Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Kędzierski"

Pomiary inwentaryzacyjne stalowych wież telekomunikacyjnych


  Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżowej- kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy energetyczne, podparcia kominów przemysłowych, a najczęściej jako wieże telekomunikacyjne oraz obserwacyjne - głównie dla monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w leśnictwie. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na błędy montażu oraz wymagają zapewnienia wysokiej niezawodności wszystkich elementów. Dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji wieży analizuje się stan techniczny poszczególnych elementów oraz geometrię konstrukcji i jej zmiany w czasie. Podstawowym badaniem jest pomiar wychylenia osi wieży od pionu na poszczególnych wysokościach. Same pomiary pionowości dla wież kratowych są często niewystarczające (zwłaszcza dla wież o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym). Pomijają one bardzo ważny aspekt, jakim może być skręcenie konstrukcji wokół osi własnej. Dlatego błędem w sztuce jest ograniczenie pomiarów geodezyjnych geometrii wieży kratowej jedynie do wyznaczenia wychylenia osi, bez analizy przestrzennego kształtu poszczególnych krawężników. Inwentaryzacyjnemu pomiarowi geodezyjnemu powinny podlegać poziome przekroje konstrukcji wieży na wybranych wysokościach. Analiza kształtu poszczególnych przekrojów oraz określenie ich wzajemnego skręcenia umożliwiają ocenę deformacji konstrukcji. W poszczególnych przekrojach należy mierzyć narożniki stalowych elementów konstrukcji. Można zastosować metodę wcięć kątowych lub biegunową. Wykorzystanie tachimetrów elektronicznych z bezlustrowym pomiarem odległości ułatwia prowadzenie takich prac. Istotny jest odpowiedni sposób celowania przy pomiarze odległości do narożników. W artykule opisano metodykę pomiaru, sprawdzoną na wielu obiektach. Badania te pozwoliły na ocenę możliwej do uzyskania dokładności wyników. Słowa kluczowe: stalowe wie[...]

Montaż przewodów kominowych metodą podciągania hydraulicznego DOI:10.15199/33.2018.04.22


  Obecnie budowane żelbetowe kominy przemysłowe wyposażone są najczęściej w jeden lub kilka wewnętrznych samonośnych przewodów spalinowych [1]. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, do których należą m.in. pełne odizolowanie żelbetowej konstrukcji od czynników korozyjnych zawartych w spalinach oraz możliwość łatwego remontu niezależnych ciągów technologicznych komina [2]. Przewody wykonuje się najczęściej z materiałów o zwiększonej odporności korozyjnej lub zabezpiecza odpowiednimi powłokami chemoodpornymi. W zależności od składu spalin i warunków eksploatacji są to najczęściej stale: typu COR-TEN; kwasoodporne; węglowe z powłokami chemoodpornymi lub konstrukcje z laminatów żywicznych (TWS). Wewnętrzne przewody montuje się również w istniejących kominach, wyposażonych w wymurówkę przyścienną, w celu ich dostosowania do zmienionych warunków eksploatacji lub/i wydłużenia żywotności konstrukcji żelbetowej.Wtakimprzypadku, po wyburzeniu wymurówki i wykonaniu wymaganej naprawy powierzchniowej betonu, uzyskuje się całkowite zabezpieczenie ściany trzonu przed dyfuzją agresywnych czynników zawartych w spalinach oraz wpływem podwyższonej temperatury, co wydłuża trwałość konstrukcji żelbetowej komina o wiele lat. Schematy konstrukcyjne samonośnych przewodów kominowych Samonośne przewody kominowe projektuje się zazwyczaj jako stojące lub podwieszone do sp[...]

Metody pomiaru częstotliwości drgań własnych i logarytmicznego dekrementu tłumienia kominów stalowych w sytuacjach wymaganych przez Eurokody DOI:10.15199/33.2015.09.42


  Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych. Słowa kluczowe: kominy stalowe, radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany, przyspieszeniomierze MEMS, tłumiki drgań. Abstract. The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equippedwith vibration dampers.Areview of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer. Keywords: steel chimneys, interferometric radar, robotic total station, MEMS accelerometers, vibration dampers.Wnormach [1, 2, 3, 4, 5] określono zasady projektowania stalowych kominów przemysłowych oraz sytuacje, w których zalecany jest bezpośredni pomiar charakteryzujący dynamikę budowli. Wśród nich są m.in.: brak możliwości zastosowania dokładnych modeli obliczeniowych, budowa dużej liczby podobnych (typowych) konstrukcji, konieczność potwierdzenia niepewnych założeń obliczeniowych. Eurokod [1] określa również sytuacje, w których zalecana jest kontro[...]

Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności kominów stalowych poprzez modernizację systemów tłumienia drgań DOI:10.15199/33.2016.05.17


  Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu. Słowa kluczowe: kominy stalowe, rezonans wiatrowy, radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany, przyspieszeniomierze MEMS, pomiary dynamiczne, tłumiki drgań.Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji stalowych przedstawiono na przykładzie dwóch bliźniaczych kominów stalowych o wysokości 120 m (fotografia 1) wzniesionych w latach 80. ubiegłego wieku. Obiektymają nietypowy układ konstrukcyjny - rurowy trzon nośny o średnicy 1820 mm podparto dwoma zastrzałami z rur ∅1016 mm. Zastrzały rozstawiono w rzucie poziomym pod kątem 60° i stężono do trzonu konstrukcjami pomostów obsługowych na 8 poziomach. W sąsiedztwie trzonu poprowadzono przewód kominowy o średnicy ok. 1800 mm podparty do niego pionowo- -przesuwnie. Taki schemat konstrukcyjny powoduje mocno anizotropowe właściwości dynamiczne. Wykonane przez nas pomiary dynamiczne (tabela) wykazały znaczne zróżnicowanie charakterystyk dla obydwu wzajemnie prostopadłych kierunków drgań. Uz[...]

Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego DOI:10.15199/33.2016.05.45


  Wiele obiektów budowlanych i instalacji występujących w zakładach przemysłowych wymaga kontroli geometrycznej. Dzięki rozwijanej od ponad 10 lat technologii skanowania laserowego możliwe jest stworzenie quasi-ciągłego modelu obiektu z zarejestrowanymi lokalnymi zmianami kształtu, które nie były możliwe do uchwycenia w przypadku pomiarów prowadzonych metodami klasycznymi lub byłyby bardzo kosztowne. Jednak technika skanowania laserowego obarczona jest również błędami pomiarowymi, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy oraz jego interpretację. Istotnym problemem jest dokładność pomiaru, na którą składają się wpływy instrumentalne, powierzchnia skanowanego obiektu oraz środowisko pomiaru. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki nabierają znaczenia w przypadku skanowania obiektów przemysłowych. Na przykładzie pomiarów chłodni kominowych, kominów przemysłowych i stalowych kotłów zaprezentowano zalety skanowania laserowego. Słowa kluczowe: kominy, chłodnie kominowe, kotły, geodezyjne pomiary przemysłowe, skanowanie laserowe.Geodezyjna obsługa inwestycji nie kończy się wraz z oddaniem obiektu do eksploatacji, lecz trwa aż do jego wyburzenia, ponieważ do utrzymania obiektów budowlanych w sprawności technicznej niezbędne jest właściwe diagnozowanie ich stanu. Często jedyną możliwością oceny stopnia bezpieczeństwa konstrukcji są geodezyjne pomiary przemieszczeń. W tym celu od paru lat coraz powszechniej wykorzystywane są skanery laserowe, które w wyniku pomiarów tworzą bardzo gęstą chmurę punktów, bardzo szczegółowo przedstawiającemodel 3Dmierzonych obiektów. Powstało wiele publikacji naukowych dotyczących skanowania, lecz rzadko [...]

 Strona 1