Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK RYNKOWSKI"

Techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilku latach obserwuje się duże zainteresowanie reakcją reformingu metanu ditlenkiem węgla. Stwarza ona potencjalne możliwości otrzymywania gazu syntezowego o niskim stosunku H2/CO oraz CO o dużym stopniu czystości. W artykule omówiono przykłady zastosowania technik temperaturowo programowanych do charakteryzowania katalizatorów tej reakcji. A review with 38 refs. covering temp[...]

Kataliza w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze zastosowania oraz zadania katalizy w likwidowaniu skutków degradacji środowiska i jej zapobieganiu. Omówiono problematykę unieszkodliwiania spalin emitowanych przez samochody wyposażone w silniki benzynowe i silniki Diesla, usuwania tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych, katalitycznego utleniania lotnych związków organicznych (VOCs) oraz katalitycznego spalania pa[...]

Badania podatności na redukcję i reutlenienie katalizatorów kobaltowych naniesionych na tlenek glinowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodami temperaturowo programowanej redukcji (TPR) oraz temperaturowo programowanego utlenienia (TPO) badano procesy redukcji i reutlenienia serii katalizatorów Co/Al20 3 o zawartości fazy aktywnej wynoszącej 1 -i- 8% w przeliczeniu na metal. Badania prowadzono w szerokim zakresie temperatury (293^-1300 K). Na podstawie literatury oraz wyników własnych omówiono formy występowania fazy kobaltowej na nośniku. Wykazano istotny wpływ temperatury reutleniania na podatność badanych katalizatorów na redukcję. Katalizatory kobaltowe naniesione na tlenek glinowy cieszą się ostatnio znacznym zainteresowaniem badaczy. Wynika to zarówno z szerokich możliwości stosowania tych katalizatorów w licznych procesach (uwodornienie, hydrokraking itp.), jak i z potrzeby lepszego zrozumienia istotnej roli kobaltu w złożonych układach tlenkowych Co/Mo/A120 3 używanych jako katalizatory hydrodesulfuracji. Według niektórych autorów1,2) kobalt jest promotorem podczas powstawania aktywnych centrów molibdenu oraz warunkuje utrzymanie tych centrów w stanie wysokiej aktywności. W innych publikacjach dużą aktywność w procesach hydrodesulfuracji przypisuje się fazie kobaltowej3, 4> 5), a nawet sugeruje się, że za wysoką aktywność katalizatorów Co/Mo/A120 3 są odpowiedzialne przede wszystkim atomy kobaltu6). W tym aspekcie szczególnie interesujący jest charakter oddziaływań metalu z nośnikiem. Na podstawie wyników licznych badań7 ^ 13) wykonanych za pomocą różnych technik spektroskopowych (ESR, XPS, SIMS), rentgenowskich (XRD) oraz magnetycznych stwierdzono, że w układzie Co/A120 3 kobalt występuje w trzech podstawowych formach: - krystalicznej fazy Co30 4, - jonów Co2 + skoordynowanych w oktaedrycznych lukach nośnika, - jonów Co2 + skoordynowanych w tetraedrycznych lukach nośnika (tzw. "spinel powierzchniowy" o strukturze zbliżonej do CoA120 4). Względny udział tych form zależy od ilości naniesionego metalu oraz od temperatury kalcynacji. Podwyższanie temp[...]

Badania oddziaływań zaadsorbowanego wodoru i tlenu na katalizatorach Fe/Al2O3, Ni/Al2O3 i Fe-Ni/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Oddziaływania między zaadsorbowanym wodorem i tlenem na powierzchni katalizatorów Fe/Al2O3, Ni/Al2O3 i Fe-Ni/Al2O3 badano metodą chromatograficzną. Katalizatory Fe/Al2O3 i Ni/Al2O3 zasadniczo różnią się pod względem reaktywności zaadsorbowanego wodoru. Nikiel wywiera aktywacyjny wpływ na reaktywność wodoru zaadsorbowanego na żelazowych centrach aktywnych bimetalicznych układów Fe-Ni/Al2O3. [...]

Aktywowanie palladem elektrody miedziowej stosowanej jako katoda w procesie elektroredukcji kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad doborem warunków prowadzenia procesu elektroredukcji kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego do kwasu 2,5-diaminobenzenosulfonowego z zastosowaniem elektrody miedziowej jako katody. Stwierdzono, że prowadzenie procesu na tej elektrodzie umożliwia 74-proc. redukcję kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego, przy czym selektywność tworzenia kwasu 2,5-diaminobenzenosulf[...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i dyspersji palladu naniesionego na wodorową i amonową formę zeolitu Y

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji wodoru i dyspersji palladu osadzonego na anionowej i wodorowej formie zeolitu Y. Obecność silnych centrów kwasowych Rronsteda sprzyja bardziej równomiernemu naniesieniu kompleksu tetraamminowego palladu w procesie impregnacji wodorowej formy nośnika, stabilizuje cząstki palladu w wyniku tworzenia połączeń addycyjnych pallad-wodór i prowadzi do wzrostu stopn[...]

Adsorpcja wodoru na katalizatorach Ni/Al20 3, Fe/Al20 , i Fe-Ni/Al (X w szerokim zakresie temperatury DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą chromatograficzną badano proces adsorpcji wodoru na Badania wykonano metodą chromatograficzną w aparaturze opisakatalizatorach Ni/Al20 3, Fe/Al20 3 oraz Fe-Ni/Al20 3. Stwierdzo- nej w pracy 1). Jako gaz nośny stosowano argon pozbawiony śladowych zanieczyszczeń tlenowych4*, przepływających z szybkością 40 cm3/min. Detektor przewodnościowo-cieplny (PC) zasilano prądem o natężeniu 100 mA. Masa próbki badanego katalizatora wynosiła ок. 1 g. Używany w badaniach elektrolitycznych wodór wprowadzono do układu za pomocą sześciodrożnego zaworu dozującego, wyposażonego w kapilarę o objętości 0,42 cm3. Badania prowadzono w zakresie temperatury 298 -i- 873 K. Oznaczone objętości adsorbowanego wodoru przeliczono (dla każdego doświadczenia) na objętość gazu w warunkach normalnych. no, że na katalizatorach żelazowym i bimetalicznym adsorpcja wodoru jest silnie aktywowana termicznie oraz że zawartość żelaza w katalizatorach bimetalicznych wpływa na ich właściwości sorpcyjne w temperaturze pokojowej. W katalitycznych reakcjach zachodzącyc[...]

Badanie właściwości układu Fe-Ni/Al2O3 metodami TPD, TPR i TPO DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono sposób oddziaływania wodoru z katalizatorem Fe-Ni/Al20 3. Badania przeprowadzono metodami temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) i temperaturowo programowanej redukcji (TPR) w szerokim zakresie temperatury (295-f-873 K). Również określono sposób oddziaływania tlenu z tym katalizatorem, stosując metodę temperaturowo programowanego utleniania (TPO). W celach porównawczych wykonano badania dla katalizatorów monotnetalicznych Fe/Al20 3 i Ni/AI20 3. Stwierdzono istotny wpływ* warunków prowadzenia procesu adsorpcji wodoru (metodą impulsową i metodą ciągłą) na charakter krzywych TPD dla katalizatora Fe-Ni/Al2Ó3. Od 1923 r. *> katalizatory żelazowe są - obok katalizatorów kobaltowych - często stosowane w badaniach reakcji Fischera-Tropscha prowadzonej w skali laboratoryjnej, jak również są używane w procesach przemysłowych2^ 4). W 1902 r. Sabatier i Senderens 5> zastosowali w reakcji metanizacji katalizator niklowy. W literaturze brakuje danych na temat zachowania się w reakcji Fischera-Tropscha katalizatorów typu Fe-Ni/ /'A120 3. W trzech publikacjach omówiono jedynie układ Fe-Ni,/Si02, przedstawiając głównie badania, w których wykorzystano efekt Mossbauera 6-^8>. W jednej z tych prac 7>- opisano TPR układu 4Fe-Ni/SiOs.- *) F o to g ra fię A u to ra zamieściliśmy w n r. 7/86 na str. 359 (red.) W niniejszej pracy określono w jaki sposób wodór - podstawowy substrat reakcji Fischera-Tropscha - oddziałuje z katalizatorem Fe-Ni/Al20 3. Próby przeprowadzono w szerokim zakresie temperatury (2954-873 K) metodami TPD i TPR. W celach porównawczych wykonano podobne badania dla katalizatorów monometalicznych typu Fe/Al20 3 i Ni/Al20 3. Część doświadczalna Preparatyka katalizatorów Katalizatory (zawierające 6% wrag. metalu) mono- i bimetaliczne otrzymywano stosując metodę Impregnacji, tzn. nanosząc na A120 3 (firmy Mercka, o granulacji 0[...]

 Strona 1  Następna strona »