Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Łukasik"

Odwodnienie terenów boisk sportowych "Orlik 2012"

Czytaj za darmo! »

Nawierzchnie sportowe, w celu długotrwałego zachowania prawidłowych warunków użytkowania, powinny być przepuszczalne i dobrze odwodnione.Wynika to z panującego w Polsce klimatu, w którym zdarzają się mroźne zimy z okresami odwilży oraz krótkotrwałe deszcze nawalne. Zamarzająca zimą woda zniszczy w krótkim czasie każdą podbudowę nawierzchni sztucznych, a w czasie deszczu nawalnego zamieni boisko w "sadzawkę". Aby uniknąć zniszczenia warstw nośnych i zapewnić prawidłową eksploatację, konieczne jest ich odwodnienie za pomocą drenażu liniowego oraz warstwy odsączającej. Nawierzchnie boisk sportowych takie jak "Orlik 2012" powinny być zawsze odwodnione, chyba że w podłożu występują grunty bardzo przepuszczalne, jak żwiry, pospółki i piaski gruboziarniste, awarstwy konstruk[...]

Monitorowanie geozagrożeń na terenach zurbanizowanych DOI:10.15199/33.2015.11.06


  Skarpy nadrzeczne ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe są atrakcyjnymi obszarami, na których obserwuje się nasiloną ekspansję inwestorów nowych obiektów.Wcelu ochrony terenów przed antropogeniczną dewastacją i naturalnymi procesami geodynamicznymi konieczne jest prognozowanie zachowania się skarp. Pierwszym obszarem, w przypadku którego prowadzono nowoczesny monitoring, była Skarpa Płocka (1982 - 2002). Korzystając z nabytych doświadczeń, w 2009 r. Zakład Geotechniki i Fundamentowania ITB opracował i zrealizował monitoring trzech obszarów SkarpyWarszawskiej na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu określono szczegółowe założenia do pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych systemu reperów ściennych, wgłębnych i inklinometrów w ilości ok. 500 szt. Wykonano 5 cykli pomiarowych, których wyniki zostały zgromadzone w specjalnie opracowanej bazie danych współpracującej z oprogramowaniem Oracle iArcGis. Systemmonitoringu stanowi ważny element zarządzania zasobami miejskimi, gwarantuje nadzór i kontrolę istniejących obiektów. Sukcesywne gromadzenie danych o przemieszczeniach skarpy jest istotnym elementem w pracach projektowych prowadzonych na rzecz zabezpieczenia zagrożonych odcinków. Słowa kluczowe: geozagrożenia,monitoring skarp, inklinometry, repery, ArcGis.Warszawa, Płock, Sandomierz i Grudziądz w podstawowym założeniu urbanistycznym wykorzystują wysokie i strome skarpy rzeki Wisły zbudowane w przeważającej części z osadów czwartorzędowych, które łatwo ulegają destrukcyjnej działalności rzek, np. w wyniku erozji bocznej. Te typowe geozagrożenia powodowane przez naturalne procesy geodynamiczne należy uwzględniać w działaniach planistycznych. Znajomość historii zmiany ukształtowania skarp pomaga rozwiązać wiele obecnych problemów dotyczących rewitalizacji starej zabudowy lub budowy nowych obiektów. Przemieszczenia podłoża w strefach skarp stanowią ich nieodłączny element i jak wykazują obse[...]

Stabilizacja fundamentu kolumny absorpcyjnej na terenie zakładu przemysłowego DOI:10.15199/33.2016.05.38


  W artykule przedstawiono problemstabilizacji fundamentu kolumny absorpcyjnej, posadowionej bezpośrednio na gruntach aluwialnych. Specyfika pracy konstrukcji i instalacji (m.in. drgania, okresowa zmiana ciężaru, temperatura) przy istniejących warunkach gruntowych spowodowała, że wystąpiło zjawisko nierównomiernego osiadania fundamentu i odchylenia konstrukcji od pionu. W ramach działań naprawczych zdecydowano się na zastosowanie podbicia fundamentów za pomocą systemowych mikropali oraz iniekcji niskociśnieniowych. Słowa kluczowe: mikropale, iniekcja niskociśnieniowa.Jednym z elementów oceny bezpieczeństwa eksploatacji wolno stojących instalacji przemysłowych jest kontrola osiadania, awprzypadku obiektów wysokich również kontrola pionowości. Przypadek kolumny absorpcyjnej na terenie jednego z zakładów przemysłowych potwierdza, że nawet po wielu latach eksploatacji mogą się pojawić problemy z osiadaniem fundamentu, które powinno być już dawno zakończone (rysunek 1) [1]. Występujące w podłożu piaski średniozagęszczone podlegają procesom szybkiego osiadania już w trakcie budowy fundamentu. W tym przypadku różnice w zagęszczeniu 30%< ID < 67%i specyfika pracy konstrukcji (drgania, okresowa zmiana ciężaru, wpływ obciążenia od wiatru na naprężenia pod fundamentem) wywołały efekt postępującego przechylenia kolumny. W 2001 r. podłoże zostało wzmocnione kolumnami w technologii jet grouting, które wywołały efekt natychmiastowego osiadania (0,5 cm) i nie zatrzy[...]

Ochrona skarp przed zagrożeniami w warunkach zabudowy miejskiej DOI:10.15199/33.2017.10.40


  1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki; s.lukasik@itb.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono problem ochrony skarp związany z postępującą urbanizacją terenu. Ocena warunków geotechnicznych w przypadku zabudowy terenu wymaga dokumentacji badań podłoża, a przy trzeciej kategorii geotechnicznej również badań geologiczno-inżynierskich wraz z projektemgeotechnicznym. Przedstawiony przypadek powstania osuwiska wskazuje na konieczność analizy wstecz zmian w ukształtowaniu terenu, przebiegu zmian kierunków spływu wód opadowych i gruntowych tak daleko jak to możliwe. Historia zmian w podłożu to zwykle kilkaset lat i ma zawsze istotne znaczenie dla ochrony obszarów przyskarpowych. Słowa kluczowe: geotechnika, ochrona skarp, dokumentowanie geotechniczne. Abstract. Th[...]

Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu DOI:10.15199/33.2018.04.11


  Projektowanie geotechniczne na potrzeby branży energetycznej w istotny sposób różni się od praktykowanego w przypadku innych obszarów budownictwa, zarówno ze względu na skalę problemów, jak i zakres oraz wymaganą dokładność analiz [1]. Dotyczy to również projektowania fundamentów w przypadku posadowieniamaszyn, np. turbozespołów [2]. Dotychczas w Polsce w takiej sytuacji stosowano normę PN-80/B-03040 [3], ale została ona zastąpiona przez Eurokod 7 [4], zawierający tylko zestaw ogólnych wytycznych. Choć planowane jest uzupełnienie norm europejskich o zagadnienia związane np. z kryteriami użytkowalności w przypadku posadawiania fundamentów podmaszyny [5], to nadal kwestie te będą wymagały indywidualnego podejścia i znacznej wiedzy eksperckiej, aby właściwie ocenić poziomniezawodności obiektu w kontekście jego współpracy z podłożem. Powszechnie stosowane oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji zazwyczaj upraszcza opis odpowiedzi ośrodka gruntowego do współczynników podatności sprężystej, definiowanych zgodnie z teorią Winklera. Na potrzeby analizy prezentowanej w artykule, obliczenia wykonano w programie ZSoil 3D, dedykowanym do zastosowania w g[...]

 Strona 1