Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz A. Marcinkowski"

Recovery of Mn and Zn by reductive acid leaching of spent batteries. Odzysk Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego w warunkach kwaśnego ługowania redukcyjnego


  Powdered Zn-C and Zn-Mn battery wastes were treated with H2SO4 and H2O2, (NH2)2CO or (COOH)2 to recover Mn and Zn. The addn. of (COOH)2 resulted in the highest degree of Mn recovery. The recovery of Zn did not depend on the addn. of reducing agents. Przedstawiono wyniki procesu jednoetapowego odzysku cynku i manganu w procesie kwaśnego ługowania redukcyjnego z przetwarzania zużytych baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-manganowych. Badano trzy systemy ługujące: kwas siarkowy z kwasem szczawiowym, z nadtlenkiem wodoru oraz z mocznikiem. Zarówno w przypadku naturalnych surowców manganu (rudy), jak i odpadów (baterie), podstawowym warunkiem uruchomienia tego pierwiastka i przeprowadzenia go do roztworu jest zmiana stopnia utlenienia z 4+ (właściwego dla MnO2) na 2+ (w MnSO4). Wymagało to zastosowania reduktora skutecznego w silnie kwaśnym środowisku roztworu ługującego. W przypadku nieorganicznych reduktorów MnO2 najczęściej opisywanym dla rud manganowych jest nadtlenek wodoru. W pracy Jianga i współpr.1) przedstawiono wyniki badań ciągłego procesu ługowania manganu i srebra przy pomocy kwasu siarkowego, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Autorzy osiągnęli wyniki odpowiadające 98% uzysku manganu oraz 85% uzysku srebra. W literaturze można odnaleźć również prace poświęcone równoczesnemu ługowaniu tlenkowych rud manganowych i minerałów siarczkowych, które to minerały stanowiły jednocześnie czynnik redukcyjny. W procesach wykorzystywano kwas siarkowy(VI) lub solny. Badania te obejmowały następujące minerały: galę (PbS)2), sfaleryt (ZnS)2-4), piryt (FeS2)2, 5-8), rudy niklu9) oraz pirytyczny węgiel brunatny10). W większości prac ich autorzy uzyskali ponad 90-proc. stopień wyługowania manganu z rud i szlamów zawierających mangan w ilości zarówno poniżej, jak i powyżej 40% mas. Kolejnym nieorganicznym reduktorem zastosowanym w celu podwyższenia poziomu odzysku Mn z jego rud manganowych była hydrazyna, a w zasadzie ekstrakt chrzanowy. [...]

Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI:10.15199/62.2019.2.20


  Konsekwencją rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest wzrost obciążenia środowiska naturalnego zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód, gleb oraz powietrza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się ciągły wzrost ilości wprowadzanych na rynek opon samochodowych. Stosunkowo krótki czas ich użytkowania powoduje, że sukcesywnie rośnie ilość wymagających przetworzenia odpadów gumowych1, 2). W związku z tym konieczne Eight soil-concrete mixts. contaminated with PhMe 0.044% by mass and contg. recycled tire polymer fibers (RTPF) 0, 2.5, 5 or 10% by mass were prepd. The PhMe emission during soil solidification was measured. The advantageous effect of using RTPF as a PhMe sorbent in soil remediation was confirmed. Compressive strength of solidified samples of soil was detd. and a unfavorable influence of RTPF on the mech. parameters of the tested composites was found. Badano możliwość zastosowania kordu tekstylnego z recyklingu opon jako taniego sorbentu lotnych związków organicznych (LZO). Kord tekstylny (KT) jest materiałem składającym się z włókien polimerowych silnie zanieczyszczonych drobnymi cząstkami gumy. W doświadczeniach glebę skażoną toluenem stabilizowano cementem portlandzkim lub hutniczym z dodatkiem różnych ilości KT. Efektywność procesu oceniano na podstawie analizy stopnia zmniejszenia średniego stężenia toluenu nad mieszaniną reakcyjną w trakcie procesu chemicznego zestalania gleby. Badania nie wykazały istotnego wpły- Politechnika Wrocławska Use of recycled tire polymer fibers as a sorbent of toluene Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI: 10.15199/62.2019.2.20 Prof. dr hab. inż. Tadeusz A. MARCINKOWSKI w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie inżynierii środowiska. Bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1984 r. uzyskał s[...]

 Strona 1