Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Olgierd Schoeneich"

Kierowanie wiadomości adresowanych opisowo przy wykorzystaniu złożonych modeli kontekstu w sieciach DTN


  W ostatnich pięciu latach uwaga badaczy pracujących nad tematyką bezprzewodowych sieci ad-hoc zaczęła skupiać się na zagadnieniach zapewnienia komunikacji między węzłami sieci o strukturze niespójnej. Sieci takie są określane jako odporne na niespójność [2] (Delay and Disruptive Tolerant Network - DTN). Komunikacja między węzłami - pomimo owej niespójności - jest realizowana przez fizyczne przenoszenie wiadomości pomiędzy elementami sieci. Wykorzystuje się możliwości składowania i przenoszenia wiadomości między odseparowanymi podsieciami używając tzw. węzłów-nośników (ferries, mules). Węzeł-nośnik podczas przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi podsieciami przyjmuje, przenosi i przekazuje wiadomości, umożliwiając komunikowanie się na duże odległości [3]. Z racji swoich właściwości sieci DTN rozszerzają, a w wielu przypadkach umożliwiają, komunikację w specyficznych zastosowaniach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje aplikacja na potrzeby zastosowań militarnych i ratowniczych, gdzie z definicji niewłaściwe jest założenie wykorzystania tradycyjnej infrastruktury telekomunikaPRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIV  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXX  nr 8-9/2011 741 W pierwszym kroku algorytmu (krok 0) w tablicy rutingu poszukiwane jest pojęcie "Strażak" oraz jego podpojęcia, w przypadku niepowodzenia zostają przeszukane nadpojęcia (krok 1: "Obsługa" i "Uczestnik Zdarzenia"). Jeżeli przeszukiwania nie odniosą skutku, oznacza to, że cyjnej ze względu na jej niedostępność lub małą odporność na ataki i celowe sabotaże. Zasadnicza właściwość braku spójności sieci jest powodem problemów z nadawaniem i utrzymywaniem unikalnych adresów, opartych na identyfikatorach. Jednocześnie z każdym dniem coraz wyraźniej rysuje się możliwość wykorzystania kontekstu, czyli opisu stanu i otoczenia do określania węzłów w sieci, nazywana adresowaniem kontekstowym [4]. Adresowanie to ma istotne zalety[...]

ZMNIEJSZANIE REDUNDANCJI BUFOROWANYCH WIADOMOSCI Z WYKORZYSTANIEM KLASTROWANIA WEZŁÓW W SIECIACH DTN DOI:10.15199/59.2015.8-9.31


  Referat przedstawia algorytm grupowania wezłów dla niespójnych sieci DTN zwiekszajacy efektywnosc składowania i utrzymywania wiadomosci. Podstawowym załoeniem w grupowaniu jest wykorzystanie podobnych wzorów mobilnosci. W algorytmie zaproponowano nieznaczne modyfikacje istniejacych rozwiazan, w tym dodatkowych pól w wymienianych pakietach, w celu zmniejszenia redundancji oraz własciwego rozmieszczenia wiadomosci. Dla proponowanego rozwiazania zostały przeprowadzone badania symulacyjne. 1. WSTEP Bezprzewodowe sieci niespójne (ang. Delay and Disruptive Tolerant Networks - DTN) [1] to sieci stosowane w terenach pozbawionych infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowa cecha charakterystyczna sieci DTN jest jej brak spójnosci, tj. chwilowy lub stały brak moliwosci utworzenia scieki miedzy para wezłów zródłowego i docelowego. Zapewnienie komunikacji odbywa sie z wykorzystaniem paradygmatu składowania—przenoszeniaprzekazywania wiadomosci (ang. store-carry-forward) przez wezły przenoszace pomiedzy obszarami, w których nie jest moliwe utworzenie scieki. Wezły przenoszace nazywane sa równie wezłami nosnikami, badz wezłami mułami. Głównym mechanizmem przesyłania wiadomosci jest wymiana pakietów danych. Wezeł, który ma je do wysłania rozsyła wiadomosc INV. Komunikat ten zawiera liste identyfikatorów adresatów wiadomosci do przekazania posiadanych w swoich buforach. Wezły, które odebrały wiadomosc INV, po stwierdzeniu zapotrzebowania na wiadomosci, wysyłaja wiadomosc ACK, która zawiera liste poadanych adresów dla buforowanych DANYCH. Nastepnie poadane dane przekazywane sa do wezła adajacego. Opisany mechanizm jest powtarzany, a wiadomosc dotrze do celu. Komunikaty INV sa wysyłane okresowo. Najprostszym protokołem rutingu, który wykorzystuje opisany mechanizm jest Epidemic Routing [2]. ER działa w oparciu o zalewanie wiadomoscia całej sieci. Zaleta rozwiazania jest moliwie najwieksze prawdopodobienstwo i czas [...]

ROZPOZNAWIANIE EMOCJI TWARZY Z WYKORZYSTANIEM ACTIVE SHAPE MODELS i SUPORT VECTOR MACHINE NA PLATFORMIE ANDROID DOI:10.15199/59.2015.8-9.95


  W referacie przedstawiono aplikację na platformę Android przeznaczoną do rozpoznawania emocji. W aplikacji zastosowano Active Shape Models, który w sposób iteracyjny potrafi dopasować się do większości twarzy i wyodrębnić jej charakterystyczne punkty. Wysoką skuteczność klasyfikacji uzyskano za pomocą popularnego systemu Support Vector Machine. 1. WSTĘP Computer Vision (CV) to prężnie rozwijająca się dziedzina, która obejmuje metody pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i rozumienia obrazów. Jej motywem przewodnim jest powielenie umiejętności ludzkiego wzroku i wykorzystanie tych zdolności przez komputery i ich oprogramowanie. Łączy w sobie wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki oraz nauk kognitywnych. Ludzie postrzegają świat w złożony sposób, jesteśmy w stanie rozpoznać poszczególne kolory i rozróżniać kształty otaczających nas przedmiotów. To co jest proste dla człowieka, jest trudne dla maszyny. Do tej pory stworzono wiele algorytmów, które naśladują umiejętności ludzkiego wzroku. Wśród nich m.in Stereo Matching, czyli tworzenie modelu 3D z setek fotografii danego przedmiotu, zrobionych z różnej perspektywy [1], person tracking - śledzenie ruchu [2], czy face detection - wykrywania twarzy w obrazie [3]. Pomimo problemów CV jest stosowana obecnie w naszym życiu codziennym. Najpopularniejszymi zastosowaniami są: (a.) OCR (Optical Character Recognition) - rozpoznanie tekstu w np. zeskanowanym dokumencie [4], (b.) OMR (Optical Mark Recognition) - rozpoznawanie m.in. znaczników tzw. pól wyboru oraz kodów kreskowych [5], (c.) automobile safety -wykrywanie nieoczekiwanych przeszkód na drodze [6], (d.) motion capture (mocap) - przechwycenie ruchów człowieka i zapisanie ich przez komputer [7], (e.) fingerprint recognition - rozpoznawanie odcisków palców [8], oraz najbardziej interesujące czyli rozpoznawanie emocji człowieka w obrazie tzw. Facial Expression Recognition. Pojęcie Computer Vision zazwyczaj kojarzy się z [...]

PROTOKÓŁ RUTINGU OPARTY O WŁASNOSCI SPOŁECZNOSCIOWE WEZŁÓW DOI:10.15199/59.2015.8-9.114


  Jedna z cech obecnych sieci jest ich stosunkowo stała i przede wszystkim spójna struktura. Szczególnym przypadkiem sieci ad-hoc sa tzw. sieci DTN (Delay and Disruptive Tolerant Networks). Jest to podklasa pakietowych sieci mobilnych umoliwiajacych komunikacje w scenariuszach, w których szeroko stosowane obecnie rozwiania łacznosci zawodza. W referacie przedstawiono protokół rutingu oparty o własnosci społecznosciowe wezłów mobilnych dla bezprzewodowych sieci DTN. Opisano stan wiedzy, proponowane rozwiazanie oraz przedstawiono wstepne wyniki symulacyjne zbadane w srodowisku symulacyjnym The One. 1. WSTEP Sieci typu DTN (Delay Tolerant Network, równie znane jako Delay and Disruptive Tolerant Network) [1] sa to sieci umo liwiajace komunikacje w sytuacjach gdzie tradycyjne rozwiazania telekomunikacyjne zawodza. Takim przypadkiem moga byc np. przerwania transmisji, niepełna dostepnosc łaczy lub du e opóznienia. Koncepcja sieci DTN nie narzuca jakiejkolwiek struktury sieci zakładajac, e bedzie ona zmieniac sie w czasie w sposób dynamiczny. W zwiazku z tym okreslono jedynie wymagania dotyczace zachowania sieci, której wezły powinny próbowac prowadzic transmisje w zale nosci od zaistniałych w danej chwili mo liwosci, biorac jednoczesnie pod uwage mo liwosc przerwania transmisji w dowolnym momencie. Dopuszczenie mo liwosci przerwania transmisji lub rzadkiej dostepnosci łacza, wymusza zastosowanie odpowiednich mechanizmów zaimplementowanych w wezłach. W sieciach DTN przesyłanie wiadomosci odbywa sie zgodnie zało eniem store-and-forward (zapisz-iprzeka ), który okresla, e przy braku mo liwosci nadania pakietu powinien on zostac tymczasowo przetrzymany np. do momentu mo liwosci wznowienia transmisji lub pojawienia sie adresata. Przykładem mo e byc np. łacznosc miedzyplanetarna, gdzie zarówno czas propagacji sygnału jest długi ze wzgledu na fizyczna odległosc nadajnika i odbiornika, jak równie łacze mo e byc dostepne tylko [...]

Wykorzystanie ontologii na potrzeby kontekstowych aplikacji mobilnych

Czytaj za darmo! »

Ten artykuł prezentuje architekturę systemu umożliwiającego wykorzystanie ontologii na urządzeniach mobilnych opracowaną w ramach projektu 6FP STREP MIDAS (Middleware Platform for Developing Advanced Mobile Services). Architektura umożliwia wykorzystanie ontologii jako modelu domeny oraz reprezentację informacji przechowywanych w systemie zgodnie z zawartą w tej ontologii semantyką. Zaproponowana [...]

 Strona 1