, oddziałuje na budowle (rysunek 1). Pomimo wielu opracowań,m.in. [3], wciąż nie ma prac, które jednoznacznie określiłyby wpływ wymuszenia rotacyjnego na konstrukcje smukłe. Ze względu na brak zapisów sejsmicznych rotacji, dotychczasowe badania [3, 5, 6] obejmowały rozważania teoretyczne dotyczące wyprowadzenia zapisu rotacyjnego z dostępnych zapisów translacyjnych.Warto podkreślić, że temat sejsmicznych rotacji zyskał światowe uznanie [2, 3], pojawiło się więcej zapisów drgań podłoża o 6 stopniach swobody (np. [7]) i możliwa była dokładniejsza analiza wpływu wymuszeń rotacyjnych na konstrukcje.Analiza zaprezentowana w artykule miała na celu zbadanie wpływu łącznych wymuszeń translacyjnych i rotacyjnych na smuk[...]

 Strona 1