Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof PACHOLSKI"

Transformation of deformed voltage signals in electronic voltage transducers

Czytaj za darmo! »

Electronic voltage transducers with magnetic flux compensation in magnetic core have been described in the paper. Laboratory research has been performed and usefulness of electronic transducers for measurement of deformed signals has been assessed based on bode and volttime characteristics. In the paper the model of electronic voltage transducer has been also taken into consideration what enable[...]

Identyfikacja układu funkcyjnego multimetrów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Większość produkowanych obecnie multimetrów z odczytem cyfrowym reklamowana jest przez producentów, jako przyrządy mierzące rzeczywistą wartość skuteczną napięcia i prądu przemiennego. Na obudowach takich przyrządów, oprócz oznaczenia typu, umieszczany jest napis TRUE RMS. W praktyce okazuje się,, że pomiar wartości skutecznej napięcia lub prądu przemiennego o przebiegu odkształconym za pomocą niektórych multimetrów nie daje wyniku poprawnego. Przyczyną tego jest rodzaj układu funkcyjnego zastosowanego w multimetrze. W referacie opisano sposób identyfikacji tego układu, bez użycia przyrządu wzorcowego. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających praktyczną przydatność opisanego sposobu identyfikacji. Abstract. The most of produced multimeters with digital reading is advertised by manufacturers, as instruments which measuring the real effective value of voltage and the alternating current. On casings of this attachments except sign of type is placed inscription “TRUE RMS". In practice, the measurement of effective value of voltage or alternating deformed current by using some multimeters it does not give the correct result. The reason of this inaccuracy is the kind of applied in multimeter the functional structure. In report was described the method of identification of this structure, without use of standardized instrument. The lecture contains also the results of laboratory studies and theoretical considerations which confirming the practical usefulness of described method of identification. (The identification of the functional system of digital multimeters). Słowa kluczowe: wartość skuteczna, multimetr cyfrowy Keywords: effective value, digital multimeter Wprowadzenie Produkowane obecnie multimetry są przyrządami z odczytem cyfrowym, w których wartość wielkości mierzonej wyznaczana jest za pomocą analogowego układu operacyjnego. Schemat blokowy multimetru przedstawia rys. 1 [1, 2]. [...]

Metrological parameters for determine the practicability of usage of electronic transducers for processing the deformed signals

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia magnetycznego w rdzeniu mogą być stosowane do przetwarzania, z określoną dokładnością, prądów odkształconych. Maksymalna częstotliwość harmonicznej przetwarzanego prądu jest uzależniona od pasma pracy uwarunkowanego właściwościami bloku elektronicznego przekładnika. Konieczne jest przy tym określenie parametrów metrologicznych decydujących o przydatności elektronicznych przekładników prądowych do przetwarzania sygnałów odkształconych. (Parametry metrologiczne decydujące o przydatności przekładników elektronicznych, do przetwarzania sygnałów odkształconych). Abstract. Electronics transducers may be used for processing, with fixed accuracy, of deformed currents. Nevertheless, the frequency of the maximum harmonics of this signals, should belong to the processing band of the electronic block of the transducer. Qualification of metrological parameters which determine the practicability of usage of electronic transducers for processing the deformed signals is important due to incensement of its accuracy. Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, parametry metrologiczne, pasmo pracy, sygnały odkształcone. Keywords: electronic transducers, metrological parameters, frequency band, deformed signals. Introduction Producers of electronic transducers to characterizing the metrological properties of these circuits, for the measurement of deformed signals, uses time-parameters: 1. the admissible buildup speed di1/dt of the primary current, 2. the border-frequency fg (fig.1), which is characterizing the bandwidth of the transformati[...]

Dobór układów skalowania i przetwarzania analogowocyfrowego miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przeanalizowano pracę układów odpowiedzialnych za skalowanie wejściowego sygnału napięcia sieciowego oraz jego przetwarzanie do postaci cyfrowej. Analizę wykonano uwzględniając zalecane przez normy częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się wahań napięcia i migotania światła na skutek występowania wyższych harmonicznych i interharmonicznych napięcia w sieci energetycznej. Abstract. In this paper functioning of scaling and analog to digital conversion systems have been analyzed. The analysis has been done taking into consideration the frequency band given in the standard and the influence of harmonics and interharmonics of network voltage on appearing voltage fluctuations and flicker. (A selection of scaling and analog to digital conversion systems of a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, wskaźnik Pst, migotanie światła Keywords: flickermeter, Pst indicator, flicker Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywanym do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Zasada działania miernika bazuje na metodzie pomiarowej, w której wahania napięcia ocenia się na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Podstawową miarą jest statystyczny wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst. Normy [1, 2] opisują jedynie konstrukcję analogowego miernika co daje producentom możliwość stosowania różnych rozwiązań technicznych przy budowie cyfrowej wersji tego urządzenia. Konsekwencją tego jest brak zgodności wyników otrzymywanych za pomocą mierników różnych producentów [3, 4]. Jedną z przyczyn tego problemu może być niewłaściwy dobór parametrów wstępnego kondycjonowania i przetwarzani analogowo-cyfrowego wejściowego sygnału napięciowego. Na ich wybór szczególny wpływ ma częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika, które powinno uwzględniać nie tylko częstotliwość napięcia [...]

Stanowisko do testowania mierników migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzystano generator wirtualny funkcjonujący w środowisku LabView. Generator ten wytwarza wszystkie sygnały zalecane w odpowiednich normach niezbędne do testowania mierników migotania światła. Abstract. In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards. (A measuring set for testing of flickermeters). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, jakość energii elektrycznej, przyrząd wirtualny Keywords: flickermeter, virtual instrument. Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest używany do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Za pomocą przyrządu ocenić można poziom wahań napięcia występujących w sieci energetycznej na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Tor pomiarowy miernika zawiera zestaw filtrów modelujących zachowanie się układu oko ludzkie - mózg pod wpływem powtarzających się zmian intensywności świecenia żarowego źródła światła. Miarą wahań są statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Do testowania i kalibracji miernika migotania światła wykorzystuje się zestaw sygnałów napięciowych o częstotliwości 50 Hz zmodulowanych amplitudowo sygnałami sinusoidalnymi i prostokątnymi o niskich częstotliwościach i niewielkich współczynnikach głębokości modulacji [1, 2]. Sygnały te symulują okresowe wahania napięcia powodujące migotanie światła o częstotliwościach postrz[...]

Dobór przetwornika napięcia dla miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech różnych przetworników napięci do skalowania sygnału pomiarowego w mirniku migotania światła. Zamieszczono wyniki pomiarów oraz uzyskane błędy. Do testów użyto komputerowy system pomiarowy zbudowany w środowisku LabView, który realizuje funkcje generatora oraz miernika migotania światła. Abstract. In this paper the use of four different voltage transducers for scaling the measuring signal in the flickermeter have been analyzed. The obtained results and errors have been described. The tests were done with a computer measurement system, which was built using LabView. The system realizes functions of the generator and the flickermeter. (A selection of a voltage transducer for a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, przetwornik napięcia Keywords: flickermeter, voltage transducer Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywany do oceny poziomu wahań napięcia w sieci energetycznej. Pomiar odbywa się metodą pośrednią poprzez oszacowanie poziomu irytacji człowieka wywołanej migotaniem źródła światła, które pojawia się jeżeli w sieci występują wahania napięcia. Miarą są dwa statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Szczegółowy opis cyfrowego miernika z modyfikacjami wprowadzonymi przez Autorów jest zamieszczony w pracach [7, 8, 9]. Sygnałem pomiarowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci energetycznej, które w układach wejściowych zostaje zmniejszone i dopasowane do zakresu przetwornika analogowo-cyfrowego (rys. 1). Rys. 1. Schemat blokowy miernika migotania światła. Układ skalowania napięcia jest istotnym elementem miernika, którego dokładność znacząco rzutuje na dokładność całego przyrządu pomiarowego. Ze względu na możliwość pojawienia się migotania światła na skutek występowania w napięciu zasilania składowych harmonicznych i interharmonicznych [11, 12], element skalujący powinien[...]

Błąd płaszczyzny sterownika rozmytego w inteligentnym układzie automatycznej kontroli wzmocnienia DOI:10.15199/48.2018.09.16

Czytaj za darmo! »

Wejściowe obwody nowoczesnych układów scalonych służące do: pomiaru prądu, napięcia, mocy oraz energii elektrycznej zbudowane są z układów wzmacniaczy operacyjnych pracujących w strukturze równoległej połączone z przetwornikiem analogowo-cyfrowym wysyłającym dane pomiarowe do systemu mikroprocesorowego. Przetwornik wielkości mierzonej (prądu lub napięcia) podłączony jest bezpośrednio do zacisków wejściowych ww. wzmacniacza. Głównym zadaniem tego przetwornika jest obniżenie wartości mierzonej do zakresu wejściowego przetwornika A/C wraz z zapewnieniem izolacji galwanicznej pomiędzy badanym sygnałem po stronie obciążenia, a systemem zbierania danych (mikrokontroler) [1]. Tego typu obwód (zwany dalej - klasycznym) pozwala na dokładny pomiar wielkości mierzonej (prądu lub napięcia), której wartość szczytowa nie zmienia się w sposób dynamiczny w całym zakresie przetwarzania wejściowego układu A/C. Wzmacniacze pracujące w torach wejściowych systemu pomiarowego o dobranym stałowartościowym wzmocnieniu lub cyfrowo zmiennym (układy PGA) w czasie pomiaru sygnałów dynamicznie zmiennych np. takich jak prądy wejściowe trójfazowych napędowych falowników typu DC/AC są nieprzydatne ze względu na pojawiający się duży błąd pomiarowy [2]. Autorzy artykułu zaprojektowali obwód automatycznej kontroli wzmocnienia wykorzystujący sterownik rozmyty pozwalający na polepszenie właściwości metrologicznych systemu pomiarowego. Zadaniem sterownika rozmytego jest wygenerowanie takiej stałej przetwarzania, która zapewnia wzmocnienia dynamicznie zmiennego sygnału mierzonego tak, aby osiągnął górną granicę napięcia referencyjnego przetwornika A/C pracującego na wejściu toru pomiarowego. Na podstawie doświadczenia autorów w dziedzinie sterowania rozmytego w artykule przedstawiono możliwość sposobu minimalizacji błędu płaszczyzny odwzorowującej pracę sterownika rozmytego. Zasadę działanie inteligentnego układu wyznaczania stałej przetwarzania przedstawiono[...]

Metoda wyznaczania częstotliwości granicznej pasma pracy przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnikiem halla są charakteryzowane przez szerokość pasma przetwarzania sygnałów sinusoidalnych. Brak jest jednak metody wyznaczania użytecznego pasma przetwarzania dla sygnałów odkształconych. Referat opisuje sposób analitycznego wyznaczania częstotliwościowego pasma pracy przekładnika elektronicznego oraz metodę identyfikacji niezbędnych do tego parametrów obwodu wtórnego przekładnika. Abstract. Current transducers produced with closed loop of negative feedback and Hall sensor, are characterized by the wide bandwidth of the sinusoidal signal processing. However, the causes of the bandwidth limitation in the processing of the deformed signals are not explained. The explanation of this phenomena is the first of problem of the paper. The author presents also the analysis-method of calculating the frequency band of work of electronic transducer and method of identifications necessary parameters the secondary circuit of transducers. (Method of calculating the border frequency of bandwidth the electronic current transducers). Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, obwód kompensacyjny, sygnał testowy Keywords: electronic transducer, compensating circuit, testing signal Wprowadzenie Prezentowany w opracowaniach literaturowych [1] sposób charakteryzowania właściwości dynamicznych sugeruje, że przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia w rdzeniu rys.1, mogą przetwarzać szybkozmienne odkształcone sygnały prądowe. W rzeczywistości częstotliwościowe pasmo pracy przekładników elektronicznych przetwarzających prądy przemienne ogranicza się do częstotliwości kilku kiloherców. Rys. 1. Przekładnik z zamkniętą pętlą sprzężenia (C/L) - zasada działania Wyniki analizy zasady działania wykazały, że przekładniki wspomagane elektronicznie mogą być stosowane do przetwarzania z określoną dokładnością szybkozmiennych prądowych sygnałów odkształconych, których maksymalna czę[...]

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

Czytaj za darmo! »

Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm ludzki może być określany m.in. poprzez obserwacje obrazu krwinek płytkowych. Badania takie z udziałem autorów realizowane były dotąd przy zastosowaniu kosztownej aparatury stacjonarnej. W artykule zaprezentowano koncepcję mikroukładu pomiarowego, którego podzespoły elektromechaniczne z materiałów ceramicznych wytworzone będą z wykorzystaniem technologii laserowej. Przedstawiono wyniki mikroobróbki elementów z ceramiki alundowej nanosekundowymi impulsami lasera światłowodowego. Abstract. The influence of electromagnetic field on human body can be determined among other by observations of platelets picture. Investigations, also with the authors participation, were performed so far using expensive stationary equipment. New idea of measurement microsystem which electromechanical elements of ceramic will be produced using laser technology is presented in the paper. Micromachining results of alumina ceramic parts obtained by nanosecond pulses of fiber laser are shown. (The influence assessment of electromagnetic field on human body). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wolne rodniki, chemiluminescencja, mikroobróbka laserowa, ceramika. Keywords: electromagnetic field, free radicals, chemiluminescence, laser microprocessing, ceramics Wstęp Organizm człowieka oraz organizmy zwierzęce w toku ewolucji wykształciły szereg wewnątrz ustrojowych mechanizmów adaptacyjnych pozwalających na dostosowanie się, do zmieniających się warunków otoczenia. Przekroczenie granic adaptacyjnych ustroju może powodować zakłócenie fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych doprowadzając do poważnych schorzeń. [1, 2, 3] Jednym z czynników wpływających negatywnie na funkcjonowanie organizmów żywych, a w szczególności na organizm człowieka, jest pole elektromagnetyczne (PEM) generowane przez różnego rodzaju urządzenia wykorzystywane w warunkach przemysłowych, w medycynie oraz w życiu codziennym [1, 7, 9]. Najbar[...]

Ocena wpływu promieniowania elektromagnetycznego monitorów ekranowych LCD na krwinki płytkowe człowieka

Czytaj za darmo! »

Skutki negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka są w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez monitory LCD na proces peroksydacji błon lipidowych krwinek płytkowych. Abstract. Effect of negative electromagnetic radiation on human body is the aim a numerous of studies. The paper presents result in vitro studies of assessing the effect of electromagnetic radiation generated by a display screens on blood platelets lipid peroxidation. (Assessing the effect of electromagnetic radiation generated by a display screens on the human blood platelets.) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, dialdehyd melonowy, paroksydacja lipidów, monitory Keywords: electromagnetic radiation, malondialdehyde, lipid perovidation, monitors 1. Wstęp Monitory ekranowe wykorzystywane są do prezentacji informacji w postaci graficznej lub tekstowej oraz kontroli wzrokowej informacji wprowadzanych przez użytkownika w czasie pracy z komputerem lub innymi urządzeniami cyfrowymi np. sterownikami PLC. Dotychczas stosowane były monitory z lampą kineskopową CRT (Cathode Ray Tube) - kolorowe lub monochromatyczne. Obecnie monitory CRT zastąpiły monitory z ekranami ciekłokrystalicznymi LCD (Liquid Crystal Display) stanowiącymi integralną część komputerów przenośnych. Badania autorów wykazały, że monitory z ekranami ciekłokrystalicznymi wytwarzają elektromagnetyczne pola niesinusoidalne, z dominującą składową elektryczną o częstotliwości rzędu 1kHz..i natężeniu tej składowej o wartości 150 V/m w odległości 30 cm od ekranu monitora i 220 V/m w odległości 15 cm od tego monitora. Dopuszczalny i nie zagrażający człowiekowi poziom natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości od 0.001 do 0.1 MHz nie powinien przekraczać wartości 100[...]

 Strona 1  Następna strona »