Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Baran"

ANALIZA ZASTOSOWAŃ STACJI BAZOWYCH MAŁEJ MOCY W SIECIACH KOMÓRKOWYCH LTE DOI:10.15199/59.2016.6.35


  ANALYSYS OF SMALL CELL USCASES IN LTE NETWORK Streszczenie: W artykule przedstawiono architekturę sieci HetNet opartych na technice LTE-A oraz wady i zalety zastosowania stacji bazowych małej mocy wykorzystywanych w tego typu sieciach. Wnioski zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonych testów polowych w sieci operatorskiej z rzeczywistym ruchem. Ciągły rozwój architektury oraz mechanizmów tworzących sieci HetNet związany jest z efektywną możliwością zwiększenia pojemności i jakości sieci komórkowych. Abstract: The paper presents the architecture of the HetNet networks based on LTE-A and the pros and cons of the use of low-power base stations in such networks. The conclusions were drawn based on extensive field testing in operator network with the real traffic. Continuous development of architecture and mechanisms forming HetNet networks is related to the effective possibility to increase the capacity and quality of mobile networks. Słowa kluczowe: HetNet, LTE, LTE-A, Stacje bazowe małej mocy Keywords: HetNet, LTE, LTE-A, Small Cell. 1. WSTĘP W dobie zwiększającego się z dnia na dzień obciążenia sieci komórkowych niedawno wprowadzona i obecnie szeroko wykorzystywana w sieciach komórkowych technika Long Term Evolution (LTE) nie jest już wystarczająca. Obecnie 3rd Generation Partnership Project (3GPP) wraz z dostawcami sprzętu sieciowego pracują nad techniką LTE Advanced (LTE-A) [1], zwiększającą znacząco wydajność i pojemność sieci komórkowej. Główną ideą techniki LTE-A jest budowa sieci heterogenicznych - Heterogenious Networks (HetNet), bazujących na klasycznych sieciach zbudowanych przez operatorów, które uzupełnione są stacjami bazowymi małej mocy. Budowanie sieci w ten sposób pozwala na odciążenie stacji bazowych tam, gdzie występuje największe skupienie użytkowników, umożliwiając znaczący wzrost pojemności sieci i jakości świadczonych usług. Dzięki niskim kosztom implementacji oraz niewielkim rozmiarom sta[...]

POMIARY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA PASMA NIELICENCJONOWANEGO W LTE DOI:10.15199/59.2017.8-9.93


  Dynamiczny rozwój systemów komórkowych oraz realizowanych za ich pośrednictwem usług, generuje coraz większe zapotrzebowanie na pojemność sieci. Poprawę wydajności radiowych sieci dostępowych w niewielkim już stopniu można uzyskać optymalizując wykorzystywane techniki transmisji i współdzielenia zasobów. Aby sprostać rosnącym wymaganiom przepustowości koniecznym jest rozszerzanie pasma radiowego o kolejne zakresy częstotliwości. Ze względu na niedostatek i wysokie koszty wykorzystania pasm licencjonowanych rozważa się uzupełnienie zasobów radiowych komercyjnych sieci komórkowych o zakresy nielicencjonowane. W ramach 3GPP rozwiązania te zostały włączone w zakres standaryzacji dla Release 12 i 13 pod nazwą LTE-U/LAA (LTE-Unlicensed/ License Assisted Access) [1]. Zakresy częstotliwości pasm ISM (Industrial, Scientific, Medical) były dotychczas wykorzystywane głównie przez lokalne sieci bezprzewodowe WiFi, przeważnie do zastosowań niekomercyjnych. Pojawiają się więc wątpliwości czy wykorzystanie pasm ISM na zbyt dużą skalę przez operatorów komórkowych, nie doprowadzi w efekcie do zmiany ich pierwotnego charakteru na stricte komercyjny. Ponadto, brak regulacji dostępu do tych wybranych zakresów częstotliwości sprawia, że charakter i wielkość interferencji są w nich mocno nieprzewidywalne, co uniemożliwia realizację usług o gwarantowanej jakości. Technika WiFi okazuje się mniej wydajna widmowo od LTE [2], a ze względu na istotę rywalizacyjnego (mechanizmy DCF i EDCA w WiFi) oraz rezerwacyjnego (scentralizowane zarządzanie pasmem przez eNodeB) dostępu do zasobów radiowych, w konfrontacji z LTE sieci WiFi przegrywają. Problem współistnienia tych systemów doczekał się licznych analiz literaturowych [3][4], powstały również praktyczne rozwiązania rozszerzające funkcjonalność algorytmów przydziału zasobów radiowych w stacjach bazowych LTE o techniki redukujące negatywny wpływ LTE na pracę bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN. W [...]

 Strona 1