Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Marek GAŁA"

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny wpływu pracy odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowana została metoda wykorzystująca sztuczne sieci neuronowe do estymacji wartości chwilowych napięcia w analizowanym węźle systemu elektroenergetycznego zasilającego nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej. Przedstawiona metoda pozwala na dokonanie identyfikacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych oraz określenie ilościowego udziału poszczególnych odbiorców energii elektrycznej w całkowitym zaburzeniu napięcia występującym w określonych węzłach systemu elektroenergetycznego, np. w węźle PWP. Abstract. The paper describes a method where artificial neural networks are used to estimate the instantaneous voltage at a considered node of electric power system which feeds nonlinear loads. The method presented here enables to identify sources of electromagnetic disturbances as well as to estimate quantitative contribution of specified energy consumers to overall disturbance of voltage which occurs at specified nodes of a power system, e.g. at a point of common coupling PCC. (The application of artificial neural networks in the estimation of the influence of nonlinear loads on the power quality). Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, sieci neuronowe, odbiorniki nieliniowe, estymacja napięcia. Keywords: harmonics, neural networks, nonlinear load, voltage estimation. Wstęp Wzrost ilości użytkowanych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej (urządzenia energoelektroniczne, energooszczędne źródła światła, urządzenia komputerowe, piece łukowe i indukcyjne, zgrzewarki i inne) ma zasadniczy wpływ na poziom zaburzeń elektromagnetycznych oraz degradację jakości energii elektrycznej dostarczanej do jej odbiorców [4]. Intensywność odkształcenia napięcia zasilającego w poszczególnych węzłach sieci elektroenergetycznej wymaga nierzadko wskazania źródeł zaburzeń elektromagnetycznych oraz określenia ilościowego udziału dostawcy energii oraz poszczególnych jej odbiorców w całkowitym zaburzeniu napięcia w punkcie wspólnego przyłąc[...]

Ocena wpływu pracy turbiny wiatrowej FL MD 77 na jakość energii elektrycznej w węźle przyłączenia w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia DOI:10.15199/48.2015.12.22

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz oceny parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono podstawowe parametry techniczne turbiny wiatrowej typu FL MD 77 oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej FL MD 77 o mocy 1,5 MW do sieci SN o napięciu 15 kV oraz wyniki testów sprawdzających prawidłowość pracy turbiny wiatrowej typu FL MD 77 podczas wyłączenia elektrowni wiatrowej oraz jej załączenia do systemu po wymaganym 10-minutowym okresie przerwy w pracy dla różnych stopni wykorzystania dysponowanej mocy turbiny wiatrowej. Abstract. The article presents the principles of measurements and assessment of characteristics of power quality supplied by the wind turbine connected to the power system. The basic technical parameters of the wind turbine of type FL MD 77 and the characteristics of its output as a function of wind speed were described. The present article also shows selected results of measurements of parameters characterizing the power quality in the node of wind turbine FL MD 77 of 1,5 MW connection to the medium voltage network of 15 kV and results of verification tests concerning correct operation of wind turbine type of FL MD 77 during its switching off and switching on to the power system after the required 10-minute period of interruption for different power levels of the wind turbine. (Assessment of the impact of the wind turbine FL MD 77 on the power quality in the node connection to the medium voltage distribution network). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, turbina wiatrowa, energia odnawialna Keywords: power quality, harmonics, wind turbine, renewable energy Wprowadzenie Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych służących do w[...]

Praca turbin wiatrowych w systemie elektroenergetycznym oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2017.06.10

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz obowiązek realizacji przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej celów ilościowego udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii prowadzą do konieczności wykorzystywania m.in. energii wiatru. Energetykę wiatrową cechują jednak pewne ograniczenia wynikające przede wszystkim ze zmienności prędkości wiatru oraz jej możliwy negatywny wpływ na funkcjonowanie niektórych organizmów żywych, w tym również człowieka. Ma ona także negatywny wpływ na zmiany krajobrazu i może negatywnie oddziaływać na pracę sieci elektroenergetycznej oraz degradację jakości energii elektrycznej [1, 2, 6, 7]. Ocenę prawidłowości pracy turbiny wiatrowej oraz jej ewentualnego wpływu na jakość energii elektrycznej w węźle przyłączenia turbiny do sieci elektroenergetycznej, przeprowadza się w okresie pierwszego roku pracy farmy wiatrowej wykonując odpowiednie testy sprawdzające spełnienie wymagań określonych w odpowiedniej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznej. Sposób przeprowadzenia testów turbiny wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o przyłączenie. Charakterystyka jakości energii elektrycznej oraz wybrane zasady przyłączania turbin wiatrowych do sieci elektroenergetycznych Zbiór parametrów oraz ich wartości dopuszczalnych charakteryzujących jakość dostaw energii elektrycznej zostały określone w §38 - §40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [13] (tzw. rozporządzeniu systemowym) i uzależnione są od grupy przyłączeniowej, do której został zakwalifikowany dany podmiot przyłączony do sieci. Ocenę jakości energii elektrycznej zaleca przeprowadzać się w okresach tygodniowych na podstawie pomiaru zmian m.in.: wartości skutecznych i częstotliwości napięcia zasilającego, zawartości wyższych harmonicznych napięć o rzędach do 40. włącznie, stopnia a[...]

Odtwarzanie zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.12.14

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję obserwatora zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację uzyskiwanej mocy elektrycznej dla prędkości wiatru w obszarze pomiędzy prędkością startu turbiny, a prędkością wyłączenia ze względu na warunki bezpieczeństwa, tj. w drugiej strefie pracy turbiny. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności konwersji energii zaproponowano regulator pozwalający na szybkie osiąganie nowego punktu pracy turbiny w ślad za szybkimi zmianami prędkości wiatru. Pokazano wyniki badań symulacyjnych układu regulacji z obserwatorem zmiennych stanu elektrowni wiatrowej Abstract. A proposal of the observer system for wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure maximum captured electrical power for wind speed in the region between start speed of turbine and cut-off speed, when wind turbine is shouted down due to safety reasons, i.e. in a second operating region of the turbine. In order to obtain maximum efficiency of the energy conversion, the control system is proposed, which enables the wind turbine to reach fast new operating point, following fast variables of the wind speed. Simulations results of the control system with the state observer are shown in the paper (State Variables Estimation in the Control Scheme for Wind Turbine with Induction Generator) Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, generator indukcyjny, obserwator zmiennych stanu, układ regulacji, maksimum mocy Keywords: wind turbine, induction generator, state variables observer, control system, maximum electrical power Wstęp Dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) do atmosfery oraz wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii, głównie kopalin, powoduje coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym elektrowniami wiatrowymi. W związku z k[...]

Pomiary parametrów elektrycznych charakteryzujących intensywność rażenia wybranych typów paralizatorów DOI:10.15199/48.2017.01.35

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę i rodzaje paralizatorów. Omówiono zasady przeprowadzania ich badań oraz scharakteryzowano wymagania dotyczące stosowanych układów pomiarowych. Przedstawiono wyznaczone przebiegi chwilowe prądów rażenia oraz wyniki pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzujących prądy rażenia paralizatorów ręcznych określone dla wybranych rezystancji obciążenia oraz dwóch typów paralizatorów ręcznych: ESP Scorpy Max i ESP Scorpion 300 Abstract. The paper presents the design and kinds of conducted energy weapons. The rules for carrying out research on them and the requirements for the use of measurement systems were characterized. The paper also presents measured instantaneous shock currents waveforms and results of measurements of electric parameters characterizing shock current of hand-held conducted energy weapon determined for different load resistances and for two types of hand-held stun guns: ESP Scorpy Max and ESP Scorpion 300. (Measurements of Electrical Parameters Characterizing the Intensity of Selected Types of Conducted Energy Weapons). Słowa kluczowe: paralizator, parametry elektryczne paralizatorów, prąd impulsowy Keywords: conducted energy weapon, electrical parameters of conducted energy weapon, pulse current Wprowadzenie Paralizatory stanowią rodzaj broni przeznaczonej do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Przepływający przez organizm człowieka ładunek elektryczny powoduje zakłócenie pracy systemu nerwowego i paraliż mięśni, wywołując czasowe ograniczenie możliwości ruchowych i obezwładnienie organizmu. Pomimo zapewnień producentów paralizatorów o ich bezpiecznym działaniu, co roku notuje się liczne przypadki śmierci osób rażonych prądem generowanym przez paralizatory. W Stanach Zjednoczonych średnia liczba przypadków śmiertelnych w latach 2001-2012, spowodowanych użyciem urządzeń CEW (ang. Conducted Energy Weapon) wyniosła około 45 rocznie [8]. Szeroka dyskusja dotycząca zagrożeń [...]

Assessment of the impact of photovoltaic system on the power quality in the distribution network DOI:10.15199/48.2018.12.35

Czytaj za darmo! »

Price of electricity constantly raises and at the same time the technology of manufacturing efficient photovoltaic panels is becoming increasingly advanced. There are many PV systems available on the market, many of which can also be used by energy consumers, who intend to supply excess of energy to the distribution grid, which is now free of charge and does not require any special permission - all that has to be done is to register a connection with the distribution company. Moreover, it is possible to obtain funds from special programs for financing investment in renewable energy sources. All this explains high demand for PV systems equipped with inverters, control and protection systems. As of the end of May 2018, it is estimated that the power of all PV systems in Poland is about 300 MW, but it can reach 1.2 GW by the end of 2020 [1]. PV systems utilizing solar energy are one of the renewable energy sources (RES) to which article 2 point 22 of Act [11] applies. Act [11] enumerates the following categories of RES: microgeneration plants of total power up to 40 kW, connected to the power grid of voltage lower than 110 kV or of combined thermal power up to 120 kW; small generation plants of power 40 kW - 200 kW, connected to the power grid of voltage lower than 110 kV or of combined thermal power 120 kW - 600 kW. In accordance with article 7a clause 1 of Energy Law Act [10] generation plants and all related devices have to meet technological and exploitation standards in order to be connected to the grid. The standards ensure safety of the power system, which has to be protected against potential damage caused by faulty operation of a generation plant, and they also ensure that the energy quality parameters at the connection point are met. A fast increase in the number of microgeneration plants can cause significant problems in distribution networks, including deterioration of energy quality. To prevent this, particular[...]

Assessment of the impact of the micro wind turbine on the power quality in the distribution network DOI:10.15199/48.2019.01.09

Czytaj za darmo! »

The current regulations applicable to non-business energy users state that a microgeneration plant can be connected free of charge to the distribution grid after reporting such an intention to a regional distribution company. Additionally, various funds can be obtained to finance investments into Renewable Energy Sources (RES). These factors are responsible for the visibly growing interest in RES, especially photovoltaic systems and wind turbines, equipped with inverter systems, control systems and protection systems [1, 2, 12]. The massive increase in the number of microgeneration plants can however cause significant problems for the distribution grid, including aggravation of energy quality. Because of this, microgeneration plants connected to the grid should meet a number of technological requirements, as well as conditions specified by grid operators in the relevant instructions, e.g. [9] and [3], in accordance to applicable standards and regulations [4, 5, 6, 10]. In the next sections of this paper characteristics of the wind turbine MEW-10 are presented, followed by selected measurement results of electrical energy quality generated by this unit. Characteristic of a wind turbine The wind turbine type MEW-10 consists of a vertical axis wind turbine (VAWT) with a three-blade rotor of the H-Darrieus type, a disc slow-rotation permanent magnet synchronous generator (PMSG) and a controller together with protection systems. The rated power obtained by the wind speed 12 m/s is 10 kW. If the wind speed exceeds this value, the power is constrained by the control system [11]. The maximal rotational speed of the rotor is about 140 rpm. A number of empirically obtained characteristics of the MEW-10 are presented in Table 1. Table 1. Basic characteristics of the MEW-10 wind turbine Vw (m/s) P (W) rpm Vw (m/s) P (W) rpm 2 0.0 19 9 4213 103 3 110 31 10 5797 115 4 327 43 11 7732 129 5 683 55 12 10000 139 6 1215 67 13 10000 138 [...]

 Strona 1  Następna strona »