Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Witold GŁOWACZ"

Sound recognition of dc machine with application of FFT and backpropagation neural network

Czytaj za darmo! »

A new approach to determination of similarity of dc machine sound is presented. This approach is based on FFT and a backpropagation neural network. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of sound recognition are included in this paper. Streszczenie. Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwię[...]

Dc machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logic

Czytaj za darmo! »

A new approach to determination of similarity of dc machine sound is presented. This approach is based on FFT and fuzzy logic. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of sound recognition are included in this paper. Streszczenie. Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu sta[...]

Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i logiki rozmytej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu liniowego kodowania predykcyjnego i logiki rozmytej. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarciu zezwojów wirnika. Wyniki badań potwierdzają dużą skuteczność rozpoznawania dźwięku maszyny prądu stałego. Abstract. A new approach to identification of dc machine sounds is presented. This approach is based on linear predictive coding and fuzzy logic. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of investigations confirm the high efficiency of sound recognition of dc machine. (DC machine diagnostics based on sound reco[...]

Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distance

Czytaj za darmo! »

A new approach to determination of similarity of sound of dc machine is presented. This approach is based on FFT and Jacquard distance. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. Results of sound recognition are included in this paper. Streszczenie. Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięku maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera i metryki Jacquarda. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarciu zezwojów wirnika. Wyniki badań potwierdzają dużą skuteczność rozpoznawania dźwięku maszyny prądu stałego. (Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem FFT i metryki Jacquarda) Keywords: sound recognition, processing, classification, diagnostics, Jacquard distance. Słowa kluczowe: rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, klasyfikacja, diagnostyka, odległość Jacquarda. Introduction At present there are many methods of sound recognition [1-4]. Most of them are based on data processing [5,6]. The aim of this paper is analysis of a system which enables sound recognition of imminent failure condition. Sound recognition system contains preliminary data processing, scheme of feature extraction and classification algorithm. It makes possible to identify sounds. Sound recognition application can classify feature vectors. Feature vectors are created as a result of preliminary data processing and FFT. There was applied Jacquard distance as a classifier. Investigations were carried out for direct current machine because it produces characteristic sounds. Measurements were made using OLYMPUS TP-7 (microphone) and Realtek High Definition Audio (sound card). It can notice, that sound of faultless dc machine is different from sound of faulty dc machine. The difference of sounds depends on differences in ordered se[...]

Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier

Czytaj za darmo! »

One of the main problems faced by engineers, is to ensure the operation of Direct Current motors. In this paper a pattern recognition method was used to provide the diagnostics of dc motor. This method is based on a study of acoustic signal. Plan of study of acoustic signals for two conditions of Direct Current motor was proposed. Studies were carried out for algorithms of data processing: reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier with Manhattan distance. Developed method can be performed automatically. This system is a significant step towards the maintenance-free diagnostic systems of Direct Current motors. Streszczenie. Jednym z podstawowych problemów, z jakim spotykają się inżynierowie, jest zapewnienie funkcjonowania silników elektrycznych. W niniejszej pracy metoda rozpoznawania wzorców została użyta do diagnostyki silnika prądu stałego. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnału akustycznego. Zaproponowano plan badania sygnałów akustycznych dla dwóch stanów silnika prądu stałego. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryką Manhattan. Opracowana metoda może być wykonywana automatycznie. System ten jest istotnym krokiem w kierunku bezobsługowych systemów diagnostycznych silników prądu stałego.(Diagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora KNajbliższego Sąsiada). Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Reflection coefficients, Direct Current motor. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Współczynniki odbiciowe, Silnik prądu stałego. Introduction During the past twenty years, there has been a large number of researches into the creation of new condition monitoring techniques for Direct Current machines, with new methods being developed and implemented in commercial products for this purpose. The researches and develo[...]

Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej DOI:10.12915/pe.2014.11.47

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle. Abstract. The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry (Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier). Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Falki, Generator prądu stałego Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Wavelets, Direct Current generator doi:10.12915/pe.2014.11.47 Wstęp Diagnostyka maszyn od drugiej połowy XX wieku jest pobudzana rosnącą potrzebą diagnozowania. Na początku opierała się na obserwacji i interpretacji symptomów stanów maszyny. Obecnie możliwa obserwacja i rejestracja wielu sygnałów pochodzących od maszyny. Łatwość pomiaru i przetwarzania sygnałów umożliwia minimalizację ryzyka, przez zastosowanie algorytmów[...]

Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego DOI:10.12915/pe.2014.08.057

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono opis dynamiki kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego z wykorzystaniem przedziałowego równania stanu. Omówiono również metodę identyfikacji przedziałowych parametrów modelu na podstawie przebiegu czasowego odpowiedzi skokowej rzeczywistego obiektu. Zastosowanie proponowanej metody identyfikacji pokazano na przykładzie rzeczywistego laboratoryjnego ogniwa słonecznego. Abstract. In the paper a description of dynamics an elevation angle for oriented PV system with the use of an interval state space equation is discussed. A step response based identification method for the considered model was also presented. An example of the identification for experimental PV system was also presented. (An identification of interval model an elevation angle in oriented PV system) Słowa kluczowe: orientowane ogniwa słoneczne, systemy przedziałowe, identyfikacja Keywords: Oriented PV systems, interval systems, identification. doi:10.12915/pe.2014.08.57 Uwagi wstępne Synteza algorytmu sterowania orientowanym ogniwem fotowoltaicznym (PV) wymaga znajomości modelu matematycznego, opisującego dynamikę tego obiektu. W przypadku rozważanego systemu dynamicznego najbardziej istotna jest znajomość modeli dynamiki obu kątów orientacji ogniwa, czyli kąta elewacji oraz kąta azymutu. Wcześniejsze badania autorów (zob. np. [10]) wykazały, że kąt azymutu jest stosunkowo prosty do opisu, natomiast znacznie trudniejszy do zamodelowania jest kąt elewacji ogniwa. W rozważanym wypadku kąt elewacji jest zależny od wielu czynników częściowo losowych (np. warunki atmosferyczne, obecność śniegu na ogniwach), a częściowo trudnych do opisu i bardzo komplikujących model (np. nieliniowości wynikające z konstrukcji części mechanicznej ogniwa). Z powyższych względów do opisu dynamiki kąta elewacji rozważanego ogniwa słonecznego zastosowano model przedziałowy. Jest on z jednej strony stosunkowo prosty, a z drugiej pozwala na poprawny opis zachowania si[...]

 Strona 1