Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Surgiewicz"

PROTOKÓŁ RUTINGU OPARTY O WŁASNOSCI SPOŁECZNOSCIOWE WEZŁÓW DOI:10.15199/59.2015.8-9.114


  Jedna z cech obecnych sieci jest ich stosunkowo stała i przede wszystkim spójna struktura. Szczególnym przypadkiem sieci ad-hoc sa tzw. sieci DTN (Delay and Disruptive Tolerant Networks). Jest to podklasa pakietowych sieci mobilnych umoliwiajacych komunikacje w scenariuszach, w których szeroko stosowane obecnie rozwiania łacznosci zawodza. W referacie przedstawiono protokół rutingu oparty o własnosci społecznosciowe wezłów mobilnych dla bezprzewodowych sieci DTN. Opisano stan wiedzy, proponowane rozwiazanie oraz przedstawiono wstepne wyniki symulacyjne zbadane w srodowisku symulacyjnym The One. 1. WSTEP Sieci typu DTN (Delay Tolerant Network, równie znane jako Delay and Disruptive Tolerant Network) [1] sa to sieci umo liwiajace komunikacje w sytuacjach gdzie tradycyjne rozwiazania telekomunikacyjne zawodza. Takim przypadkiem moga byc np. przerwania transmisji, niepełna dostepnosc łaczy lub du e opóznienia. Koncepcja sieci DTN nie narzuca jakiejkolwiek struktury sieci zakładajac, e bedzie ona zmieniac sie w czasie w sposób dynamiczny. W zwiazku z tym okreslono jedynie wymagania dotyczace zachowania sieci, której wezły powinny próbowac prowadzic transmisje w zale nosci od zaistniałych w danej chwili mo liwosci, biorac jednoczesnie pod uwage mo liwosc przerwania transmisji w dowolnym momencie. Dopuszczenie mo liwosci przerwania transmisji lub rzadkiej dostepnosci łacza, wymusza zastosowanie odpowiednich mechanizmów zaimplementowanych w wezłach. W sieciach DTN przesyłanie wiadomosci odbywa sie zgodnie zało eniem store-and-forward (zapisz-iprzeka ), który okresla, e przy braku mo liwosci nadania pakietu powinien on zostac tymczasowo przetrzymany np. do momentu mo liwosci wznowienia transmisji lub pojawienia sie adresata. Przykładem mo e byc np. łacznosc miedzyplanetarna, gdzie zarówno czas propagacji sygnału jest długi ze wzgledu na fizyczna odległosc nadajnika i odbiornika, jak równie łacze mo e byc dostepne tylko [...]

 Strona 1