Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Lewiński"

Nowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne do sprężania oraz wzmacniania silosów i zbiorników DOI:10.15199/33.2015.11.10


  W przypadkach stanówawaryjnych silosówi zbiornikówżelbetowych często używanąmetodą jestwzmacnianie obwodowe za pomocą cięgien lub prętów sprężających. Metody wzmacniania stosowane wcześniej zastąpiono nowymi technologiami o większej skuteczności i trwałości.Wprowadzone zostały nowe systemy kotwienia i nowe zabezpieczenia cięgien sprężających, a także nowemateriały do sprężania konstrukcji.Wartykule przedstawiono aktualne kierunki rozwojowe omawianych technologii. Istota zmian polega m.in. na możliwości zastosowania cięgien odpornych na korozję, z kontrolowaną przyczepnością, na zastosowaniu zakotwień zblokowanych oraz na optymalizacji geometrycznej tras cięgien sprężających w strefie zakotwienia. Słowa kluczowe: beton sprężony, cięgna, pręty sprężające, silosy żelbetowe, zbiorniki żelbetowe.Wdrożenie współczesnych technologiiwzmacniania silosów i zbiorników żelbetowych za pomocą cięgien bez przyczepności zostało poprzedzone realizacjami pilotażowymi w przypadkach zagrożeń konstrukcyjnych, przy których usuwaniu konieczne było zastosowanie nowych technologii wzmacniania. Pierwsze doświadczenia ze stosowania omawianych technologii uzyskano w wyniku realizacji zaleceń ekspertyzy Instytutu Techniki Budowlanej opracowanej pod kierunkiem prof. L. Runkiewicza [5-9] w związku z awarią baterii silosów strunobetonowych do magazynowania cukru wzniesionych w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w Cukrowni Werbkowice. Obydwa silosy do magazynowania cukru, ze względu na ich zły stan techniczny, należało wzmocnić na całej wysokości komór przy przyjęciu jednakowej dla obydwu silosów liczby cięgien i doprowadzeniu ich do poziomu stropu nad komorą. W 1995 r. zalecenia ekspertyzy zostały zrealizowane w odniesieniu do silosu nr 1, aw1996 r. do silosu nr 2. Przykłady wzmacniania konstrukcji silosów z wykorzystaniem niskotarciowego systemu sprężania z zakotwieniami typuX, to również opracowania ekspertów z PolitechnikKrakowskiej, Wrocł[...]

Diagnostyka i monitorowanie częściowo sprężonego silosu do magazynowania klinkieru DOI:10.15199/33.2015.09.30


  Artykuł dotyczy diagnostyki i monitorowania silosu częściowo sprężonego przeznaczonego do magazynowania klinkieru znajdującego się na terenie kombinatu cementowo-wapienniczego. Silos wykonano w 1998 r. Obserwacje stanu technicznego silosu wykazały, że na powierzchni zewnętrznej ściany żelbetowej u dołu są pionowe zarysowania i objawy rozszczelnienia. W tej sytuacji konieczne było zalecenie obniżenia poziomu składowania materiału w silosie przy założeniu ewentualnego, stopniowego jego podwyższania po okresie próbnych obciążeń. Słowa kluczowe: diagnostyka, monitorowanie, silos, magazyn klinkieru, zarysowania.WPolsce silosy żelbetowe i sprężone, z uwagi na ich stan techniczny, od wielu lat poddawane były badaniom diagnostycznym, analizom i monitoringowi. Prace te prowadziły różne zespoły badawcze z politechnik [1] oraz ITB [2 ÷ 4]. W artykule omówiono diagnostykę i monitorowanie silosu z betonu częściowo sprężonego, przeznaczonego do magazynowania klinkieru wzniesionego w 1998 r., znajdującego się na terenie kombinatu cementowo- wapienniczego. Jego komora ma wysokość 27,0 m do górnego poziomu wieńca pierścieniowego ściany i 42,5 m do poziomu stropu nad kopułą stożkową oraz średnicę wewnętrzną 50,0 m. Przekrój pionowy silosu przedstawiono na rysunku 1. Ściany płaszcza zewnętrznego zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne grubości 40 cm z betonu ówczesnej klasy B40, częściowo sprężone kablami - od poziomu oparcia na pierścieniu fundamentowymdo[...]

Badania, analiza i monitorowanie zbiornika żelbetowego wzmocnionego przez sprężenie DOI:10.15199/33.2015.09.35


  Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. Wkomorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w 2008 r., stwierdzono występowanie zarysowań i brak szczelności konstrukcji. W wyniku realizacji zaleceń z ekspertyzy ITB wszystkie komory zgarniaczy osadnika wstępnego kompleksowo naprawiono i sprężono kablami. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że dzięki realizacji tych zaleceń przywrócono trwałość i właściwe użytkowanie konstrukcji, bez negatywnego wpływu na pozostałe komory i kanały. Słowa kluczowe: badania, analiza obliczeniowa, zbiornik żelbetowy, sprężenie kablami.Żelbetowe i sprężone zbiorniki namateriały sypkie i ciecze stanowią przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringu wielu ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkich politechnik [1] oraz ITB [2 - 4].Wartykule przedstawiono diagnostykę, analizę obliczeniową imonitorowanie osadnikawstępnego, będącego jednym z obiektów oczyszczalni ścieków, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałówi pomieszczeń funkcyjnych.Osadnik, który składa się z połączonych konstrukcyjnie elementówściennych, koryt, kanałówi płyty dennej, przykrytych stropami lub pokrywami typu lekkiego, został wykonany w latach 1998 - 2005. Osadnikmawymiarywplanie 57,0 x 31,0m i zmienną wysokość 7,93 ÷ 11,74 m. Największe komory żelbetowe osadnika to zespół komór zgarniaczy składający się z trzech komórA, B i C konstrukcyjnie połączonych [...]

Nowy system stropów zespolonych typu slim floor DOI:10.15199/33.2019.04.05


  Wieloletnie doświadczenia z eksploatacji stropów z płyt kanałowych pozwoliły na głębsze poznanie ich współpracy z odkształcalnymi belkami stalowymi stanowiącymi oparcie podatne [1, 2, 3]. Belki ulegają znacznym odkształceniom pod wpływem obciążeń i w efekcie płyty nie opierają się na całej powierzchni półek, a w granicznymprzypadku jedynie na krawędziach. Płyty pod wpływem odkształcenia poprzecznego w strefie oparcia belki na podporze doznają naprężeń ścinających w kierunku poprzecznymdo ich osi. Ten stan prowadzi do pęknięć w rejonie środników płyt i znacznej redukcji ich nośności na siłę poprzeczną. Najnowsze badania Heggera, Roggendorfa i Kerkeniego [3] doprowadziły do wprowadzenia zmian w normach niemieckich, pozwalających na uregulowanie zasad obliczeniowych, które obowiązują od maja 2017 r. i zostaną również uwzględnione w Eurokodach. Badania doświadczalne płyt HC opartych na podporach podatnych wykazały, że istotny wpływ na nośność płyt ma sztywność na zginanie belek w okresie początkowym. Odkształcenia belek stropowych w stanie montażu mają zatem znaczny wpływ na nośność stropu podczas eksploatacji. Belka BH (hybrydowa), będąca dźwigarem nośnym opisywanej koncepcji stropówzespolonych, została zaprojektowana z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy. Dzięki zespoleniu przekroju żelbetowego ze stalowym belka BH uzyskała dużą sztywność na zginanie i skręcanie. Ponadto zasto[...]

Nowe zasady wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania DOI:10.15199/33.2016.05.27


  W artykule przedstawiono wpływ nowych zasad wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania i budowy podpór tego rodzaju linii [1] oraz komentarz do głównych postanowień nowej normy prPN-EN 50341-2-22 (2016) - Załącznika Krajowego (NNA). Konsekwencją zmiany zasad wyznaczania naciągów przewodów i obniżenia naciągów obliczeniowych jest znaczne zwiększenie obciążenia w postaci jednostronnych naciągów. Oceniono, że przyjęcie niektórych wartości obciążenia oblodzeniem jest dyskusyjne.Wkonkluzji stwierdzono, że w ciągu 3 - 4 lat konieczne będzie podjęcie dalszych prac badawczych mających na celu uściślenie wielkości obciążeń klimatycznych. Słowa kluczowe: podpory linii elektroenergetycznych, oddziaływania na linie, oddziaływania na przewody.Projekt prPN-EN 50341-2-22, tj. NNA2016 [2] do normy [6] stanowi efekt ewolucji norm projektowania i budowy podpór linii elektroenergetycznych, jaka zaszła w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat [1]. W okresie tym znaczne zwiększenie wymagań dotyczących projektowania słupów o konstrukcji stalowej, a także wymagań elektrycznych następowało kilkakrotnie. Wprowadzenie normy europejskiej PN-EN 50341-1 [5] oraz Eurokodów zasadniczo zmieniło projektowanie konstrukcji wsporczych. Zwiększono obciążenia klimatyczne (wiatr, oblodzenie), wprowadzono nowe kombinacje obciążeń (szczególnie wiat[...]

Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych DOI:10.15199/33.2018.10.39


  Żelbetowe zbiorniki prostokątne to konstrukcje często stosowane w oczyszczalniach ścieków, gdzie występują duże zagrożenia korozyjne i abrazyjne, stanowiąc przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringów realizowanych przez wiele ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkie politechniki [1] oraz ITB [2, 3]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu działania sił poziomych w strefie płyty dennej na zagrożenie bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych na przykładzie żelbetowego wielokomorowego zbiornika reaktora biologicznego oraz zbiornika zlokalizowanego na terenie podczyszczalni ścieków.Wobu przypadkach niewłaściwie uwzględnione działania sił poziomych w strefach płyt dennych stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w postaci niestateczności ścian na przesunięcie lub ich ścinania w tej strefie. Wielokomorowy zbiornik reaktora biologicznego Wielokomorowy zbiornik prostokątny reaktora biologicznego został zaprojektowany jako żelbetowy monolityczny, częściowo zagłębiony w ziemi. Całkowite wymiary zbiornika są następujące: długość 57,95 m; szerokość 29,95 m; wysokość ścian zewnętrznych nad poziomem płyty dennej 5,65 m (rysunek 1). Zbiornik podzielony jest wzdłuż w sposób niemal symetryczny na 2 ciągi technologiczne. Każdy z nich podzielony jest również podłużnie na 2 ciągi o szerokości w świetle 7,20 i 7,02 m, a ciągi zewnętrzne podzielone są poprzecznie na komory o długości w świetle 19,00, 19,00 i 15,35 m. Od strony ściany południowej znajduje się kanał dopływowy o szerokości 3,40 m w świetle. Ściany zewnętrzne i główna przegrodamają przekrój trapezowy, przy czymna koronie głównej przegrody usytuowany jest kanał centralny. Grubość ścian zewnętrznych i głównej pr[...]

 Strona 1