Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Weissenberg"

BADANIA SYMULACYJNE SYSTEMÓWKOLEJKOWYCH Z NIEPEŁNODOSTE˛PNYM SERWEREM DOI:


  1. WPROWADZENIE Obserwowany w ostatnich dziesi˛ecioleciach gwałtowny wzrost ilo´sci przesyłanych danych sprawia, ˙ze doste ˛pne zasoby systemów teleinformatycznych musza˛ byc´ wykorzystywane w coraz bardziej efektywny sposób. Istnieje szereg dobrze znanych mechanizmów zarza˛dzania ruchem za pomoca˛ których moz˙na osia˛gna˛c´ ten cel. Sa˛ to szeroko opisywane w literaturze przedmiotu kompresja progowa i bezprogowa [1], [2], [3], [4], rezerwacja [5], [6], [7], priorytety [8], [9], przelewy ruchu [10], [11], [12], [13], czy kolejkowanie [14], [15]. Samo jednak wykorzystanie tych mechanizmów (pojedynczo lub w kombinacjach) nie gwarantuje tego, z˙e zasoby systemu be˛da˛wykorzystywane w optymalny sposób. Konieczne jest bowiem odpowiednie ich sparametryzowanie. Parametry działania mechanizmów zarza˛dzania ruchem moga˛ zostac´ okre- ´slone na podstawie pomiarów rzeczywistych systemów (proces długotrwały), na podstawie modeli analitycznych (jes´li istnieja˛) oraz na podstawie symulacji cyfrowej. Symulacja cyfrowa w wielu przypadkach jest jedyna˛metoda˛ umoz˙liwiaja˛ca˛ badanie włas´ciwos´ci systemów i ich optymalizacj ˛e (nowe systemy). Zalety i wady symulacji cyfrowej były rozwa˙zane w literaturze przedmiotu. Pomimo, z˙e sa˛ doste˛pne s´rodowiska umoz˙liwiaja˛ce symulacj˛e systemów teleinformatycznych (np. NS3 [16], OMNeT++ [17]) autorzy zdecydowali si˛e na opracowanie własnego. Zgodnie z przyje˛ta˛ strategia˛ rozwoju symulatora, mo˙ze on pracowa´c jako niezale˙zny program. Po zako´nczeniu implementacji wszystkich wymaganych mechanizmów zostanie wła˛czony do zintegrowanego oprogramowania zawieraja˛cego róz˙ne symulatory oraz zaimplementowane modele analityczne [18]. Z punktu widzenia zarza˛dzania ruchem, system kolejkowy z niepełnodost˛epnym serwerem jest bardzo interesuja ˛cy. Zmiane˛ parametrów QoS obsługiwanych klas zgłosze´n mo˙zna uzyska´c nie tylko poprzez zmian˛e pojemno ´sci serwera czy te˙z wielko´sci bufora i dyscyplin[...]

KONCEPCJA MODELU ANALITYCZNEGO CHMURY OBLICZENIOWEJ DOI:10.15199/59.2018.8-9.62


  1. WPROWADZENIE Ostatnie kilkana´scie lat to okres bardzo dynamicznego rozwoju urza˛dzen´ i technologii sieciowych. Pozwolił on na zmian˛e spojrzenia na realizacj˛e usług w sieciach telekomunikacyjnych. Oferowane we współczesnych sieciach szybko´sci transmisji spowodowały, ˙ze odległo´s´c klienta od serwera oraz niezb˛edna ilo´s´c przesyłanych danych przestały mie´c znaczenie z punktu widzenia jako- s´ci realizacji usług. Siec´ przestała byc´ wa˛skim gardłem systemów telekomunikacyjnych co pozwala na oferowanie usług z praktycznie dowolnego miejsca na ´swiecie do praktycznie dowolnej lokalizacji. I to wła´snie jest podstawa ˛ chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing). Rosna˛ca popularnos´c´ chmur obliczeniowych sprawia, ˙ze infrastruktura ka˙zdej z nich rozwija sie niemal ˙ze ka˙zdego dnia. Oznacza to, ˙ze in˙zynierowie odpowiedzialni za utrzymanie i rozwój infrastruktury chmury musza˛miec´ do dyspozycji narze˛dzia pozwalaja˛ce na wyznaczanie charakterystyk ruchowych (QoS), w sytuacji zwie˛kszenia liczby zgłoszen´ pojawiaja˛cych sie˛ w jednostce czasu czy te˙z uruchomieniu nowej usługi. Dane takie mo˙zna uzyska´c dzi˛eki symulacji cyfrowej [1], [2], [3] lub dedykowanym modelom analitycznym. Alternatywa˛ do badan´ symulacyjnych sa odpowiednia modele analityczne. Pozwalaja˛ one, w wie˛kszo- ´sci przypadków, wyznacza´c charakterystyki systemów znacznie szybciej niz˙ pomoca˛ symulatora. W literaturze przedmiotu nie ma jednej spójnej metody, pozwalaja˛cej na modelowanie infrastruktury chmury obliczeniowej. Wynika to z faktu, ˙ze w przypadku chmury obliczeniowej nale˙zy zamodelowa´c kilka ró˙znych zasobów w ró˙znych skalach czasu. Dlatego tez˙ w artykule, autorzy podejmuja˛ prób˛e opracowania takiego modelu. Zaproponowana metoda opiera swoje działanie na modelu wia˛zki EIG (Erlang’s Ideal Grading) [4], [5], [6], który z powodzeniem był wykorzystywany do modelowania innych współczesnych systemów telekomunikacyjnych np. [...]

MODEL ZŁOŻONEGO SYSTEMU NIEPEŁNODOSTĘPNEGO DOI:10.15199/59.2019.7.36


  1. WPROWADZENIE Rozwój technologii sieciowych obserwowany w cia˛gu kilkunastu ostatnich lat sprawił, z˙e doste˛p do sieci, a co za tym idzie do oferowanych przez nie usług jest mo˙zliwy prawie z ka˙zdego miejsca. Nie wa˙zne czy korzystamy z sieci przewodowych czy te˙z z bezprzewodowych. Z punktu widzenia u˙zytkownika sieci, najwi˛ekszy post˛ep obserwowany jest w sieciach komórkowych. Raporty publikowane przez instytucje analizuja˛ce rynek sieci oraz producenci sprze˛tu zgodnie potwierdzaja˛ ten trend [1], [2]. Powszechnos´c´ doste˛pu do sieci sprawia, ˙ze u˙zytkownik nie jest ju˙z ograniczony swoja˛ lokalizacja˛. Moz˙e on uzyskac´ doste˛p do serwera znajduja˛cego sie˛ w dowolnym miejscu, z załoz˙onymi parametrami QoS (Quality of Service). Dzi˛eki temu stała sie mo˙zliwa budowa sieciowych rozproszonych systemów chmurowych. Aby jednak takie rozwia˛zania mogły funkcjonowac´ konieczne sa˛ odpowiednie mechanizmy steruja˛ce infrastruktura˛ w taki sposób aby dost˛epne zasoby były wykorzystywane w sposób optymalny. W tym celu stosuje si˛e z jednej strony wirtualizacj ˛e aby udost˛epnia´c zasoby jak najwi˛ekszej liczbie uz˙ytkowników, z drugie zas´ stosowane sa˛ algorytmy równowaz˙enia obcia˛z˙enia. Wspomniane mechanizmy, choc´ poprawiaja˛ efektywnos´c´ wykorzystania zasobów sieciowych (dost˛epna pr˛edko´s´c transmisji, zasoby serwerów) sprawiaja˛, z˙e z punktu widzenia uz˙ytkownika staja˛ si˛e systemami niepełnodost˛epnymi, gdy˙z u˙zytkownik nie ma dost˛epu do wszystkich zasobów a tylko do pewnej ich cz˛e´sci. Sieciowe systemy nieopełnodost˛epne sa˛ przedmiotem zainteresowan´ inz˙ynierii ruchu juz˙ od wielu lat. W literaturze przedmiotu mo˙zna znale´z´c kilka modeli analitycznych takich systemów. Nalez˙a˛ do nich model wia˛zki z ograniczona˛ doste˛pnos´cia˛ (ang. Limited Availability Group - LAG) [3] oraz model idealnej wia˛zki niepełnodoste˛pnej (ang. Erlang’s Ideal Grading - EIG) [4], [5]. Wia˛zka z ograniczona doste˛pno[...]

BADANIA SYMULACYJNE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW NIEPEŁNODOSTĘPNYCH DOI:10.15199/59.2019.7.38


  1. WPROWADZENIE Wraz ze wzrostem szybko´sci i jako´sci transmisji danych w sieciach telekomunikacyjnych obserwuje si˛e wzrost liczby oferowanych w niej usług oraz liczby u˙zytkowników sieci. Sytuacja ta sprawia, ˙ze konieczne jest stosowanie coraz efektywniejszych rozwia˛zan´ maja˛cych na celu optymalne wykorzystanie zasobów. W literaturze przedmiotu znale´z´c mo˙zna bardzo wiele mechanizmów zarza˛dzania ruchem umoz˙liwiaja˛cych uzyskanie wysokiego poziomu QoS (ang. Quality of Service) w sieciach, jak cho´cby: kolejkowanie [4], kompresja [15, 16], zastosowanie priorytetów [5] lub przelewów ruchu [3, 7]. Kolejnym wyzwaniem jest optymalizacja cia˛gle rozwijaja˛- cych si˛e systemów, których zło˙zono´s´c z ka˙zdym rokiem ros´nie. Przykładem takiego systemu sa˛ systemy chmurowe. Technologia ta wywodza˛ca sie˛ z koncepcji technologii Grid zacz˛eła zyskiwa´c na znaczeniu od roku 2006, gdy uruchomiony został Amazon EC2 [8]. W dzisiejszych czasach ogromna liczba firm oraz osób prywatnych korzysta z rozwia˛zan´ chmurowych, a dzienne ilo- ´sci danych przetwarzane i przesyłane przez takie systemy mo˙zna liczy´c w petabajtach danych. Zgodnie z definicja ˛ NIST (ang. The National Institute of Standards and Technology) przetwarzanie w chmurze obliczeniowej definiowane jest naste˛puja˛co: "Przetwarzanie w chmurze to model umoz˙liwiaja˛cy wszechobecny, wygodny i doste˛pny na z˙a˛danie doste˛p do sieci wspólnej puli zasobów obliczalnych (np. sieci, serwerów, pami˛eci masowej, aplikacji i usług), które mo˙zna szybko udost˛epni´c i zwolni´c za pomoca˛ minimalnego wysiłku w zakresie zarza˛dzania lub interakcji dostawcy usług" [12]. Jak wynika z prowadzonych w ostatnich latach bada´n, wiele współczesnych systemów posiada charakterystyk˛e systemów niepełnodoste ˛pnych. W takich systemach zgłoszenia pojawiaja˛ce sie˛ na jego wejs´ciu maja˛ doste˛p do okres´lonego zbioru zasobów, który jest mniejszy od całkowitej jego pojemno- s´ci. Ograniczenia[...]

MODELOWANIE ŹRÓDEŁ RUCHU DLA SIECI PRZEMYSŁOWEGO INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2019.7.9


  1. WPROWADZENIE Od wielu lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby dost˛epnych usług internetowych opartych na protokole IP i technologii Ethernet. Jednym z najnowszych obszarów implementacji nowych usług sa˛ rozwia˛zania wprowadzane do tzw. internetu rzeczy (Internet of Things) oraz jego wersji przemysłowej (IIoT - Industrial Internet of Things) [1], [2]. Popularno´s´c IIoT ro´snie wraz ze wrostem popularno´sci koncepcji Przemysłu 4.0 [3]. W sieciach IIoT przesyłane be˛da˛ strumienie ruchu znane z sieci przemysłowych oraz ruchy do tej pory znane z biurowych sieci komputerowych oraz Internetu. Przesyłanie tak ró˙znych ruchów w jednej sieci powinno by´c uwzgl˛edniane ju˙z na etapie projektowania oraz wymiarowania sieci. Odpowiednie modelowanie ruchu jest wa˙zne tak˙ze z punktu widzenia analizy mechanizmów zarza˛dzania ruchem stosowanych w takich sieciach. Ewolucyjne zmiany wprowadzone w sieciach przemysłowych obejmuja˛ równiez˙ zmiany w komunikacji i systemach sterowania. Pocza˛tkowo zamknie˛te standardy sieci przemysłowych oferowane przez wioda˛cych producentów urza˛dzen´ i sterowników automatyki przemysłowej zmierzaja˛ w kierunku standardów otwartych. Wiele spo- ´sród nich opiera si˛e na standardach ethernetowych, wykorzystuja ˛c Ethernet jako siec´ transportowa˛ lub ja˛ nieco modyfikuja ˛c. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwia ˛zaniami, rozwia˛zania oparte na ethernecie zapewniaja˛ wie˛ksza˛ wydajnos´c´, potencjalnie nieograniczona˛ liczbe˛ urza˛dzen´ podła˛czonych do sieci produkcyjnej oraz wie˛kszy zasi˛eg. Zainteresowanie przemysłowym wykorzystaniem rozwia˛zan´ etherentowych przyczyniło sie˛ do podje˛- cia prac standaryzacyjnych, których celem jest opracowanie niezale˙znego standardu dedykowanego dla sieci przemysłowych [4]. W celu poszerzenia wiedzy o charakterze ruchu generowanego w sieciach przemysłowych opartych na ehernecie, konieczne jest poznanie parametrów ruchu w sieci, generowanego przez wszystkie [...]

 Strona 1