Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Maciejewski"

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne


  Przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej wybranych emulsji azotanu(V) amonu oraz wpływu czynników potęgujących ich egzotermiczny rozkład. Zbadano wpływ jonów chlorkowych, stali kwasoodpornej, tytanu, stopu aluminium przeznaczonego do budowy zbiorników transportowych na materiały niebezpieczne klasy 5.1 (ADR/RID). W badaniach zastosowano kalorymetr produkcji francuskiej Setaram C80D typu heat flow. Badania kalorymetryczne przeprowadzono w naczyniach ciśnieniowych metodą dynamiczną (skaningową) oraz metodą izotermiczną w warunkach izochorycznych. Wyznaczono efekty cieplne, które mogą poaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, * , Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 1. Calorimetric study Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwer[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**)


  Wyznaczono numerycznie stałe kinetyczne procesu rozkładu termicznego emulsji azotanu( V) amonu, posługując się efektami cieplnymi uzyskanymi techniką kalorymetryczną. Metodą symulacji komputerowej oszacowano ryzyko wybuchu cieplnego reagującego układu w czasie produkcji, magazynowania i transportu emulsji azotanu(V) amonu. aKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, *, Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**) A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 2. Kinetics of thermal decomposition process, estimating the risk of thermal explosion***) Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność chemia środowiska). W 2005 r. uzyskał stopień doktora w Politechnice Wrocławskiej. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwo[...]

Management of small battery and portable accumulator waste. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi


  A review with 41 refs. Current state and trends were presented. Przedstawiono obecny stan gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi (przenośnymi) w Kraju. Dokonano przeglądu technologii recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych stosowanych w istniejących instalacjach przemysłowych na świecie oraz dokonano przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych z zakresu odzysku metali zawartych w małogabarytowych ogniwach galwanicznych. Wykazano, że pomimo dostępności licznych technologii recyklingu zużytych przenośnych ogniw galwanicznych, prawidłowa gospodarka wymaga przede wszystkim zmiany postawy społeczeństwa w podejściu do tego problemu, zwłaszcza w podejściu do selektywnej zbiórki. Ciągłe doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii powoduje wzrost ingerencji człowieka w środowisko naturalne i stwarza coraz poważniejsze zagrożenia ekologiczne1, 2) związane z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów wszelkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, a odpady, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie można uniknąć powinny być poddawane recyklingowi, podobnie jak zużyte wyroby. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga szczególnej uwagi, z jednej strony ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi, a z drugiej są cennym surowcem wielu metali, w obliczu wyczerpujących się zasobów złóż naturalnych. Zanieczyszczenie środowiska oraz samowystarczalność surowcowa są istotnymi czynnikami oddziaływań, które uniemożliwiają lub utrudniają funkcjonowanie lub rozwój społecznogospodarczy i mogą być rozważane jako elementy bezpieczeństwa powszechnego2-5). Obecnie w Polsce gospodarka zużytymi wielkogabarytowymi [...]

Recovery of K, Na, Mn and Zn from spent batteries by leaching with water Ługowanie wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego DOI:10.15199/62.2015.5.8


  Spent small batteries were disintegrated and leached at 25-65°C for 120 min with aq. soln. of H2SO4 to recover K, Na, Mn and Zn. The degree of Zn recovery was very low (0.42% at 25°C). No recovery of Mn was achieved. The degrees of K and Na recovery were 92% and 96%, resp., after 120 min independently on the temp. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ługowania wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadu bateryjnego. Badano zależność stopnia wyługowania metali od temperatury (25 i 65°C) oraz czasu ługowania (3, 5, 60 i 120 min). Obecnie do przeróbki zużytych baterii stosuje się technologie oparte na metodach separacyjnych (mechanicznych), hydrometalurgicznych oraz pirometalurgicznych1). Metody separacyjne polegają na mechanicznym rozdzieleniu struktur (korpusu) baterii i rozdzieleniu komponentów o charakterystycznych właściwościach fizycznych (gęstość, rozmiar, właściwości magnetyczne)2, 3). Metody hydrometalurgiczne polegają najczęściej na kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu odpowiednio przygotowanych odpadów bateryjnych (po procesach obróbki mechanicznej). Po nim następuje ciąg operacji fizyczno-chemicznych, które prowadzą do rozdzielenia i koncentracji wartościowych (lub uciążliwych) składników w fazie wodnej2, 4). Metody pirometalurgiczne polegają na odzysku metali poprzez przeprowadzenie ich w odpowiednio wysokich temperaturach do skondensowanej fazy stopu metalicznego lub do fazy gazowej z późniejszą kondensacją2, 5).W Polsce nie istnieje firma, która posiadałaby opracowaną pełną technologię przeróbki strumienia zużytych baterii. Dotychczas najczęściej wykorzystywane techniki przeróbki tego typu odpadu mają charakter likwidacyjny, eliminujący uciążliwy odpad i wprowadzający jego składniki do głównego procesu pirometalurgicznego, bez zasadniczej zmiany właściwości występujących w nim faz6-8). Z tego powodu w kilku krajowych ośrodkach naukowych trwają badania nad stworzeniem kompletnej technologii piro- i/lub hydrometal[...]

 Strona 1