Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"LECH KWIATKOWSKI"

Nowe Wydawnictwa

Czytaj za darmo! »

Werner Rausch DIE PHOSPHATIERUNG VON METALLEN, wydanie 3 Wydawnictwo Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, 2005 stron 400, rys. 177, tabel 104, poz. bibl. 608, ISBN 3-87480-197-7 Cena: 98 - W 2005 roku ukazało się trzecie wydanie książki dr Wernera Rauscha pt. "Fosforanowanie metali" (Die Phosphatierung von Metallen). Poprzednie ukazały się w latach 1974 i 1988. Aktualne wydanie o[...]

Powłoki konwersyjne na wysokowytrzymałych stopach Al – tradycyjne technologie w nowych wersjach. Fosforanowanie

Czytaj za darmo! »

489 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 LECH KWIATKOWSKI Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centrum Korozyjne Powłoki konwersyjne na wysokowytrzymałych stopach Al - tradycyjne technologie w nowych wersjach. Fosforanowanie Przedstawiono główne kierunki badań nad technologiami chemicznej/elek- trochemicznej obróbki powierzchniowej wysokowytrzymałych stopów Al, wynikające z konieczności rozszerzenia asortymentu preparatów i technolo- gii bezchromianowych. Podano przykłady modyfi kacji technologii fosfora- nowania w dwóch wersjach: wytwarzania powłok amorfi cznych i krystalicz- nych. W pierwszej technologii zmodyfi kowano skład chemiczny roztworu w operacji głównej oraz fi nalnej. Zastosowanie w obróbce końcowej procesu zol-żel w mieszaninie prekursorów zawierających inhibitor korozji jest ele- mentem kluczowym w uzyskaniu odporności zbliżonej do powłoki chromia- nowej. W przypadku powłok fosforanowych krystalicznych możliwość wy- tworzenia powłoki uzyskano w procesie elektrochemicznym. Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 2000, ochrona przed korozją, po- włoki konwersyjne, fosforanowanie, proces elektrochemiczny Conversion coatings for high strength aluminium alloys - conventional technolo- gies in new versions. Phosphating The main tendencies of research on non-chromate technologies for surface treatment of high strength Al alloys are discussed. The examples of modifi cation of phosphat- ing technologies are presented. The fi rst group concerns modifi cation of amorphous phosphating solution and fi nal rinse step. The comparable protective properties to chromate coatings are obtained for the 2024-T3 samples treated in modifi ed solution and post treated in sol-gel process containing corrosion inhibitor. Crystalline coatings of uniform size and low porosity are formed in electrochemical process. Keywords: aluminium alloys, 2000 series, corrosion[...]

XII Międzynarodowa Konferencja Corrosion 2014 we Lwowie


  W dniach 11-13 czerwca 2014 r. odbyła się we Lwowie XII Międzynarodowa Konferencja pt.: "Problemy korozji i przeciwkorozyjnej ochrony materiałów" - Corrosion 2014. Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Ukraińskie Stowarzyszenie Korozjonistów, Fizyko-Mechaniczny Instytut im. Karpenki UAN oraz Państwowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu z Iwano- Frankowska. Konferencję zorganizowano pod patronatem Europejskiej Federacji Korozyjnej (impreza Nr 372), Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. Tradycyjnie od 24 lat Przewodniczącym Konferencji był Prof. Vasyl I. Pokhmurski. Treść 130 wygłoszonych referatów i prezentacji posterowych wydrukowano w dwóch tomach specjalnego wydania (Nr 10) naukowego pisma Physicochemical Mechanics of Materials. Zdecydowana większość autorów przedstawianych wyników prac reprezentowała Ukrainę i mimo że publikacje konferencyjne z innych krajów, takich jak Niemcy, Litwa, Turcja i Kazachstan, zostały uwzględnione w materiałach, to udział przedstawicieli tych krajów został odwołany, prawdopodobnie w związku z niestabilną sytuacją na Ukrainie. Sytuacja ta nie dotyczyła jednak rejonu zachodniego, w tym Lwowa. Zabrakło też niektórych stałych uczestników ze wschodniej części Ukrainy, z powodów bardziej oczywistych, tj. niebezpieczeństwa związanego z działaniami wojennymi na obszarach tego regionu. Z Polski uczestniczyły w konferencji trzy instytuty badawcze: Instytut Spawalnictwa z Gliwic, Instytut Badań i Ro[...]

Kongres Europejskiej Federacji Korozyjnej EUROCORR 2017, 20th International Corrosion Congress, Process Safety Congresss 3-7 września 2017, Prague Congress Centre DOI:


  W dniach 03-07.09.2017 r w Pradze odbył się kolejny kongres EUROCORR 2017. Wydarzenie połączone było z 20. konferencją ICC oraz kongresem Safety Process. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 1388 uczestników, największa liczba reprezentowała Francję, Niemcy, Chiny i Czechy. Z Polski było niestety tylko 10 osób. Na kongresie obecne były najwyższe władze NACE i Światowej Organizacji Korozyjnej. Wygłoszono 741 referatów (w 13 równoległych sesjach), zaprezentowano 276 posterów, a na towarzyszącej kongresowi wystawie było 49 stoisk. Kongresowi towarzyszyły dwa kursy: jednodniowy kurs trybokorozji oraz trzydniowy kurs podstaw korozji. Tematyka konferencji była jak zawsze zgodna z tematyką Working Parti[...]

Wykorzystanie inhibitorów korozji miedzi do ochrony przed korozją stopów aluminium serii 2xxx

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium serii 2xxx są wysokowytrzymałymi, ale jednocześnie jednymi z bardziej podatnych na korozję stopów aluminium. Przyczyną tego jest obecność miedzi, która wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne, ale równocześnie obniża odporność korozyjną stopu. W związku z powyższym podjęto badania nad doborem inhibitorów korozji, które hamując proces korozji Cu w sposób pośredni zapobiegałyby jednocześnie korozji stopu Al. W środowisku obojętnym, w roztworze 0,6 M NaCl najwyższą ochronę zapewnił benzotriazol, natomiast w środowisku kwaśnym imitującym warunki tworzenia fosforanowych powłok konwersyjnych największy efekt inhibicyjny wykazał 2-merkaptobenzoksazol (MBX). Słowa kluczowe: stopy aluminium, korozja, inhibitory korozji, metody elektrochemiczne An application of inhibito[...]

Wpływ obecności wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na stopie Al 2024-T3

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie wpływu wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu 2024-T3. Proces fosforanowania amorfi cznego przeprowadzono w roztworze fosforanów z dodatkami anionów molibdenianowych, nadmanganianowych oraz jako niezależny wariant roztwór z dodatkiem kwasu cytrynowego. Odporność korozyjną wytworzonych powłok oceniono na podstawie wyników pomiarów impedancyjnych oraz polaryzacyjnych, które wykonano w mieszaninie siarczanu sodu z chlorkiem sodu bez oraz z wodnym ekstraktem antykorozyjnego pigmentu fosforanu cynku. Najlepszą odporność na korozję wżerową wykazała powłoka wytworzona w roztworze z dodatkiem soli manganu(VII), natomiast najlepszą odpornością na korozję ogólną powłoka uzyskana w roztworz[...]

Możliwości modyfi kacji chemicznej obróbki powierzchniowej powierzchni stopu AA2024-T3 w celu podwyższenia właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było uzyskanie poprawy właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu Al 2024-T3 przez modyfi kację całej technologii procesu. Przeprowadzone badania woltamperometryczne i impedancyjne wykazały, że elektrochemiczna obróbka powierzchni stopu AA2024-T3 powodująca w pewnym stopniu usunięcie Cu z powierzchni przed procesem fosforanowania amorfi cznego, wpływa na podwyższenie właściwości ochronnych wytworzonej powłoki. Jednakże dopiero fi nalne uszczelnienie powłoki fosforanowej, hybrydową warstwą związków Si z wbudowanym inhibitorem korozji Cu, uzyskane w procesie zol-żel prowadzi do porównywalnych z chromianowaniem wyników. Słowa kluczowe: stop aluminium, amorfi czna powłoka fosforanowa, odporność korozyjna Modifi cation of chemical surface treatment of AA2024-T3 alloy to increase protective properties of amorphous phosphate coating The aim of the work was a modifi cation of phosphating technology of AA 2024-T3 for the improvement of the protective properties of amorphous phosphate coatings. From the results of voltammetric and impedance measurements it is indicated that electrochemical de-smutting along with partial Cu removal from the surface prior to phosphating increases corrosion resistance of the coating. However, only a combination of electrochemical pre-treatment and phosphating with a sealing post-treatment by means of hybrid coating formed in sol-gel process provided a corrosion protection assessed by electrochemical methods similar to chromate coatings. Keywords: aluminium alloy, amorphous phosphate coating, corrosion resistance ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Obowiązujący w wielu gałęziach przemysłu zakaz stosowania obróbki powierzchniowej w roztworach zawierających Cr(VI) wygenerował szereg nowych preparatów i rozwiązań technologicznych wprowadzających tzw. bezchrom[...]

WPŁYW CHEMICZNEJ OBRÓBKI WSTĘPNEJ STOPÓW ALUMINIUM SERII 2000 NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ORGANICZNYCH

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu było zbadanie wpływu rodzaju powłoki konwersyjnej wytworzonej na stopie aluminium AA2024‐T3 na właściwości ochronne powłoki organicznej, w porównaniu z powłoką chromianową zawierającą Cr(VI). Uwzględniono powłokę otrzymaną w procesie zol‐żel oraz amorficzną powłokę fosforanowo‐tlenkową. Właściwości ochronne układów powłokowych badano w obojętnej mgle solnej oraz za pomocą metod elektrochemicznych, metodą potencjodynamiczną i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Pomimo że istnieją różnice we właściwościach ochronnych pomiędzy obróbką zol‐żel i chromianowaniem, to pierwsza z metod jest bardziej skuteczna od innych alternatywnych w stosunku do chromianowania procesów chemicznych. Dobór odpowiedniego inhibitora uczestniczącego w procesie zol‐żel jest istotnym krokiem w projektowaniu systemu ochronnego. Słowa kluczowe: stopy aluminium, powłoka konwersyjna, fosforanowanie amorficzne, zol‐żel, powłoka organiczna THE EFFECT OF CHEMICAL PRE-TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS 2xxx SERIES ON THE PROTECTIVE PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS The aim of this work is to investigate the effect of a type of conversion layer formed on AA2024‐T3, on the protective properties of an organic coating in comparison with chromating. Amorphous phosphating and sol gel process were taken into consideration. Protective properties of the systems were assessed by means of neutral salt spray test (NSS) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Although there is still a difference between sol‐gel pre‐treatment and chromating in terms of protective properties of the resulted coatings it seen that the former method is much more efficient than other chemical processes. A choice of the effective inhibitor included in a sol‐gel pre‐treatment is a crucial step in the design of protective system. Keywords: aluminium alloys, conversion coating, amorphouse phosphating, sol‐gel, organi[...]

Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych


  Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europy Centralnej na podstawie równań regresji opisujących zależność pomiędzy ubytkami korozyjnymi a parametrami klimatycznymi i poziomem stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza istotnie wpływających na degradację tych metali. Przedstawiona analiza wskazuje, że skutki ocieplenia klimatu w Polsce o 4oC do końca stulecia nie będą miały zasadniczego wpływu na szybkość korozji, o ile zanieczyszczenie powietrza innymi korozjogennymi związkami utrzyma się na obecnym poziomie. Istotny wpływ będzie miał wzrost wilgotności powietrza na szybkość korozji cynku i miedzi związany z prognozowanym wzrostem ilości opadów w północnej Europie. Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, temperatura, wilgotność powierza, korozja metali, korozyjność atmosfery The effect of climate change on corrosion of structural metals Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard analysis show that the result of climate warming in Poland of about 4oC to the end of century will not principally infl uence the corrosion losses, provided that the concentration of pollutants will stay at the present level. The essential infl uence of the increase of air humidity on corrosion of zinc and copper is expected due to predicted growth of rain falls in northern Europe. Keywords: global warming, temperature, humidity, corrosion of metals, corrosivity of atmosphere ochrona przed[...]

 Strona 1  Następna strona »