Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Górski"

Kontrola odporności elementów żelbetowych w warunkach pożaru wg zaleceń PN-EN 1992-1-2


  Budynek i urządzenia z nim powiązane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział VI, § 207.1 p. 1 [1]). Do określenia odporności pożarowej budynków ustanowiono pięć klas (ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV i ZLV), zależnych od kategorii zagrożenia ludzi i wysokości budynku.Wymagania te nie dotycząm.in. budynkówmieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych oraz budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej do dwóch kondygnacji nadziemnych o kubaturze do 1000 m3. W sytuacji pożaru elementy powinny spełniać kryteria: nośności (R); szczelności (E) oraz izolacyjności (I). Spełnienie kryterium nośności oznacza zachowanie funkcji nośnej w wymaganym czasie oddziaływania pożaru (podanym w minutach). Kryteria izolacyjności i szczelności dotyczą głównie elementów stanowiących przegrody ograniczające strefy pożarowe. Kryterium izolacyjności jest spełnione, jeśli na nienagrzewanej powierzchni średni przyrost temperatury nie przekracza 140 °C i jednocześnie lokalnie maksymalny przyrost nie przekracza 180 °C. Zależnie od typu elementu kryteria powinny być sprawdzane w trzech kombinacjach: ● wyłącznie kryterium "R" - w przypadku głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu; ● wszystkie kryteria "R", "E" oraz "I" - w przypadku stropów; ● wyłącznie kryteria "E" oraz "I" - w przypadku ścian oraz przekrycia dachu. Metody analizy odporności ogniowej opisane w normie PN-EN 1992-1-2 dotyczą głównie zasad sprawdzania warunków nośności, a zatem kryterium R. Odpowiednio do klasy odporności pożarowej, elementy konstrukcji budynku powinny spełniać wymagania nośności ogniowej budynku R [min] podane w tabeli [1]. Większość elementów żelbetowych nie wymaga stosowania dodatkowych pasywnych [...]

Warunki konstrukcyjne zbrojenia elementów - różnice pomiędzy Eurokodem 2 i wcześniejszymi normami polskimi


  Wartykule przedstawiono wymagania Eurokodu 2 (norma PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków) dotyczące zasad konstruowania zbrojenia elementów żelbetowych. Spora część warunków uległa zmianie w porównaniu z wcześniejszą normą PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, pojawiły się również nowe wymagania. Cechą szczególnąEurokodu jest unikanie standaryzacji, i to zarówno w zakresie wymiarów przekroju elementów, jak i średnic zbrojenia. PN-B-03264 zawiera znacznie więcej szczegółowych zasad kształtowania zbrojenia (np. zbrojenie płyt krzyżowo zbrojonych, połączenie płyty z podciągiem).StosowanieEurokodu 2 wymaga od projektantów zmiany wielu przyzwyczajeń, dlatego autorzy artykułu zdecydowali się na syntetyczne porównanie reguł projektowania konstrukcji zawartychwnadal równolegle obowiązujących normach (tabela 1, 2 i 3). * Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa Warunki konstrukcyjne zbrojenia elementów - różnice pomiędzy Eurokodem 2 i wcześniejszymi normami polskimi Detailing of RC members - changes between Eurcode 2 and earlier Polish codes dr inż. Rafał Krzywoń* dr inż. Marcin Górski* Tabela 1. Zbrojenie słupów Wymagania normy PN-EN 1992-1-1 Porównywalne wymagania normy PN-B-03264 Średnica i zasady rozmieszczania zbrojenia głównego Pręty zbrojenia podłużnego, umieszczonego co najmniej w każdym narożu przekroju, nie powinny mieć średnicy mniejszej niż 8 mm. Pręty zbrojenia podłużnego należy umieścić w każdym narożu przekroju słupa, reszta prętów musi być rozłożona na obwodzie tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 400 mm. Minimalna średnica pręta zbrojenia podłużnego to 12 mm (10 mm dla słupów prefabrykowanych), maksymalna zaś to 40 mm (dla słupów uzwojonych 32 mm). Zbrojenie podłużne słupa okrągłego powinno się składać z min. 6 prętów. Stopień zbrojenia Pole zbrojenia podłużnego w[...]

Długotrwałe badania porównawcze belek żelbetowych wzmocnionych taśmami typu SRP i CFRP DOI:10.15199/33.2016.09.43


  W artykule przedstawiono badania porównawcze dwóch belek w warunkach statycznego obciążenia długotrwałego. Belki zostały wzmocnione wzdłuż dolnej powierzchni, jedna poprzez naklejenie taśmy SRP (kompozyt zbrojony stalą bardzo wysokiej wytrzymałości), druga taśmy CFRP (kompozyt zbrojony włóknem węglowym). Ugięcia długotrwałe belek wzmocnionych laminatemtypu SRP są nieco większe, co jest wynikiemmniejszej efektywnej powierzchni przekroju zbrojenia wzmacniającego. W obu przypadkach otrzymane wyniki dowodzą wysokiej skutecznościwzmocnieńwograniczeniu ugięć, podwarunkiemzastosowania na elemencie o niewielkim ugięciu pierwotnym. Słowa kluczowe: wzmocnienia konstrukcji, obciążenie długotrwałe, kompozyty CFRP, SRP.koń- 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: rafal.krzywon@polsl.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono badania porównawcze dwóch belek w warunkach statycznego obciążenia długotrwałego. Be[...]

Mocowanie żurawi przemysłowych do posadzek fibrobetonowych DOI:10.15199/33.2016.10.15


  W artykule omówiono problem posadowienia żurawi słupowych na fibrobetonowych posadzkach przemysłowych pozbawionych zbrojenia konwencjonalnego. Ponadto scharakteryzowano właściwości i podstawowe parametry posadzek fibrobetonowych oraz przedstawiono metodę sprawdzania ich nośności z uwzględnieniem korzystnego wpływu zbrojenia rozproszonego. Słowa kluczowe: żuraw przemysłowy, fibrobeton, podłoga przemysłowa.Słupowe żurawie przemysłowe są specyficzną grupą urządzeń transportu bliskiego. W odróżnieniu od poruszających się po torowiskach suwnic i wciągników pozwalają na obsługę niewielkiej powierzchni, przez co doskonale sprawdzają się wmałych halachmagazynów, centrów przeładunkowych, czy też zapleczach większych sklepów jako urządzenia ułatwiające załadunek i rozładunek. Wszędzie tam, gdzie człowiek na stanowisku pracymoże być narażony na dźwiganie ciężkich nieporęcznych przedmiotów, służą poprawie ergonomii pracy. Dodatkowo mogą być wyposażane w różnego rodzaju manipulatory - chwytaki, przyssawki. Warunki montażu żurawi w posadzkach przemysłowych Konstrukcja prawidłowo zaprojektowanej podłogi przemysłowej składa się kolejno z: podłoża gruntowego; podbudowy; warstwy poślizgowej; betonowej płyty konstrukcyjnej oraz wierzchnich warstw wykończeniowych. Podbudowa jest pierwszą warstwą nośną posadzki, jej grubość oraz konstrukcja zależą od rodzaju podłoża.Podstawę podbudowy stanowią zazwyczaj różnego rodzaju zagęszczone mieszanki żwirowe lub żwirowo-piaskowe, a wierzchnią warstwę kilku- lub kilkunastocentymetrowy podkład z tzw. chudego betonu.Na podkładzie układa się warstwę poślizgową, wykonaną z mate[...]

Laminat z włókna węglowego jako sensor tekstylny - badania zmian oporności DOI:10.15199/33.2016.08.44


  Umiejętność autodetekcji zagrożeń i ostrzegania użytkownika jest jedną z najbardziej pożądanych cech współczesnego budynku.Kompozyty zbrojonewłóknamiwysokiejwytrzymałości znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza we wzmacnianiu konstrukcji, gdzie wymagane są możliwie najlepsze cechymechaniczne.Autorzy artykułu opracowali inteligentną tkaninę, którejwłóknawęglowe stanowią nie tylko zbrojenie, ale również sensor odkształceń. Jej idea opiera się na budowie tensometru, w którym włókna węglowe pełnią rolę przewodnika, natomiast włókna szklane lub akrylowe rolę osnowy i izolatora. Przeprowadzono wstępne testy laboratoryjne, których celem było opracowanie efektywnych technik pomiaru oraz ocena skuteczności wzmocnienia wybranych konstrukcji budowlanych, głównie zginanych belek żelbetowych i drewnianych. Przedstawione wartykulewyniki badań są bardzo obiecujące, chociaż dalszego dopracowania wymaga technologia produkcji tkaniny. Słowa kluczowe: włókna węglowe, monitoring konstrukcji, wzmacnianie konstrukcji, badania laboratoryjne.Tradycyjne metody wzmacniania konstrukcji budowlanych zazwyczaj niosą ograniczenia. Powszechnie stosowane powiększenie przekroju elementów konstrukcyjnych zmniejsza przestrzeń użytkową, natomiast niezbędne procesy technologiczne i czasochłonne pr[...]

Badania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne DOI:10.15199/33.2016.08.25


  Geopolimery nie są nowym materiałem w budownictwie. Obecnie, w erze poszukiwania nowych ekologicznych i wydajniejszych materiałów konstrukcyjnych, zainteresowanie geopolimerami powraca. Nowoczesne, niewykorzystujące cementu, za to pozwalające na zużycie produktów odpadowych, materiały geopolimerowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego betonu. Pomimo wielu dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących geopolimerów stosunkowo niewielką uwagę poświęcono parametrom mechanicznym oraz opisowi analitycznemu. Nieznane są również badania numeryczne geopolimerów i elementów konstrukcyjnych z nich wykonanych. Autorzy artykułu podjęli próbę dostosowania istniejących modeli betonu do opisu geopolimeru. Zaprezentowane wybrane wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych można uznać za obiecujące. Słowa kluczowe: geopolimer, właściwości mechaniczne, model materiałowy, analiza numeryczna.Geopolimery nie są nowymmateriałemw budownictwie.Wykorzystuje się je jako spoiwa wytwarzane w procesie reakcjimateriału pucolanowego (np. popiołu lotnego) z roztworem wodnym krzemianu z dodatkiem zasady [3, 6]. Jedne z pierwszych współczesnych badań geopolimerów są datowane na okres II wojny światowej, kiedy cement stał się materiałem deficytowym. Purdon [11] prowadził badania z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego i wodorotlenku sodu. Późniejsze badania nad spoiwami niecementowymi prowadzono m.in. na Ukrainie [9]. Jednym z pionierów wykorzystania geopolimerów był Davidovits [3, 4].WPolsce geopolimery badali m.in. Deja [5] oraz Małolepszy [8]. Obecnie do największych ośrodków prowadzących badania dotyczące geopolimerów należą: Curtin University of Technology z Australii - badania oparte głównie na zwykłym i niskowapiennym popiele lotnym [6]; uczelnie portugalskie - UBI i UMinho [9, 10], skupiające się głównie na badaniu właściwości odpadów z kopalni wolframu i możliwościach ich wykorzystania w budownictwie. Obecnie, w do[...]

 Strona 1