Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej GŁOWACZ"

Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodę diagnozowania stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Metoda ta jest oparta na badaniu obrazów termowizyjnych generatora. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów maszyny z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 10 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 100 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony generatorów i silników prądu stałego. Abstract. Paper presents method of the diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. This method is based on a study of infrared images of the generator. Studies were carried out for two conditions of machine with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance. Pattern creation process used 10 monochrome infrared images. Identification process was carried out for 100 monochrome infrared images. The experiments show that the method can be useful for protection of Direct Current generators and engines. (Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of monochrome infrared images with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance) Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Obrazy termowizyjne, Generator prądu stałego, klasyfikator najbliższego sąsiada. Keywords: Diagnostics, Recognition, Infrared images, Direct Current generator, Nearest neighbor classifier. Wstęp Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273,15 °C) emituje energię w postaci promieniowania temperaturowego. Związane jest to ze wzbudzeniem atomów spowodowanym przez ich ruch cieplny. Termowizja pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Łączy ona w sobie dwie główne cechy: bezkontaktowy pomiar te[...]

Recognition of Color Thermograms of Synchronous Motor with the Application of Image Cross-Section and Linear Perceptron Classifier

Czytaj za darmo! »

The article presents the diagnostic method for fault recognition of the synchronous motor. The decision on the condition of the motor is based on an analysis of thermal images. Thermal monitoring can quickly, accurately and safely locate problems, indicated by thermal anomalies. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of image cross-section and Linear perceptron classifier. Pattern creation process used 60 color thermal images. Identification process was carried out for 200 color thermal images. Analysis of the effectiveness of the proposed recognition algorithms shows that the method can be used for diagnosis of industrial motors. Streszczenie. Artykuł ten przedstawia metodę diagnostyczną do rozpoznawania uszkodzenia silnika synchronicznego. Decyzja o stanie silnika jest podejmowana na podstawie analizy zdjęć termowizyjnych. Monitorowanie podczerwieni może szybko, dokładnie i bezpiecznie zlokalizować problemy, wskazane przez anomalie termiczne. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 60 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 200 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Analiza skuteczności rozpoznawania proponowanych algorytmów pokazuje, że metoda może być stosowana do diagnozowania silników przemysłowych. (Rozpoznawanie kolorowych termogramów silnika synchronicznego z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu) Keywords: Diagnostics, Recognition, Thermal images, Synchronous motor, Linear perceptron classifier. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Zdjęcia termowizyjne, Silnik synchroniczny, Klasyfikator liniowego perceptronu. Introduction Infrared sensors detect electromagnetic radiation emitted from an object. It should be noticed that all objects with a temperature above absolute zero emit radiation, [...]

Recognition of thermal images of synchronous motor with the application of 2-D discrete wavelet transform and GSDM

Czytaj za darmo! »

Technological progress and decreasing prices of thermovision cameras make profitable their application to monitoring and assessing a technical state of machines. This article discusses the recognition method of imminent failure conditions of synchronous motor. The proposed approach is based on a study of thermal images of the rotor. Extraction of relevant diagnostic information coded in thermal images is important for diagnosing of machine. It can be performed with the use of selected methods of image processing, analysis and recognition. Studies were carried out for three conditions of motor with the application of two-dimensional wavelet analysis and Genetic Sparse Distributed Memory. The experiments show that the method can be useful for protection of synchronous motor. Moreover, this method can be used to diagnose machines in steelworks and industrial plants. Streszczenie. Postęp technologiczny wraz ze spadkiem kosztów kamer termowizyjnych sprawiają, że ich zastosowanie do monitorowania i oceny stanu technicznego maszyn jest opłacalne. W artykule omówiono metodę rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Proponowane podejście jest oparte na badaniu obrazów cieplnych wirnika. Ekstrakcja istotnej informacji diagnostycznej zakodowanej w obrazie cieplnym jest ważna dla diagnozowania maszyny. Może być ona wykonana z użyciem wybranych metod obróbki, analizy i rozpoznawania obrazów. Przeprowadzono badania dla trzech stanów silnika z zastosowaniem dwuwymiarowej analizy falkowej i Genetycznie Rozrzedzonej Pamięci Rozproszonej. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony silników synchronicznych. Ponadto metoda może być stosowana do diagnozowania maszyn w hutach i zakładach przemysłowych (Rozpoznawanie obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem dwuwymiarowej dyskretnej transformacji falkowej i GSDM). Keywords: Diagnostics, Wavelet analysis, Thermal images, Synchronous motor, Genetic Sparse Distr[...]

 Strona 1