Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam SZCZEŚNIAK"

Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną metodę i mikroprocesorowy układ interpolacji sygnałów przetwornika z wyróżnianiem kierunku jego ruchu, (sprzęgniętego z obiektem), który umożliwia zwiększenie dokładności optoelektronicznego przetwornika położenia. Omówiono przebiegi czasowe sygnałów w optoelektronicznym przetworniku położenia oraz metodę ich wytwarzania. Przedstawiono wyniki badań mikroprocesorowego interpolatora sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Abstract. This is an article is a presentation of a designed method and microcontroller system of interpolation of transducer signals which involves distinguishing its direction, (coupled with an object). This provides for optoelectronic position transducer to be more accurate. Time charts of signals of optoelectronic [...]

Mikroprocesorowy symulator sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia.

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono, opracowaną metodę i mikroprocesorowy układ symulacji sygnałów przetwornika z wyróżnianiem kierunku jego ruchu. Opracowany symulator sygnałów sinusa i cosinusa optoelektronicznego przetwornika położenia z zadawaną ilością okresów umożliwia przebadanie interpolatora pracującego w oparciu o metodę dwukrotnego i czterokrotnego zwielokrotnienia i określenie dokładności przetwarzania. Zdolność rozdzielcza symulatora została ustawiona tak, aby symulował on najmniejsze przesuniecie równe ćwiartce okresu liniału pomiarowego. Przedstawiono wyniki badań mikroprocesorowego symulatora sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Abstract. This article is a presentation of a designed method and microcontroller system of simulation of transducer signal[...]

A method of charge accumulation in the logarithmic analog-todigital converter with a successive approximation

Czytaj za darmo! »

This article is a presentation of the method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation (LADC). Also the results of measurements of this converter were presented. For the chosen parameters of the converter a simulation was carried out. Influence of LADC parameters for increasing accuracy and speed of conversion were given. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę gromadzenia ładunku w logarytmicznym analogowo-cyfrowym przetworniku (LACP) z sukcesywną aproksymacją oraz wyniki badań tego przetwornika. Dla wybranych parametrów układu przetwornika przeprowadzono jego symulację. Podano wpływ parametrów LACP na zwiększenie dokładności jak i szybkości omawianego przetwornika. (Metoda gromadzenia ładunku w logarytmicznym przetworniku analogowo-cyfrowym z sukcesywną aproksymacją). Keywords. analog-digital converter, logarithm, approximation, division of charge, simulation, accuracy Słowa kluczowe. analogowo-cyfrowy przetwornik, logarytm, aproksymacja, podział ładuneku, symulacja, dokładność Introduction Fast development of monitoring computer systems and digital signals of information processing favoured an appearance of a considerable number of various analog-todigital converters (ADCs) which are an important element in assuring linking between digital signals and systems with real objects. It should be emphasized that information of object condition is mostly (over 90%) in analog form. Particular attention is given to ADC with logarithmic characteristic of conversion. Using a logarithm allows an effective solution of such important tasks as compression of a dynamic range of output signals, assuring a constant value of relative error of conversion, linearization of conversion characteristics and a significant increase of efficiency of digital processors. In logarithmic arithmetic, operations of multiplication, division or raising to a power come down to operations of adding, s[...]

Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits

Czytaj za darmo! »

This article is a presentation of a designed method using logic and flip-flop circuits which process signals from optoelectronic transducers. This enables a way to distinguish the direction and motion of optoelectronic transducers. More over method allows an increase of the accuracy of the optoelectronic transducer glass scale. Simulation of the method was carried out in Matlab-Simulink software. Verification of this method has been proven by a real device. Results from simulation research and a real system are enclosed. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą, na podstawie funkcji logicznych sygnałów optoelektronicznego przetwornika i impulsów ruchu wygenerowanych w układach przerzutnikowych, rozróżnienie kierunku ruchu i dwukrotne lub czterokrotne zwiększenie dokładności liniału pomiarowego inkrementalnego przetwornika położenia. Symulację metody przeprowadzono przy wykorzystaniu pakiety Matlab - Simulink. Weryfikację metody przeprowadzono na rzeczywistym układzie. Zamieszczono również wyniki z symulacji i badań tego układu. (Sygnały przetwornika optoelektronicznego przetwarzane w układach przerzutnikowych) Keywords. construction and rule of operation of photoelectric transducers, motion direction discrimination, increasing accuracy of the optoelectronic transducer, distinguishing motion direction. Słowa kluczowe. zasada działania i budowa optoelektronicznych przetworników, zwiększenie dokładności przetwornika optoelektronicznego, wyróżnienie kierunku ruchu, mikroprocesorowy symulator sygnałów przetwornika położenia. Introduction Presently the most[...]

An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer


  Presently the most popular are optoelectronic position transducers which consist of a disc (or strip used for linear shift measurements) which has on its circumference a sequence of transparent and non-transparent fields. They respectively let in or absorb the light. Optoelectronic transducers dedicated for length measurement are equipped with a glass scale. Its length is equal to the length of the measured position. In the case of measuring the angle, optoelectronic transducers are equipped with rotating discs [1, 2]. The glass scale models a beam of light which drops on the photoelement in such a way that the appropriate number of impulses appears at its end. These are proportional to the linear or angular movement. In the measurement of the position there is great importance in the assurance of accurate and precise measurements. Decreasing the interval of shift quantization of an object can be achieved by using more precise methods of building optoelectronic transducers (its glass scale) or by applying appropriate methods of signal processing which is technologically mu[...]

Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (LADC) z uwzględnieniem prądów upływu. We wprowadzeniu została przedstawiona budowa oraz zasada działania LADC. W celu przeprowadzenia analizy matematycznej LADC z uwzględnieniem prądów upływu sporządzono ogólny schemat przetwornika oraz schematy zastępcze dla poszczególnych faz jego pracy. Obliczono prądy upływu dla poszczególnych faz pracy przetwornika oraz zaprezentowano bezwzględny błąd napięcia na kondensatorze akumulującym pochodzący od prądów upływu. Abstract. This article is a presentation of the analysis of logarithmic analog to digital converter (LADC) taking into account leakage currents. In the introduction, LADC construction and principle of operation were described. In order to conduct mathematical analysis which takes into account leakage currents, general converter diagram and equivalent diagrams for individual phases of the converter’s work were drawn up. Leakage currents for particular work phases of the converter were calculated. Absolute error of voltage on accumulative capacitor coming from leaking currents was presented. (The Analysis of leakage currents of logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation) Słowa kluczowe: przetwornik analogowo-cyfrowy, logarytm, sukcesywna aproksymacja, dokładność, prądy upływu Keywords: analog-to-digital converter, logarithm, successive approximation, accuracy, leakage currents Wprowadzenie Szybki rozwój komputerowych systemów monitorujących i cyfrowych systemów obróbki informacji sprzyjały pojawieniu się znacznej liczby różnych przetworników analogowo-cyfrowych (ADC). Przetworniki te są ważnym ogniwem, zapewniającym powiązanie cyfrowych systemów z rzeczywistymi obiektami. Należy podkreślić, że informacja o stanie obiektów w zdecydowanej większości (ponad 90%) jest w postaci analogowej. Szczególną uwagę przywiązuje się do ADC z logarytmiczną chara[...]

Zastosowanie pamięci stałej do przetwarzania sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia DOI:10.12915/pe.2014.07.016

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem związany z przetwarzaniem sygnałów optoelektronicznego przetwornika w oparciu o metodę programowalną z zastosowaniem pamięci stałej. W metodzie tej, dwa analogowe sygnały sinusoidalne optoelektronicznego przetwornika położenia podawane są na wejścia przetworników analogowo-cyfrowych i zamieniane na cyfrowe N-bitowe sygnały. Sygnały te wykorzystuje się do adresowania pamięci, w której wartości zawarte w komórkach w sposób bezpośredni dają informację o zmianie wartości sinusoidalnie zmiennych sygnałów przetwornika, co jest jednoznaczne ze zmianą położenia optoelektronicznego przetwornika. Następnie wytwarza się sygnał przyrostu i kierunku przemieszczenia optoelektronicznego przetwornika położenia. Na bazie przyrostu przemieszczenia w układzie licznika śledzącego otrzymuje się dwa przebiegi prostokątne przesunięte względem siebie o 1/4 okresu o częstotliwości dwa razy mniejszej od częstotliwości sygnału położenia. Abstract. This article presents problem connected with converting signals of an optoelectronic transducer based on programmable method with usage of read-only memory. In this method two analogue sinusoidal signals of an optoelectronic position transducer are feed on inputs of analog-todigital converters and then they are converted to N-bit digital signals. These signals are used for addressing memory, the values of which are contained in cells and in direct way give information about the change of values of sinusoidal signals of the converter. This is tantamount to position change of the optoelectronic transducer. Then signal of increment and direction displacement of the position optoelectronic transducer is created. On the basis of displacement increment in the system of tracking counter two square signals shifted one from another of ¼ period and frequency two times smaller from frequency of position signal are obtained. (Application of read-only memory to conversion of signals of optoelectron[...]

 Strona 1