Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Michał Babiak"

Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych


  Na trwałość bitumicznych wyrobów hydroizolacyjnych największy wpływ ma odporność asfaltu na starzenie. Badaniamające na celu analizę możliwości spowolnienia procesu starzenia asfaltu zawartego w hydroizolacyjnych wyrobach budowlanych nabrały ostatnio dużego znaczenia. Spowodowane zostało to głównie znacznym wzrostem ceny asfaltu w Polsce. Od 2009 r. średnia cena asfaltu wzrosła o ok. 150%. Obecnie cena netto asfaltu 160/220, najczęściej używanego do produkcji modyfikowanych SBS wyrobów hydroizolacyjnych, wynosi ok. 2300 zł/t ima ciągłą tendencje wzrostową. Należy podkreślić, że na skutek starzenia asfaltu obniża się jego trwałość, a cechy użytkowe wykonanego przy jego użyciu materiału hydroizolacyjnego w znacznym stopniu ulegają pogorszeniu. Efektem jest konieczność wykonania częstszych remontów, co skutkuje zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych.Wbudownictwie problem ten głównie dotyczy papowych pokryć dachowych. W artykule omówiono główne czynniki mające wpływ na intensywność starzenia asfaltu oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych asfaltówmodyfikowanych substancjamimogącymi mieć wpływ na spowolnienie pogarszania się jego właściwości fizycznych spowodowanych starzeniem. Starzenie asfaltów Głównym celem większości badań opisanych w literaturze [1, 2] jest analiza wpływu efektu starzenia na cechy eksploatacyjne bitumicznych nawierzchni drogowych. O starzeniu asfaltów wwyrobach hydroizolacyjnych praktycznie niema informacji literaturowy[...]

Imidazolines as modifiers of asphalts used in production of hydroinsulating materials Imidazoliny jako modyfikatory asfaltów stosowanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych DOI:10.15199/62.2016.4.21


  Three imidazolines were prepd. by conversion of diethylenetramine with distd. glycerol trioleate, rapeseed oil or lard and added to com. asphalt (0.5-5.0% by mass) to improve its applicability for production of roofing materials. The modification resulted in decreasing the brittleness and dynamic viscosity. After ageing at 60°C, the viscosity of the modified asphalt increased. Trwałość asfaltu obniża się na skutek jego starzenia. Wraz z upływem czasu cechy użytkowe papowego pokrycia dachowego ulegają pogorszeniu. W efekcie wzrasta częstotliwość wykonywanych remontów obiektów budowlanych oraz koszt ich eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyfikowanych imidazoliną techniczną. Asfalt wprowadzono do użytku w budownictwie na początku XX w., ale do produkcji materiałów hydroizolacyjnych zaczęto go stosować powszechnie dopiero w latach pięćdziesiątych XX w.1). Szybko stwierdzono, że jako materiał budowlany ma on wiele wad. W wyniku oddziaływania środowiska (jako substancja pochodzenia organicznego) zmienia on swoje właściwości wraz z upływem czasu. Starzenie to proces fizykochemiczny zachodzący we wszystkich ciałach organicznych i nieorganicznych. Oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne, woda lub wysoka temperatura, prowadzi do zmian właściwości użytkowych materiałów i wyrobów2). Rozróżnia się 2 etapy starzenia asfaltów: starzenie krótkotrwałe, zwane starzeniem technologicznym (zachodzi podczas produkcji i układania materiałów hydroizolacyjnych), oraz starzenie długotrwałe (eksploatacyjne, istotny wpływ na jego przebieg mają warunki klimatyczne) 1, 3-5). W celu poprawy parametrów termoplastycznych i właściwości reologicznych lepiszczy oraz w celu spowolnienia procesu starzenia asfaltów stosuje się różnego rodzaju modyfikatory. Fizyczna oraz chemiczna modyfikacja asfaltu Pierwsze próby chemicznej modyfikacji asfaltu zostały podjęte już na początku XX w. Opracowano wó[...]

Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego DOI:10.15199/33.2016.11.39


  Wartykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną nośności ogniowej dźwigara stropowego SP-I-50/9, będącego elementem typowego systemu konstrukcyjno-montażowego prefabrykowanych hal przemysłowych P70. Nośność ogniową elementu określono metodą tabelaryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celach porównawczych, z wycofanymi (archiwalnymi) normami. Słowa kluczowe: nośność ogniowa, dźwigar, odporność ogniowa.Wlatach siedemdziesiątych XX w. powstało w Polsce dużo wielkogabarytowych obiektów przemysłowych. Część z nich po blisko pięćdziesięcioletniej eksploatacji poddawana jest naprawom i kompleksowej przebudowie. Projekt naprawy lub adaptacji obiektu do nowej funkcji powinien zawierać ocenę klasy nośności ogniowej budynku oraz niezbędne wytyczne branżowe. W prawidłowo zaprojektowanym budynku rozprzestrzenianie się ognia i dymu musi być ograniczone, a skutki ich oddziaływaniaminimalizowane. Wtym celu stosuje się różnego rodzaju systemy ochrony czynnej i biernej. Na skutek działania ognia budynek stopniowo nagrzewa się, a tym samym np. w budynku żelbetowym zwiększa się temperatura betonu i zbrojenia. Powierzchnie dużych i wysokich belek, krępych słupów, grubych stropów nagrzewają się wolniej, a ich wnętrze długo pozostaje chłodne. Tempo wzrostu temperatury prętów zbrojeniowych zależy od ich rozmieszczenia w elemencie oraz grubości otuliny.Wwyniku działania ognia obniżają się wytrzymałość betonu na ściskanie oraz granica plastyczności stali. Zmiana parametrów materiałowych doprowadza do gwałtownego spadku nośności elementu [3, 5 ÷ 7, 9]. Wysoka tempera[...]

Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM DOI:10.15199/33.2018.02.14


  Wprawidłowo zaprojektowanym budynku rozprzestrzenianie się ognia i dymu powinno być ograniczone, a skutki ich oddziaływania zminimalizowane. Ponadto główne elementy konstrukcji budynku muszą zachowywać nośność graniczną przez założony czas pożaru. W tym celu stosuje się różnego rodzaju systemy ochrony czynnej i biernej, a także różne rozwiązania umożliwiające bezpieczną ewakuację ludzi z budynku (podział na strefy ogniowe, wydzielone drogi ewakuacyjne itp.) [2, 8, 9]. Do groźnego pożaru urządzeń produkcyjnych doszło w jednej z podpoznańskich fabryk. Ogień zniszczył część linii technologicznej oraz oddziaływał na główną konstrukcję stropodachu hali (płyty stropodachowe oraz dźwigary strunobetonowe). Na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna) oraz wykorzystując obrazy analizy SEM, określono temperaturę pożaru oraz zakres zniszczenia konstrukcji prefabrykowanej. Wpływ wysokiej temperatury na właściwości betonu cementowego Beton jest w stanie zachować swoje właściwości wytrzymałościowe w wysokiej temperaturze. Efektem działania ognia oraz wystąpienia dużych gradientów temperatury w betonie jest jego degradacja w postaci zmian cech fizyko- mechanicznych oraz zmian w jego strukturze wewnętrznej. Spadek wytrzymałości betonu na ściskanie [1] zależy od zastosowanej receptury (rodzaju kruszywa, zawartości dodatków i domieszek oraz wskaźnika W/C) oraz szybkości wzrostu i czasu oddziaływania temperatury. Jej wzrost powoduje odparowanie wody z materiału oraz rozkład żelu CSH, wodorotlenku wapniowego i glinianów wapniowych [3 ÷ 6]. Wraz ze wzrostem temperatury następuje stopniowe i proporcjonalne zmniejszenie wytrzymałości betonu na ściskanie. Gdy temperatura betonu przekroczy 300°C, spadek wytrzymałości następuje szybciej, a przekroczenie temperatury 500°C powoduje spadek wytrzymałości o 50 - 60% - wtedy beton uznaje się za zniszczony [6, 7]. Wykorzystanie analizy SEM w diagnostyce konstrukcji żelbetowych Mikros[...]

Effectiveness of modification of bitumens used for hydroinsulating masses with imidazoline Skuteczność modyfikacji asfaltu przeznaczonego do produkcji wyrobów hydroizolacyjnych przy użyciu imidazoliny DOI:10.15199/62.2015.3.1


  Com. imidazoline was added (1% by mass) to a soft bitumen (softening temp. 40-42°C) to modify its phys. properties before and after ageing at 163°C for 75 min. The addn. of the imidazoline resulted in a significant increase in resistance of the bitumen to aging. Przedstawiono wyniki wstępnych badań modyfikatora asfaltu. Analiza tych wyników wykazała istotny wpływ modyfikacji asfaltu imidazoliną na poprawę jego właściwości fizycznych. Nastąpiło wyraźne zwiększenie przedziału plastyczności asfaltu, zarówno przed i po starzeniu laboratoryjnym. Analiza wskaźnika starzenia wykazała, że efektem dodatku imidazoliny jest znaczny wzrost odporności asfaltów na starzenie. Asfalt jest substancją organiczną łatwo ulegającą destrukcyjnemu wpływowi zewnętrznych czynników atmosferycznych, głównie składowych promieniowania słonecznego: promieniowaniu podczerwonemu (cieplnemu) i ultrafioletowemu. Dlatego też praktycznie od początków stosowania asfaltu w budownictwie poddawano go różnego rodzaju modyfikacjom, mającym na celu zwiększenie jego trwałości poprzez poprawę odporności na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz starzenie. Początkowo były to proste zabiegi polegające na stabilizowaniu właściwości asfaltu poprzez dodanie mączki mineralnej, mieszaniu go z siarką, mączką gumową lub lateksem. Przełom w sposobach modyfikacji asfaltu nastąpił w latach siedemdziesiątych XX w. wraz z rozwojem chemii polimerów. Początkowo jako modyfikator stosowano głównie ataktyczny polipropylen (APP). W krótkim czasie okazało się, że ma on wiele wad. APP został zastąpiony przez kopolimer styren-butadien-styren (SBS). Do dziś jest on podstawowym modyfikatorem asfaltów wykorzystywanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych. W początkowym okresie wydawało się, że SBS jest idealnym materiałem do modyfikacji asfaltów, który praktycznie blokuje proces starzenia lepiszczy oraz zmniejsza jego podatność na zmiany temperatury. Obecnie, z perspektywy prawie[...]

Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę DOI:10.15199/33.2015.09.11


  W wyniku pożaru trocin uległa uszkodzeniu konstrukcja żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płytywiórowe.Wizja lokalna ujawniła osłabienia elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny.Autorzy przeprowadzili analizę numeryczną symulacji pożaru w silosie. Porównano wyniki obliczeń numerycznych z rzeczywistymmechanizmemzniszczenia konstrukcjiwywołanym pożarem. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy silosu. Słowa kluczowe: silos, beton, naprawa, pożar. Abstract. As effect of sawdust fire the of reinforced concrete biomass containing silo made of reinforced concrete located in a chipboard factory was damaged. The authors analyzed numerical simulation of fire in silo. The result of numerical simulation and the actual mechanism of the structure destruction caused by the fire were compared and analyzed. The appropriate way of strengthening and repairing of the silo was suggested. Keywords: silo, concrete, repair, fire.Wprowadzenie do praktyki oprogramowania inżynierskiego opartego na MES umożliwiło szczegółową analizę nawet najtrudniejszych konstrukcji w przypadku oceny ich awarii, a nawet propozycji naprawczych [1]. Szczególnie jest to ważne w momencie awarii tak nietypowych konstrukcji, jak silosy betonowe. Taki przypadek miał miejsce we Francji, gdy wykonany w 2009 r. silos na trociny uległ awarii w wyniku pożaru w 2014 r. Dane techniczne obiektu i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne opisaliśmy w artykule Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetow[...]

Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę DOI:10.15199/33.2015.09.20


  Artykuł przedstawia awarię żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. W wyniku pożaru trocin konstrukcja silosu uległa uszkodzeniu.Wzwiązku z tym jej stan techniczny wymagał gruntownej naprawy.Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Autorzy opracowania poddali ocenie bezpieczeństwo konstrukcji oraz zaproponowali sposób naprawy silosu. Słowa kluczowe: silos, beton, naprawa, pożar.Wostatnich latach coraz częściej dochodzi do wybuchu pyłów (np.ztrocin)izwiązanegoztym pożaru, którego następstwem są poważne awarie, kończące się niezbędną naprawąiwzmocnieniemkonstrukcjilubnawet rozbiórką obiektu. Przeprowadzenie naprawy danego obiektu lub konstrukcjiwymaga zróżnicowanego podejściawzależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i funkcji. Ponadto postępowanie naprawcze związane jest z oddziaływaniemśrodowiska i przyjętymrozwiązaniem konstrukcyjnym.Wprzypadku większych silosówmagazynowych najczęściej stosowanymmateriałemkonstrukcyjnymjest beton, który jest wyrobem prostej technologii i złożonej wiedzy.Wiedza ta zaczyna być dopiero opanowywana, dlatego też trafne są prognozy, żewiekXXImożebyćdlabudownictwa wdużejmierzewiekiemnapraw.Mamy z nimi doczynieniazarównowbudownictwieogólnym, jak i przemysłowym, w którym występuje znacznie większa liczba obiektów ulegających uszkodzeniu.Sytuacja takamiałam.in.miejsce w przypadku żelbetowego si[...]

Wpływ budowy kopolimeru SBS na właściwości reologiczne asfaltów w celu polepszenia ich trwałości DOI:10.15199/33.2016.11.17


  Najczęściej stosowanym obecnie modyfikatorem asfaltu w różnego rodzaju budowlanych wyrobach hydroizolacyjnych jest kopolimer styren-butadien-styren (SBS).Wprzemyśle materiałów wodochronnych zarówno ilość, rodzaj, jak i jakość substancji użytej do modyfikacji asfaltu określana jest na podstawie obserwacji praktycznych. Przedstawione badania określają wpływ budowy kopolimeru SBS (liniowy lub rozgałęziony) na właściwości reologiczne asfaltu. Wskazano w nich optymalne proporcje mieszaniny złożonej z wymienionych kopolimerów. Słowa kluczowe: asfalt, modyfikacja, polimer, SBS.Asfalt oraz produkty asfaltopochodne wprowadzono do powszechnego użytku w budownictwie na początku XX w. Największe zastosowanie znalazły przy budowie dróg jako spoiwo w mieszankach mineralno-asfaltowych, a pięćdziesiąt lat później zaczęto je wykorzystywać do wytwarzania materiałów hydroizolacyjnych. Asfalt, jako materiał budowlany, ma wiele wad. Jest substancją organiczną, która łatwo ulega destrukcyjnemu działaniu tlenu oraz w ograniczonymstopniu atmosferycznymczynnikomzewnętrznym, takimjak temperatura, promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe.Wcelu poprawy właściwości reologicznych i termoplastycznych asfaltów stosuje się różnego rodzaju polimery.Wwyniku ich działania korzystnie zmienia się temperatura mięknienia asfaltu, elastyczność w niskiej temperaturze, odporność na temperaturę oraz wytrzyma[...]

Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru DOI:10.15199/33.2016.11.41


  Wwyniku pożaru uszkodzeniu uległa żelbetowa, prefabrykowana konstrukcja biurowca.Wizja lokalna oraz przeprowadzone badania materiałów ujawniły osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczenie fragmentów otuliny. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy budynku. Słowa kluczowe: beton, naprawa, pożar.Oddziaływanie wysokiej temperatury zmniejsza sztywność elementów konstrukcji, zagraża stateczności budynku i może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Niezabezpieczony obiekt może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników oraz pracowników wykonujących prace naprawcze. Informacje o obiekcie Budynek biurowy był częścią kompleksu przemysłowego składającego się z hali produkcyjno-magazynowej, pomieszczeń technicznych, silosówna granulat oraz części biurowej.Hala produkcyjno-magazynowa uległa katastrofie budowlanej i całkowitemu spaleniu. Biurowiec po zniszczeniu hali stanowi niezależny, wolno stojący budynek o wymiarach: wysokość - 8,00 m; szerokość - 12,20m; długość - 42,00m(rysunek). Obiekt został zaprojektowany jako prefabrykowany, żelbetowy, jednonawowy, dwukondygnacyjny,przyległydohaliprodukcyjno- magazynowej. Strop i stropodach zaprojektowano z prefabrykowanych płyt kanałowych HC265. Rozpiętość konstrukcyjna stropu i stropodachu to 10,50 m, kierunek ułożen[...]

Naprawa murowanego budynku technicznego uszkodzonego w wyniku pożaru DOI:10.15199/33.2016.10.59


  Wwyniku pożaru budynku uszkodzeniu uległa jego konstrukcja - murowana ściana nośna, wieniec stropodachowy oraz attyka. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Niewłaściwe przewiązanie ścian przyczyniło się do powstania pionowych rys na połączeniach ścian działowych (poprzecznych) ze ścianą podłużną. Przedstawiono sposób naprawy, wzmocnienia oraz zespolenia ścian murowanych. Słowa kluczowe: naprawa, pożar, ściana murowana.Naprawa uszkodzonego w wyniku pożaru budynku technicznego wymaga zróżnicowanego podejścia w zależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i funkcji. Prace należy rozpocząć od wykonania tymczasowego zabezpieczenia stropów, belek i podciągów oraz usztywnienia i wzmocnienia ścian nośnych. Bardzo często wymagane jest odkopanie fundamentów, demontaż sufitów podwieszanych i okładzin ściennych. Ogólne informacje o obiekcie Budynek techniczny był częścią kompleksu przemysłowego składającego się z hali produkcyjno-magazynowej, części magazynowej, pomieszczeń technicznych wraz z trafostacją, silosów na granulat oraz części biurowej. Hala produkcyjna uległa katastrofie budowlanej i całkowitemu spaleniu. Część techniczna wraz z trafostacją po zniszczeniu hali stanowi niezależny, wolno stojący budynek o wymiarach: wysokość - 5,00 m; szerokość - 4,70 m; długość - 45,[...]

 Strona 1  Następna strona »