Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Jasiński"

Empiryczne kryteria zniszczenia muru ścinanego poziomo

Czytaj za darmo! »

Wmiesięczniku "Materiały Budowlane"wnr 10/2008, 11/2008 i 12/2008 przedstawiono cykl artykułów dotyczących kryteriów wytrzymałościowych muru w złożonymstanie naprężenia. Kontynuując tę tematykę, w dwóch artykułach zaprezentowane zostaną kryteria zniszczeniamuru poddanego ścinaniu.Wpierwszymomówione zostaną kryteria empiryczne (opracowane na podstawie badań), natomiast w drugim kryteria teoretyczne. W wyniku działania zewnętrznych obciążeń stycznych i normalnych ściany orazmechanicznych parametrów zaprawy i elementów murowych obserwuje się zróżnicowany mechanizm zniszczenia muru. Na ten fakt, jako jedni z pierwszych, zwrócili uwagę Benjamin i Williams oraz Hendry i Shinha. Analizując wyniki przeprowadzonych przez siebie badań eksperymentalnych, stwierdzili, że w pewnym przedzi[...]

Teoretyczne kryteria zniszczenia muru ścinanego

Czytaj za darmo! »

Wnumerze wrześniowym "Materiałów Budowlanych" (9/2009) przedstawiłem przegląd empirycznych kryteriów wytrzymałościowych muru poddanego poziomemu ścinaniu, natomiast w tym artykule omówię kryteria teoretyczne. Empiryczne kryteria wytrzymałościowe opisują skutki różnorodnych sposobów zniszczenia muru, lecz nie wyjaśniają przyczyn. Na podstawie badań i obserwacji uszkodzonych obiektów ściennych i szkieletowych, sposób zniszczeniamuru poziomo obciążonego w płaszczyźnie (rysunek 1) można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się zniszczenie ze względu na zginanie w płaszczyźnie (rysunek 1c), polegające na ukośnym lub poziomym zarysowaniu spoin na skutek rozciągania. Drugą grupę stanowią natomiast przypadki określane jako zniszczenie ze względu na ścinanie (rysunek 1a, b, [...]

Wytrzymałość muru na ścinanie

Czytaj za darmo! »

Wmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 4/2009, 5/2009 i 6/2009 omówionoobliczanie konstrukcji murowych wg PN-B-03002:2007iPN-EN1996-1-1:2006. W tym artykule przedstawię zagadnienia dotyczące wytrzymałości muru na ścinanie oraz obliczeń konstrukcji. Utrzymując konwencję z artykułów poświęconych zginaniu, postaram się odnieść zapisy normowe do wyników badań. Przyjęto następujące oznaczenia norm: PN-B-03002:1999 (PN-99) i PN-B-03340:1999, PN-B-03002:2007 (PN-2007) oraz PN-EN 1996-1-1:2006 (EC-6). Założyłem, że wzory oraz rysunki z PN-EN 1996-1-1:2006 nie będą powielane, a numery przywoływanych w artykule wzorów i punktów Eurokodu odpowiadają numeracji zastosowanejwEC-6. Ze względu na poziome i pionowe obciążenia ścinanie występuje we wszystkich ścianach usztywniających, [...]

Ściany murowe poddane ścinaniu

Czytaj za darmo! »

W miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 2/2010 omówiono zagadnienia dotyczące określania wytrzymałości charakterystycznej muru na ścinanie, a w tym numerze związane z obliczaniem ścian poddanych ścinaniu (VRd, ΘSk). Niezbrojone ściany murowe Jakomodel obliczeniowy ścianymurowej poddanej poziomemu ścinaniu przyjmuje się prostokątną tarczę grubości t o dowolnych proporcjach wymiarów h/l (h - wysokości, l - długości) podpartą nieprzesuwnie wzdłuż dolnej krawędzi (rysunek 1). Tarcza obciążona jest na górnej krawędzi obliczeniowympoziomymobciążeniem skupionym VEd będącym wypadkową z liniowo rozłożonych naprężeń stycznych występujących na górnej krawędzi. Oprócz obciążeń poziomych w obliczeniach należy uwzględnić również obciążenia pionowe prostopadłe do płaszczyzny [...]

Teoretyczne kryteria zniszczenia zbrojonego muru ścinanego poziomo

Czytaj za darmo! »

Wpoprzednich wydaniach miesięcznika "Materiały Budowlane" przedstawiono przegląd empirycznych i teoretycznych kryteriówwytrzymałościowychmuru poddanego poziomemu ścinaniu. Kontynuując tę tematykę, tym razem zaprezentuję kryteria teoretyczne dotyczące zbrojonych konstrukcji murowych. W modelu zniszczenia muru zbrojonego poddanego poziomemu ścinaniu, opracowanego przez Tassiosa, zakłada się powstanie ukośnego zarysowania biegnącego od górnego narożnika w kierunku dolnej krawędzi muru pod kątem 45° (rysunek 1). W dalszej kolejności rozpatruje się warunki równowagiwzdłuż przewidywanej rysy, zakładając liniowy rozkład naprężeń, traktując mur jako materiał jednorodny. W wyniku narastającego obciążenia poziomego wyróżnić można kilka faz pracy. Zgodnie z przyjętym założeniem powstać może rysa wzdłuż przekątnej muru (rysunek 2a), o największej rozwartościwpobliżu krawędzi swobodnej (górnej). Rozwój ukośnego zarysowania prowadzi w konsekwencji do uszkodzenia dolnego narożnika ściany w miejscu podparcia, wydzielając tym samym dwie trójkątne bryły muru stykające się ze sobą wzdłuż dolnego odcinka (rysunek 2b).Wwyniku zwiększenia poziomego obciąż[...]

Konstruowanie murów wg PN-EN 1996-1-1


  Wymagania dotyczące konstruowania murów zawarto w rozdziale 8 PN-EN 1996-1-1:2010, wczęści drugiejPN-EN1996-2:2010 poświęconej doborowi materiałów i wykonywaniu murów, a zasady konstruowaniawwypadku oddziaływań pożarowych znajdują się w PN-EN 1996-1-2:2010. Zalecenia projektowe podane w normach dotyczące sprawdzania stanów granicznych nośności ULS i użytkowalności SLS obowiązują jedynie, gdymur spełnia odpowiednie wymagania konstrukcyjne. W związku z tym, wszelkie zalecenia i wymagania konstrukcyjne powinny być traktowane jako równorzędne z zaleceniami dotyczącymi przeprowadzenia obliczeń. W artykule przedstawiono ustalenia normowe dotyczące konstruowaniamurów niezbrojonych. Zalecenia w zakresie konstruowania zbrojenia, połączeń między ścianami oraz wykonywania bruzd i wnęk w ścianach, a także wykonywania murów warstwowych przedstawione zostaną w kolejnych publikacjach. Materiały do wznoszenia murów Zastosowane elementy murowe muszą być odpowiednie do danego rodzaju muru, ich umiejscowienia i wymaganej trwałości. Zaprawa, beton wypełniający i zbrojenie powinny być odpowiednie do typu elementów murowych i wymagań dotyczących trwałości. W murach zbrojonych pręty powinny być układanewzaprawie owytrzymałości co najmniej 4 MPa, a w murach z prefabrykowanym zbrojeniem do spoin wspornych w zaprawie o wytrzymałości nie mniejszej niż 2 MPa. PN-B-03002:2007 oraz PN-B-03002:1999 podawały same wymagania dotyczące stosowania elementów murowych. PN-B-03340:1999 bazująca na projekcie Eurokodu wymagała także, aby do wykonywania murowych konstrukcji zbrojonych stosować zaprawę cementową lub cementowo- -wapienną o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie nie mniejszej niż 5 MPa, a więc większej niż zalecanej w PN-B-03002:1987, w której dopuszczano stosowanie zaprawy klasy nie niższej niż M3. Grubość i prze[...]

Konstruowanie murów wg zaleceń PN-EN 1996-1-1 Wymagania dotyczące zbrojenia


  Leżące u podstaw istoty żelbetu założenie o pełnej współpracy zbrojenia i betonu zawarto m.in. w PN-EN 1996-1-1:2010 (Eurokod 6), z tym że współpracującym ze zbrojeniem materiałem powinna być zaprawa lub beton wypełniający. Identycznie jak w przypadku konstrukcji żelbetowych zbrojenie powinno być zlokalizowanewszędzie tam, gdzie jawnie lub potencjalnie wystąpić mogą naprężenia rozciągające lub gdy należy ograniczyć odkształcenia poprzecznemuru.Ustanowiona w 2003 r. norma europejska, a następnie wprowadzona w Polsce w2005 r. PN-EN 845-3:2008 podaje wymagania dotyczące zbrojenia do spoin wspornych w konstrukcjach murowych. Rodzaje zbrojenia Zgodnie z PN-EN 845-3:2008 do spoin wspornych zaleca się stosować prefabrykowane zbrojenie w postaci (rysunek 1): siatek plecionych; siatek cięto-ciągnionych; drabinek; kratowniczek wykonanych ze stali, która pod względem cech wytrzymałościowo-odkształceniowych powinna odpowiadać wymaganiom stawianym stalom stosowanym do zbrojenia betonu zawartym w Eurokodzie 2. W praktyce zbrojenie strukturalne wyklucza używanie niepowiązanych ze sobą prętów oraz płaskowników stalowych, w tym np. bednarki. Pręty zbrojenia strukturalnego do murów wykonanych na cienkie spoiny powinny być wykonane z połączonych ze sobą płaskownikówalbo drutówgrubości lub średnicy nieprzekraczającej 1,5mm. Obecniewkraju powszechnie stosuje się zbrojenie typu kratowniczka odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie i produkowane w odmianach przeznaczonych do murów na zwykłe i cienkie spoiny. Otulenie prętów zbrojenia EC-6 przyjmuje, że stal zbrojeniowa powinna być dostatecznie trwała (stal antykorozyjna lub odpowiednio zabezpieczona), aby spełniała swoje zadania w lokalnych warunkach środowiskowych i w przewidywanym czasie użytkowania budynku. W celu spełnienia tych wymagań zaleca się, aby: ■ minimalna grubość otuliny zaprawą, mierzona od lica muru, wynosiła 15 mm (rysunek 2); ■ całkowita grubość[...]

Tarczowe modele zarysowania i zniszczenia ścian ścinanych DOI:10.15199/33.2015.04.04


  Artykuł rozpoczyna cykl kilku publikacji dotyczących zagadnień związanych ze ścinaniem w konstrukcjach murowych. Omówiono kompleksowy tarczowy model zniszczenia ściany scharakteryzowany przez zróżnicowane mechanizmy zniszczenia ściany: ściskanie w narożnych strefachmuru, ukośne rozciąganie, ścinanie zaprawywspoinachwspornych.Atutemtarczowych modeli jest przewidywanie mechanizmu zniszczenia ściany umożliwiające skuteczne zastosowanie wzmocnień lub zmiany schematu statycznego. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany murowe, ściany usztywniające, ścinanie, kryteria zniszczenia, tarczowy model, Eurokod 6.oddalony 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl Tarczowe modele zarysowania i zniszczenia ścian ścinanych Panel models of cracking and destruction of the shear walls dr inż. Radosław Jasiński1) Streszczenie.Artykuł rozpoczyna cykl kilku publikacji dotyczących zagadnień związanych ze ścinaniem w konstrukcjach murowych. Omówiono kompleksowy tarczowy model zniszczenia ściany scharakteryzowany przez zróżnicowane mechanizmy zniszczenia ściany: ściskanie w narożnych strefachmuru, ukośne rozciąganie, ścinanie zaprawywspoinachwspornych.Atutemtarczowych modeli jest przewidywanie mechanizmu zniszczenia ściany umożliwiające skuteczne zastosowanie wzmocnień lub zmiany schematu statycznego. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany murowe, ściany usztywniające, ścinanie, kryteria zniszczenia, tarczowy model, Eurokod 6. Abstract. Article begins a series of several publications on issues related to the shear in masonry structures. As a preliminary discussed complex panel model characterized by the destruction of the walls of different mechanisms to destroy the wall: rocking, diagonal cracking, sliding shear. The advantage of panel models is the ability to predict the destruction mechanism for the effective use[...]

Modele nośności granicznej ścian ścinanych - podstawy teoretyczne DOI:10.15199/33.2016.05.61


  Oprócz modeli tarczowych, które opracowano na podstawie obserwacji mechanizmu zniszczenia, do bezpiecznego obliczania nośności ścian stosowane są modele prętowe. Wzależności od warunków podparcia i obciążenia ściany wyróżnićmożna prostemodele prętowe, kiedy do ściany przyłożone jest obciążenie skupione (modele typu I) lubmodele z rozmytymi prętami (modele typu II), gdy ściany obciążone są równomiernie na krawędzi. Podstawową zasadą wykorzystywaną przy budowie tego typu modeli jest ograniczenie do minimum liczby prętów, przy jednoczesnym zachowaniu geometrycznej niezmienności modelu.Artykuł jest drugą częścią przeglądumetod obliczeń nośności na ścinanie niezbrojonych ścian murowanych. Pierwsza część została opublikowana w "Materiałach Budowlanych" nr 4/2015 [3].Wkolejnej części zaprezentowana zostanie eksperymentalna weryfikacja modeli prętowych. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany murowe, ściany usztywniające, ścinanie, kryteria zniszczenia, nośność graniczna.rozciągające. PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2016 (nr 525) 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa; e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl Modele nośności granicznej ścian ścinanych - podstawy teoretyczne Simple equilibrium models of masonry shear walls - theoretical foundations dr inż. Radosław Jasiński1) Streszczenie. Oprócz modeli tarczowych, które opracowano na podstawie obserwacji mechanizmu zniszczenia, do bezpiecznego obliczania nośności ścian stosowane są modele prętowe. Wzależności od warunków podparcia i obciążenia ściany wyróżnićmożna prostemodele prętowe, kiedy do ściany przyłożone jest obciążenie skupione (modele typu I) lubmodele z rozmytymi prętami (modele typu II), gdy ściany obciążone są równomiernie na krawędzi. Podstawową zasadą wykorzystywaną przy budowie tego typu modeli jest ograniczenie do minimum liczby prętów, przy jednoczesnym zachowaniu geometrycznej niezmienności[...]

Modele nośności granicznej ścian ścinanych - weryfikacja eksperymentalna DOI:10.15199/33.2016.06.93


  Wartykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń kratownicowychmodeli prętowych, stosowanychwniezbrojonych ścianach ścinanych poziomo, zwynikami badań przeprowadzonych w Holandii, Portugalii i Szwajcarii. Ponadto wyniki obliczeń porównałem z badaniami własnymi ścian ścinanych poziomo wzniesionych z cegły pełnej, elementówsilikatowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego. Zewzględu na specyfikę obciążenia i schemat statyczny dokonano stosownej modyfikacji modelu. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany murowe, ściany usztywniające, ścinanie, kryteria zniszczenia, nośność graniczna.zależność (6) gdzie: V N b d m h Ntg dN m tg I =  - -     min 2 3 2 4 1 φ β tg f tg tg f R y v y y v y ϕ τ σ ασ σ α σ = = + 0 = + 0 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa; e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl Modele nośności granicznej ścian ścinanych - weryfikacja eksperymentalna Simple equilibrium models of masonry shear walls - experimental verification dr inż. Radosław Jasiński1) Streszczenie.Wartykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń kratownicowychmodeli prętowych, stosowanychwniezbrojonych ścianach ścinanych poziomo, zwynikami badań przeprowadzonych w Holandii, Portugalii i Szwajcarii. Ponadto wyniki obliczeń porównałem z badaniami własnymi ścian ścinanych poziomo wzniesionych z cegły pełnej, elementówsilikatowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego. Zewzględu na specyfikę obciążenia i schemat statyczny dokonano stosownej modyfikacji modelu. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany murowe, ściany usztywniające, ścinanie, kryteria zniszczenia, nośność graniczna. Abstract. The article presents a comparison of the results of calculations made by the authors of equilibrium models with the results of research carried out in the Netherlands, Portugal and Switzerla[...]

 Strona 1  Następna strona »