Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Domżał"

Sposoby realizacji rutingu wielościeżkowego w sieciach opartych na przepływach DOI:10.15199/59.2017.8-9.2


  Sieci teleinformatyczne umożliwiają transmisję danych z różną szybkością i jakością obsługi. Wskutek stałego wzrostu ilości transmitowanych danych, konieczne jest ciągłe monitorowanie stanu sieci i dokonywanie interwencji w przypadkach przeciążeń lub uszkodzeń. W małych, lokalnych sieciach przerwy czy spowolnienie transmisji są zwykle w pewnym zakresie akceptowane. Jednak w dużych sieciach operatorskich, obejmujących sieci MAN (Metropolitan Area Networks) czy WAN (Wide Area Networks), jakość i niezawodność transmisji są podstawowymi cechami, które muszą być zapewnione na możliwie najwyższym poziomie. Operatorzy zwykle niechętnie implementują zaawansowane mechanizmy wspierające wysoką jakość transmisji. Bardzo często łącza sieciowe są przewymiarowane. Ich przepustowość jest zwykle znacznie większa, niż wskazywałoby na to średnie zapotrzebowanie na zasoby. Dzięki temu do przeciążeń w dużych sieciach dochodzi zwykle rzadko. Wadą tego rozwiązania jest jednak konieczność utrzymywania przewymiarowanych zasobów, a to bezpośrednio przekłada się na zwiększony koszt obsługi i utrzymania sieci. Podstawowym sposobem wyboru tras w sieciach IP (Internet Protocol) jest korzystanie z protokołu rutingu, który umożliwia automatyczne wyznaczanie ścieżek do miejsc docelowych. Zwykle jednak protokoły rutingu wskazują na pojedynczą trasę pomiędzy dwoma punktami i dane pomiędzy nimi są transmitowane wyznaczoną trasą nawet w sytuacji przeciążenia któregoś z łączy wchodzących w jej skład. W artykule skupiono się na rozwiązaniach rozszerzających tę koncepcję, a więc umożliwiających przesyłanie danych wieloma trasami. Mechanizmy rutingu wielościeżkowego, choć znane od lat, wciąż nie są zbyt popularne w sieciach. Jest to spowodowane głównie problemami związanymi ze skalowalnością znanych rozwiązań, jak i wydajnością urządzeń sieciowych. Problem stanowi również możliwość zaburzenia kolejności pakietów docierających do węzła docelowego. Jest to szczegól[...]

Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo - analiza aktualnego stanu prawnego DOI:10.15199/59.2017.8-9.4


  Dynamiczny rozwój gospodarki kraju jest w dużej mierze zależny od stopnia innowacyjności wytwarzanych produktów, świadczonych usług czy realizowanych procesów przemysłowych. Najbardziej dynamicznie rozwijające się kraje zawdzięczają swój sukces gospodarczy opracowanym i wdrożonym nowym technologiom. Umożliwiają one bowiem uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez ich właścicieli. Nowe technologie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej [1]. Nowe rozwiązania mogą być objęte ochroną w ramach jednej z form przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [2]. Na mocy wskazanej ustawy na wynalazki udziela się patentu, na wzory użytkowe prawa ochronnego, a na wzory przemysłowe prawa z rejestracji. Dopuszczalne są też inne formy ochrony, np. w formie znaków towarowych czy oznaczeń geograficznych. Różne formy ochrony własności intelektualnej zostały zdefiniowane ze względu na fakt, że nie każde nowe rozwiązanie może być uznane za wynalazek. W wielu przypadkach możliwość ochrony nowych rozwiązań jest ograniczona. W praktyce polskie przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na utrzymywanie w tajemnicy wiedzy na temat opracowanych przez nie wynalazków czy innych rozwiązań zapewniających uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to odmienne podejście w stosunku do najbardziej innowacyjnych krajów świata, w których patentowanie wynalazków jest naturalną formą ich ochrony. Jak podano w raporcie [3], w 2016 r. polskie podmioty dokonały 408 zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO (European Patent Office). W tym samym roku liczba zgłoszeń dokonanych przez podmioty niemieckie wyniosła 25 086. Skuteczna ochrona własności intelektualnej jest czynnikiem warunkującym właściwy rozwój p[...]

Protokół RPR - możliwości i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Protokół RPR (Resilient Packet Ring), oznaczony jako IEEE 802.17, jest nowym standardem dla sieci miejskich i rozległych. Jego podstawowe właściwości zostały już wielokrotnie opisane w literaturze. W niniejszym artykule, stanowiącym kontynuację opisu techniki RPR zapoczątkowanego w [1], wskazano najbardziej dynamicznie badane i rozwijane obecnie obszary zainteresowań implementacyjnych tego [...]

IMPLEMENTACJA PROGRAMOWEGO RUTERA IP REALIZUJA˛CEGO KONCEPCJE˛ FAMTAR DOI:10.15199/59.2016.8-9.79


  FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) to nowe rozwia˛zanie pozwalaja˛ce uzyskac´ adaptacyjny ruting wielodrogowy w sieciach IP. Do tej pory zostało ono przebadane jedynie poprzez symulacje. W tym artykule opisano pierwsza˛ implementacje˛ rutera FAMTAR działaja˛cego w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano architektur ˛e rutera oraz opisano szczegółowo jego kolejne komponenty. W artykule przedstawiono tak˙ze rezultaty testów sieci zbudowanych z u˙zyciem zaimplementowanego rutera. Abstract: FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) is a newly proposed multipath and adaptive routing mechanism. So far it has been tested only through simulations. This article describes the first implementation of a real-time FAMTAR router. The architecture and components of router are presented in detail. The article also contains results of tests of networks built using implemented router. Słowa kluczowe: ruting wielodrogowy, ruting adaptacyjny, przepływy, SDN, FAMTAR Keywords: multipath routing, load-responsive routing, adaptive routing, flow, SDN, FAMTAR 1. WSTE˛P Mechanizm FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) to nowe rozwia˛- zanie zapewniaja˛ce ruting wielodrogowy i adaptacyjny w sieciach IP. Został on zaproponowany w [1]. FAMTAR stanowi próbe˛ odpowiedzi na wady istnieja˛cych mechanizmów rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego stosowanych w s´rodowisku wewna˛trzdomenowym. Ws´ród jego zalet moz˙na wymienic´ w pełni rozproszona˛ struktur˛e oraz brak podatno´sci na tzw. oscylacj˛e tras. Mo˙ze on współpracowa´c z dowolnym protokołem rutingu. Mechanizm FAMTAR wydaje si˛e w tej chwili obiecuja˛cym rozwia˛zaniem problemu rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego w s´rodowisku wewna˛trzdomenowym. Wprowadzenie go do u˙zytku pozwoliłoby na znaczne zwi˛ekszenie efektywno´sci wykorzystania zasobów sieciowych. Jako rozwia˛zanie nowe, wymaga on jednak szczegółowych bada´n. Do tej pory FAMTAR został jedynie przebadan[...]

MECHANIZM BYPASS DLA DYNAMICZNEGO RUCHU PRZESYŁANEGO POMIĘDZY CENTRAMI DANYCH W SIECIACH IP/EON DOI:10.15199/59.2018.8-9.46


  1. WSTĘP Wraz z popularnością usług świadczonych przez centra danych DC (Data Center), wzrasta nie tyko ruch wewnątrz DC i do użytkowników końcowych, ale również obserwowany jest przyrost ruchu generowanego pomiędzy centrami danych. Szacowana wartość ruchu pomiędzy DC dla lat 2016-2021 może osiągnąć nawet 1,381 EB [1]. Przesłanie tak dużej ilości danych pomiędzy DC w warstwie IP (Internet Protocol) wzdłuż jednościeżkowych tras wyznaczonych przez protokół rutingu, np. OSPF (Open Shortest Path First) może doprowadzić do przeciążenia niektórych łączy oraz zwiększenia liczby odrzuconych zgłoszeń. Zasoby warstwy IP mogą okazać się niewystarczające. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przepustowość poszukiwane są mechanizmy, które w sposób tani dostarczą dodatkowe zasoby w chwili natłoku. Jednym z proponowanych rozwiązań jest mechanizm bypass. Koncepcja mechanizmu zakłada, że część zasobów jest dostępnych dla warstwy IP, natomiast pozostała część (niewidoczna dla IP) jest alokowana w chwili natłoku. Nadmiarowy ruch zostaje obsłużony dzięki przekierowaniu i przesłaniu nowymi ścieżkami. Mechanizm bypass jest dobrze znanym rozwiązaniem w sieciach optycznych z warstwą IP, szczególnie w sieciach IP/WDM (Wavelength Division Multiplexing). Przykładowo w pracach [2], [3] autorzy analizują mechanizm bypass w sieciach sterowanych programowo IP/WDM. Rozważając nowoczesną elastyczną sieć optyczną EON (Elastic Optical Network), w której są wykorzystywane zaawansowane techniki optycznej modulacji OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [4], [5] oraz drobnoziarnisty podział zasobów [6] należy poświęcić więcej uwagi mechanizmowi bypass w sieciach IP/EON. Niniejszy referat przedstawia analizę użyteczności mechanizmu bypass dla ruchu pomiędzy centrami danych w sieciach IP/EON. Dodatkowo rozbudowano model IP/EON o aspekt wielkości udostępnionego widma, który w [7] został uproszczony. Podobnie jak w pracach [2], [3], [7] do zarz[...]

ANALIZA UŻYTECZNOŚCI MECHANIZMU BYPASS DLA RUCHU PRIORYTETOWEGO W SIECIACH SDN IP/EON DOI:10.15199/59.2019.7.28


  1. WSTĘP W ostatnich latach ilość generowanego ruchu internetowego gwałtownie rośnie. Aplikacje takie jak komunikacja wideo w wysokiej rozdzielczości i w czasie rzeczywistym, wideo na żądanie, przetwarzanie danych w chmurze itp. wymagają dużej przepustowości. Aby spełnić to wymaganie zaproponowano elastyczne sieci optyczne EON (Elastic Optical Networks) [3], [4], [7], [8]. Jednakże połączenie warstwy EON z warstwą protokołu IP (IP/EON) wymaga dodatkowych badań [10]. Jednym z niezbadanych zagadnień jest mechanizm bypass w sieci IP/EON. Implementacja mechanizmu może zapewnić jakość usług w warstwie IP, np. ruch o wysokim priorytecie może być przyjęty, nawet w warunkach dużego natężenia ruchu, w sytuacji występowania natłoku. Koncepcja bypass została już zbadana w technologii optycznej starszej niż EON, jednakże wciąż brakuje badań dotyczących przekierowania ruchu do warstwy EON. Niniejszy referat przedstawia analizę użyteczności mechanizmu bypass w sieci IP/EON z centralnym sterownikiem SDN (Software-Defined Network) dla ruchu o wysokim priorytecie. Jako miarę użyteczności mechanizmu przyjęto prawdopodobieństwo blokady przepływności BBP (Bandwidth Blocking Probability). Podobnie jak w poprzednich pracach [1], [2] do zarządzania transmisją danych i komunikacji pomiędzy warstwami sieci wykorzystano centralny sterownik zgodny z ideą sieci sterowanych programowo SDN. Przeprowadzona analiza dotyczy dwóch topologii sieci: NSF15 i UBN24, dla kilku scenariuszy wielkości udostępnionych zasobów dla IP. Natomiast ruch jest generowany przez wybrane pary węzłów na podstawie długości ścieżek. Należy podkreślić, iż praca jest rozszerzeniem [1], [2]. Jednakże w [1] założenia o warstwie EON uproszczono, natomiast w [2] badana była jedna topologia sieci, a ruch generowany był przez odmienne węzły w sieci (ruch generowały węzły o najwyższym stopniu). W dalszej części referatu przypomniano koncepcję EON, a następnie opisano mechanizm bypas[...]

EWOLUCJA KONCEPCJI SIECI W KIERUNKU SIECI ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.14


  Artykuł przedstawia w zwarty sposób koncepcję przepływów (ang. flows), która stanowi obecnie popularne podejście do sterowania i monitorowania w sieciach rozwijane w różnych rozwiązaniach od 20 lat. W zakresie monitorowania i pomiarów opisano architekturę i działanie protokołu NetFlow, ilustrując opis wynikami reprezentatywnymi przy identyfikacji ruchu dla popularnych sieci społecznościowych. W zakresie sterowania zaprezentowano technikę FAN (ang. Flow-Aware Networking), stanowiącą nowatorskie podejście do zapewnienia jakości usług w sieciach IP oraz SDN (ang. Software Defined Network). Rozwiązania stosujące przepływy stanowią ilustrację ewolucji sieci w kierunku pozornie uproszczonego podejścia uznającego przepływy jako podstawowy obiekt reprezentujący ruch w sieciach komputerowych, w opozycji do wcześniejszego podejścia zorientowanego na pakiety. 1. WPROWADZENIE Współczesne sieci są głównie rozwijane jako sieci pakietowe. Ta tendencja - a nawet paradygmat konstrukcji sieci - obowiązuje od samego początku realizacji sieci opartych na protokole IP. Zaletą sieci pakietowych jest przede wszystkim elastyczność transmisji i dopasowanie do transmisji ruchu nierównomiernego. Natomiast należy nadmienić, że sieci pakietowe wykazują także wady, których znaczenie jest systematycznie zmniejszane. Wadami sieci pakietowych jest statystyczny charakter gwarancji jakości transmisji (lub nawet best effort) oraz zależność od protokołów (transportu, sieciowych, itd.). Skuteczna obsługa ruchu pakietowego oznacza realizację obciążających (intensywnych) procedur trasowania oraz aktywnej obsługi ruchu w węzłach sieci (ruterach). Sytuacja ta prowadzi do budowy wydajnych ruterów o nieblokowalnej strukturze i przepustowościach rzędu Tbit/s . Rozwój sieci pakietowych doprowadził do realizacji prac mających na celu uproszczenie metod akceptacji ruchu, obsługi w węzłach i ogólnie: planowania transportu. W takim przypadku, naturalne jest zaintereso[...]

SPOSOBY OCHRONY RUCHU WYSOKIEGO PRIORYTETU W SIECIACH ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.50


  Zapewnianie gwarancji jakości obsługi dla wyselekcjonowanego ruchu w sieciach teleinformatycznych, jest prawdziwym wyzwaniem dla operatorów. Wielu naukowców na całym świecie prowadzi badania nad mechanizmami, które poprawiają jakość transmisji ruchu generowanego przez aplikacje w czasie rzeczywistym. W niniejszej pracy są przedstawione trzy mechanizmy, które zapewniają wysokiej jakości, stabilną transmisję przepływów strumieniowych w sieciach zorientowanych na przepływy (FAN - Flow-Aware Networks). W szczególności, przedstawione rozwiązania pozwalają na zapewnienie gwarancji obsługi dla przepływów strumieniowych w przypadku awarii łącza sieciowego. Dwa z proponowanych rozwiązań zapewniają protekcję dla ruchu wysokiego priorytetu w warstwie sieciowej. Przedstawiony został również mechanizm wielowarstwowej ochrony, uwzględniający protekcję w warstwie optycznej. Proponowane rozwiązania poprawiają jakość obsługi aplikacji strumieniowych i są łatwe do wdrożenia w ruterach FAN. 1. WSTĘP Ilość ruchu internetowego istotnie wzrasta każdego roku. Aplikacje czasu rzeczywistego, takie jak transmisje wideo za pośrednictwem stron internetowych, wideo na żądanie (VoD) czy nawet Voice over IP (VoIP), generują obecnie znaczącą ilość ruchu internetowego [1]. Operatorzy sieci w celu zapewnienia jakości usług (ang. Quality of Service, QoS) starają się zapewnić odpowiednie wartości parametrów decydujących o jakości, tj. niewielkie opóźnienie, stabilność transmisji, niskie straty pakietów i - co bardzo ważne - krótkie opóźnienia akceptacji i niezawodność. Wydajna transmisja tego typu ruchu jest możliwa w sieci bez przeciążeń. Jednak kluczową kwestią jest, aby chronić go również w sieci z przeciążeniami oraz w sytuacjach, gdy dochodzi do awarii łączy lub węzłów sieciowych. Operatorzy sieci zwykle decydują się na zakup dodatkowej przepustowości w łączach, którymi administrują niż na implementację zaawansowanych mechanizmów zapewniających gwar[...]

ALOKACJA ZASOBÓW ŚCIEŻKI RUTINGU W ELASTYCZNEJ SIECI OPTYCZNEJ SPECTRUM ALOCATION ALONG ROUTING PATH IN ELASTIC OPTICAL NETWORKS DOI:10.15199/59.2016.8-9.56


  Podczas dynamicznej pracy elastycznej sieci optycznej, nieodpowiednio wybrany zakres widma alokacji powoduje wzrost prawdopodobieństwa odrzucenia nadchodzących do sieci zgłoszeń. Artykuł przedstawia metodę alokacji zasobów widmowych ścieżki rutingu. Przeprowadzone symulacje dla dynamicznej pracy elastycznej sieci optycznej wykazują zysk zmniejszonego prawdopodobieństwa blokady dla proponowanej metody. Modyfikacja metody alokacji ścieżki o najmniej zajętym widmie łączy zmniejsza wykorzystanie zasobów w sieci. Abstract: In dynamic elastic optical networks, improperly spectrum allocation increases the probability of rejected incoming network requests. The article presents allocation of routing path’s spectrum. The proposed spectrum allocation method is evaluated in dynamic elastic optical networks. Simulation results indicate reduction of bandwidth blocking probability in networks with presented method. Next, Most Slot First path selection policy is modified to achieve better spectral efficiency. Słowa kluczowe: alokacja spektrum, ruting i przypisanie zasobów widmowych Keywords: routing and spectral resources assignment, spectrum allocation 1. WSTĘP Koncepcja elastycznej sieci optycznej EON (Elastic Optical Network) [1] łączy w sobie wykorzystanie optycznej modulacji wielu nośnych OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [2] oraz drobnoziarnisty dostęp do zasobów widmowych zdefiniowanych w zaleceniu ITU-T G.694.1 [3]. W podzielonym na szczeliny widmie zostają ulokowane optyczne połączenia. Wielkość zajmowanego widma wyrażona w liczbie sąsiednich szczelin zależy od przepływności bitowej żądania, użytej siatki częstotliwości i wykorzystanej techniki modulacji (np. k-PSK, k-QAM). Ponadto, zakres szczelin, przypisywany do danego połączenia, musi być dokładnie taki sam w łączach należących do ścieżki rutingu. Innymi słowy, podczas alokacji zasobów muszą być spełnione i zachowane warunki: ciągłości, styczności o[...]

 Strona 1  Następna strona »