Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Szczepanik"

Chemiczne właściwości oleju z nasion jabłek tłoczonego na zimno DOI:10.15199/62.2019.5.12


  Polska jest największym producentem jabłek i soku jabłkowego w Unii Europejskiej. Szacunkowe dane wskazują, że światowa produkcja jabłek może przyczynić się do otrzymania 81-566 tys. t nasion jabłek1), w Polsce może to być nawet do 35 tys. t. Ważnym zagadnieniem jest właściwe zagospodarowanie tych nasion, które dotychczas są co najwyżej składnikiem kompostu, a stanowią przecież bogate źródło białka i oleju1, 2). Dane literaturowe wskazują, że olej z nasion jabłek można wykorzystać jako wartościowy suplement diety, surowiec przemysłu farmaceutycznego lub substrat do produkcji substytutu oleju napędowego. Celem pracy była analiza wybranych właściwości fizycznych nasion z dwóch odmian jabłek oraz określenie właściwości uzyskanych z nich olejów tłoczonych na zimno. Część doświadczalna Materiał Materiałem badawczym były nasiona jabłek odmiany Jonagold oraz Idared i wytłoczony z nich olej. Użyte partie nasion były pozyskane ze zbiorów w 2018 r. z przetwórni owoców w Opolu Lubelskim. 762 98/5(2019) Dr Małgorzata SZCZEPANIK - w roku 1996 ukończyła studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Specjalność - metody statystyczne w inżynierii rolniczej. Prof. dr hab. inż. Dariusz ANDREJKO w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn, technika rolnicza, specjalności: agrofizyka, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Metodyka badań Olej tłoczono na zimno w prasie Sana EUJ-707 marki Omega, o mocy silnika 200 W, przy obrotach 70-80 rpm. Temperatura procesu tłoczenia wynosiła 45 ± 1°C. Po tłoczeniu olej odstawiono na okres [...]

Quality of biomass briquettes as stock for thermochemical conversion and syngas production Jakość brykietów z biomasy jako surowca do termochemicznego przetwarzania i produkcji gazu syntezowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1986


  Com. straw briquettes from 6 Polish plants from their prodn. lines were studied for d., humidity, ash, S, K and N contents and calorific values by std. methods. They met both the std. quality requirements and emission limits and can be used as solid fuel. Zbadano wybrane wyróżniki jakości brykietów wytworzonych za pomocą linii technologicznej do brykietowania słomy znajdującej się w przedsiębiorstwie Ursus S.A. Skład chemiczny brykietów ze słomy był typowy dla innych brykietów z biomasy. Jakość badanych brykietów odpowiada standardom i umożliwia ich zastosowanie do termochemicznej konwersji lub produkcji gazu syntezowego. Produkcja roślinna może być niewyczerpanym źródłem odnawialnych surowców dla różnych gałęzi przemysłu. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania energetyki biomasą pochodzącą z leśnictwa, rolnictwa i przemysłu przetwarzającego ich produkty. Zwiększenie wykorzystania biomasy w procesach energetycznych leży w interesie wszystkich obywateli, ponieważ oszczędza surowce kopalne oraz zmniejsza emisję ditlenku węgla wydzielanego w procesach spalania oraz przerobu węgla kamiennego i brunatnego lub ropy naftowej. Użytkowanie surowców roślinnych poszerza rynki zbytu i daje pracę licznej rzeszy rolników, może również stanowić niewyczerpalne źródło surowców stosowanych w przemyśle chemicznym, uzyskanych metodą konwersji chemicznej (zgazowanie i synteza z gazu syntezowego) lub biochemicznej (procesy fermentacyjne)1). Dlatego też uprawa roślin na cele energetyczne zyskała w wielu krajach specjalne preferencje prawne i finansowe. W warunkach Unii Europejskiej przykładem takich preferencji był system dopłat do roślin energetycznych, który obowiązywał w latach 2007-2009, na mocy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2012 z 19 grudnia 2006 r. Energetyczne wykorzystanie biomasy wspierane jest przez wiele wspólnotowych przepisów, które są transponowane do ustawodawstwa krajów członkowskich. W polskim prawie znajduje to odzwierci[...]

 Strona 1