Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Konrad GROMASZEK"

Control set prediction concept using Data Mining for industrial process control

Czytaj za darmo! »

This work is intended to present business intelligence (BI) solution based on SQL Server 2005. Some data mining tasks and techniques are discussed as well as some uncommon fields of presented IT technologies are characterized. The work contains prediction example using Microsoft Decision Trees. The usage of discussed techniques for industrial process advisory system is considered in the second p[...]

The large data sample partitioning for diagnosis and pattern recognition


  The methods of computational intelligence (artificial neural and neuro-fuzzy networks, metric methods of pattern recognition, decision trees) [1.3] are widely used for building of diagnostic and recognizing models. They usually require a training set of observations (precedents) to build the model [3]. In practice, a number of problems faced with the need to process a large amount of available data which can not be loaded[...]

Steady-state optimization algorithm for industrial process control

Czytaj za darmo! »

This work is intended to give a view on alternative algorithm Snap To Grid (STG) that constitutes the top layer of hierarchical control system. This algorithm was used for beet-slicers points of work optimization. Some features of the system were presented and general steady-state optimization approach was discussed. Streszczenie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji algorytmu Snap To Grid[...]

Vision based monitoring of coal flames

Czytaj za darmo! »

The article presents investigation of some basic shape features, that could point to a state of unstable combustion of pulverized coal. During several combustion tests, flame images were recorded, stored and further converted to black-and-white form. In this article, a few shape parameters such as flame image area, flame center positioning, flame contour length have been investigated. Streszcze[...]

Pulverized coal combustion modelling for Model Predictive Control

Czytaj za darmo! »

The article describes modelling of pulverized coal combustion with a single tangential burner for Model Predictive Control. Such algorithm supports nonlinear and multidimensional process description and easy constraints adding, which stands the advantage of predictive control. Actual information about the burning process allows to foresee and control the such complex process, considering strict NOx czy COx radicals emission rules. Streszczenie. Artykuł przedstawia modelowanie procesu spalania pyłu węglowego dla pojedynczego palnika tangencjalnego na rzecz sterowania predykcyjnego MPC. Możliwości zastosowania takiego algorytmu w procesie o charakterze nieliniowym oraz wielowymiarowym oraz prostota nakładania ograniczeń na parametry procesu stanowią jego niewątpliwą zaletę Bieżące i aktualne informacje, pozwolą prognozować, a następnie optymalnie sterować nawet tak złożonym procesem jak spalanie, uwzględniając normy emisji związków NOx czy COx. (Modelowanie spalania pyłu węglowego dla sterowania Model Predictive Control). Keywords: combustion, predictive control, process modelling, radicals level emission reduction. Słowa kluczowe: spalanie, modelowanie procesu, sterowanie(regulacja) predykcyjne, redukcja emisji rodników. Introduction About 30% of word primary commercial energy comes from hard coal. In Poland this is the prior energy market resource. Regarding to current European regulations (Integrated Pollution Prevention and Control directive, Large Combustion Plants directive) polish energy producers are also obliged to reduce emission of NOx and SOx to appropriate level. Not adopting to this rules may result in expensive fees. This problem may touch mainly small and regional energy producers. Combustion improvement offers potential for economic savings in industrial boilers on one hand. Combustion process is relatively opaque from operator’s point of view on the other hand. Regarding to the fact, that such processes are go[...]

Opracowanie modeli dla kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym

Czytaj za darmo! »

Ocena jakości procesu spalania ma bardzo istotny wpływ na właściwą pracę kotła energetycznego. Biorąc pod uwagę aspekty aerodynamiki spalania związanej bezpośrednio z szybkością przebiegu reakcji chemicznych, efektywnością przekazywania ciepła, stabilnością płomienia oraz generacją NOx i CO, liczne badania wykazały, że największy wpływ na formowanie dynamiki spalania mają palniki wraz z rodzajem i sposobem podawania paliwa. Niskoemisyjne palniki pyłowe wykorzystują redukcyjne właściwości bogatego płomienia pyłowego przez organizację stref spalania podstechiometrycznego z wykorzystaniem stopniowania paliwa lub powietrza. Celem nadrzędnym prac prowadzonych w ramach grantu "System sterowania procesem spalania w kotle energetycznym" 3110/B/T02/2008/35 jest opracowanie kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym integrującego szereg innowacyjnych technik pozwalających na ocenę jakości procesu. Z kolei jeden z celów pośrednich obejmuje identyfikację parametrów modelli niskoemisyjnych palników pyłowych w oparciu o badania przeprowadzone w Instytucie Energetyki w Warszawie, na rzecz stworzenia algorytmu optymalizacji pracy kotła na podstawie zbioru informacji uzupełnionych o uzyskane z przyrządów optycznych. Jest to podejście, będące wstępnym etapem projektowania hierarchicznego systemu sterowania procesem spalania. W pracy zostaną przedstawione rezultaty przeprowadzonej identyfikacji dla trzech rodzajów niskoemisyjnych palników pyłowych wraz z propozycją układu regulacji dla pojedynczego palnika, z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych i normatywnych. Abstract. The estimation of pulverized coal combustion quality has an important influence on the boiler proper work. Considering combustion aerodynamics, efficiency of heat transfer, flame stability as well as NOx and CO generation, several research have shown, that low emission burners have the most important influence on combustion dynamics formation. The aim of rese[...]

Wykorzystanie konturu aktywnego do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym


  Wykorzystanie płomienia jako źródła informacji o procesie spalania jest jednym ze sposobów diagnozowania tego procesu. Dzięki analizie obrazu płomienia można uzyskać informację o stanie procesu praktycznie bez żadnych opóźnień. Jest to szczególnie istotne w przypadku spalania paliw charakteryzujących się dużą zmiennością właściwości fizyko-chemicznych. Do tej grupy należą m.in. mieszaniny biomasy i węgla, których spalanie jest najbardziej rozpowszechnionym w Polsce sposobem wykorzystania paliw odnawialnych [5]. Płomień towarzyszy egzotermicznym reakcjom utleniania. Obecność płomienia związana jest więc z miejscem w przestrzeni, gdzie taki rodzaj reakcji występuje. Trudno jest jednak w takim przypadku wskazać granicę oddzielającą przestrzeń, w której spalanie występuje, ponieważ stężenia reagentów nie zmieniają się w sposób skokowy. Głównym źródłem promieniowania w płomieniu pyłowym jest obłok rozgrzanych do wysokiej temperatury cząstek stałych (pyłu węglowego, sadzy, popiołu itp.). Ponieważ koncentracja świecących cząstek[...]

Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych


  Współczesne pojęcie efektywności dotyczy parametrów techniczno- ekonomicznych, jak i ekologicznych - w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej - norm dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ograniczają emisję NOx, CO i SO2. Instalacje przemysłowe, w których wykorzystywane jest spalanie węgla, muszą efektywnie prowadzić proces spalania w kotłach, które w dużej mierze pochodzą sprzed 50 lat. Dlatego też, przy wytwarzaniu energii opartym na spalaniu węgla kamiennego, brunatnego oraz współspalaniu biomasy, dużo uwagi poświęca się metodom pierwotnym niskoemisyjnych technik spalania [3, 4, 6]. Wykorzystanie skojarzonych z metodami pierwotnymi układów pomiarowych, diagnostycznych oraz wykonawczych pozwoli spełnić rygory dyrektywy LCP (ang. Large Combustion Plants), dotyczącej spalania w kotłach energetycznych, przy redukcji kosztów w stosunku do potencjalnych wdrożeń metod redukcji katalitycznej [4]. Tania redukcja tlenków azotu (NOx) stanowi bardzo istotne zagadnienie [3, 6]. Trudności efektywnego sterowania takim procesem wynikają między innymi: ze wzajemnej interferencji nieliniowych zjawisk fizyko-chemicznych, dużej dynamiki, opóźnień, niedostępności niektórych wielkości pomiarowych oraz z faktu występowania zagrożeń, przy nieprzewidywalnym jego przebiegu. Ponadto, istniejące ograniczenia w zakresie ster[...]

Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner

Czytaj za darmo! »

In order to meet very stringent emission standards the modern combustion technologies require advanced diagnostic methods such as optical methods. They provide large amounts of information, but their interpretation requires the use of complex data processing techniques. The article describes a method developed by the authors and the results of the research made using 1:10 scale model. (Metody optyczne i sztuczna inteligencja w diagnostyce przemysłowego palnika pyłowego) Streszczenie. Współczesne technologie spalania, aby spełnić bardzo ostre normy emisji zanieczyszczeń wymagają zaawansowanych metod diagnostyki np. z użyciem metod optycznych. Dostarczają one dużej ilości informacji lecz ich interpretacja wymaga zastosowania złożonych technik obróbki danych. W artykule opisana jest metoda opracowywana przez autorów i wyniki badań na modelu w skali 1:10. Keywords: diagnostics, combustion, fuzzy modelling, NOx emission. Słowa kluczowe: diagnostyka, spalanie, modelowanie rozmyte, emisja NOx. Introduction The premise for the exploration of new methods of diagnostics of the combustion process are the difficulties encountered during the implementation of low emission combustion technology. The combustion process is then run very close to the limit of flammability, which can cause a sharp increase in CO emission, unstable combustion and finally the flame blowout. Measurement of the majority of combustion parameters such as CO, NOx, and oxygen in the exhaust gas can be easily made by using gas analyzers, but the measurement results obtained in this way are significantly delayed and averaged over all the burners in the boiler. The analysis of the problem let us conclude that there is a lack of method that allows measurement of output parameters of an individual burner like for example NOx or CO emission level. It is therefore necessary to use indirect methods, which could primarily include acoustic, and optical methods [1, 2]. These methods[...]

Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia sposób oceny procesu spalania mieszaniny pyłu węglowego i biomasy wykorzystujący informację zawartą w zmianach pola powierzchni płomienia wyznaczonych dla sekwencji obrazów. Obrazy płomienia rejestrowane były przez odpowiedni układ wyposażony w kamerę CMOS i boroskop, pozwalający na obserwację strefy w pobliżu palnika pod kątem 45 do osi płomienia. W tym celu przeprowadzono szereg testów spalania na stanowisku laboratoryjnym w których w sposób niezależny zmieniano moc cieplną oraz współczynnik nadmiary powietrza dla mieszanin węgla i biomasy o zawartość 10% i 20%. Abstract. The article presents the way of assessment of biomass coal mixture combustion using information in a form of flame area changes determined for image sequences. The images were captured by a dedicated visual system equipped with CMOS camera and a borescope that enabled observing flame zone located near burner at 45 to flame axis. Several laboratory combustion experiments were carried out when thermal power and excess air coefficient were set independently for fuel mixtures with biomass content of 10% and 20%. (Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego I biomasy na podstawie obrazu płomienia). Słowa kluczowe: Współspalanie biomasy, przetwarzanie obrazu. Keywords: Biomass cofiring, image processing. Introduction Renewable fuels as are considered as one of the main ways of reducing greenhouse-gas emissions, especially CO2. Cofiring of coal and biomass is one the easiest and cheapest way of using renewable energy source for the possibility of using existing combustion facilities. Biomasscoal co-combustion can be quickly adapted in large-scale systems. Combustion process is stabilized by presence of coal in fuel mixture. Moreover, substituting biomass for coal reduces SO2 emissions as well as NOx due to the low sulfur and low nitrogen contents of biomass [1]. Comparing to pure coal, biomass is generally more reactive havin[...]

 Strona 1  Następna strona »