Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Zielińska"

Niezwykłe ciecze magnetoreologiczne


  Ciecze magnetoreologiczne są bardzo interesującym materiałem nowej generacji, charakteryzującym się zdolnością do zmiany właściwości reologicznych pod wpływem pola magnetycznego. Skutkuje to gwałtowną zmianą właściwości reologicznych i mechanicznych od cech typowych dla cieczy do znamiennych dla ciała stałego. Od strony charakterystyki fizyko-chemicznej ciecz MR to stabilna zawiesina ferromagnetycznych cząstek (stosuje się głównie żelazo lub jego stopy z niklem lub kobaltem) o wielkości rzędu 1 -10 μm, zdyspergowanych w medium izolującym (olej naturalny, bądź syntetyczny). W wyniku działania pola magnetycznego w strukturze cieczy dochodzi do polaryzacji cząstek, ich agregacji i ułożenia wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Powstają struktury typu warkoczy, drucików [1], co przedstawiono na rys. 1.Proces ten zachodzi w ciągu milisekund i jest całkowicie odwracalny, co stwarza możliwość wykorzystania cieczy MR do urządzeń wymagających dużej dynamiki pracy [3]. Ciecze magnetoreologiczne, oprócz fazy zdyspergowanej i dyspergującej, zawierają substancje dodatkowe tj.: środki przeciw aglomeracji, sedymentacji oraz dodatki antykorozyjne [4]. Dobór składników cieczy decyduje o potencjalnych kierunkach jej zastosowania. Obecnie dużym problemem, ograniczającym możliwości stosowania cieczy MR jest wysoka zdolność do sedymentacjiCząstk[...]

Fermentowany napój sojowy o właściwościach prozdrowotnych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zbadanie akceptacji konsumenckiej napoju sojowego fermentowanego szczepem Lactobacillus casei, o potencjalnych właściwościach probiotycznych oraz przeżywalności tych bakterii w nowo zaprojektowanym napoju. Materiał do badań stanowiły napoje sojowe (producent: Polgrunt) oraz szczep bakterii potencjalnie probiotycznych Lactobacillus casei KN291. Ocenę konsumencką przeprowadzono na grupie 144 osób i stwierdzono, że fermentowany napój sojowy jest produktem o średnim stopniu akceptacji, przy czym napoje fermentowane oceniane były istotnie lepiej (p > 0,01) w porównaniu z napojem niefermentowanym. Fermentowany napój sojowy o smaku bananowym oceniony został istotnie lepiej w porównaniu z pozostałymi napojami. Wykazano możliwość przechowywania zaprojektowanego fermentowanego napoju sojowego do 8 dni w temp. 5 °C, z zachowaniem akceptowalnej jakości sensorycznej i odpowiednio wysokiej liczby bakterii probiotycznych (>108 jtk/ml), co pozwala na uznanie produktu za funkcjonalny. Asortyment produktów sojowych wciąż się poszerza. Oprócz takich produktów sojowych, jak: mączka sojowa, odżywki dla dzieci, izobaty białka sojowego, na rynku znaleźć można również interesujące produkty adresowane do konkretnego segmentu konsumentów, np. wegetarian (pasty i pasztety sojowe, sery sojowe, np. tofu, sufu). Przykładem interesującego produktu sojowego, niedostępnego na rynku polskim jest probiotyczny jogurt sojowy, produkowany z napoju sojowego fermentowanego bakteriami z rodzaju Lactobacillus. Żywność probiotyczna to produkty, które zawierają w swym składzie żywe kultury wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych i dzięki ich obecności wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka [5]. W przypadku żywności probiotycznej przyjmuje się minimalną dawkę żywej mikroflory probiotycznej wynoszącą od 105 do 106 komórek/cm3 lub g produktu. Wykazano bowiem, że w celu uzyskania wyraźnych efektów zdrowotnych niezbędne jest minimalne spożyci[...]

Związki smakowo-zapachowe oraz prozdrowotne i antyseptyczne występujące w miodach pszczelich


  Według zapisków sumeryjskich sprzed 4000 lat, miód pszczeli był już wtedy postrzegany jako produkt spożywczy o wysokich walorach smakowo-zapachowych, a także leczniczych i antyseptycznych. Hipokrates, uważany za prekursora nauk medycznych, używał go do słodzenia wywarów z ziół i sporządzania maści. Starożytni Grecy spożywali miód w dużych ilościach, wierząc, że zapewnia im siłę, zdrowie, a nawet długowieczność, a egipska królowa Kleopatra dla pielęgnacji ciała zażywała kąpieli z oślego mleka z dodatkiem miodu [1]. Miody wykazują charakterystyczny aromat, którego ogólny charakter zależy od oddziaływania obecnych w nich lotnych związków pochodzenia roślinnego (z nektaru lub spadzi) lub zwierzęcego (wytwarzanych w organizmach pszczół czy mszyc). Swój udział w tworzeniu ogólnego charakteru smakowo-zapachowego miodu mają także związki powstające podczas jego dojrzewania, a także podczas wydobycia z plastra, przechowywania i transportu. Ponieważ miody wykazują zdolność wchłaniania związków zapachowych z otoczenia, zmiany ich aromatu mogą być spowodowane np. nieszczelnym opakowaniem lub niewłaściwym przechowywaniem [2, 12, 13]. Największą grupę związków w miodach stanowią węglowodany, głównie glukoza (ok. 34%) i fruktoza (ok. 39%). Są one wchłaniane w układzie pokarmowym bezpośrednio do krwi, gdzie w zależności od potrzeb przetwarzane są na energię lub odkładane w wątrobie w postaci glikogenu. Cukry proste biorą także udział w procesach detoksykacji, obniżając toksyczne działanie zanieczyszczonego środowiska, a także alkoholu, nikotyny oraz innych używek. Miód jest zatem cennym produktem odżywczym dla ludzi wykonujących pracę fizyczną i stał się stałym składnikiem diety m.in. sportowców [2, 15]. Istotnym czynnikiem wpływającym na smak i aromat miodu są kwasy organiczne i olejki eteryczne. W miodach występują także wyższe alkohole, aldehydy i ketony, a także estry i polifenole. Miody zawierają niewielką ilość związków azotowych (np. enzy[...]

Badania użytkowe nowo opracowanych trudnopalnych kamizelek ostrzegawczych


  Funkcjonariusze policji w trakcie wykonywania pracy w terenie noszą na umundurowaniu kamizelki ostrzegawcze. Mają one na celu zapewnienie odpowiedniej widzialności w warunkach gorszego oświetlenia w dzień jak i nocą. Konstrukcja kamizelki ostrzegawczej powinna uwzględniać inne elementy odzieży - umundurowania służbowego i ćwiczebnego funkcjonariuszy policji tak, aby zapewnić łatwe zakładanie i zdejmowanie. Ponadto nie powinna utrudniać ruchów użytkownika podczas wykonywania czynności w trakcie pracy. Powinna być w miarę dopasowana: ani za ciasna, ani za luźna. Komenda Główna Policji do wymagań stawianych kamizelkom ostrzegawczym wprowadziła dodatkowy parametr - trudnopalność. Spowodowało to, że powstała konieczność zgromadzenia wszystkich komponentów tworzących kamizelkę, charakteryzujących się tą dodatkową cechą. Nowo opracowana kamizelka oprócz wymagań stawianych w normie [1] powinna również spełniać wymagania normy [2]. Realizacja kamizelek ostrzegawczych i równocześnie trudnopalnych była więc wynikową wzajemnie na siebie oddziałujących wpływów procesów technologicznych, mających na celu uzyskanie założonych parametrów. 2. Nowo opracowany wzór kamizelki Badania metrologiczne komponentów tworzących kamizelkę potwierdziły, że spełniają wymagania zarówno normy [1] jak i [2]. W akredytowanym Laboratorium Badań Metrologicznych[...]

Psychrotrofy w chłodniczym przechowywaniu żywności DOI:10.15199/65.2015.9.3


  Szybki rozwój rynku żywności gotowej do spożycia (ready to eat), wymagającej chłodniczego przechowywania, wpłynął na wzrost infekcji wywołanych "nowymi" psychrotrofowymi patogenami żywności, tj. Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica. W niniejszym artykule omówiono zagrożenia związane z tymi patogenami, potrzeby i możliwości ich detekcji w żywności i środowisku około produkcyjnym. Wśród metod wyróżnić można metody hodowlane (klasyczną metodę posiewów oraz alternatywną metodę z wykorzystaniem podłoży chromogennych), a także metody alternatywne - niehodowlane, m.in.: real-time PCR, ELISA, FISH i inne. Metody alternatywne każdorazowo wymagają walidacji i większość z nich jest tak samo czuła jak metoda klasyczna, przy czym czas oznaczenia często jest krótszy (z 4-7 dni do 24 h), co jest bardzo istotne w produkcji żywności. Jednak niektóre z omawianych nowoczesnych metod wciąż wymagają dopracowania i walidacji.Współczesny konsument dąży do szybkiego i łatwego przygotowywania posiłków, co spowodowało rozwój nowej kategorii żywności, jaką jest żywność wygodna (convenience food). W tej kategorii można odnaleźć produkty gotowe do: obróbki wstępnej (ready to process), obróbki termicznej (ready to cook), podgrzania (ready to heat) oraz spożycia (ready to eat). Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, szczególnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka jest żywność typu ready to eat, ze względu na możliwość rozwoju bakterii psychrotrofowych, takich jak Listeria monocytogenes czy Yersinia enterocolitica. Żywność gotowa do spożycia jest szczególnie narażona na ryzyko zanieczyszczenia mikroflorą patogenną. Zanieczyszczenie to może być pierwotne, związane z surowcami bądź wtórne, wynikające ze złego stanu higienicznego pomieszczeń lub niewłaściwej higieny pracowników [20]. Zabiegi przetwórcze, w tym metody utrwalania, a także systemy GHP, GMP, HACCP czy ISO 22000, mają istotne znaczenie w zapewnieniu prawidłowej ja[...]

Metody identyfikacji probiotyków w żywności DOI:10.15199/65.2017.2.5


  Żywność probiotyczna to żywność, która zawiera określoną liczbę żywych komórek bakterii probiotycznych. Właściwości probiotyczne są szczepozależne, a żywność nie jest jałowa, stąd rodzi się potrzeba identyfikacji bakterii. Określenie rodzaju, gatunku, a dalej wskazanie szczepu bakterii jest zadaniem trudnym nie tylko dla naukowców, ale także dla przemysłu, ze względu na skomplikowane procedury badawcze. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie metod identyfikacji i zliczania drobnoustrojów, które znajdują zastosowanie w badaniach żywności probiotycznej.Probiotyki są to żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiedniej liczbie wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza [11]. Najczęściej stosowanymi gatunkami bakterii charakteryzującymi się właściwościami probiotycznymi są: Lactobacillus (Lb. acidophilus, Lb. johnsonii, Lb. casei, Lb. rhamnosus i Lb. paracasei) i Bifidobacterium (B. bifidum, B. infantis). W celu wywołania pozytywnego efektu poprawy zdrowia probiotyki powinny być spożywane w "odpowiedniej dawce". Dawka musi być ustalona na podstawie badań klinicznych. Sugeruje się, że minimalny poziom wynosi 106-108 jtk/g produktu w momencie spożycia, co odpowiada dawce 108-1010 jtk/dzień, a nawet - jak rekomendują niektórzy autorzy - 1010-1011 jtk/dzień [25]. Dlatego podczas projektowania żywności probiotycznej jednym z krytycznych etapów jest monitorowanie liczby komórek bakterii w produkcie podczas przechowywania. Wielu lekarzy, dietetyków, specjalistów z zakresu żywienia ma wątpliwości co do obecności i odpowiedniej żywotności szczepów probiotycznych w tego typu produktach. Probiotyki to bakterie mezofile, beztlenowe lub mikroaerofilne, co oznacza, że takie czynniki środowiska jak tlen, temperatura czy wilgotność mogą mieć wpływ na ich przeżywalność w żywności [29]. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków przetwarzania i przechowywania gwarantujących żywotność probiotyków. Liczne doniesienia suge[...]

Czy zawartość amin biogennych w piwie może być jednym z parametrów oceny jego jakości zdrowotnej?


  Does the content of biogenic amines in beer may be one of the parameters of its health quality evaluation? The content of the selected biogenic amines (phenylethylamine, putrescine, cadaverine, histamine, tyramine and spermidine) in the light and dark beers of domestic breweries production has been studied. Twenty samples of beer available on the market were evaluated. For the quantification of the above compounds in beer the method of gas chromatography after their prior derivatization was used. It were found the differences in the presence of selected biogenic amines in analyzed samples of beer, while in some cases exceeding the limit value of total concentrations of selected amines was observed. The authors suggest the desirability of controlling the level of biogenic amines occurrence in beer as one of the parameters of its health quality evaluation. Aminy biogenne występujące w przyrodzie - to grupa aktywnych biologicznie związków o małych masach cząsteczkowych (100-400 daltonów), które w komórkach drobnoustrojów, organizmów ssaków, a także ludzi pełnią rolę modulatorów i regulatorów ważnych czynności życiowych [1, 2]. Działają pobudzająco lub hamująco na czynności takich narządów, jak: mięśnie, gruczoły wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, układ nerwowy i naczyniowy, na syntezę białek oraz metabolizm tłuszczów i węglowodanów. Do najważniejszych z nich zalicza się fenyloetyloaminy (fenyloetyloamina, tyramina, oktapamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina), indoloalkiloaminy (tryptamina, serotonina), imidazoloaminy (histamina), tiaminy (putrescyna, kadaweryna) i poliaminy (spermidyna, spermina). Ze względu na fizjologiczne działanie aminy biogenne dzielą się na [14]: - aminy psychoaktywne, działające jako naturalne przekaźniki w centralnym systemie nerwowym, - aminy działające na układ krążenia, powodujące wzrost lub spadek ciśnienia krwi (histamina, tyramina). Aminy biogenne jako naturalne składniki surowców roślinnych[...]

Ciecze magnetoreologiczne, ich charakterystyka reologiczna i możliwość aplikacji w pancerzach ochronnych

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie techniki na zaawansowane materiały o specyficznych właściwościach przyczyniło się do rozwoju grupy materiałów określanych mianem inteligentnych. Materiały te odpowiadają na bodziec zewnętrzny (np. pole magnetyczne lub elektryczne, temperatura, pH), zmieniając swoje właściwości w istotny sposób, przy czym zmiana ta powinna być w pełni kontrolowana dla osiągnięcia pożądanej charakterystyki użytkowej. Zgodnie z nomenklaturą literaturową materiał inteligentny powinien spełniać rolę czujnika (sensora), procesora oraz urządzenia uruchamiającego (aktuatora). Istotną grupę materiałów inteligentnych stanowią ciecze magnetoreologiczne (MRF - magnetorheological fluids) wykazujące diametralną zmianę właściwości pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego [1]. Konwencjonalna ciecz magnetoreologiczna jest układem dwufazowym niemagnetycznej cieczy nośnej i zawieszonej w niej fazy stałej w postaci cząstek magnetycznych. Zawiesinę MRF stanowią ferromagnetyczne cząstki o wielkości rzędu 1÷10 μm. Stosuje się proszki żelaza lub jego stopów z kobaltem lub niklem. Udział objętościowy proszków dochodzi do 50% cieczy [1]. Jako ciecze nośne stosowane są oleje naturalne lub syntetyczne, nafta, ciekłe węglowodory lub woda. Dodatkowym składnikiem cieczy magnetoreologicznych są odpowiednio dobrane stabilizatory przeciwdziałające procesom sedymentacji grawitacyjnej cząstek magnetycznych oraz ich aglomeracji. Wśród znanych stabilizatorów cieczy magnetoreologicznych można wyróżnić środki tiksotropowe (krzemionka koloidalna, nieorganiczne glinki, włókna węglowe) oraz środki powierzchniowo czynne [2, 3]. Metodą zwiększenia stabilności cieczy magnetoreologicznych jest również stosowanie cząstek magnetycznych pokrytych izolującymi warstwami polimerowymi (polimetakrylan metylu PMMA, poli-wynylobutyral PVB) lub nieorganicznymi (fosforanowanie) [3÷7]. Obecnie nie ma uniwersalnej teorii opisującej zjawiska w cieczach MRF. Istnieje jedn[...]

Nowe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych DOI:10.15199/65.2016.11.7


  W ciągu ostatnich dwóch dekad jednym z szybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących obszarów rozwoju z zakresu nauki o żywieniu człowieka jest zastosowanie probiotyków i określenie ich wpływu na zdrowie człowieka. Mając na uwadze rosnące koszty leczenia, chęć wydłużenia oraz poprawy jakości życia, nie powinno być zaskoczeniem coraz większe zainteresowanie społeczeństwa produktami o dodatkowych właściwościach odżywczych. Światowy rynek produktów probiotycznych w 2011 r. oszacowano na 24 mld USD. W ostatniej dekadzie wprowadzono na rynek ponad 500 nowych produktów probiotycznych z segmentu żywności i napojów (food and beverages F&B). Produkty te były akceptowane przez konsumentów w różnym stopniu, ale głównie ze względu na ich ogólne właściwości prozdrowotne. Przykładowo probiotyczne czekolady miały większy udział w rynku niż probiotyczny ser i masło, ponieważ produkty te mają więcej właściwości prozdrowotnych. Ale równie ważnymi czynnikami, warunkującymi zapewnienie tym produktom udziału w rynku są smak i wygoda [37]. Największymi rynkami zbytu dla produktów probiotycznych są wciąż Europa, Ameryka Północna i Azja. Wartość rynku produktów probiotycznych w tych regionach w 2017 r. szacuje się na 14,5 mld USD. Rynek ten szybko się rozwija dzięki rosnącemu popytowi na produkty mleczne, w tym jogurty probiotyczne, inne nabiałowe czy suplementy diety. Europa jest drugim co do wielkości rynkiem zbytu dla produktów probiotycznych i oczekuje się, że w 2017 r. osiągnie on wartość ok. 12 mld USD, przy rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR - Compound Annual Growth Rate) 6,3% w latach 2012‒2017. Bakterie kwasu mlekowego są najczęściej wykorzystywane w środkach spożywczych jako probiotyki i jako suplementy diety, ze względu na cenne właściwości technologiczne oraz długą historię bezpiecznego stosowania. Wyjątkowe cechy tych bakterii mające wpływ na poprawę zdrowia człowieka są szczepozależne. Sugeruje się, że wybór odpowiednieg[...]

 Strona 1