Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Wójcik"

Prefabrykaty z betonu produkowane w Strunobet-Migacz Sp. z o.o.


  Wnaszej firmie produkujemy elementy prefabrykowane z betonu od 1989 r. Na początku pod szyldem "Zakład Betoniarski Henryk Migacz" wytwarzano małogabarytowe elementy betonowe i żelbetowe, a w 1997 r. rozpoczęto produkcję elektroenergetycznych żerdzi żelbetowych ŻN 10/200 i ŻN 12/200 oraz słupów oświetleniowych OŻ-9 i OŻ-11. W 1998 r. rozpoczęto współpracę z Instytutem Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej, w wyniku której w sierpniu 2001 r., w nowej hali o wymiarach 18×78m, uruchomiono produkcję strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (fotografia 1) wg polskiej technologii i na urządzeniach w całości wykonanych w kraju [1]. W 2003 r. firma zmieniła nazwę na Strunobet-Migacz Sp. z o.o., podkreślając tym samym, że sztandarową produkcją firmy są elementy strunobetonowe. Strunobet-Migacz Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce prywatnym zakładem produkującym strunobetonowe żerdzie (słupy) wirowane. Asortyment wyrobów dla elektroenergetyki powiększał się i oprócz słupów energetycznych pojawiły się wirowane słupy oświetleniowe EOP (2008 r.) i trakcyjne z głowicą stalową ETG (2011 r.), a w 2013 r. strunobetonowe elementy wirowane, służące do budowy wielosegmentowych wież telekomunikacyjnych ES i słupów linii WN. Jednocześnie w 2008 r. powstała linia produkcyjna z wykorzystaniem betonu samozagęszczalnego SCC do produkcji monolitycznych obudów stacji kontenerowych i złącz kablowych oraz wielosegmentowych obudów z modułów do 3 × 8 × 3 m. Uzupełnieniem oferty są konstrukcje stalowe wyposażenia słupów wirowanych dla linii nn, SN i nasłupowych stacji transformatorowych oraz prefabrykowane elementy ustojowe. Zwiększenie asortymentu produktów w firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. było możliwe dzięki otwarciu w 2013 r. drugiego zakładu produkcyjnego w Lewinie Brzeskimk. Opola, będącego nową siedzibą firmy. Produkowane są tu głównie elektroenergetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu E oraz strunobetonowe elementy wirow[...]

Fundamenty strunobetonowych wież i słupów wysokich napięć


  Wartykule przedstawiono stosowane w kraju fundamenty strunobetonowych wież i słupów linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN). Ponadto omówiono połączenie słupów przelotowych i mocnych z fundamentem przez zabetonowanie nasady słupa w fundamencie i przez przykręcenie za pomocą śrub. Słowa kluczowe: prefabrykacja, fundamenty żelbetowe, słupy elektroenergetyczne.Fundamenty wież i słupów wysokich napięć muszą bezpiecznie przekazać obciążenia z konstrukcji na grunt, zapewnić stateczność konstrukcji i zabezpieczyć konstrukcję przed nadmiernymi odkształceniami wynikającymi z przemieszczeń gruntu. O wyborze rodzaju fundamentu decydują z jednej strony warunki gruntowe (uwarstwienie, nośność i odkształcalność podłoża, poziom wód gruntowych itp.), a z drugiej dane związane z konstrukcją naziemną (typ i gabaryty konstrukcji oraz wielkość i charakter przenoszonych obciążeń). Fundamenty kielichowe Najczęściej stosowane rodzaje kielichowych fundamentów masywnych (słupowych i blokowych) do utwierdzania w gruncie wież telekomunikacyjnych i słupów wysokich napięć pokazano na rysunku 1. Zgodnie z normą [1] fundamenty słupowe powinnymieć powierzchnię podstawy A ≤ 0,25 m2 i szerokość względną β = b/D ≤ 0,5 (rysunek 1a). Fundamenty, które nie spełniają tych zależności, traktowane są jako blokowe (rysunek 1a, b, c). Fundamenty słupowe lekkie wykonywane w otworach wierconych w gruncie stosowane są głównie do posadawiania słupów elektroenergetycznych nn i SN oraz słupów oświetleniowych. Najprostszą odm[...]

Strunobetonowe i żelbetowe prefabrykaty dla elektroenergetyki produkowane w Strunobet-Migacz Sp. z o.o. DOI:10.15199/33.2015.06.09


  W artykule przedstawiono rozwój firmy Strunobet- Migacz Sp. z o.o. na tle wzrostu asortymentowego i ilościowego produkcji strunobetonowych słupów wirowanych dla elektroenergetyki, trakcji kolejowej i telekomunikacji oraz żelbetowych stacji kontenerowych, słupów dwugałęziowych i fundamentów prefabrykowanych dla konstrukcji wsporczych w liniach SN i nn. Słowa kluczowe: żelbet, beton wirowany, prefabrykacja.W firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. produkowane są betonowe elementy prefabrykowane od 1989 r. Najpierw pod szyldem "Zakład Betoniarski Henryk Migacz" wykonywano małogabarytowe elementy betonowe i żelbetowe, a następnie od 1997 r. elektroenergetyczne żerdzie żelbetowe ŻN 10/200 i ŻN 12/200 oraz słupy oświetleniowe OŻ-9 i OŻ-11. W latach 1998 - 2001 uruchomiono w nowej hali o wymiarach 18 × 78 m produkcję strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (fotografia 1) wg polskiej technologii, opracowanej w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej z wykorzystaniem urządzeń wykonanych w kraju [1]. W 2003 r. firma zmieniła nazwę na Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Jest pierwszym w Polsce prywatnym zakładem produkującym strunobetonowe żerdzie (słupy) z betonu wirowanego. Asortyment wyrobówdla elektroenergetyki obejmuje [...]

Żelbetowe i strunobetonowe słupy trakcji kolejowej DOI:10.15199/33.2015.06.12


  W artykule podano ogólną charakterystykę żelbetowych słupów trakcji kolejowej w Polsce. Przedstawiono krajowe strunobetonowe słupy z betonu wirowanego typu ETG i ETGw przeznaczone do budowy konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej na żelbetowych fundamentach palowych. Słowa kluczowe: słupy strunobetonowe, trakcja kolejowa.Obecnie w Polsce sieć trakcyjna zawieszona jest na konstrukcjach wsporczych wykonanych z betonu zbrojonego lub ze stali. Z punktu widzenia pełnionych funkcji na szlaku wyróżnia się słupy kotwowe, krzyżowe, przelotowe i kotwienia środkowego. Wśród żelbetowych słupów trakcyjnych są dwuteowe typu STŻ (stosowane od połowy lat sześćdziesiątych XX w. jako słupy przelotowe) i prostokątne ŻK (stosowane od lat siedemdziesiątychXXw. jako słupy przelotowe, krzyżowe i kotwowe z możliwością prowadzenia na nich linii potrzeb nietrakcyjnych). Na linii kolejowej Jelenia Góra - Szklarska Poręba eksploatowane są poniemieckie wirowane słupy żelbetowe z lat trzydziestych XX w., które wykorzystano przy ponownej elektryfikacji tej linii. Stan techniczny większości konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej jest niezadowalając[...]

15 lat produkcji strunobetonowych elementów wirowanych w Strunobet-Migacz Sp. z o.o. DOI:


  FirmaStrunobet-MigaczSp. z o.o. zapoczątkowała działalnośćw1989 r., jako Zakład Betoniarski Henryk Migacz, od wykonywaniamałogabarytowych prefabrykatów betonowych i żelbetowych.W1996 r. uruchomiono produkcję elektroenergetycznych żerdzi żelbetowych ŻN 10/200 i ŻN 12/200 oraz słupów oświetleniowych OŻ-9 i OŻ-11. Pod koniec 1997 r. założyciel Zakładu, Henryk Migacz, zainteresował się również produkcją strunobetonowych żerdzi wirowanych do napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich (SN) i niskich (nN) napięć. Zainteresowanie szybko przekuł w czyn, nawiązując współpracę z gronem entuzjastów tej technologii z Zakładu Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Efektem tej współpracy było wykonanie nowej hali produkcyjnej o wymiarach 18 × 78 m, w której w 2001 r. uruchomiono produkcję strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (fotografia 1) wg wymiary 1) Strunobet - Migacz Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: marek.l@strunobet.pl 15 lat produkcji strunobetonowych elementów wirowanych w Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Henryk Migacz1) Stanisław Wójcik1) Marek Lipniak1)*) Fot. 1. Pierwsza hala produkcyjna i strunobetonowe żerdzie wirowane typu E w Kuzkach Fot. 2. Wyposażenie drugiej hali w Kuzkach do produkcji żerdzi typu E Artykuł sponsorowany Fot. 3. Magazyn strunobetonowych wież wirowanychwLewinie Brzeskim(2014 r.) Fot. 4. Zakład produkcyjny żerdzi wirowanych w Grzybowie k. Kościerzyny (2015 r.) 42 TEMAT WYDANIA - Beton w konstrukcjach budowlanych 9 ’2016 (nr 529) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl obrysu zewnętrznego elementów [1], umożliwiając wykorzystanie dotychczasowych k[...]

Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej


  Modernizacja tranzytowych linii kolejowych w Polsce stwarza warunki do zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej. Po 17 latach od zastosowania pierwszych słupówtrakcyjnych z betonuwirowanego na szlaku kolejowym w rejonie Wrocławia i na torze doświadczalnym w Węglewie koło Żmigrodu [1], w2011 r. zrealizowano pół sekcji na linii kolejowej Nr 61 Częstochowa - Kielce (odcinek Małogoszcz - Bukowa), a w 2012 r. kilka sekcji naciągowych o łącznej długości ok. 7 km na słupach trakcyjnych typu ETG i ETGw z betonu wirowanego, których producentem jest firma Strunobet- -Migacz Sp. z o.o. Słupy zaprojektowano i wykonano zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12843:2008 [2]. Strunobetonowe słupy trakcyjne typu ETG i ETGw z betonu wirowanego osadzane są na prefabrykowanych palach żelbetowych za pomocą głowic stalowych (rysunek). W symbolach handlowych słupów trakcyjnych ETG i ETGw (tabela 1) część literowa ETG oznacza typ słupa (Elektroenergetyczny, Trakcyjny z Głowicą stalową), a część cyfrowa po kresce - funkcję nośną słupa (1 - słup przelotowy, 2 - krzyżowy i kotwienia środkowego, 3 - kotwowy). Litera "w" oznacza słup wysoki (podwyższony o 1,0 m w stosunku do słupa ETG). Znamionową siłę wierzchołkową Pk określa się jako zastępczą siłę charakterystyczną przyłożoną w odległości 0,2 m od wierzchołka słupa. Badania wytrzymałości słupów ETG Przed wdrożeniem do masowej produkcji konstrukcje słupów ETG i ETGw poddano badaniom.Wzwiązku z tym, że w miejscu połączenia z głowicą stalo[...]

Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV DOI:10.15199/33.2016.05.28


  Wartykule przedstawiono konstrukcję prototypowych słupów strunobetonowych z betonu wirowanego przeznaczonych do budowy nowych i przebudowy istniejących linii jedno- i dwutorowych 110 kV. Podano program zrealizowanych badań i wybrane wyniki dla stalowych poprzeczników połączonych ze słupem. Słowa kluczowe: słupy elektroenergetyczne, strunobeton, beton wirowany.Wkrajowych sieciach elektroenergetycznych wyodrębnia się linie przesyłowe NN iWN (najwyższych i wysokich napięć) oraz linie rozdzielcze SN i nN (średnich i niskich napięć). Wszystkie linie NN i prawie wszystkie WN 110 kV (99,83% - tabela 1) są napowietrzne. Nieco inna sytuacja jest w liniach SN i nN, w których linie napowietrzne stanowią odpowiednio 75,4 i 62,3% (w przyłączach nN - 86,6%). Linie WN 110 kV służą głównie do zasilania sieci rozdzielczej SN.Wykorzystywane są również do wyprowadzenia mocy z lokalnych elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 200MWi farmwiatrowych do kilkudziesięciuMWoraz dowspomagania sieci przesyłowejwceluwyrównania napięciamiędzy GPZ-ami. Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV Do budowy nowych i modernizacji istniejących linii WN 110 kV zaprojektowano krajowe słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu ES [1, 4] przystosowane do połączenia z poprzecznikami stalowymi [5]. Słupy ES mogą być osadzane w fundamentach kielichowych lub połączone z fundamentami blokowymi za pomocą głowicy stalowej i kotew fundamentowych [2].Wliniach jednotorowych przewidzia[...]

 Strona 1