Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ K."

Nowe lekkie materiały konstrukcyjne

Czytaj za darmo! »

New materials were described, developed in cooperation with Daimler-Chrysler (Ulm), Johnson Controls (Grefrath), and Engel Co. (Schwertberg, Austria), viz., monocomposite layered materials based on PP, natural fiber-reinforced composites, foamed sheet-molding-compounds, and microfoams. Aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i wygodę pasażerów trzeba w każdym nowym modelu samochodu umieszczać now[...]

Akustyka wnętrz


  Akustyka wnętrz, podobnie zresztą jak akustyka budowlana, jest nierozerwalnie związana z projektem architektoniczno- budowlanym obiektu. Wszelkie zaproponowane przez konsultanta akustycznego rozwiązania muszą zostać zaakceptowane przez architekta i umieszczone w jego własnym projekcie. W artykule zaprezentowałem najważniejsze relacje pomiędzy architekturą a akustyką z przykładami wybranych projektów i realizacji, w których uczestniczyłem jako projektant akustyki. Omówienie tych relacji wydaje się istotne również z tego powodu, że im na wcześniejszym etapie projektowania rozpocznie się współpraca architekta i akustyka, tym większa jest szansa na bezkolizyjne połączenie architektonicznej formy i akustycznej funkcji. Większość pomieszczeń występujących w projektowanych obiektach można podzielić, wg ich akustycznej funkcji, na cztery podstawowe grupy: 1) pomieszczenia przeznaczone do tworzenia lub odbiorumuzyki (bez nagłośnienia); 2) pomieszczenia przeznaczone do odbioru prezentacji słownych (bez nagłośnienia); 3) pomieszczenia z grup 1) i 2) wykorzystujące do transmisji słowa lub dźwięku wyłącznie system nagłośnienia; 4) pomieszczenia do pracy, przebywania lub odpoczynku ludzi. Każda z wymienionych grup pomieszczeń wymaga nieznacznie innego podejścia ze strony projektanta. Różny jest stopień trudności przy implementacji rozwiązań akustycznych w projekcie architektonicznym i różna skala koniecznej ingerencji w kształt, rozwiązania przestrzenne oraz materiałowo-konstrukcyjne projektu architektonicznego z uwagi na wymagania akustyczne. Pomieszczenia do tworzenia lub odbioru muzyki (grupa 1) Do tej grupy pomieszczeń zaliczyć należy przede wszystkim sale koncertowe, ale i inne,mniejsze pomieszczenia występujące najczęściej w szkołach i akademiach muzycznych, takie jak sale kameralne, sale prób orkiestry i chóru, sale ćwiczeń indywidualnych. Przy projektowaniu pomieszczeń z tej grupy konieczna jest zwykle bardzo[...]

Zagadnienia akustyczne w projektach budynków użyteczności publicznej DOI:10.15199/33.2015.08.02


  Wartykule przedstawiono zagadnienia dotyczące akustyki: budowlanej, środowiska iwnętrz na przykładzie kilkuwybranych projektów, któremiałemprzyjemność konsultowaniawzakresie akustycznym, m.in. właśnie ukończonego budynku MiędzynarodowegoCentrumKongresowegowKatowicach (autorstwa JEMS Architekci). Omówiono zakres i rodzaje projektów akustycznych, które powinny zostać wykonane w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w projektowanych budynkach. Ponadto na przykładach przedstawiono poprawne rozwiązania akustyczne i skutki pominięcia aspektówakustycznych podczas projektowania. Słowa kluczowe: akustyka wnętrz, akustyka budowlana, izolacyjność akustyczna, czas pogłosu. Abstract. Paper discusses building, environmental and room acoustics based on several examples, where author was the acoustical consultant, ie. International Congress Centre in Katowice (architect: JEMSArchitekci,Warsaw). Types and scope of acoustical designs required to achieve acoustical comfort was described. Correct and incorrect examples of building design on acoustics were also shown. Keywords: roomacoustics, building acoustics, sound insulation, reverberation time.Celem akustyki w budynkach jest zapewnienie komfortowych warunków akustycznych, dostosowanych do funkcji pomieszczeń oraz sposobów ich wykorzystania przez użytkowników. Akustyka architektoniczna, podobnie jak akustyka budowlana, jest nierozerwalnie związana z projektem architektonicznym obiektu. Konsultant akustyczny nie jest jednak samodzielnym projektantem, a przynajmniej bywa nim bardzo rzadko, dlatego też współpraca i zrozumienie pomiędzy architektem a konsultantem akustycznym są kluczowe do uzyskania odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego. Jednym z powodów opracowania, wramachKomitetuTechnicznego nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej, którego jestem członkiem, czwartej części PN-B-02151 [4] dotyczącej akustyki wnętrz, było uczulenie projektantów na istnienie takich [...]

Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej DOI:10.15199/33.2016.08.10


  Artykuł omawia główne wymagania normy PN-B-02151-4:2015 w kontekście projektowania pomieszczeń do komunikacji słownej. Opisano zależności pomiędzy kubaturą pomieszczenia, czasem pogłosu, poziomem tła akustycznego i wartością wskaźnika transmisji mowy STI.Wartykule opisano wyniki pomiarów w dwóch krakowskich klasach szkolnych. Słowa kluczowe: zrozumiałość mowy, STI, czas pogłosu, tło akustyczne.Wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (WT), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawarte są ogólne wymagania dotyczące akustyki. Do projektowanie pomieszczeń odnoszą się głównie dwa, zapisane w art. 323 w pkt 2, lit. 4 oraz art. 262 w pkt 5, lit. 4. Na podstawie m.in. tych dwóch wymagań w 2010 r. Komitet Techniczny nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej przy PKN, rozpoczął opracowanie normy określającej szczegółowewymagania dotyczące projektowania pomieszczeń. Efektem jest wydanaw2015 r.PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań [4]. Norma dotyczy wybranych grup pomieszczeń w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej i powinna być stosowana przy ich projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji oraz przebudowie. Wnormie [4] oddzielne wymagania zostały zdefiniowane w przypadku pomieszczeń, w których celem nadrzędnym jest: - zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy; - ograniczenie hałasu pogłosowego. W pierwszej grupie (Tablica 1 w normie [4]) znajdują się pomieszczenia przeznaczone do komunikacji słownej, i to głównie gdy jest znaczna odległośćmiędzymówcą a słuchaczem: sale i pracownie szkolne, salewykładowe (wtymaudytoryjne), sale konferencyjne, sale rozpraw sądowych i inne pomieszczenia o podobnej funkcji.Wprzypadku tych pomieszczeń określone zostały dwa rodzaje wymagań, które powinny być spełnion[...]

Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki DOI:10.15199/33.2017.08.40


  Wostatnich kilku latach na polskim rynku budowlanym pojawiło się kilka istotnych nowych normdotyczących akustyki architektonicznej oraz uaktualnień norm już istniejących. Jednocześnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją Rozporządzeniawsprawiewarunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym niektóre nowe normy zostaną powołane jako obligatoryjne. Nowe normy PN-EN ISO dotyczące pomiarów izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych W ramach prac komitetu technicznego ISOTC43 Building Acoustics przygotowane zostały trzy nowe normy dotyczące pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej przegród: ■ PN-EN ISO 16283 Część 1: Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych [10]; ■ PN-EN ISO 16283 Część 2: Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych [11]; ■ PN-EN ISO 16283 Część 3: Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych [12]. Normy serii 16283 zastępują odpowiadające im zakresem normy serii 140 [13 ÷ 16]. W tabeli 1 pokazano, która norma zastępuje którą. W sposobach pomiarów opisanych w normach serii ISO 16283 nie nastąpiły istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych norm serii ISO 140, choć wiele aspektów doprecyzowano.Wnormach serii 16283 jest np. dodatkowa procedurawymagana do oceny izolacyjności w przypadku niskich częstotliwości (50, 63 i 80 Hz) w małych pomieszczeniach (mniejszych niż 25 m3). Procedura ta w pewnym stopniu niweluje wpływ dużych różnic przestrzennychwpomiarach poziomu ciśnienia akustycznego w małych pomieszczeniach, przez wykorzystanie dodatkowych pomiarów przeprowadzanych w narożach. Z istotnych nowości pojawiły się dokładne opisy sposobu pomiaru przy użyciu ruchomegomikrofonu, ale trzymanego w ręce i poruszanego przez operatora po ściśle zdefiniowanej krzywej (tzw. Manually scanned microphone).Wprowadzono również nowe źródła pomiarowe, np. ciężka silikonowa kula (tzw. rubber ball) do pomiarów maksymalnego poziomu dźwięk[...]

Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz - PN-B-02151-4:2015-06 DOI:10.15199/33.2017.08.43


  Proces legislacyjny aktualizacjiRozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] powoli zmierza ku końcowi, o czym świadczy lektura stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji [7]. Obecnie projekt rozporządzenia jest już na etapie notyfikacji. Wramach konsultacji publicznych wiele instytucji i ekspertówzgłosiło potrzebę wpisania do treści rozporządzenia niedawno uchwalonej PN-B-02151-4:2015-06 [4], która m.in. odnosi się do wymagań zapisanych w § 323 wymienionego rozporządzenia dotyczących ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przychyliło się do tej prośby i norma ta została wpisana w projekt rozporządzenia do Załącznika nr 1 jako norma do obowiązkowego stosowania.Wartykule w skrótowej formie przedstawiono najważniejsze założenia wymienionej normy oraz wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z jej zapisami.Artykuł jest rozwinięciem publikacji [2] zamieszczonejw"Materiałach Budowlanych" w 8/2016 r. Norma PN-B-02151-4 Do 2009 r. w Polsce nie było wymagań dotyczących akustyki wnętrza projektowanych pomieszczeń.Wkrajach europejskich tego rodzaju regulacje są od co najmniej dziesięciu lat. Przeprowadzona w Polsce kilka lat temu nowelizacjaWarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 12marca 2009 r.) wprowadziła konieczność ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (§ 323 pkt 4). Na tej podstawie w 2010 r. pod egidą Instytutu Techniki Budowlanej oraz przewodnictwem prof. Barbary Szudrowicz rozpoczęły się prace nad opracowaniemnowej normy, opisującej wymagania dotyczące akustyki wnętrz. Prace zakończono na przełomie 2014 i 2015 r., a gotową normę opublikowano w czerwcu 2015 r. jako 4 arkusz normy PN-B-02151. Cel i zakres normy.Wprowadzenie normy regulującej kwestie akustyki pomieszczeńma na celu: zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach przez ograniczenie hałasu pogłos[...]

Modernizacja akustyczna szkoły podstawowej w Warszawie DOI:


  Wartykule przedstawiono projekt oraz efektymodernizacji akustycznej Szkoły Podstawowej nr 340 zlokalizowanej w Warszawie, na Ursynowie. Omówiono cztery typy modernizowanych pomieszczeń: klasy szkolne; świetlice; korytarze oraz salę gimnastyczną. Pomiary akustyczne, wykonane przez archAKUSTIK - Generalnego Projektanta modernizacji akustycznej szkoły - przed rozpoczęciem prac projektowych, wskazały na długi czas pogłosu, wysoki poziom hałasu oraz małą zrozumiałość mowy we wszystkich pomieszczeniach szkoły, co potwierdziło tylko skargi nauczycieli, rodziców i uczniów na jakość akustyczną budynku wybudowanego w 2012 r. Z uwagi na ograniczenia w przewidzianym budżecie oraz wysokość większości modernizowanych pomieszczeń, w projekcie architektoniczno-budowlanymi akustycznymskupiono się naminimalizacji grubości i powierzchni nowo wprowadzanychmateriałów dźwiękochłonnych, przy założeniu spełnienia wymagań normy PN-B 02151-4:2015-06 [9] w zakresie czasu pogłosu (RT ≤ 0,6 s) i zrozumiałości mowy (STI ≥ 0,6). W artykule pokazano też, jak wykorzystano wyniki pomiarów akustycznych do właściwej kalibracji komputerowych modeli obliczeniowych stworzonych na potrzeby projektu, a także zaprezentowano wyniki pomiarów powykonawczych oraz subiektywne oceny użytkowników zmodernizowanych pomieszczeń szkoły. Wskazano też na niektóre aspekty projektu, w tym możliwość użycia materiałów dźwiękochłonnych wyłącznie na ścianach sali gimnastycznej; negatywne efekty równoległości malowanych ścian wytłumionych akustycznie korytarzy powodujące echo trzepoczące; wpływ małej grubości materiału dźwiękochłonnego na jego parametry w przypadku niskich częstotliwości; detale wykonawcze i sposoby montażu. Cel projektu W lipcu 2012 r. zakończono budowę nowego zespołu Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego w Warszawie. Budynek o powierzchni użytkowej 8200 m2 pomieścił 29 klas szkolnych, 4 sale nauczania początkowego, 4 sale[...]

 Strona 1  Następna strona »